Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2017, 2

Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.12.2016 nr 31

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega nähakse ette korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetus, sellega toetatavad tegevused, toetuse määr, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise tähtaeg ja viis, taotluse menetlemise aeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamakse tegemise tingimused ja kord.

 (2) Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse (edaspidi toetus) eesmärk on toetada korteriühistute hoovide ja õuealade heakorrastamist ja haljastamist ning seeläbi suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet, tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes, parandada hoovide välisilmet ja läbi selle elukeskkonna kvaliteeti ja suurendada kogukonna aktiivsust.

§ 2.  Mõisted

 (1) Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

 (2) Korterelamu hoov või õueala (edaspidi hoov) on määruse mõistes rohkem kui kolme korteriga korterelamut ümbritsev maa-ala, mis piirneb järgmise krundi piiriga, sealhulgas parklad, tänavad, jalg- ja rattateed või muud rajatised.

§ 3.  Toetuse tingimused

 (1) Toetust on õigustaotleda Saue vallas tegutseval korteriühistul.

 (2) Toetust võib taotleda järgmiste tegevustega (edaspidi tegevus) seotud kulude katteks:
 1) puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks;
 2) lillevaaside, -amplite soetamiseks ja paigaldamiseks;
 3) istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks;
 4) muru rajamiseks ja sambla tõrjeks;
 5) puude raieks ja hoolduslõikuseks;
 6) kinnistu piires paiknevate siseteede ehitamiseks;
 7) jäätmemajade ehitamiseks, süvakogumismahutite rajamiseks või jäätmekogumiskohtade korrastamiseks;
 8) mänguväljaku ehitamiseks;
 9) parkimiskohtade ehitamiseks ja korrastamiseks;
 10) abihoone (kuuri) ehitamiseks;
 11) vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimiseks.

 (3) Toetust ei anta lõikes 2 loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike tööriistade ja muu inventari, v.a punktides 1-3 nimetatu, ostmiseks.

 (4) Lõike 2 punktis 8 nimetatud tegevuse (mänguväljakute ehitamine) elluviimisel tuleb lähtuda mänguväljakute ohutusstandardist EN 1176. Toetuse abil mänguväljaku rajamisel ei tohi mänguväljaku territooriumile takistada ligipääsu ega paigaldada piiravaid märke või tähiseid.

 (5) Lõike 2 punktis 6 nimetatud tegevuse elluviimiseks antakse toetust tingimusel, et taotleja nõustub rajatavate siseteede osas seadma Saue valla kasuks isikliku kasutusõiguse. Vastav leping tuleb sõlmida notariaalselt enne toetuse väljamaksmist ning toiminguga seotud kulud kannab Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (6) Toetust antakse tingimusel, et toetatav tegevus ja rajatavad objektid on vastavuses Saue valla kujunduskavaga ja Saue valla arengukavaga.

 (7) Toetust ei ole õigustaotleda ning seda ei eraldata ega maksta tagasiulatuvalt enne toetuse eraldamist tehtud kulutuste katteks.

 (8) Kõik kulud, mille katteks toetust taotletakse ja mis tegevuse elluviimise käigustehakse, peavad olema põhjendatud, dokumenteeritud ja taotluses kirjeldatud. Pärast toetuse eraldamist on taotluses toodud tegevuste või kulude muutmine lubatud vaid vallavalitsuse nõusolekul.

 (9) Toetust ei maksta ettemaksuna. Toetus makstakse välja ainult pärast tegevuste nõuetekohast elluviimist ning toetuse saaja poolt kõigi taotluse eelarves ettenähtud kulude tegemist.

 (10) Toetuse väljamaksmiseks tuleb tegevus, mille elluviimiseks on toetus eraldatud, ellu viia toetuse eraldamise aasta 1. detsembriks.

§ 4.  Toetuse suurus

 (1) Toetust on võimalik taotleda kuni 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast.

 (2) Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 3 200 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas, arvestades järgmist:
 1) määruse § 3 lõike 2 punktides 1-5 loetletud tegevuste (haljastamine) toetuse suurus ühe taotleja kohta ei ole suurem kui 400 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas;
 2) määruse § 3 lõike 2 punktides 6-11 loetletud tegevuste (jäätmemajade, süvakogumismahutite, mänguväljakute, parkimiskohtade ja abihoonete ehitamine, vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimine) toetuse suurus ühe taotleja kohta ei ole suurem kui 3 200 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas.

