Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Rapla valla Kaiu osavalla põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2018, 24

Rapla valla Kaiu osavalla põhimäärus

Vastu võetud 21.12.2017 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 11 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Osavallanimi on Kaiu osavald (edaspidi osavald), mis on Rapla valla maa-alal ja koosseisus vallavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitatud osavalla põhimääruse alusel tegutsev üksus.

  (2) Osavalla piir on määratud Kaiu valla välispiiriga.

  (3) Osavalla eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, piirkonna elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning huvide esindamine valla ülesannete täitmisel et tagada piirkonna elanike kaasarääkimise võimalus kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides, aidata kujundada arvamusi ja anda tagasisidet valla otsustusorganitele osavalla tervikliku arengu küsimustes ja selle valitsemise kvaliteedi kohta.

  (4) Osavald kasutab osavalla sümboolikat ja Rapla valla sümboolikat. Osavalla sümboolikana võetakse kasutusele endise Kaiu valla lipp ja vapp, mille kasutamise üle otsustab osavallakogu. Valla sümboolika kasutamine reguleeritakse Rapla valla põhimääruses.

§ 2.   Osavalla esinduskogu ja osavallas tegutsevad asutused

  (1) Osavalla elanike esinduskoguks on osavallakogu, mis moodustatakse käesolevas põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Osavalla territooriumil tegutseb Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) struktuuriüksusena teenuskeskus.

  (3) Osavalla territooriumil tegutsevad vallavalitsuse hallatavad asutused ja teised valla avalikke teenuseid osutavad asutused.

§ 3.   Osavallakogu moodustamine

  (1) Osavallakogu volituste aeg on võrdne vallavolikogu volituste ajaga.

  (2) Osavallakogusse kuulub 7 liiget.

  (3) Osavallakogu liikmeks võib olla isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on osavalla haldusterritooriumil ja kes on kirjalikult avaldanud nõusolekut osavallakogu tööst osa võtta.

  (4) Osavallakogu moodustamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) osavallakogusse kuulub rahvastikuregistri järgi Kaiu osavalla haldusterritooriumil elav ja volikogusse valitud isik;
  2) ülejäänud kohad osavallakogus jaotatakse Kaiu osavalla haldusterritooriumil elavate ja vallavolikogusse kandideerinud isikute vahel vastavalt neile antud häälte arvule;
  3) kui viimasele osavallakogu liikme kohale kandideerivad võrdse arvu hääli saanud isikud, otsustatakse osavallakogu liikmeks saamine liisuheitmise teel;
  4) kui käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud isik loobub osavallakogu töös osalemast või ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 3 tingimustele, kinnitatakse osavallakogu liikmeks häälte arvult järgmine kandidaat.

  (5) Osavallakogu koosseisu ning asendusliikmete nimekirja kinnitab ja teeb selles muudatusi vallavolikogu.

  (6) Osavallakogu liikme volitused peatuvad ja lõpevad samadel alustel volikogu liikme volitustega vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.

§ 4.   Osavallakogu esimees ja aseesimees

  (1) Osavallakogu valib esimehe ja aseesimehe osavallakogu liikmete seast.

  (2) Osavallakogu esimehe ja aseesimehe valimise kord on samadel alustel volikogu esimehe ja aseesimehe valimise korrale, mis on reguleeritud Rapla valla põhimääruses. Esimese osavallakogu esimehe valimise viib läbi vallavolikogu esimees.

  (3) Osavallakogu esimeest asendab aseesimees. Aseesimehe äraolekul osavallakogu vanim liige.

  (4) Osavallakogu esimees või tema äraolekul asendaja:
  1) koostab osavallakogu koosoleku päevakorra projekti, arvestades volikogu, komisjonide, vallavalitsuse, osavallakogu liikmete ja osavallas tegutseva teenuskeskuse-/piirkonnajuhi ettepanekuid;
  2) kutsub kokku osavallakogu koosoleku;
  3) juhatab osavallakogu koosolekut ja lahendab koosolekul tekkivaid küsimusi;
  4) kutsub osavallakogu koosolekule teisi isikud ja annab neile sõna;
  5) allkirjastab osavallakogu kirjad ja koosoleku protokollid;
  6) peab osavallakogu nimel kirjavahetust;
  7) osaleb sõnaõigusega volikogu istungil ja selle komisjoni koosolekul, kus arutatakse osavalda puudutavat küsimust;
  8) esindab osavallakogu vastavalt oma pädevusele ja volitustele.

