Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Võlanõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2019, 20

Võlanõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas

Vastu võetud 21.03.2013 nr 10
RT IV, 27.03.2013, 29
jõustumine 30.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 108.03.2016
09.12.2019RT I, 11.12.2019, 2109.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistabpõhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 21. märtsi 2013. a määruse nr 10 „Võlanõustamisteenuse osutamise kord Narva linnas“ § 1 lõige 6.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab võlanõustamise teenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra Narva linnas.

  (2) Teenuse osutamise eesmärgiks on isiku või perekonna abistamine ülemäärase võlgnevuse korral isiku iseseisvaks tometulekuks talutavaks muutmisel või võlgnevuse likvideerimisel.

  (3) Isikule on teenus tasuta.

  (4) Teenuse rahastamise allikaks on Narva linna eelarve.

  (5) Teenuse osutamist korraldab ja osutamiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

  (6) [Kehtetu - RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 21. märtsi 2013. a määruse nr 10 „Võlanõustamisteenuse osutamise kord Narva linnas“ § 1 lõige 6.]

§ 2.   Õigustatud isikud

  Teenusele on õigus isikul või perekonnal, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Narva linn ja kellel on võlgnevuse tekkimise oht või kellel on võlgnevus juba tekkinud ning kes pole võimeline iseseisvalt alustama või lõpuni viima võlgadest vabanemise protsessi.

§ 3.   Teenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Teenuse saamiseks pöördub taotleja Sotsiaalabiametisse kirjaliku vormikohase taotlusega (lisa 1), millele lisab vajadusel asjasse puudutavate dokumentide koopiad.

  (2) Teenus osutatakse lähtudes konkreetsest võlasituatsioonist, kuhu isik või perekond sattunud on.

  (3) Teenuse osutamise käigus võlanõustaja:
  1) selgitab välja võlgnevusse sattumise põhjused;
  2) hindab võlanõuete õiguspärasust;
  3) hindab võlgniku abivajadust, sealhulgas määratleb tema rahaliste kohustuste hulga ja mahu ning ressursse võlgnevuse kõrvaldamiseks;
  4) aitab isikul planeerida tema rahalisi vahendeid tekkinud ja tekkivate rahaliste kohustuste täitmiseks ning võlgnevuse kõrvaldamiseks;
  5) abistab ja nõustab isikut võlgnevuse kõrvaldamiseks sobivate lahenduste väljaselgitamisel ja suhtlemisel võlausaldajatega;
  6) teeb isiku nõusolekul koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega, kelle ees isikul on rahaline kohustus täitmata;
  7) abistab maksegraafikute koostamisel ja täitmisel;
  8) nõustab ja juhendab isikut, kuidas vältida uute võlgnevuste tekkimist.

  (4) Võlanõustajal on õigus teenuse osutamisest keelduda juhul, kui isik teadlikult esitab valeandmeid või korduvalt ei täida võlanõustajaga saavutatuid kokkuleppeid.

§ 4.   Vaidluste lahendamine

  Isik, kes leiab, et teenuse osutamisel või teenusest keeldumisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada taotluse vorm vastavalt Lisa 1.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Lisa 1 Taotlus

/otsingu_soovitused.json