Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise arvestamise infosüsteemi põhimäärus

Sporditegevuse toetamise arvestamise infosüsteemi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2019, 12

Sporditegevuse toetamise arvestamise infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1 ja isikuandmete kaitse seaduse § 10 lõikega 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sporditegevuse toetuste infosüsteemi (edaspidi infosüsteem) pidamise kord, andmete koosseis, andmete infosüsteemi kandmise, toetuse arvutamise, andmete kasutamise, infosüsteemi haldamise ja infosüsteemi andmetele juurdepääsu kord.

§ 2.   Infosüsteemi pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Infosüsteemi pidamise eesmärk on tagada sporditegevuse toetuste kohane andmine ja toetuste sihipärase kasutamise kontroll.

  (2) Infosüsteemi ülesandeks on välja arvutada esitatud andmete alusel toetuse saaja sporditegevuse toetus ja varustada toetuse andjat infoga toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel.

§ 3.   Infosüsteemi nimi

  (1) Infosüsteemi ametlik nimi on „Sporditegevuse toetuste infosüsteem“.

  (2) Infosüsteemi tunnusnimi on PAI.

2. peatükk INFOSÜSTEEMI PIDAMINE, INFOSÜSTEEMI KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Infosüsteemi pidamine 

§ 4.   Infosüsteemi pidamine

  (1) Infosüsteemi pidamine toimub vastavalt avaliku teabe seadusele, isikuandmete kaitse seadusele, käesolevale määrusele ja muudele õigusaktidele.

  (2) Infosüsteem kasutab teistesse andmekogudesse kogutud põhiandmeid. Andmevahetust koordineerib infosüsteemi vastutav töötleja.

  (3) Infosüsteemi pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

  (4) Infosüsteemi andmetele tagatakse juurdepääs ööpäev läbi.

  (5) Infosüsteemi kasutamine on tasuta.

§ 5.   Infosüsteemi pidamise viis

  (1) Infosüsteemi peetakse veebipõhise liidesega infotehnoloogilise andmekoguna elektrooniliselt ning andmeid töödeldakse digitaalselt infosüsteemi pidamiseks välja töötatud tarkvaraga automatiseeritud andmetöötlusena.

  (2) Andmed on infosüsteemis digitaalkujul. Andmeid säilitatakse digitaalselt ja arhiveeritakse arhiiviseaduse kohaselt.

§ 6.   Infosüsteemi pidamise kulud

  Infosüsteemi arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Kohila valla eelarvevahendite arvelt.

§ 7.   Infosüsteemi kantud andmete kaitse

  (1) Infosüsteemi turvaklass on K2T1S2. Infosüsteemi turbeaste on keskmine (M).

  (2) Infosüsteemi vastutav töötleja tagab organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega infosüsteemi andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

  (3) Infosüsteemi andmete säilimise tagamiseks korraldab infosüsteemi vastutav töötleja infosüsteemi andmete turva-, täis- ja arhiivikoopiate tegemise.

§ 8.   Vastutav töötleja

  (1) Infosüsteemi vastutava töötleja on Kohila Vallavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab infosüsteemi tööd ja arendamist;
  2) sisestab infosüsteemi andmed ning vastutab nende õigsuse eest;
  3) tagab sporditegevuse toetuse taotlejatele endaga seotud andmete sisestamise võimaluse ning harrastaja seaduslikule esindajale ja treenerile võimaluse määrata isik, kellele toetus antakse.
  4) tagab toetuse saajatele juurdepääsu infosüsteemi toetuse taotlemisega seotud enda andmete jooksvaks muutmiseks toetusperioodil;
  5) teostab järelevalvet toetuse saaja andmete üle toetusperioodil;
  6) lahendab infosüsteemi pidamisel tekkinud probleeme, sh korraldab temale teadaolevate ebaõigete andmete parandamise või sulgemise infosüsteemis;
  7) vastutab infosüsteemi pidamise seaduslikkuse eest;
  8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Infosüsteemi vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õiguste teostajateks administraatorid, kellel on õigustäita vastutava töötleja ülesandeid, sh õigus hallata infosüsteemi või selle osade juurdepääsuõigusi.

2. jagu Infosüsteemi kantavad andmed 

§ 9.   Isikud, kelle kohta kantakse andmed infosüsteemi

  Infosüsteemi kantakse andmed isikute kohta, kes on esitanud taotluse toetuse saamiseks, ja kes on saanud sporditegevuse toetust ning taotlejate ja toetuse saajate harrastajate ja treenerite andmed.

