HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2018, 9

Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine

Vastu võetud 28.12.2017 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse lastevanemate poolt koolieelse lasteasutuse osaliste kulude katmise määr.

§ 2.   Kohatasu määr

  (1) Mustvee valla lasteaedade ja kooli koosseisu kuuluvate lasteaiarühmade osaliste kulude katmisel lapsevanemate poolt tasutava osa (kohatasu) määraks on 13 eurot ühe lapse kohta kuus.

  (2) Kohatasu makstakse 12 kuud aastas.

§ 3.   Osalustasu suuruse määramise erijuhud

  Perel, kellel Mustvee valla lasteaias või kooli koosseisu kuuluvas lasteaiarühmas käib kolm ja enam last, rakendada kohamaksu soodustust alates kolmandast lapsest 50 % kehtivast kohamaksu määrast.

§ 4.   Tasumise viis

  Kohatasu maksmise aluseks on lapsevanemale esitatud arve.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks
  1) Avinurme Vallavolikogu 27.06.2013 määrus nr 80 „Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Avinurme Lasteaias Naerulind";
  2) Lohusuu Vallavolikogu 22.03.2012 määrus nr 3 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Lohusuu Kooli lasteaiarühmas";
  3) Mustvee Linnavolikogu 12.04.2017 määrus nr 5 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine";
  4) Kasepää Vallavolikogu 22.02.2013 määrus nr 1 „Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord ";
  5) Saare Vallavolikogu 26.01.2011 määrus nr 1 „Lapsevanemate osalustasu kinnitamine lasteaia kulude katmises"

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. veebruarist 2018.

Aivar Saarela
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json