SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2019, 14

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Vastu võetud 20.02.2014 nr 6
RT IV, 01.03.2014, 9
jõustumine 04.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2014RT IV, 29.12.2014, 6101.01.2015
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 108.03.2016
09.12.2019RT I, 11.12.2019, 2109.12.2019- Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“: § 3 punktid 1-3; § 5 lõike 4 lauseosad „tööpäevadel“ ja „kogumahus kuni 20 tundi nädalas, kuid mitte rohkem kui 80 tundi kalendrikuus“; § 6 lõike 2 punkt 2.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab koduteenuste (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra Narva linnas.

  (2) Teenust korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet) hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse (edaspidi teenuse osutaja) kaudu.
[RT IV, 29.12.2014, 61 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel. Koduteenused sisaldavad koduabi ja isikuabi.

  (4) Teenuseid osutatakse Narva linna eelarvelistest vahenditest ja isiku omaosalusest.

  (5) Teenuse osutamiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Sotsiaalabiamet.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) koduabiteenus – abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine;
  2) isikuabiteenus – abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, mis nõuavad teenust vajava isikuga füüsilist kontakti;
  3) klient – isik, kellele osutatakse lepingu alusel koduteenuseid;
  4) sotsiaaltöötaja – Sotsiaalabiameti töötaja, kes hindab isiku vajadust taotletava teenuse järele;
  5) spetsialist – teenuse osutaja esindaja, kes korraldab hooldajate tööd;
  6) sotsiaalhooldaja – teenuse osutaja töötaja, kes osutab hoolduskava alusel koduabi ja isikuabi;
  7) seadusjärgne ülalpidaja – isik, kellel on tulenevalt perekonnaseadusest ülalpidamiskohustus;
  8) kliendikaart sisaldab üldisi andmeid teenuse saaja kohta ja hinnangut hooldusvajaduse kohta;
  9) hindamistest – ankeet, mille alusel on võimalik välja selgitada hooldusvajadus;
  10) hoolduskava – on hindamistesti andmete põhjal koostatud hoolduse tegevuskava.

§ 3.   Õigustatud isikud

  Koduteenuseid osutatakse täisealistele isikutele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei tule toime igapäevaelu toimingutega ja kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn ning kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1)
[kehtetu - RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019- Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ § 3 punkt 1.]
  2)
[kehtetu - RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019- Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ § 3 punkt 2.]
  3)
[kehtetu - RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019- Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ § 3 punkt 3.]

§ 4.   Teenuse taotlemine ja osutamise otsustamine

  (1) Teenuste saamiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse (Lisa 1).

  (2) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid algatatud menetluse raames.

  (3) Teenuste osutamise otsustamiseks teeb sotsiaaltöötaja hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist kodukülastuse, mille käigus hinnatakse hindamistestiga (Lisa 2) teenuse taotleja toimetulekuvõimet ja hooldusvajadust ning täidetakse kliendikaart (Lisa 3).

  (4) Otsust teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor.

  (5) Sotsiaalabiamet teeb otsuse teatavaks teenuse osutajale ja taotluse esitajale või tema seaduslikule esindajale kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (6) Teenusele vastuvõtmine toimub kuni viie tööpäeva teenuse osutajale otsuse teatavakstegemisest arvates.

  (7) Sotsiaalabiametil on õigus Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul erandkorras määrata teenust ka määruses ettenägemata juhtudel.

§ 5.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuste osutamiseks sõlmitakse kliendi ja teenuse osutaja vahel koduteenuste osutamise leping (edaspidi leping), mille lahutamatuks osaks on hoolduskava. Leping koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb kliendile ja teine teenuse osutajale ning lepingu koopia edastatakse Sotsiaalabiametisse.

  (2) Teenuse osutaja peab arvestust kõigi klientide kohta ja koostab isiku toimik.

  (3) Teenuseid osutatakse vastavalt hoolduskavale, mille koostab ja vajadusel muudab spetsialist.

  (4) Teenuseid osutatakse kella 8.00 - 20.00.
[RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019- Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ § 5 lõike 4 lauseosad „tööpäevadel“ ja „kogumahus kuni 20 tundi nädalas, kuid mitte rohkem kui 80 tundi kalendrikuus“.]

  (5) Teenuse osutajal on õigus leping lõpetada alljärgnevatel tingimustel:
  1) teenuse saaja taotluse alusel;
  2) kliendi paigutamisel hoolekandeasutusse ööpäevaringsele hooldamisele;
  3) kliendi püsivalt elama asumisel teise omavalitsuse haldusterritooriumile;
  4) seoses kliendi surmaga.

  (6) Teenuse osutaja on kohustatud viivitamata kirjalikult informeerima teenuselt lahkunud kliendist Sotsiaalabiametit.

  (7) Teenuse osutaja lõpetab lepingu Sotsiaalabiameti otsuse alusel ning teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul, välja arvatud paragrahvi 5 lõikes 5 punktis 4 nimetatud juhul

  (8) Järelevalvet teenuse kvaliteedi üle teostab Sotsiaalabiamet.

§ 6.   Finantseerimine

  (1) Teenused on kliendile tasuta või osaliselt tasulised.

  (2) Teenuste maksumus sõltub osutavate teenuste mahust ja kliendi sissetulekust:
  1) kui isiku sissetulek ei ületa 50% kehtivast töötasu alammäärast või klient saab toimetulekutoetust, siis osutatakse teenused kliendile tasuta;
  2)
[kehtetu - RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ § 6 lõike 2 punkt 2.]

  (3) Teenuste loetelu, kirjelduste ja maksumuse kinnitab Narva Linnavalitsus Sotsiaalabiameti ettepanekul.

§ 7.   Vaidluste lahendamine

  Isik, kes leiab, et teenuse osutamisel või teenusest keeldumisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide seaduses sätestatud korras.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Narva Linnavolikogu 27.03.2008 määruse nr 26 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ ning Narva Linnavolikogu 14.05.2009 määruse nr 19 „Narva Linnavolikogu 27.03.2008. a määruse nr 26 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas" muutmine ja täiendamine“ alusel sõlmitud koduteenuste osutamise lepingud kehtivad kuni lepingus märgitud kuupäevani, kuid mitte kauem kui 01.06.2014.

  (3) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Lisa 1 Taotlus koduteenuste saamiseks

Lisa 2 Hooldusvajaduse hindamistest

Lisa 3 Kliendikaart

/otsingu_soovitused.json