§ 10.   Andmete kandmise aluseks olevad dokumendid

  Kande aluseks on:
  1) taotlus sporditegevuse toetuse saamiseks;
  2) sporditegevuse toetamise leping;
  3) toetuse andja haldusaktid;
  4) teiste riigiandmekogude andmed vastavalt §-dele 17–19;
  5) isiku avaldused;
  6) muud dokumendid ja andmed.

§ 11.   Infosüsteemi andmed

  Infosüsteemi kantakse:
  1) sporditegevuse toetuse taotleja ja toetuse saaja, sh taotleja treeninggruppide, harrastajate ja treenerite ning treenerite kvalifikatsiooni andmed;
  2) harrastaja seadusliku esindaja ja treeneri kinnitus toetuse andmise kohta taotlejale/toetuse saajale;
  3) toetuse arvestamise alusandmed;
  4) toetuse suurus;
  5) treening- või tunniplaani andmed;
  6) toetuse kasutamise aruande andmed.

§ 12.   Sporditegevuse toetuse taotleja ja toetuse saaja andmed, sh taotleja ja toetuse saaja treeninggruppide, harrastajate ja treenerite ning treenerite kvalifikatsiooni andmed

  (1) Taotleja ja toetuse saaja andmed:
  1) füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  2) aadress;
  3) toetuse saaja pangakonto number;
  4) sidevahendid.

  (2) Taotleja ja toetuse saaja esindajate ja kontaktisiku andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) sidevahendid.

  (3) Treeninggrupi andmed:
  1) nimetus;
  2) spordiala;
  3) treenerid;
  4) harrastajad.

  (4) Harrastaja andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) registrijärgne elukoht kohaliku omavalitsuse täpsusega;
  4) harrastaja seadusliku esindaja kinnitus toetuse andmise kohta taotlejale/toetuse saajale.

  (5) Treeneri andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) treeneri kinnitus toetuse andmise kohta taotlejale/toetus e saajale;
  4) spordiala
  5) kvalifikatsioon.

§ 13.   Toetuse arvestamise alusandmed

  Toetuse arvestamise alusandmed on:
  1) baassumma;
  2) harrastajate ja treenerite arv;
  3) harrastajate vanusel põhinevad üldkoefitsiendid;
  4) spordialade koefitsiendid;
  5) eelisarendatavate spordialade koefitsiendid;
  6) spordialaliidu edetabelil põhinevad koefitsiendid;
  7) treeneri kvalifikatsioonitasemel põhinevad koefitsiendid;
  8) spordiklubide koefitsiendid:
  9) spordiklubi kvaliteedi alusel antav summa.

§ 14.   Toetuse suurus

  Paragrahvis 13 nimetatud toetuse arvestamise alusandmete alusel arvutatud summa kokku.

§ 15.   Treening- või tunniplaani andmed

  Treening- või tunniplaani andmed on:
  1) treeninggrupi nimi;
  2) treeningkoht - spordirajatise tüüp, nimi ja aadress;
  3) treeningaeg;
  4) treeninglaagri aeg ja koht;
  5) aeg, mil treeningut/tundi ei toimu.

§ 16.   Toetuse kasutamise aruande andmed

  (1) Tulude andmed:
  1) osalustasu suurus kuus;
  2) osalustasust osaliselt vabastatute arv;
  3) osalustasust täielikult vabastatute arv.

  (2) Kulude andmed:
  1) treenerite töötasu;
  2) muu personali töötasu;
  3) sotsiaalmaks;
  4) töötuskindlustusmaks;
  5) spordirajatiste rendikulud;
  6) muud kulud.

3. jagu Andmevahetuse teel infosüsteemi esitatavad andmed 

§ 17.   Eesti rahvastiku register

  Eesti rahvastikuregistri esitatavad andmed on:
  1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) füüsilise isiku isikukood või sünniaeg;
  3) registrijärgne elukoht kohaliku omavalitsuse täpsusega.

§ 18.   Äriregister ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste register

  Äriregistri ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri esitatavad andmed on:
  1) füüsilisest isikust ette võtja ja juriidilise isiku nimi;
  2) füüsilisest isikust ette võtja ja juriidilise isiku registrikood;
  3) füüsilisest isikust ette võtja ja juriidilise isiku aadress.

