HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kulina Lasteaia põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2015, 40

Kulina Lasteaia põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 26.11.2015 nr 22

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lasteaia nimi on Kulina Lasteaed.

  (2) Kulina Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

  (3) Lasteaed asub aadressil Kulina küla, Lääne- Virumaa 46625.

  (4) Lasteaia tegevuse aluseks on haridus- ja teadusministri poolt väljaantud koolitusluba.

  (5) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, Vinni Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

  (6) Lasteaial on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

  (7) Lasteaial on oma eelarve valla eelarve osana, mille kinnitab vallavolikogu.

  (8) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab vallavolikogu.

  (9) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 2.   Sruktuur

  (1) Lasteaed on lastele vanuses pooleteisest eluaastast kuni seitsmenda eluaastani ( erandkorras ka noorematele ja nõustamiskomisjoni otsuse alusel ka vanematele).

  (2) Lasteaias võivad olla sõimerühm(ad), aiarühm(ad), liitrühm(ad).

  (3) Lasteaia direktori ettepanekul võib vallavalitsus vajadusel moodustada sobitusrühmi või erirühma, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega või erivajadustega lapsed.

  (4) Vastuvõtt erirühma toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras lapsevanema avalduse alusel.

  (5) Kooskõlastatult vallavalitsusega ja kohalikest vajadustest lähtuvalt võib lasteaed vahendada tasulisi teenuseid Vinni valla lastevanematele (laste õhtune hoid, lastevanemate koolitamine jne).

  (6) Lasteaias võib tööle rakendada erisuunitlusega rühmi vastavalt vanemate soovile (kunst, muusika jne) ning lastevanemate poolt tasustatavaid ringe lasteaialastele ja koolieelses eas olevatele kodustele lastele ning algkoolilastele.

  (7) Vastavalt vajadusele võivad lasteaias suvekuudel osavõtjate kulul töötada laagri- ja mängurühmad lastele ning suvekursused täiskasvanutele.

§ 3.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestvus:
  1) hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja(d) ja vallavalitsuse esindaja;
  2) lasteaia õpetajate esindaja valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel;
  3) rühma vanemate esindaja valitakse hääletamise teel lihthäälteenamuse alusel. Lasteaia erinevate rühmade vanemaid ei või esindada üks ja sama isik;
  4) vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu vallavalitsuse esindaja.
  5) hoolekogu moodustab ja koosseisu kinnitab vallavalitsus üheks õppeaastaks. Hoolekogu volitused kestavad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Hoolekogu töökord:
  1) valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe;
  2) töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogu koosolekud protokollitakse;
  3) koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Hoolekogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamuse teel.

  (4) Hoolekogu pädevus:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) osaleb lasteaia arengukava koostamises;
  3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
  4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  6) osaleb oma esindaja kaudu direktori ja pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  7) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  8) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia atesteerimiskomisjoni töös;
  9) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  10) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
  11) hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

§ 4.   Direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor. Direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Direktori kinnitab ja vabastab ametist vallavalitsus.

  (3) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem.

  (4) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori poolt määratud isik. Juhul, kui direktoril ei ole võimalik asendajat määrata, otsustab asendaja määramise vallavanem.

  (5) Direktor:
  1) tagab lasteaia tulemusliku töö ning õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuse riiklikule õppekavale;
  2) koostab lasteaia eelarveprojekti ning esitab selle vallavalitsusele;
  3) vastutab lasteaia vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  4) teeb tehinguid lasteaia eelarve piires seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  5) vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
  6) tagab personali ohutud töötingimused, viib läbi töökaitsealast instrueerimist töötaja tööle võtmisel ning töötamise ajal;
  7) tunnustab personali;
  8) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  9) kutsub kokku nõupidamisi ja koosolekuid, vastutab pedagoogide atesteerimise korraldamise eest;
  10) on aruandekohustuslik lasteaia hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

§ 5.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mille on välja töötanud riikliku õppekava alusel pedagoogiline nõukogu. Õppekava kinnitab direktor, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (2) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille kinnitab direktor.

  (3) Laste ealisi, soolisi ja individuaalseid vajadusi ning iseärasusi arvestades ja lähtudes lasteaia õppekavast koostab iga rühm oma õppe- ja tegevuskava.

  (4) Lasteaia õpetajal on õigus valida alternatiivmetoodikate vahel pedagoogilise nõukogu loal.

  (5) Õppe- ja kasvatustööd juhib ja koordineerib pedagoogiline nõukogu, mille koosseisu kuuluvad lasteaia pedagoogid.

  (6) Alushariduse õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

  (7) Vastavalt vallavalitsuse korraldusele on suveperioodil personali kollektiivpuhkuse ajal lasteaed suletud. Vajadusel võimaldatakse vanematel teisi lastepäevahoiu võimalusi.

§ 6.   Laste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Lapsel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel;
  4) ainelisele abile selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Lapsevanemal on õigus:
  1) kasutada lasteiakohta talle sobivas mahus vastavalt lapsevanema ja direktori vahel sõlmitud lepingule;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) pöörduda ettepanekutega lasteaia pedagoogide, direktori või hoolekogu poole.

  (3) Lapsevanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lapse tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) täitma lasteaia kodukorra nõudeid;
  4) kasutama talle eraldatud lasteaiakohta maksimaalselt.

§ 7.   Personal

  (1) Lasteaia personaliks on pedagoogid ning lasteaia majandamist tagavad ja õpetajaid abistavad töötajad. Lasteaia personali miinimumkoosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega, millest lähtuvalt määrab lasteaia personali koosseisu lasteaia direktor.

  (2) Lasteaia personaliga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingud direktor vastavuses kehtiva tööseadusandlusega.

  (3) Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töösisekorraeeskirjadega, mis on kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

  (4) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (5) Pedagoogide ning eripedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud tingimuste ja korra alusel.

  (6) Lasteaia personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet perekonna kohta.

  (7) Lasteaia personal on kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötaja või teiste lapsega töötavate isikutega. Lapse abivajaduse ilmnemisel või selle kohta teate saamisel peab lapsega töötav isik viivitamata teavitama sellest last kasvatavat isikut. Abivajav on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

  (8) Lasteaia personal vastutab laste elu, tervise ja turvalisuse eest nende lasteaias viibimise ajal.

  (9) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

§ 8.   Vara

  (1) Lasteaia kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavalitsuse või teiste isikute ja asutuste poolt lasteaiale sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

§ 9.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamise põhinõuded tulenevad Vinni valla asutuste ühtsest asjaajamiskorrast. Asjaajamise korraldamise täpsustatud nõuded võib vajadusel kehtestada direktor.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister oma määrusega.

§ 10.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteasutuse asukohajärgne maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi, tegevus ja muid aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 11.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia tegevuse lõpetab, korraldab või kujundab vallavolikogu otsusel ümber vallavalitsus.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

§ 12.   Põhimääruse muutmise kord

  Põhimääruse muutmine toimub volikogu kehtestatud korras. Põhimääruse muudatused kehtestab vallavolikogu.

§ 13.   Rakendussätted

  Vinni Vallavolikogu 16.12.2010 määrus nr 33 „Kulina Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Rauno Võrno
Esimees

/otsingu_soovitused.json