Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2021, 25

Sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 20.10.2021 nr 35
RT IV, 27.10.2021, 6
jõustumine 01.01.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2021RT IV, 11.12.2021, 1101.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2021 määruse nr 24 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 14 lg-ga 3 ja 7. oktoobri 2021 määruse nr 26 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 1 lg-ga 2.

§ 1.  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad on järgmised:
  1) lapsele (alla 18-aastane inimene ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19-aastane (kaasa arvatud) õpilane) 350 eurot kalendriaastas;
  2) toimetulekutoetust saava pere lapsele kooliminekuks 32 eurot kalendriaastas; 
  3) lasterikka pere lapsele Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot kalendriaastas; 
  4) tööealisele inimesele 250 eurot kalendriaastas; 
  5) riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealisele inimesele 250 eurot kalendriaastas;
  6) eluruumi kohandamise kulu hüvitis inimese kohta 1600 eurot.

§ 2.  Universaaltoetuste määrad

  Universaaltoetuste määrad on järgmised:
  1) sünnitoetus ühe lapse sünni korral 320 eurot;
  2) sünnitoetus kaksikute sünni korral 1000 eurot;
  3) sünnitoetus kolme või enama lapse sünni korral 6392 eurot;
  4) õppeaasta alguse toetus esimesse klassi minevale lapsele 320 eurot;
[RT IV, 11.12.2021, 11 - jõust. 01.01.2022]
  41) õppeaasta alguse toetus alatest teisest klassist 50 eurot;
[RT IV, 11.12.2021, 11 - jõust. 01.01.2022]
  5) hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kalendrikuus;
  6) hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kalendrikuus;
  7) hoolduspere vanema toetus üks kahendik Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta kalendrikuus;
  8) asendushooldusteenuse kasutaja toetus kuni 12-aastasele (k.a) 10 eurot kalendrikuus;
  9) asendushooldusteenuse kasutaja toetus 13-aastasele ja vanemale 20 eurot kalendrikuus;
  10) ellusuunamistoetus Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammääras;
  11) puudega lapse toetus 125 eurot kalendriaastas;
  12) hooldajatoetus vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale 50 eurot kalendrikuus;
  13) hooldajatoetus vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale 100 eurot kalendrikuus;
  14) hooldajatoetus 3–16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale 30 eurot kalendrikuus;
  15) hooldajatoetus 3–16-aastase raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kalendrikuus;
  16) hooldajatoetus 3–16-aastase sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kalendrikuus;
  17) juhtkoera pidamise toetus 165 eurot kvartalis;
  18) pensionilisa 150 eurot kalendriaastas;
[RT IV, 11.12.2021, 11 - jõust. 01.01.2022]
  19) matusetoetus 250 eurot;
[RT IV, 11.12.2021, 11 - jõust. 01.01.2022]
  20) toetus esimese haiguspäeva hüvitamiseks 30 eurot.
[RT IV, 11.12.2021, 11 - jõust. 01.01.2022]

§ 3.  Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

  (1) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on ette nähtud:
  1) maksimaalselt 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas;
  2) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus;
  3) osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu 2 eurot;
  4) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas;
  5) täistasulise sõidukorra tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

  (2) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:
  1) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas;
  2) omaosalustasu 13 senti kilomeetri eest;
  3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas;
  4) täistasulise sõidukorra tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

  (3) Taksoveoteenuse kasutamisel on:
  1) linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus 190 eurot;
  2) omaosalustasu üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest kalendrikuu limiidi ulatuses;
  3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendrikuus;
  4) täistasulise teenuse tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

§ 4.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse määrused:
  1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
  2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
  3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
  4) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
  5) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
  6) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json