HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vinni Lasteaia „Tõruke“ põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2015, 33

Vinni Lasteaia „Tõruke“ põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 26.11.2015 nr 20

Põhimäärus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Lasteasutuse nimi on Vinni Lasteaed „Tõruke”.

  (2) Vinni Lasteaed „Tõruke“ (edaspidi lasteaed) on Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse andmist võimaldav õppeasutus.

  (3) Lasteaed tegutseb haridus- ja teadusministri poolt antud koolitusloa alusel.

  (4) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, Vinni Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

  (5) Lasteaed on Tervist Edendavate Lasteaedade ja Kiusamisest vaba lasteaed võrgustiku liige.

  (6) Lasteaed asub aadressil: Pargi tn 3, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46601.

  (7) Lasteaial on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

  (8) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (9) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab vallavolikogu.

§ 2.   STRUKTUUR

  (1) Lasteaed on lastele vanuses pooleteisest eluaastast kuni seitsmenda eluaastani (erandkorras ka noorematele ja nõustamiskomisjoni otsuse alusel ka vanematele lastele).

  (2) Lasteaias moodustatakse vastavalt vajadusele ja võimalustele sõime-, aia-, liit-,-sobitus ning erirühmi.

§ 3.   ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mille on riikliku alushariduse raamõppekava alusel välja töötanud lasteaia pedagoogiline nõukogu.

  (2) Lasteaia igal vanusrühmal on oma tegevus-ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse õppekava ning kodukoha kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia õppe-, tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (3) Lasteaia õppekava läbinuile annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles kirjeldatakse lapse arengu tulemusi. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (4) Õppeaasta algab 01.septembril ja kestab uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

  (5) Lasteaial on õigus korraldada mitmesuguseid õppusi ja koolitusi (v.a litsenseeritavatel erialadel) ja anda selle kohta koolituse läbinutele välja vastavaid tõendeid.

§ 4.   LAPSED JA LAPSEVANEMAD

  (1) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) pöörduda ettepanekutega lasteaia pedagoogide, direktori või hoolekogu poole.

  (3) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;

§ 5.   PERSONAL

  (1) Lasteaia personal on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja laste majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad. Lasteaia personali miinimumkoosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega, millest lähtuvalt määrab lasteaia personali koosseisu lasteaia direktor.

  (2) Töölepingud pedagoogidega, tervishoiutöötajaga ja lasteaia majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles direktor.

  (3) Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite/töökohustuste kirjelduse, töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas tööseadusandlusega.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Lasteaia personal on kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötaja või teiste lapsega töötavate isikutega. Lapse abivajaduse ilmnemisel või selle kohta teate

§ 6.   DIREKTOR

  (1) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (3) Direktoril on ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (5) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe-ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutusest.

  (6) Direktor kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi.

  (7) Direktor annab käskkirju oma pädevuse piires.

  (8) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Direktori kinnitab ja vabastab ametist vallavalitsus.

  (9) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem.

§ 7.   PEDAGOOGID

  (1) Pedagoogidena käsitletakse direktorit, õpetajaid, õppealajuhatajat, logopeedi ning teisi õppe-ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

  (2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arendamiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

  (3) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe-ja kasvatusküsimustes.

  (4) Õpetajate, õppealajuhataja, logopeedi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (5) Pedagoogid kuuluvad pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

§ 8.   HOOLEKOGU

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestvus:
  1) hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja;
  2) lasteaia õpetajate esindaja valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel;
  3) rühma vanemate esindaja valitakse hääletamise teel lihthäälteenamuse alusel. Lasteaia erinevate rühmade vanemaid ei või esindada üks ja sama isik;
  4) vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu vallavalitsuse esindaja;
  5) hoolekogu moodustab ja koosseisu kinnitab vallavalitsus ühks õppeaastaks. Hoolekogu volitused kestavad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Hoolekogu töökord:
  1) valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe;
  2) töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogu koosolekud protokollitakse;
  3) hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Hoolekogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamuse teel.

  (4) Hoolekogu pädevus:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) osaleb lasteaia arengukava koostamises;
  3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
  4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  6) osaleb oma esindaja kaudu direktori ja pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  7) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  8) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia atesteerimiskomisjoni töös;
  9) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  10) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
  11) hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

§ 9.   VARA, FINATSEERIMINE

  (1) Lasteaia kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavalitsuse või teiste isikute ja asutuste poolt lasteaiale sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

  (3) Lasteaial on oma eelarve valla eelarve osana, mille kinnitab vallavolikogu.

  (4) Lasteaia rahastamine toimub riigi- ja vallaeelarve vahenditest ning vanemate poolt kaetavast osast.

  (5) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem.

§ 10.   JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS

  (1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) ) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi, tegevus ja muid aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 11.   ASJAAJAMISE ALUSED

  (1) Asjaajamise põhinõuded tulenevad Vinni valla asutuste ühtsest asjaajamiskorrast. Asjaajamise korraldamise täpsustatud nõuded võib vajadusel kehtestada direktor.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister oma määrusega.

§ 12.   ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber või lõpetab lasteaia tegevuse vallavolikogu otsusel vallavalitsus.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise või ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaeda ja vanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

§ 13.   PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD

  Põhimääruse muutmine toimub volikogu kehtestatud korras. Põhimääruse muudatused kehtestab vallavolikogu.

§ 14.   RAKENDUSSÄTTED

  Vinni Vallavolikogu 16.12.2010 määrus nr 30 „Vinni Lasteaia „Tõruke“ põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Rauno Võrno
Esimees

/otsingu_soovitused.json