ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Valgjärve valla ühisveevärgi kasutamise eeskiri

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2013, 1

Valgjärve valla ühisveevärgi kasutamise eeskiri

Vastu võetud 14.04.2005 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Valgjärve valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas (edaspidi eeskiri) määratakse kindlaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise põhimõtted Valgjärve valla haldusterritooriumil.
  1) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga;
  2) veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse osutamiseks.

  (2) Eeskirja kohaldatakse koos ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja teiste valdkonda reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise eest vastutab selle omanik, nõuetekohase toimimise eest vee-ettevõtja.

  (4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamine ja hooldamine peab toimuma selliselt, et oleks tagatud võrdsed tingimused sellega liitujale ja klientidele.

  (5) Ühisveevärgist võetavat vett kasutatakse olme- ja tootmisvajaduse rahuldamiseks ning kahjutule kustutamiseks.

  (6) Ühiskanalisatsiooni heitvee ja/või fekaalide purgimine toimub vallavolikogu poolt kinnitatud eeskirja kohaselt selleks ettenähtud kohtades ja vastavat luba omavate isikute poolt.

  (7) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja alusel.

  (8) Ühisveevärgist vee võtmine, v.a vee võtmine avalikest veevõtukohtadest ja kahjutule kustutamiseks ning ühiskanalisatsiooni heitvee juhtimine toimub veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuslepingu (edaspidi teenusleping) alusel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) arvestusperiood – veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamise periood, mille kohta kliendile esitatakse arve;
  2) avalik veevõtukoht – ühisveevärgil asuva veevõtmise seadme (olmevesi, paakautode täitmise seade jms) koht koos teenindamiseks vajalike ehitistega;
  3) fekaalid – kuivkäimlatest väljaveetavad jäätmed;
  4) heitvesi – olmes või tootmises kasutusel olnud ja loodusesse tagasijuhitav vesi, samuti kanalisatsiooni kaudu ärajuhitav sademe- ja drenaa˛ivesi ja reovesi ning muu pinnase- ja pinnavesi;
  5) kanaliseerimine – heitvee kogumine ja ärajuhtimine kanalisatsiooni kaudu;
  6) klient – kinnistu omanik, kelle veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga;
  7) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus;
  8) kinnistu kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste sisekanalisatsioon) kinnistult heitvee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni;
  9) kinnistu omanik – kinnisasja omanik, hoonestusõiguse omanik, korteriomandi omanik ja korterihoonestusõiguse omanik ning kuni nende kinnistamiseni ka krundi õiguspärane valdaja ning ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa omanik või valdaja, samuti erastatavate elamute puhul kuni korteriühistu moodustamiseni kohustatud subjekt;
  10) kinnistu veevärk – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste siseveevärk) kinnistu veega varustamiseks ühisveevärgist;
  11) liitumine – kinnistu veevärgi torustiku ühendamine ühisveevärgi torustikuga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooni rajatistega veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste kasutamiseks;
  12) liitumistasu – Ühekordne tasu, mis tuleb kinnistu omanikul maksta kinnistu veevärgi ühendamiseks ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga;
  13) peakraan – viimane sulgemisseade ühendustorul enne kinnistu veevärki;
  14) peatoru – ühisveevärgi või -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või kinnistutelt heitvee kanaliseerimine;
  15) purgimine – tekkekohast äraveetud heitvee ja fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmine;
  16) reovee kanalisatsioon – rajatised ja seadmed ainult reovee kanaliseerimiseks;
  17) sademetevee kanalisatsioon – rajatised ja seadmed sademete- ja drenaa˛vee ning muu pinnase- ja pinnavee ja puhta heitvee kanaliseerimiseks;
  18) sisendustoru – kinnistu veetorustiku lõik liitumispunktist veearvestini;
  19) vaatluskaev – avatava luugi ja põhjasasuva voolurenniga kaev kanalisatsioonitorustikul;
  20) vee-ettevõtja – ettevõtja, kes osutab veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuseid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil;
  21) veemõõtesõlm – vee mõõtmiseks ettenähtud veearvesti ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm;
  22) veemõõtekaev – kaev, kus asub veemõõtesõlm;
  23) ühenduskraan – veevarustuse ühendustorul peatoru juures asuv sulgur, mis järgneva sulguri puudumisel on ühtlasi peakraaniks;
  24) ühendustoru – kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist heitvett vastuvõttev toru peatorust liitumispunktini;
  25) ühiskanalisatsioon – ehitiste ja seadmete kompleks mitme kinnistu heitvee kanaliseerimiseks;
  26) ühisveevärk – ehitiste ja seadmete kompleks mitme kinnistu veega varustamiseks ning vee kasutamiseks kahjutule tõrjumisel, kui selleks ei ole ette nähtud muid veevõtukohti;
  27) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste või seadmete ettenägematu purunemine või rikkiminek, mille tagajärjel oluliselt halveneb või katkeb klientide veega varustamine ja nende heitvee kanaliseerimine, või on ohustatud inimesed, ehitised või keskkond;
  28) ühisvoolne kanalisatsioon – rajatised reovee ning sademe- ja drenaa˛ivee ning muu pinnase- ja pinnavee ühiseks kanaliseerimiseks.
  29) liitumispunkt – ühisveevärgi või – kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi või kanalisatsiooniga.

