Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2021, 20

Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise kord

Vastu võetud 02.12.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõigete 3 ja § 22 lõike 1 punktide 19, 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Vinni Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele ning vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvituse suuruse määramise ja maksmise korda.

§ 2.   Tasu suurus ja maksmise tingimused

  (1) Vallavolikogu esimehele makstakse volikogu töö korraldamise ja Vinni valla esindamisega seotud ülesannete täitmise eest hüvitust (tasu) 1000 eurot kuus.

  (2) Vallavolikogu aseesimehele makstakse volikogu istungitest ja komisjonide koosolekutest osavõtu eest ning aseesimehe ülesannete täitmise eest hüvitust (tasu) 500 eurot kuus.

  (3) Vallavolikogu liikmetele v.a volikogu esimees, aseesimees makstakse tasu istungitest osavõtu eest 50 eurot iga istungi kohta.

  (4) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele (v.a volikogu esimehele, aseesimehele, kes on ka komisjoni esimees) makstakse tasu komisjoni töö korraldamise ja komisjoni koosolekust osavõtu eest 100 eurot iga koosoleku kohta.

  (5) Vallavolikogu alatise komisjoni aseesimehele makstakse tasu komisjoni esimehe asendamise korral 50% komisjoni esimehe tasust.

  (6) Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele makstakse tasu komisjoni koosolekutest osavõtu eest 50 eurot iga koosoleku kohta.

  (7) Vallavolikogu alalisel komisjonil on oma töö korraldamiseks õigus kalendriaastas kasutada 250 eurot. Komisjoni tegevuse korraldamisega tehtud kulu kaetakse vallaeelarvest komisjoni esitatud arve või muu kuludokumendi alusel, mille kinnitab vastava komisjoni esimees.

  (8) Vallavalitsuse liikmetele, v.a vallavalitsuse teenistuses olevatele ametnikele ja töötajatele makstakse vallavalitsuse istungist osavõtu eest tasu 80 eurot, elektrooniliste sidekanalite kaudu vallavalitsuse istungist osavõtu eest 40 eurot.

  (9) Vallavalitsuse liikmetele, kes on vallavalitsuse teenistuses ametnikena või töötajatena määrab ametikoha palga/töötasu jm tasud vallavanem, lähtudes Vinni Vallavolikogu poolt kehtestatud Vinni valla palgajuhendist.

  (10) Volikogul on õigus ühekordse otsusega määrata vallavanemale preemiat.

§ 3.   Hüvitatavad kulutused

  (1) Volikogu liikmele hüvitatakse vallavolikogu ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) lähetuskulud;
  2) koolituskulud;
  3) transpordikulud, v.a vallavolikogu istungil või komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulud.

  (2) Koolituse vajaduse kooskõlastab vallavolikogu esimees ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutused hüvitatakse volikogu liikmele kuludokumendi esitamisel volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (3) Vallavolikogu esimehe lähetus- ja koolituskulud hüvitatakse kuludokumendi alusel, vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga ning allkirjastab volikogu aseesimees.

  (4) Vallavolikogu aseesimehe lähetus- ja koolituskulude hüvitatakse kuludokumendi esitamisel ja vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

  (5) Vallavolikogu esimehele makstakse igakuiselt hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest volikogu esimehe ülesannete täitmisel kuni 150 eurot kuus.

  (6) Vallavolikogu aseesimehele makstakse igakuiselt hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest volikogu esimehe ülesannete täitmisel kuni 75 eurot kuus.

  (7) Vallavalitsuse liikmele hüvitatakse vallavalitsuse ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) lähetuskulud;
  2) koolituskulud;
  3) transpordikulud, v.a vallavalitsuse istungil või komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulud.

  (8) Koolituse vajaduse kooskõlastab vallavanem ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutused hüvitatakse vallavalitsuse liikmetele kuludokumendi esitamisel vallavanema käskkirja alusel.

  (9) Vallavanema lähetuse ja koolituse vajaduse kooskõlastab volikogu esimees ja kulud hüvitatakse volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (10) Lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (11) Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määruses nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“ sätestatust.

§ 4.   Tasu või hüvitise maksmine

  (1) Käesoleva korra paragrahvis 2 nimetatud tasu makstakse välja kuu viimaseks tööpäevaks. Tasu väljamaksmise aluseks (v.a. volikogu esimehe ja aseesimehe puhul) on volikogu istungist osavõtu registreerimisleht, alatise komisjoni koosoleku registreerimisleht, valitsuse istungist osavõtu kohta koostatud tööajagraafik.

  (2) Tasu või hüvitist ei maksta kui vallavolikogu liige, vallavolikogu alatise komisjoni liige või valitsuse liige on esitanud kirjaliku avalduse sellest loobumiseks.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavolikogu 21.12.2017 määrus nr 15 „Vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“.

§ 6.   Määrust rakendatakse 11.novembrist 2021.

Aili Taal
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json