Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2019, 10

Teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 26.11.2019 nr 49
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 2, „Maksukorralduse seaduse“ § 3 lõike 3, „Kohalike maksude seaduse“ § 2 lõike 1, § 11 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Maksuobjekt

  Teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi maks) maksuobjekt on Sillamäe linna territooriumil (edaspidi Sillamäe linn) asuva üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala (edaspidi tänav) või selle osa sulgemine demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamiseks, samuti ehitus- või remonditöödeks.

§ 2.   Maksumaksja

  Maksumaksja on füüsiline ja juriidiline isik, kelle vahetu tegevusega kaasneb tänava või selle osa sulgemine.

§ 3.   Maksustamisperiood

  Maksustamisperiood on ajavahemik, mis algab maksuobjekti sulgemise päeval ja lõpeb selle piiranguteta taasavamise päeval, mil on taastatud sulgemisele eelnenud olukord või teeprojektiga ette nähtud olukord.

§ 4.   Maksumäär

  (1) Maksumäära diferentseeritakse sõltuvalt tänavatüübist järgmiselt:
  1) esimese tüübi tänav - maksumäär 100 eurot ööpäevas;
  2) teise tüübi tänav - maksumäär 50 eurot ööpäevas;
  3) kolmanda tüübi tänav - maksumäär 20 eurot ööpäevas.

  (2) Sillamäe linna tänavate jaotus tänavatüüpideks on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (3) Väljaku, parkla, pargi või puhkeala või selle osa sulgemisel on maksumäär 0,2 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäevas.

§ 5.   Maksusumma arvutamise kord

  (1) Maksusumma arvutatakse teede ja tänavate sulgemisloa (edaspidi sulgemisluba) taotluses esitatud andmete alusel. Teede ja tänavate sulgemise korra kehtestab Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrusega.

  (2) Maksuobjekti sulgemisel avariide likvideerimiseks on sulgeja kohustatud koheselt informeerima linnavalitsust. Maksuobjekti sulgemine tuleb vormistada hiljemalt kahe tööpäeva jooksul arvates sulgemise päevast.

  (3) Sulgemisloa taotlus peab sisaldama järgmisi maksusumma arvutamiseks vajalikke andmeid:
  1) maksumaksja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress;
  2) andmed suletava ala kohta (tänava nimi, sõidutee, jalgtee/teepeenra laius, sellest suletava osa laius ja pikkus, suletava väljaku, parkla, haljasala (park, puhkeala) aadress ja pindala);
  3) andmed sulgemisel käesoleva paragrahvi lõigetele 4 ja 5 nimetatud asjaolude esinemise kohta;
  4) sulgemise alguse ja lõpu kuupäev, alla 24 tunnise sulgemise korral sulgemise alguse ja lõpu kellaaeg;
  5) sulgemise põhjus.

  (4) Tänava sulgemisel arvutatakse maksu proportsionaalselt vastavalt tänava suletava osa laiusele. Kui sõidukitele liikluseks avatuks jääva tänava osa laius on vähem kui 3 meetrit või jalakäijatele avatuks jääva tänava osa laius on vähem kui 1,5 meetrit, loetakse tänav või tänava vastav osa täielikult suletuks.

  (5) Käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud maksumäära korrigeeritakse lähtuvalt konkreetsetest asjaoludest järgmiste parandusteguritega:
  1) ainult jalakäijate liiklemiseks ettenähtud tänava osa sulgemine - 0,1;
  2) ainult öine sulgemine (20.00–06.00) tingimusel, et muul ajal on tänaval võimalik piiranguteta terve tänava ulatuses liigelda - 0,5;
  3) sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal - 0,5;
  4) avaliku liiniveoliiklusega tänavate sulgemine avalikku liinivedu takistamata - 0,5;
  5) tunnitariif (kehtib alla ööpäevase sulgemise korral) - 0,05;
  6) taastamata teekatte tõttu piiratud tingimustel liikluse avamine - 0,3.