§ 3.   Vee-ettevõtja ja tegevuspiirkond

  Vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määrab Valgjärve Vallavolikogu.

§ 4.   Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

  (1) ühisveevärk ja kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub erinevate kinnistute veega varustamine veekogust või põhjaveekihist ning heitvee juhtimine suublasse.

  (2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt.

  (3) piirnemisel avalikult kasutatava maaga asub liitumispunkt kuni kaks meetrit kinnistu piirist väljaspool, kui vee-ettevõtja ja kinnistu omanik ei ole kokku leppinud teisiti.

  (4) liitumispunktist alates vastutab kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hoolduse ja seisukorra eest klient.

  (5) kanalisatsioonitorustikul on liitumispunktiks kinnistupoolseim vaatluskaev või ühenduskoht peatorul enne kinnistu piiri.

  (6) veetorustikul on liitumispunktiks kinnistupoolseim sulgemisseade (peakraan) enne kinnistu piiri.

  (7) kui ühisveevärgi või –kanalisatsiooni peatoru läbib kinnistut ja sellest hargneb torustik ehitisse, on liitumispunktiks veevärgil ühenduskraan või peatorule lähim sulgur, kanalisatsioonil aga peatorul hargnemiskohas asuv vaatluskaev; hoone kanalisatsiooni väljalaskude kogumistorustik koos kaevudega kuulub kinnistu kanalisatsiooni hulka.

  (8) täiendavate liitumispunktide rajamine või olemasolevate ümberehitamine toimub taotleja kulul.

  (9) liitumispunktid fikseeritakse kirjalikult teenuslepingus ja liitumislepingus.

§ 5.   Ühisveevärgist võetava vee kvaliteet

  (1) ühisveevärgi kaudu joogiks ja teisteks olmevajadusteks kasutatav vesi peab vastama sotsiaalministri 31.juuli 2001a. määrusega nr.82 (RTL 2001,100,1369) kehtestatud nõuetele.

  (2) vee-ettevõtja ei vastuta vee kvaliteedi eest kinnistu veetorustikus.

§ 6.   Liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga

  (1) Liitumise taotlus
  1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel koostatava lepingu alusel.
  2) liitumiseks loetakse nii uue kinnistu liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kui ka kliendi taotlust suurendada kinnistu vee tarbimist või heitvete ärajuhtimist.

  (2) . taotlusega esitatakse andmed:
  1) kinnistu ja sellel asuvate hoonete kohta (olemasolev ja kavandatav);
  2) üldine veevajadus ööpäevas;
  3) suurim veevajadus tunnis;
  4) eemaldatava heitvee kogus, koostis jne.