§ 19.   Eesti spordiregister

  Eesti spordiregistri esitatavad andmed on:
  1) treeneri ees- ja pere konnanimi;
  2) treenerikutse andmed – spordiala ja kvalifikatsioon.

§ 20.   Infosüsteemi pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Infosüsteemi pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
  1) andmete kande kuupäev;
  2) andmekande tüüp;
  3) andmekande sisu;
  4) andmekande tegija.

§ 21.   Andmete õiguslik tähendus

  Infosüsteemi kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 22.   Andmetevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras läbi riigi infosüsteemide andmevahetuskihi.

4. jagu Andmete kandmine infosüsteemi, andmete kasutamine ja juurdepääs andmetele 

§ 23.   Andmete infosüsteemi kandmine

  Infosüsteemi kannavad andmeid on:
  1) infosüsteemi vastutav töötleja;
  2) sporditegevuse toetuse taotleja/saaja;
  3) harrastaja seaduslik esindaja;
  4) treener.

§ 24.   Andmete infosüsteemi esitamise ja kasutamise kord

  (1) Vastutav töötleja kannab infosüsteemi taotleja ja toetuse saaja § 12 lõigetes 1–2 ja §-des 13 –14 nimetatud andmed jooksvalt nende esitamisest arvates ning jooksvalt muud andmed vastavalt taotleja või toetuse saaja, harrastaja seadusliku esindaja avaldusele.

  (2) Sporditegevuse toetuse taotleja ja toetuse saaja kannavad infosüsteemi enda harrastajate, treeneri(te) ja treening- või tunniplaani andmed (§12 lõiked 3–4, § 15) jooksvalt arvestades sporditegevuse toetamise korras sätestatud tähtaegu.

  (3) Infosüsteemi administraator vormistab sporditegevuse toetuse taotleja kontaktisikule lõikes 2 nimetatud andmete kandmiseks infosüsteemi, nende uuendamiseks ja parandamiseks kasutajakonto, mida pärast toetuse saamist kontaktisik kasutab toetuse saaja kontaktisikuna.

  (4) Harrastaja seaduslik esindaja ja treener määravad infosüsteemis sporditegevuse toetamise korra kohaselt taotleja või toetuse saaja, kellele toetust antakse.

  (5) Harrastaja seaduslik esindaja ja treener esitavad andmed kirjalikult paberil, elektroonselt digitaalallkirjastatult, riigiportaali (www.eesti.ee) või vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis. Riigiportaali ja vastutava töötleja veebilehel asuva viida ka udu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis identifitseeritakse andmete esitajad ID-kaardi abil.

  (6) Infosüsteemi andmeid kasutatakse toetuse määramiseks, toetuse summa arvutamiseks ja toetuse sihipärase kasutamise kontrollimiseks.

§ 25.   Juurdepääs andmetele

  (1) Vastutaval töötlejal on infosüsteemis juurdepääs kõigile sporditegevuse toetuse taotlejate ja toetuse saajate andmetele.

  (2) Sporditegevuse toetuse taotlejal ja toetuse saajal on infosüsteemis juurdepääs kõigile toetusega seotud oma andmetele.

  (3) Harrastaja seaduslikul esindajal ja treeneril on infosüsteemis juurdepääs enda andmetele riigiportaali (www.eesti.ee) või vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis.

§ 26.   Andmete väljastamine

  (1) Andmeid väljastatakse §-s 23 nimetatud isikule koosseisus, mis on määratud §-s 25.

  (2) Andmed toetuse saaja, toetuse mitteandmise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse vastutava töötleja veebilehel vastavalt sporditegevuse toetamise korrale. Muid andmeid § 23 punktides 3–4 nimetatud isikute kohta väljastatakse ainult nende kirjalikul nõusolekul tema kohta infosüsteemi kantud andmete teisele isikule avaldamise lubamise kohta. Nõusolekus peavad ole ma näidatud andmed, mida isik lubab avaldada.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA INFOSÜSTEEMI LÕPETAMINE 

§ 27.   Järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.

§ 28.   Infosüsteemi tegevuse lõpetamine

  Infosüsteem lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 29.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavalitsuse 4. märtsi 2017 määrus nr 5 „Sporditegevuse toetamise arvestamise infosüsteemi põhimäärus“.

Heiki Hepner
Vallavanem

Ahto Järvela
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json