Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 "Tartu linna põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2020, 7

Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 "Tartu linna põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 04.12.2020 nr 120

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määrust nr 20 "Tartu linna põhimäärus" muudetakse järgmiselt:

 
  1) põhimääruse paragrahvi 4 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse see:
"(3) Komisjoni koosseis kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul poolthäälteenamusega avalikul hääletamisel erakondade ja valimisliitude ettepanekute alusel, arvestades esindajate osakaalu volikogus.";
  2) põhimääruse paragrahvi 4 lisatakse lõige 31 järgmises sõnastuses:
"(31) Erakondade ja valimisliitude esitatud kandidaatidest ning komisjoni koosseisust vähemalt pooled peavad olema volikogu liikmed.";
  3) põhimääruse 2. peatüki 2. jagu "Isikuvalimised" tunnistatakse kehtetuks;
  4) põhimääruse § 11 muudetakse ja sõnastatakse see:
"§ 11. Volikogu komisjoni töökord
(1) Volikogu komisjoni töövorm on koosolek. Otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust.
(2) Komisjoni liikmel on õigus osaleda koosolekul elektrooniliste vahendite abil koosolekuruumis füüsiliselt kohal olemata.
(3) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees. Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni kutsutavate isikute nimekirja esitab kokkukutsuja vähemalt kolm päeva enne koosoleku algust volikogu kantseleile, kes edastab teate päevakorras olevate materjalidega komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele. Komisjoni esimehe ja aseesimehe äraolekul kutsub komisjoni kokku volikogu esimees ning koosolekut juhatab volikogu esimehe poolt valitud komisjoni liige, kes on volikogu liige.
(4) Komisjoni koosolekust võib sõnaõigusega osa võtta komisjoni mittekuuluv volikogu liige, linnavalitsuse liige ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab koosoleku kokkukutsuja.
(5) Komisjonil on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata. Komisjoni esimehe otsusel saadab volikogu kantselei eelnõud komisjoni kõikidele liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul komisjoni liikmed peavad esitama kirjalikult oma seisukoha. Komisjoni liige võib nimetatud juhul komisjoni töös osaleda, edastades oma seisukohad kirjalikult enne komisjoni koosoleku algust. Kui komisjoni liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on eelnõu poolt või vastu, loetakse ta hääletamisel mitteosalenuks.
(6) Kui komisjoni liige ei saa komisjoni koosolekust osa võtta või soovib koosolekul osaleda elektrooniliste vahendite abil füüsiliselt kohal olemata, informeerib ta sellest komisjoni esimeest ja volikogu kantseleid.
(7) Komisjoni koosolekust võib teha audiovideo salvestuse, mida kasutatakse koosoleku protokolli koostamisel ning mis pärast protokolli valmimist kustutatakse.";
  5) põhimääruse paragrahvi 12 lõiget 1 muudetakse ning jäetakse välja viimane lause;
  6) põhimääruse paragrahvi 13 muudetakse ja sõnastatakse see:
"§ 13. Volikogu istung
(1) Volikogu istung toimub vähemalt üks kord kuus, kui volikogu ei otsusta teisiti.
(2) Volikogu liikmel on õigus osaleda istungil elektrooniliste vahendite abil istungiruumis füüsiliselt kohal olemata.
(3) Mõjuvatel põhjustel on volikogu liikmel õigus istungil osaleda, saates oma seisukohad päevakorras olevate küsimuste kohta kirjalikult, arutelus osalemata.
(4) Volikogu liige teavitab volikogu kantseleid istungil osalemise vormist, istungilt puudumisest või hilinemisest.
(5) Volikogu teeb oma istungist veebiülekande. Istungist muude raadio- ja teleülekannete ning video- ja fonosalvestuste tegemisest informeeritakse eelnevalt istungi juhatajat.
(6) Volikogu istung kestab kuni kuus tundi, kui volikogu ei otsusta teisiti.";
  7) Põhimääruse paragrahvi 14 lõike 5 punkti 11 muudetakse ja sõnastatakse see:
"11) volikogu liige annab märku sõnavõtu-, repliigi- ja küsimusesoovist;";
  8) põhimääruse paragrahvi 14 muudetakse ja lisatakse lõige 51 järgmises sõnastuses:
"(51) Isikuvalimistel tutvustab kandidaat ennast enne hääletamist ja igal volikogu liikmel on õigus esitada kandidaadile üks küsimus, kui volikogu ei otsusta teisti.";
  9) põhimäärusesse lisatakse paragrahv 141 järgmises sõnastuses:
"§ 141. Hääletamine volikogus
(1) Hääletamine toimub volikogu hääletussüsteemis.
(2) Volikogu hääletamissüsteemi kasutamise juhendi kehtestab volikogu esimees.";
  10) põhimääruse paragrahvi 15 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse see:
"(3) Arupärimisele vastatakse kirjalikult ja arupärija soovil suuliselt järgmisel volikogu istungil. Kui arupärimise esitaja ei osale istungil, siis arupärimisele suuliselt ei vastata.";
  11) põhimääruse paragrahvi 19 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse see:
"(2) Linnavalitsuse istungit võib pidada või linnavalitsuse liige võib istungil osaleda elektrooniliste vahendite abil.";
  12) põhimääruse paragrahvid 31 ja 32 tunnistatakse kehtetuks.

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json