  (3) Taotlusele lisatakse kinnistu plaan (1:500), kus on ära näidatud olemasolevad ja kavandatavad hooned, tehnovõrgud, rajatised.
  1) Taotluse esitamisel maksab taotleja tasu taotluse läbivaatamise ja liitumistingimuste väljastamise eest vastavalt vee-ettevõtja hinnakirjale, mis on kinnitatud Valgjärve Vallavalitsuse poolt.
  2) Vee-ettevõtja vaatab taotluse läbi 15 päeva jooksul ning väljastab taotlejale liitumistingimused.

  (4) Vee-ettevõtja võib anda taotlejale eitava vastuse, kui liituja soovija:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata, eriti kui see vajadus pole olmevajadus ning on võimalik kasutada teisi veeallikaid;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) heitvee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

§ 7.   Liitumistingimused

  (1) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumistingimustes määratakse:
  1) liitumispunktid;
  2) nõuded veemõõdusõlmede kohta;
  3) vaba veerõhk ning võimalik paisutuskõrgus;
  4) lubatav vee kogus ja nõuded tarbimisre˛iimi kohta;
  5) ärajuhitav heitvee kogus, lubatud reostusaste ja nõuded ärajuhtimisre˛iimi kohta;

  (2) tehnilised erinõuded;
  1) projektdokumentatsiooni kooskõlastamise kord;
  2) liitumistingimuste kehtivuse aeg;
  3) liitumislepingu sõlmimise aeg.

  (3) Liitumistingimuste kehtivuse aega võib pikendada, kuid vee ettevõtjal on seejuures õigus esitada täiendavaid nõudeid.

§ 8.   Liitumisleping.

  (1) Vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitakse liitumisleping, milles määratakse konkreetsed tingimused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks:
  1) liitumispunktid;
  2) liitumise tähtaeg;
  3) liitumistasu suurus ja maksegraafik.

  (2) Liituja võib liitumislepingu lõpetada teatades vee- ettevõtjale vähemalt ühe kuu ette. Liitumislepingu lõpetamine ei tohi kahjustada teisi liitujaid ja olemasolevaid kliente. Vastavate kahjude tekkimisel, tuleb liitumislepingu lõpetajal need hüvitada.

  (3) Vee-ettevõtja võib liitumislepingu lõpetada ühe kuu möödumisel kirjaliku hoiatuse saatmise päevast, kui liituja ei pea kinni liitumistingimustest või -lepingust.

  (4) Liitumislepingu lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

§ 9.   Liitumistasu

  Vee- ettevõtjal on õigus võtta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu, mille suurus on kinnitatud Valgjärve Vallavalitsuse poolt.

§ 10.   Ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga,

  (1) Ühendamine toimub peale liitumislepingu tingimuste täitmist liituja avalduse alusel ning peale vee-ettevõtja ja kliendi vahelise lepingu sõlmimist.

  (2) Ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida Valgjärve Vallavolikogu otsusega volitatud isikul.

  (3) Kirjaliku kokkuleppe alusel võib vee-ettevõtja lubada ajutisi ühendusi ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ning kliendi nõusolekul ka kliendi veevärgi ja kanalisatsiooniga.

