SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2019, 15

Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas

Vastu võetud 22.11.2012 nr 27
RT IV, 25.12.2012, 23
jõustumine 25.11.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 108.03.2016
09.12.2019RT I, 11.12.2019, 2109.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 22. novembri 2012. a määruse nr 27 „Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas“: § 3 lõike 1 lauseosa „kusjuures esmajärjekorras kuuluvad asutusse paigutamisele isikud, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad“; § 4 lõige 3 ja lõike 4 esimene lause; § 5 lõike 1 punkti 1 lauseosa „või tema seadusjärgsed ülalpidajad“.

Määrus kestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas reguleerib nende Narva linna eakate ja puuetega isikute hoolekandeasutusse paigutamist, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn ja kelle hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik.

  (2) Käesoleva korra mõistes hoolekandeasutus (edaspidi asutus) on ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, põetamine ja arendamine.

  (3) Asutusse paigutamist korraldab ja asutuse kohta taotlevate isikute järjekorda peab Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Asutusse paigutamise taotlemine

  (1) Taotleja (edaspidi ka hooldust vajav isik) või tema seaduslik esindaja esitab Sotsiaalabiametile kirjaliku avalduse (Lisa 1), milles põhjendab asutusse paigutamise vajadust.

  (2) Sotsiaalabiametis koostatakse iga taotleja kohta toimik, kus taotleja avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) väljavõte Pensionikindlustuse registrist pensioni suuruse kohta;
  3) väljavõte Eesti rahvastikuregistrist taotleja elukoha ja perekonna koosseisu kohta;
  4) puude olemasolu korral koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme kohta;
  5) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia;
  6) täidetud hindamisinstrument hooldusvajaduse väljaselgitamiseks;
  7) arstitõend, milles märgitakse ära krooniliste, somaatiliste ja nakkushaiguste esinemine, allergia esinemisel- informatsioon põhjustajate kohta;
  8) väljavõte kinnistusregistrist kinnisvara olemasolust;
  9) seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul nende isiku- ja kontaktandmed ning tõendid ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta.

  (3) Sotsiaalabiamet kontrollib esitatud dokumente, teostab taotleja juures külastuse, veendub taotleja nõusolekus asutusse paigutamiseks ning palub vajaduse korral esitada otsustamiseks vajalikke täiendavaid dokumente.

  (4) Sotsiaalabiamet võib keelduda isiku asutusse paigutamisest, kui:
  1) hooldust vajava isiku tervislik seisund võimaldab toimetuleku tagamist muude sotsiaalhoolekande meetmete abil (koduteenuste saamine, hooldaja määramine, abivahendite muretsemine jms).
  2) hooldust vajava isiku seaduslikud ülalpidajad keelduvad hoolduskulude tasumisest ning isik keeldub nendelt elatise nõudmisest.

§ 3.   Asutusse paigutamise otsustamine

  (1) Asutusse paigutatakse käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 1 toodud tingimustele vastavaid isikuid.
[RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 22. novembri 2012. a määruse nr 27 „ Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas“§ 3 lõike 1 lauseosa „kusjuures esmajärjekorras kuuluvad asutusse paigutamisele isikud, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad“.]

  (2) Asutuse valikul arvestatakse võimaluse piires hooldust vajava isiku enda ja tema lähedaste soovidega.

  (3) Paigutamise otsustamiseks moodustatakse Sotsiaalabiameti juurde vastav komisjon, mille koosseisu kinnitab Narva Linnavalitsus.

  (4) Komisjon:
  1) vaatab üle hooldust vajava isiku toimuku;
  2) selgitab välja sobiva asutuse ja selle koha maksumuse;
  3) teeb kindlaks hooldust vajava isiku ja/või tema seadusjärgsete ülalpidajate poolt makstava omaosalust hoolduskulude kandmisel;
  4) määrab linnapoolset osa hoolduskulude kandmisel;
  5) teeb Sotsiaalabiametile ettepaneku hooldust vajava isiku asutusse paigutamiseks.

  (5) Sotsiaalabiamet teeb otsuse hooldust vajava isiku asutusse paigutamisest. Otsuses märgitakse muuhulgas ka asutuse nimi ja hoolduskulude maksmise allikad, sealhulgas linnapoolset osa hoolduskulude kandmisel.

§ 4.   Hoolduse eest tasumine

  (1) Kohustus tasuda asutuses viibimise eest on eelkõige hooldust vajaval isikul ja tema seadusjärgsetel ülalpidajatel.

  (2) Hooldusele paigutatud isik võtab kohustuse tasuda 85% enda igakuisest sissetulekust, kuid mitte rohkem kui hooldamiseks vajalik.

  (3) [Kehtetu - RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 22. novembri 2012. a määruse nr 27 „Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas“ § 4 lõige 3.]

  (4) Kui kinnisvara võõrandamisest saadud tulu on realiseeritud, kaetakse edasise teenuse maksumuse ja pensioni vahe linna eelarvest selleks ettenähtud vahenditest. Juhul, kui isiku vara võõrandamine toimub pärast asutusse paigutamist, teostatakse linnaeelarvest makstud hoolduskulude ümberarvestust.
[RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 22. novembri 2012. a määruse nr 27 „Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas“ § 4 lõike 4 esimene lause.]

  (5) Lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud vahendite puudumisel makstakse isiku asutuses ülalpidamise eest linnaeelarvest. Narva linn osaleb hoolduskulude maksmisel üldjuhul siis, kui hooldusvajadusega isiku ning tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekust ja varast ei piisa nimetatud kulude tasumiseks.

  (6) Hoolduskulude tasumise kohta sõlmitakse kõigi osapoolte vahel leping.

§ 5.   Asutusest väljaarvamine ja asutuse vahetamine

  (1) Asutuses hooldamine lõpetatakse Sotsiaalabiameti otsusega:
  1) kui hooldatav ei täida lepingu tingimusi;
[RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 22. novembri 2012. a määruse nr 27 „Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas“ § 5 lõike 1 punkti 1 lauseosa „või tema seadusjärgsed ülalpidajad“.]
  2) kui hooldatav isik või tema seaduslik esindaja esitab avalduse asutusest lahkumiseks;
  3) kui asutus esitab avalduse lepingu lõpetamiseks, kuna hooldatav on korduvalt rikkunud asutuse kodukorda ning häirinud sellega teisi hooldatavaid;
  4) hooldatava surma korral.

  (2) Asutuse vahetamine toimub hooldatava, tema seadusliku esindaja või asutuse motiveeritud avalduse alusel.

  (3) Asutuse vahetamiseks teeb Sotsiaalabiamet otsuse komisjoni ettepaneku alusel.

§ 6.   Kontroll ja arvestuse pidamine

  (1) Osutatava hooldusteenuse kvaliteedi kontrollimiseks teeb Sotsiaalabiamet asutustesse kontrollkäike Sotsiaalabiameti direktori poolt kinnitatud ajakava alusel.

  (2) Kontrollkäikude tulemused vormistatakse aktina, kus hinnatakse hooldusteenuse kvaliteet ja teenuse vastavus hooldust vajava isiku erivajadustele.

  (3) Isikute hooldamiseks asutustes linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Sotsiaalabiamet.

§ 7.   Rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud hoolduslepingud kehtivad kuni nende kehtivuse lõpptähtajani.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa Avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json