  (6) Kui suletava lõigu pikkus sõidukite liiklemiseks ette nähtud tänava osal on üle 50 meetri või jalakäijate liiklemiseks ette nähtud tänava osal üle 20 meetri, lisatakse maksumäärale 0,5% tasumisele kuuluvast maksumäärast iga ületatud meetri eest.

  (7) Käesoleva määruse § 4 lõikes 3 nimetatud maksumäära korrigeerimisel kasutatakse käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 5 ja 6 sätestatud parandustegureid.

  (8) Kahe erinevat tüüpi tänava ristmiku sulgemisel arvutatakse maksusumma kõrgema maksumääraga tänavatüübi järgi.

§ 6.   Maksuteade

  (1) Maksuhaldur koostab tasumisele kuuluva maksusumma kohta maksuteate, milles on märgitud:
  1) maksuhalduri nimetus ja aadress;
  2) maksuteate koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  3) maksuteate koostamise kuupäev;
  4) maksumaksja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress;
  5) maksuteate tegemise faktiline ja õiguslik alus;
  6) maksmisele kuuluv maksusumma;
  7) maksusumma tasumise tähtaeg ja pangakonto, kuhu maksusumma tasutakse;
  8) maksuteate vaidlustamise viide.

  (2) Maksuteade toimetatakse maksumaksjale kätte koos sulgemisloaga 5 tööpäeva jooksul „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud korras posti teel või elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

  (3) Maksuteate muutmine või kehtetuks tunnistamine toimub „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud tähtajal, alusel ja korras.

§ 7.   Maksusumma tasumine

  (1) Maksumaksja on kohustatud tasuma maksusumma maksuteates märgitud pangakontole 30 päeva jooksul maksuteate kättetoimetamisest.

  (2) Maksuteates määratud tähtpäevaks tasumata maksusummalt arvestatakse intressi „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud määras ja korras.

  (3) Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi sundtäitmine toimub „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud korras.

§ 8.   Maksusumma tagastamine

  (1) Maksumaksjal on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksu tagastamist. Tagastamine toimub tagastusnõude alusel.

  (2) Tagastusnõude täitmise taotlus koos põhjendusega tuleb esitada maksuhaldurile kirjalikult koos maksumaksja pangakonto andmetega „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud tähtajal ja korras.

  (3) Maksuhaldur teeb tagastamisotsuse summa kohta, mille tagasisaamiseks on maksumaksjal õigus. Enammakstud summa tagastatakse maksumaksjale 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

§ 9.   Maksusoodustused ja -vabastused

  (1) Maksumaksja on maksu maksmisest vabastatud järgmistel juhtudel:
  1) avariitööde teostamisel esimesel ööpäeval;
  2) linnavalitsuse poolt koostatud või kinnitatud ürituste kavas toodud spordiürituse või avaliku ürituse toimumise ajal.

  (2) Linnavalitsus võib täiendavalt teha maksusoodustust või anda maksuvabastust muudel juhtudel avalikest huvidest lähtuvalt.

  (3) Maksusoodustuse või maksuvabastuse saamiseks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel esitatakse linnavalitsusele taotlus.

  (4) Linnavalitsus peab maksusoodustust või maksuvabastust andvas korralduses avalikku huvi põhjendama.

  (5) Maksuvabastust ei anta teede ja tänavate sulgemise maksu võlglasele.

§ 10.   Maksuhaldur

  Maksu maksuhaldur on linnavalitsus, kes korraldab maksu kogumist rahandusosakonna kaudu.

§ 11.   Vastutus

  Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb „Maksukorralduse seadusest“.

§ 12.   Vaidemenetlus

  Maksuhalduri haldusakti või toimingu peale on sulgejal õigus esitada vaie linnavalitsusele „Maksukorralduse seaduse“ 14. peatükis sätestatud korras.

§ 13.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Tänavatüübid

/otsingu_soovitused.json