§ 11.   Ühisveevärgist vee võtmine ja heitvee juhtimine ühiskanalisatsiooni

  ( 1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise alused
  1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal on kliendil õigus saada ühisveevärgist vett ning juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett. Vee-ettevõtja tagab vee surve tarbija liitumispunktis vähemalt 1 bar (välja arvatud vee tarbimise tipptundidel, hommikul kella 7.00 – 8.00, õhtul 17.00 – 19.00). Korrusmajade liitumispunktides tagatakse surve vähemalt 1,5 bar, välja arvatud tipptundidel.
  2) Kliendil on keelatud oma veevärgi kaudu anda kolmandatele isikutele ühisveevärgist võetavat vett või ära juhtida heitvett kolmandatelt isikutelt oma kanalisatsiooni kaudu ühiskanalisatsiooni, kui see pole kokku lepitud kliendi ja vee- ettevõtja vahelises lepingus.
  3) Ühisveevärgist vee võtmine ja heitvee juhtimine ühiskanalisatsiooni toimub vee- ettevõtja ja kliendi vahelise lepingu ning käesoleva eeskirja alusel.
  4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni peab klient hoidma sellises korras, et need ei kahjustaks ühisveevärki või -kanalisatsiooni ega takistaks teenuste osutamist.
  5) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama paigaldada kinnistu veevärgile veearvesteid ning tagama nende toimimise ja säilivuse.
  6) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama Valgjärve Vallavolikogu poolt volitatud isikul kontrollida eeskirja § 11 lõike 1 punktides 4 ja 5 sätestatud nõuete täitmist.

§ 12.   Heitvee vastuvõtu tingimused ühiskanalisatsiooni

  (1) Ühiskanalisatsiooni on lubatud juhtida ainult sellist heitvett, mis ei häiri ühiskanalisatsiooni ehitiste ja seadmete tööre˛iimi, ei kahjusta ehitisi ja seadmeid ning on ühispuhastusseadmetes puhastatav.

  (2) Ühiskanalisatsiooni on keelatud tekitada sisselaskudega nii hüdraulilisi kui ka reostuslikke ülekoormusi.

  (3) Ühiskanalisatsiooni on keelatud lasta olmeprügi, ehitusprahti, tööstusjäätmeid, lokaalsetest puhastusseadmetest kogutud jäätmeid jne.

  (4) Ühiskanalisatsiooni on keelatud juhtida reostust, mille kohta puudub kanalisatsioonivõrgule kinnitatud piirväärtus või mille kohta ei ole klient saanud vee ettevõtjalt vastuvõtu tingimusi. Nõuded ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta kehtestatakse keskkonnaministri määrusega nr.75 16.oktoobrist 2003.a.

  (5) Ühiskanalisatsiooni ei tohi juhtida tinglikult puhast heitvett, sademete- ja drenaa˛ivett kui see ei ole kooskõlastatud vee–ettevõtjaga.

  (6) Ühiskanalisatsiooni juhitavate heitvee reostusnäitajate piirväärtused konkreetsetele reostustele ning proovide võtmise sageduse ja korra kehtestab vee-ettevõtja kooskõlastatult Valgjärve Vallavalitsusega, lähtudes ehitiste ja seadmete kaitsest ja väljalasketingimuste tagamisest suublas.

  (7) Kui kliendi heitvesi ei vasta ühiskanalisatsiooni juhitava heitvee nõuetele, tuleb kliendil heitvesi enne ühiskanalisatsiooni juhtimist lokaalsetes puhastusseadmetes puhastada nõutava tasemeni. Reostuskoormuse suure ebaühtluse korral tuleb kliendil ehitada keskendi. Lokaalsete puhastusseadmete kvaliteetse töö eest vastutab klient.
Vee-ettevõtjal on õigus kontrollida kliendile kuuluvate lokaalsete puhastusseadmete tööd.