§ 5.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab korteriühistu või korteriühistud (ühistaotlus) vallavalitsusele allkirjastatud vormikohase taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
 1) korteriühistu või korteriühistute üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust määruses toodud abikõlblike tegevuste teostamise kohta ja kinnitust omafinantseeringu olemasolu ja suuruse kohta töö teostamise aastal;
 2) projekti eelarve;
 3) parkimiskohtade, siseteede, jäätmemajade ja abihoonete (kuuride) ehituse korral ka eskiisjoonis/asendiplaan koos seletuskirjaga;
 4) seadusjärgse esindusõigusega isiku volikiri (kui on asjakohane);
 5) raieluba (kui on asjakohane).

 (2) Jooksval aastal toetuse saamiseks on taotluse esitamise tähtpäevaks 15. märts.

 (3) Vallavalitsus teatab valla veebilehel, ajalehes või muus avalikus infokanalis taotluste esitamise algusest ning taotluse ettevalmistamise juhistest.

§ 6.  Taotluse menetlemine ning toetuse määramine

 (1) Vallavalitsuse vastav teenistuja (edaspidi menetleja) vaatab esitatud taotluse läbi ning puuduste avastamisel taotluses annab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

 (2) Menetleja võib tagastada taotluse läbi vaatamata, kui taotluses esinevat puudust ei kõrvaldata tähtaegselt. Menetleja tagastab taotluse läbi vaatamata, kui taotlus esitatakse pärast taotluse esitamise tähtpäeva.

 (3) Vallavalitsus otsustab 20 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse esitamist toetuse eraldamise või eraldamata jätmise oma korraldusega, lähtudes taotluse vastavusest määrusele ning Saue valla eelarvest.

 (4) Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega jätta toetuse eraldamata, kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) pole täidetud toetuse maksmise tingimused;
 3) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid;
 4) taotlejal on täitmata kohustusi Saue valla ees;
 5) toetuse eraldamine on vastuolus õigusaktidega või kahjustaks avalikku huvi.

 (5) Menetleja edastab taotlejale toetuse eraldamise või eraldamata jätmise korralduse kümne tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest.

§ 7.  Toetuse väljamaksmine

 (1) Toetus makstakse välja pärast tegevuste, milleks toetust eraldati, elluviimist ning kulude tegemist toetuse saaja poolt.

 (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja vallavalitsusele pärast tegevuste elluviimist, kuid mitte hiljem kui toetuse eraldamise aasta 1. detsembriks tegevuste teostamist ja kulu kandmist tõendavate dokumentide (lepingute, arvete, aktide, maksekorralduste jms) koopiad. Dokumentides näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevustele ja eelarvele ning vallavalitsusega kooskõlastatud muudatustele nendes.

 (3) Vallavalitsus kontrollib lõikes 2 nimetatud dokumentide õigsust ning puuduste esinemisel annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Vallavalitsus kannab toetuse üle toetuse saaja arvelduskontole 21 päeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi saamise päevast.

 (4) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete ja dokumentide õigsust, toetuse sihipärast kasutamist, nõuda toetuse saajalt võimalust tutvuda dokumentide originaalidega ning teostada kohapealset kontrolli elluviidud tegevuste üle.

 (5) Vallavalitsus ei maksa toetust välja ning tunnistab toetuse eraldamise korralduse toetuse saaja suhtes kehtetuks või nõuab juba väljamakstud toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui:
 1) toetuse saaja ei ole hiljemalt 1. detsembriks esitanud nõuetekohaseid kulutuste tegemist tõendavaid dokumente;
 2) toetuse taotleja on esitanud valeandmeid;
 3) toetuse saaja ei võimalda vallavalitsusel dokumentide originaalidega tutvumist või objekti taotlusele vastavuse kontrolli;
 4) teostatud tegevused erinevad taotlusest ja muudatust ei ole vallavalitsusega eelnevalt kooskõlastatud;
 5) toetuse saaja rikub määrusega või toetuse eraldamise korraldusega sätestatud toetuse saamise tingimusi.

 (6) Vallavalitsus edastab toetuse saajale toetuse väljamaksmisest keeldumise või toetuse tagasinõudmise haldusakti kümne tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest.

 (7) Vallavalitsus võib vähendada väljamaksmisele kuuluvat toetuse summat proportsionaalselt mitteabikõlbulike tegevuste kulude või taotluses esitatud, kuid tähtajaks teostamata tegevuste kulude võrra, samuti tegevuste kulude võrra, mille kohta ei ole tähtajaks esitatud nõutavaid dokumente.

§ 8.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsus kehtestab toetuse taotluse ja vajadusel muud määruse rakendamiseks vajalikud vormid.

 (2) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2016. aasta määrus nr 19 „Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Toetuse taotlus