§ 5.   Osavallakogu töökorraldus

  (1) Osavallakogu töökorralduses rakendatakse volikogu töökorda.

  (2) Osavallakogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

  (3) Osavallakogu teenindamise tagab vallavalitsuse piirkondlik teenuskeskus.

  (4) Osavallakogu töö korraldamiseks vajalikud vahendid nähakse ette valla eelarves.

§ 6.   Osavallakogu liikmete tasustamine

  Osavallakogu esimehele võib maksta hüvitist volikogu kehtestatud korras.

§ 7.   Osavallakogu pädevus

  (1) Osavallakogu pädevuses on:
  1) ettepanekute tegemine kohaliku elu ja osavalla territooriumi puudutavates küsimustes ning valla põhimäärusega või volikogu otsusega delegeeritud valdkondades;
  2) ettepanekute või seisukohtade esitamine valla arengukava, eelarvestrateegia, eelarve, osavalla põhimääruse ja selle muudatuste eelnõu kohta;
  3) õigus kaasa rääkida piirkonna investeeringute pingerea moodustamiseks;
  4) arvamuse andmine teenuskeskuse juhi kandidaadi kohta;
  5) arvamuse andmine osavalla territooriumil asuvate valla hallatavate asutuste ja piirkonna teenuskeskuse teenuste kvaliteedi kohta ning ettepanekute tegemine parema tulemuse saavutamiseks;
  6) algatada või anda arvamus osavalla territooriumil asuvate valla hallatavate asutuste või nende filiaalide asutamise, ümberkujundamise või lõpetamise, arengukava ja põhimääruse eelnõu ning nende muudatuste kohta;
  7) osavallas tegutsevate kodanikuühenduste projektitoetuste jaotamise ettepanekud vastavalt volikogu kehtestatud korrale;
  8) ettepaneku tegemine osavalla tegevuse lõpetamiseks;
  9) teiste osavallakogule delegeeritud küsimuste arutamine ja otsustamine, sh informatsioonina esitatud dokumentide, tegevuste ja algatuste kohta;
  10) ettepanekute tegemine esindajate nimetamiseks osavalla piirkonna hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse.

  (2) Osavallakogu algatus esitatakse vallavalitsusele eelnõuna, arvamused ja ettepanekud kirjalikult ning küsimused kirjaliku järelepärimisena, mille allkirjastab osavallakogu esimees.

  (3) Kui osavallakogu pädevuses olevate küsimuste menetlemisel vallavolikogu ja vallavalitsus ei arvesta esitatud arvamusi ja ettepanekuid, antakse osavallakogule keeldumise kohta motiveeritud põhjendus.

§ 8.   Osavallakogu otsused

  (1) Osavallakogu otsused vormistatakse protokolliliste otsustustena.

  (2) Protokollid avalikustatakse valla dokumendiregistris. Ei avalikustata andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud või mõeldud üksnes valla ametiasutuse siseseks kasutamiseks.

§ 9.   Osavallakogu kohustused

  (1) Osavallakogu esimees esitab 1. veebruariks volikogu esimehele kirjaliku aruande osavallakogu eelmise kalendriaasta tööst.

  (2) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise aastal esitab osavallakogu esimees aruande hiljemalt 15. oktoobriks.

  (3) Aruanne peab muuhulgas sisaldama ülevaadet osavallakogus arutatud olulisematest küsimustest ning nende lahendamise käigust.

  (4) Aruanne avalikustatakse Rapla valla veebilehel.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Osavallakogu otsuste üle teostab kontrolli vallavalitsus valla põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Osavallakogu pädevuses olevate küsimuste sisulise lahendamise üle teostab kontrolli volikogu.

§ 11.   Osavalla tegevuse lõpetamine

  (1) Osavalla tegevus lõpetatakse volikogu otsusega.

  (2) Osavalla tegevuse lõpetamise võivad algatada:
  1) üks neljandik volikogu liikmetest pärast ühinemislepingu kehtivusaja lõppu;
  2) vähemalt üks protsent hääleõiguslikest osavalla elanikest pärast ühinemislepingu kehtivusaja lõppu;
  3) vallavalitsus;
  4) osavallakogu.

  (3) Osavalla lõpetamiseks korraldatakse osavalla elanike rahvaküsitlus. Rahvaküsitluse tulemus on otsustuse alus.

  (4) Rahvaküsitluse korraldab vallavalitsus.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse vastuvõtmisest.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json