§ 13.   Müüdava vee ja ärajuhitava heitvee arvestus

  (1) Müüdava vee mõõtmine
  1) Kinnistu veevärgile on klient kohustatud rajama veemõõdusõlme kooskõlas vee-ettevõtjalt taotletud tehniliste tingimustega.
  2) Kliendile müüdava vee koguse kuupmeetrites määramiseks paigaldab nõuetekohaselt ettevalmistatud veemõõdusõlme vee-ettevõtja veearvesti; arvesti on reeglina vee-ettevõtja omand ning peab olema nõuetekohaselt taadeldud ja plommitud..
  3) Veemõõdusõlm on kliendi poolt selleks ettevalmistatud ruum hoone välisseina läheduses. Ruum peab olema valgustatud, lukustatav ja kuiv.. Ruumi temperatuur ei tohi langeda alla + 4 C. 12.4. Sobiva ruumi puudumisel peab klient rajama kinnistu veevärgile veemõõdukaevu.
  4) Veemõõdusõlme plommide säilimise eest vastutab klient. Kõik veearvesti rikkumise või kaotsiminekuga seotud kulud kannab klient.
  5) Veearvesti taatlemist, hooldust ja remonti teostab vee-ettevõtja ning kannab sellega seotud kulud.
  6) Klient võib kirjaliku avalduse alusel nõuda veearvesti kontrollimist enne taatlustähtaega. Kui taatlemisel selgub, et veearvesti täpsus vastab nõuetele, kannab taatluskulud klient, vastasel juhul vee- ettevõtja.

  (2) Müüdava vee arvestus veemõõtja puudumisel
  1) Veearvesti taatluse ajal, veearvesti puudumisel ja veearvesti rikke korral, kui klient pole arvesti puudumises või rikkes süüdi, tasub klient tarbitud vee eest Valgjärve Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel.
  2) Omavolilise vee kasutamise, plommi(de) eemaldamise, veearvesti rikkumise eest tasub klient vee-ettevõtjale hüvitust veevõtu kohas oleva torustiku läbilaskevõime järgi arvestusega, et toru töötab kogu ristlõikega 24 tundi ööpäevas. Seejuures võetakse vee kiiruseks torus siseläbimõõduga kuni 20 mm 0,5 m/s, torus 21 40 mm 1,0 m/s ning torus üle 40 mm 1,5 m/s. Kui veel oli võimalik kanaliseeruda ühiskanalisatsiooni, lisatakse hüvitusele tasu sama koguse heitvee ärajuhtimise eest. Arvestuse aeg arvutatakse päevast millest vee-ettevõtja on veendunud omavolilise ühenduse puudumises, kuid mitte üle ühe aasta.
  3) Lekete avastamisel kliendi veevärgi osas eespool veearvestit, võib vee-ettevõtja vee andmise lõpetada kuni lekke kõrvaldamiseni. Lekke läbi kaotsiläinud vee kogus arvestatakse lekkiva toru läbilaskevõime järgi vee-ettevõtja tehnilise arvestuse alusel.
  4) Eeskirja punktides §13 lõike 2 punktides 2 ja 3 sätestatu kohta koostatakse vee-ettevõtja poolt akt.

  (3) Ärajuhitava heitvee arvestus
  1) Kliendilt ühiskanalisatsiooni ärajuhtiva heitvee kogus võetakse võrdseks ühisveevärgist tarbitud vee kogusega. Kliendi soovil võib ärajuhitava heitvee kogust mõõta vee-ettevõtja tehniliste tingimuste alusel ning kliendi tellimusel ja kulul paigaldatud heitvee arvesti alusel.
  2) Kui sõltuvalt tarbimise iseloomust on ärajuhitava heitvee kogus oluliselt erinev antava vee kogusest, võib poolte kokkuleppel muuta ärajuhitava heitvee koguse arvestamise põhimõtet, kui koguse mõõtmiseks ei paigaldata heitvee arvestit.
  3) Omavoliliste ühenduste kaudu ärajuhitud heitvee kogus arvestatakse lähtudes kanalisatsiooniühenduse maksimaalsest läbilaskevõimest vee-ettevõtja tehnilise arvestuse alusel, lähtudes punktis § 13 lõikes 2 punkt 2 toodud arvestustähtaegadest.

