SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Päevakeskus Kalda

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 138

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Päevakeskus Kalda

Vastu võetud 19.04.2012 nr 66
RT IV, 05.02.2013, 39
jõustumine 01.05.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2015RT IV, 11.12.2015, 101.01.2016
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 801.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 17 lg 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab Tartu linna asutuse Päevakeskus Kalda (edaspidi päevakeskus) poolt osutatavate koduteenuste loetelu ja nende osutamise tingimused ning korra.

  (2) Koduteenus on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas.

§ 2.   Koduteenuse osutamise tingimused

  (1) Koduteenuseid osutatakse isikule:
  1) kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tartu linnas või
  2) kelle tegelik elukoht on Tartu linnas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades koduteenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega ja
  3) kellel on tulenevalt tervislikust seisundist, funktsioonihäirest ja elukeskkonnast tingitud kõrvalabi- või hooldusvajadus ja/või
  4) kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on häiritud ja
  5) kellel ei ole ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle ülalpidamiskohustusega lähedased ei saa oma kohustusi täita (viibib väljaspool omavalitsusüksuse territooriumi, viibib kinnipidamisasutuses vms) ja
  6) kelle üle ei ole seatud sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvis 26 sätestatud täisealise isiku hooldust.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikutele võib osutada koduteenuseid tasu eest.

§ 3.   Koduteenused

  (1) Koduteenused jagunevad koduabi ja hooldusabi teenusteks.

  (2) Koduabi teenused on:
  1) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
  2) abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
  3) abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

  (3) Hooldusabi teenused on kõrge abivajadusega isikute abistamine eneseteeninduses, sh pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes.

§ 4.   Koduteenuse määramise taotlemine

  (1) Koduteenuse taotlemiseks esitatakse taotlus ja taotluses toodud andmeid tõendavad dokumendid isiku elukohajärgse päevakeskuse piirkonna inspektorile (edaspidi piirkonna inspektor).

  (2) Taotluse vormi kinnitab päevakeskuse juhataja käskkirjaga.

§ 5.   Koduteenuse vajaduse hindamine

  (1) Koduteenuse määramise vajaduse teeb piirkonna inspektor kindlaks hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testidega (edaspidi hindamismetoodika) isiku elukohas.

  (2) Hindamismetoodika kinnitab sotsiaal- ja tervishoiuosakond korraldusega.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Koduteenuse vajaduse olemasolul koostab piirkonna inspektor hooldusplaani, millega määratakse kindlaks osutatavad koduteenused, nende maht ja sagedus, hooldustöötaja ja teiste taotlejat abistavate isikute poolt osutatavad abistamistoimingud.

  (4) Hooldusplaani vormi kinnitab päevakeskuse juhataja käskkirjaga.

  (5) Piirkonna inspektor teeb korduvhindamise (sh muudab vajadusel hooldusplaani) lähtuvalt isiku vajadusest, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

§ 6.   Koduteenuse määramine

  (1) Koduteenuse määramise otsustab päevakeskuse juhataja lepingu sõlmimisega 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Lepingu lahutamatuks osaks on hooldusplaan.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

  (2) Lepingu vormi kinnitab päevakeskuse juhataja käskkirjaga.

  (3) Koduteenuse osutamisest keeldumisest teavitatakse taotlejat 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

§ 7.   Koduteenuse osutamine

  (1) Piirkonna inspektor avab koduteenuse saaja elukohas hoolduspäeviku, mis kajastab:
  1) hooldustöötaja konkreetseid tegevusi kuupäevaliselt;
  2) koduteenuse saaja rahalisi tehinguid;
  3) koduteenuse saaja erakorraliste olukordade kirjeldusi.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kandeid kinnitavad hooldustöötaja ja koduteenuse saaja allkirjaga.

§ 8.   Koduteenuse osutamise lõpetamine

  Koduteenuse osutamine lõpetatakse lepingu lõpetamisega:
  1) teenuse saaja soovil;
  2) teenuse saaja kõrvalabi või hooldusvajaduse vähenemisel;
  3) teenuse saaja elukoha vahetumisel teise omavalitsusüksusesse;
  4) kui teenuse saaja käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise;
  5) hoolduse korraldamisel teiste hoolekandeteenustega;
  6) teenuse saaja surma korral.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2012. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json