Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2015, 13

Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord
[RT IV, 09.12.2015, 8 - jõust. 01.02.2016]

Vastu võetud 30.06.2011 nr 38
RT IV, 05.02.2013, 49
jõustumine 06.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2014RT IV, 27.09.2014, 1830.09.2014
03.12.2015RT IV, 09.12.2015, 801.02.2016
03.12.2015RT IV, 11.12.2015, 101.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning noorsootöö seaduse § 8 p 2 alusel.

1. peatükk Üldosa 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele (edaspidi: ühing) toetuse andmise kord (edaspidi: kord) sätestab toetuse andmise tingimused Tartu linna haldusterritooriumil tegutsevatele ühingutele.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on arendada kultuuri- ja noorsootööalast huvitegevust Tartu linnas omaalgatuse toetamise kaudu.
[RT IV, 09.12.2015, 8 - jõust. 01.02.2016]

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) huvitegevus – juhendatud tegevus õppetööst (kõigil hariduse tasemetel) ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskuseid valitud huvialal;
  2) huviring – ühingus tegutsev harrastajate ühendus, millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht;
  3) kultuuriühing – sihtasutus, mittetulundusühing või juriidilise isiku staatuseta ühendus, mille eesmärgiks on kultuurialase huvitegevuse korraldamine;
  4) noorte huvitegevuse ühing – mittetulundusühing, mille eesmärgiks on noorsootööalase huvitegevuse korraldamine;
  5) harrastaja – kultuuri- või noorte huvitegevuse ühingu korraldatavas huvitegevuses regulaarselt osalev isik;
  6) [kehtetu - RT IV, 27.09.2014, 18 - jõust. 30.09.2014]
  7) [kehtetu - RT IV, 27.09.2014, 18 - jõust. 30.09.2014]
  8) [kehtetu - RT IV, 09.12.2015, 8 - jõust. 01.02.2016]

2. peatükk Nõuded taotlejatele ja toetuse liigid 

§ 3.   Toetuse andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele (nt pikapäevarühmas, ringides ja stuudiotes korraldatavatele tegevustele).

  (2) Toetust antakse ühingule, mis on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (4) Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele antava toetuse arvestuslikuks aluseks oleva harrastaja kohta antava toetuse (pearaha) suuruse ja toetatavate harrastajate koguarvu kinnitab linnavalitsus.

§ 4.   Toetus kultuuriühingutele

  (1) Toetust antakse kultuuriühingule, mis korraldab rahvakultuurialast huvitegevust. Rahvakultuurina käsitletakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö ja folkloori huviringides. Toetuse saamiseks peab huvitegevus kultuuriühingu huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas. Toetuse andmisel eelistatakse kultuuriühinguid, mis on suunatud eesti ning Eesti rahvusvähemuste vaimse kultuuripärandi hoidmisele, edendamisele ning tõlgendamisele.

  (2) Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt: 16 lauljat kooris, 12 pillimängijat puhkpilliorkestris, 12 tantsijat rahvatantsurühmas, 5 mängijat pärimusmuusikaansamblis, 10 osalejat harrastusteatri huviringis, 5 osalejat käsitööringis, 5 osalejat folkloorirühmas.

  (3) Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest. Saavutustoetust antakse vastavalt eelarve võimalustele.

  (4) Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kultuuriühingule 7-26aastase ning 60aastase ja vanema harrastaja kohta:
  1) kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ja
  2) kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.

  (5) Saavutustoetust antakse huvitegevuse korraldamiseks kultuuriühingule huviringi kohta, mis on osavõtja ja/või korraldajana osalenud aktiivselt oma valdkonna suurüritustel, on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega populariseerinud ja edendanud oma tegevusvaldkonda ja/või saavutanud silmapaistvaid tulemusi konkurssidel, festivalidel või võistlustel ning mille juhendajatest vähemalt 50 protsendil on erialane haridus või valdkonnas piisav ettevalmistus, mis on saadud vastavate valdkondlike koolituste läbimisel.

§ 5.   Toetus noorte huvitegevuse ühingutele

  (1) Toetust antakse noorte huvitegevuse ühingule, mis korraldab huvitegevust huviringides vähemalt 9 kuul aastas 2 korda nädalas, ajavahemikus jaanuarist juunini ning septembrist detsembrini. Toetuse taotlemiseks peab noorte huvitegevuse ühingus olema vähemalt 8 osalejat.

  (2) Noorte huvitegevuse ühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest. Saavutustoetust antakse vastavalt eelarve võimalustele.

  (3) Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks noorte huvitegevuse ühingule 7-26aastase harrastaja kohta:
  1) kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ja
  2) kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.

  (4) Saavutustoetust antakse huvitegevuse korraldamiseks noorte huvitegevuse ühingule huviringi kohta, mis on saavutanud silmapaistvaid tulemusi üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel ning mille juhendajatest on vähemalt 50 protsendil erialane haridus või valdkonnas piisav ettevalmistus, mis on saadud nii vastavate valdkondlike koolituste läbimisel kui ka praktiliste kogemuste omandamisel.

§ 6.   Toetus noorteühingutele
[Kehtetu - RT IV, 09.12.2015, 8 - jõust. 01.02.2016]

§ 7.   Toetus avatud noortekeskustele
[Kehtetu - RT IV, 27.09.2014, 18 - jõust. 30.09.2014]

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale (edaspidi: kultuuriosakond) elektroonilises vormis taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid hiljemalt 1. septembriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

  (2) Kultuuriühingu ja noorte huvitegevuse ühingute toetuse taotlemisel esitab taotleja veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas hiljemalt 1. oktoobriks ühingu tegevuses osalejate nimekirja huviringide kaupa.

