Teksti suurus:

Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2017, 6

Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 21.12.2016 nr 86

Vastseliina Vallavolikogu 05.10.2016 otsusega nr 1-1.2/68 suunati avalikustamisele Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu projekt koos lisadega. Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu projekt avalikustati ajavahemikul 17.10.2016 - 07.11.2016 Vastseliina vallamajas, Vastseliina valla raamatukogudes, Vastseliina valla ajalehes ja Vastseliina valla veebilehel www.vastseliina.ee. Samuti toimus rahvakoosolek 15.11.2016 Vastseliina Rahvamajas. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele tuli esitada kirjalikult hiljemalt 07.11.2016. Nimetatud tähtajaks ühtegi ettepanekut ega vastuväidet ei esitatud.
Arvestades eelpooltooduga ja tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus § 91 lg 2, lg 3, lg 5, lg 6 ja lg 7 ning halduskohtumenetluse seadustiku § 46, Vastseliina vallavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Vastseliina valla ja Orava valla ühinemisleping ja selle lisad vastavalt käesoleva otsuse lisale.

2. Ühinemislepingul on alljärgnevad lisad:
  2.1 Lisa 1 Seletuskiri Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingule;
  2.2 Lisa 2 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000;
  2.3 Lisa 3 Investeeringute kava (Vastseliina vald ja Orava vald);
  2.4 Lisa 4 Vastseliina valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
  2.5 Lisa 5 Orava valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

3. Vastseliina valla ja Orava valla ühinemisleping avalikustada Riigi Teatajas ja Vastseliina valla veebilehel.

4. Käesolevat otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Vastseliina vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegedel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Urmas Juhkam
Vallavolikogu esimees

Lisa Vastseliina valla ja Orava valla ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingule

Lisa 2 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3 Investeeringute kava (Vastseliina vald ja Orava vald)

Lisa 4 Vastseliina valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 5 Orava valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

/otsingu_soovitused.json