  (3) Kultuuriühingule ja noorte huvitegevuse ühingule toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava ühingu huviringis. Samuti tuleb nii kultuuri- kui noorsootöö valdkonna siseselt ära märkida üks eelistatud huviring. Kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja eelistatud huviringi valik puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate nimekirja.

  (4) Taotluste vormid kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja vastavust korra tingimustele ja taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kultuuriühingute huviringe hindab kultuuriosakonna juhataja korraldusega moodustatud komisjon, mis teeb linnavalitsusele ettepaneku parimal võimalikul viisil rahvakultuuri edendanud ja populariseerinud Tartu linna esinduskollektiivide nimetamiseks.

  (3) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtpäevaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta käesoleva korra alusel toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel aastal.

  (5) Kultuuriosakond esitab linnavalitsusele ettepanekud toetuse andmise kohta arvestades § 11 lõikes 1 nimetatud tähtaega.

§ 10.   Toetuse andmise või andmata jätmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist Tartu Linnavolikogu poolt, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust ja lõikes 3 nimetatud juhendit.

  (2) Toetuse andmata jätmise § 12 lõikes 3 sätestatud juhul otsustab linnavalitsus.

  (3) Toetuse arvestamise juhendi kehtestab linnavalitsus.

  (4) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab osakond taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul linnavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

4. peatükk Leping toetuse kasutamise kohta ja aruandlus 

§ 11.   Lepingu sõlmimine

  (1) Taotlejaga, kellele on otsustatud toetust anda (edaspidi: toetuse saaja), sõlmib kultuuriosakonna juhataja toetuse kasutamise lepingu.

  (2) Lepingu vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

  (3) Enne lepingu sõlmimist kontrollib kultuuriosakond toetuse saaja poolt riiklike maksude nõuetekohase tasumise kohustuse täitmist ja eelnevalt antud toetuste kasutamise kohta aruannete esitamist. Toetuse saaja maksuvõlgnevuste olemasolul või nõuetekohaste aruannete puudumise korral annab kultuuriosakond tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui toetuse saaja ei ole puudusi antud tähtpäevaks kõrvaldanud, teeb kultuuriosakond linnavalitsusele ettepaneku jätta toetus andmata.

  (4) Võlgnevuse ilmnemisel ühingu tegevuskoha ruumide kasutamiseks Tartu linnaga või Tartu linnale kuuluva juriidilise isikuga sõlmitud lepingust tulenevalt annab kultuuriosakond toetuse saajale tähtaja võlgnevuse likvideerimiseks või kokkuleppe sõlmimiseks võlgnevuse likvideerimise kohta. Kultuuriosakonnal on õigus mitte sõlmida lepingut enne, kui võlgnevus on likvideeritud või on sõlmitud võlgnevuse likvideerimise kokkulepe.

§ 12.   Lepingu täitmine

  (1) Kultuuriosakonnal on õigus peatada lepingukohaste maksete tegemine, kui ilmneb, et toetuse saajal on ühingu tegevuskoha ruumide kasutamiseks Tartu linnaga või Tartu linnale kuuluva juriidilise isikuga sõlmitud lepingu kohane üüri või rendi maksmise kohustus täitmata, kuni kohustuse täitmiseni või võlgnevuse likvideerimiseks kokkuleppe sõlmimiseni.

  (2) Kui võlgnevust ei likvideerita või kokkulepet ei sõlmita kalendriaasta jooksul, milleks toetus anti, kaotab toetuse saaja õiguse saamata jäänud toetuse osale.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigus kultuuriühingule ja noorte huvitegevuse ühingule antud toetuse suurust kalendriaasta jooksul vähendada ning muuta sõlmitud lepingut, kui harrastajate arv kultuuriühingus või noorte huvitegevuse ühingus väheneb võrreldes arvuga, mille kohta linnavalitsus on taotlejale toetust andnud.

§ 13.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale elektroonilises vormis aruande veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 1. veebruariks;
  2) kajastama veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas kultuuriühingu või noorte huvitegevuse ühingu harrastajate nimekirjade muutusi.

  (2) Aruande vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

  (3) Kultuuriosakonnal on toetuse kasutamise sihipärasuse üle kontrolli teostamisel õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

§ 14.   Lepingu lõpetamine

  Leping toetuse saajaga lõpetatakse ja kultuuriosakonna nõudel kannab toetuse saaja toetuse osaliselt või täies mahus tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
  4) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
  5) toetuse saaja ei vasta toetuse kasutamise perioodil toetuse saamise kriteeriumitele;
  6) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Vabastamine liikme-, osalus- või õppemaksu tasumisest

  Kultuuri- ja noorte huvitegevuse ühingud kohustuvad vabastama sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tõendi olemasolul vähekindlustatud perest pärit ning vanema avalduse alusel 4 ja enama alla 18aastase lapsega perest pärit 7-19aastased huvitegevuse ühingute nimekirjadesse kantud harrastajad liikme-, osalus- või õppemaksust eeldusel, et selliste harrastajate koguarv ei ületa 20% nimekirjadesse kantud 7-19aastaste harrastajate koguarvust.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 6. juulil 2011. a.

/otsingu_soovitused.json