§ 14.   Leping ja tasumise kord

  1) Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust müüakse kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel. Lepingu sõlmimiseks esitab klient vee-ettevõtjale avalduse, mis tuleb lahendada 14 päeva jooksul.
  1) Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust müüakse kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel. Lepingu sõlmimiseks esitab klient vee-ettevõtjale avalduse, mis tuleb lahendada 14 päeva jooksul.
  2) Vee-ettevõtja sõlmib lepingu ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitunud kinnistu (hoone) omanikuga. Maa kaasomandi korral sõlmitakse leping kaasomanikke esindava isikuga (näit. korteriühistu; kaasomanike kokkuleppe või enamuse otsusega volitatud isik ).
  3) Erandina võib kasutada ka suulist lepingut, mis loetakse sõlmituks kui klient on vee-ettevõtja poolt arvele võetud ja on lepitud kokku kliendi poolt aktsepteeritavates liitumis ja-maksetingimustes.
  4) Teenuse eest tasumiseks esitab vee-ettevõtja kliendile arve vähemalt kümme kalendripäeva enne laekumistähtaega.
  5) Klient tasub arve maksekorraldusega arvel näidatud laekumistähtajaks, märkides maksekorralduses, millist arvet tasutakse (arve number, kuupäev, viitenumber jne.).
  6) Pooltevahelisel kokkuleppel on lubatud kasutada § 14 punktide 3 ja 4 erinevaid arveldusvorme (arve väljastuseta sularahaline arveldus jne.)
  7) Arve koostamise aluseks on kliendi poolt esitatud veearvestite näidud või vee kulunormatiivid. Näitude esitamise kord sätestatakse lepingus. Kui klient ei esita tähtaegselt arvestite näitusid, esitab vee-ettevõtja arve eelmisel kuul kasutatud koguse järgi ning järgmisel kuul teostatakse tasaarvestus tegelike arvestinäitude alusel.
  8) Kui klient ei esita ka teisel kuul tähtaegselt arvestite näitusid on vee-ettevõtjal õigus peatada vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine teatades sellest viis kalendripäeva ette.
  9) Juhul, kui klient ei tasu arveid tähtajaks, rakendab vee-ettevõtja viivist, mis arvestatakse lepingus määratud protsendiga tasumata arve summast. Viivise kohta esitab vee-ettevõtja eraldi viivisarve.
  10) Pretensioonid arvete õigsuse osas (näitude lugemine, arvutusviga, vale hind jne.) tuleb esitada vee-ettevõtjale kirjalikult. Pretensiooni esitamine ei peata arve tähtaegse tasumise kohustust.
  11) Pretensioonid vaadatakse läbi seitsme päeva jooksul nende kättesaamise päevast alates. Kui need osutuvad põhjendatuks, siis arvestatakse ülemäärane summa järgneva makse katteks ette. Pretensioonide läbivaatamise tulemused teatatakse kliendile kirjalikult.
  12) Omavolilise ühenduse või muu reglementeerimata veevõtu ja/või heitvee ärajuhtimise ilmsiks tulekul esitab vee-ettevõtja eeskirja punkti § 13 lg 2 punkt 2 kohase akti alusel arve vee tarbimise ja/või heitvee ärajuhtimise eest.
  13) Kui klient ei ole tasunud teenuse- ja viivisearveid eeskirjas ja lepingus sätestatud korras on vee-ettevõtjal õigus peatada kliendile vee andmine ja heitvee vastuvõtmine.
  14) Leping lõpetatakse kliendi taotlusel, kui ta ei soovi teenust kasutada või kinnistu võõrandamisel. Klient on kohustatud lepingu lõpetamisest teatama 15 kalendripäeva ette. Lepingu lõpetamine toimub kirjalikult peale arvestinäitude fikseerimist. Lepingu lõpetamine ei vabasta lõpparve tasumisest kasutatud vee ja ärajuhitud heitvee eest.
  15) Lepingu lõpetamisel kinnistu võõrandamise korral peatatakse vee andmine ja heitvee ärajuhtimine, kuni uus klient ei ole sõlminud uut lepingut.
  16) Vee-ettevõtjal on õigus ühepoolselt lõpetada kliendiga sõlmitud leping, kui klient ei ole määratud tähtajaks kõrvaldanud põhjusi, mille alusel oli vee andmine või heitvee ärajuhtimine peatatud.
  17) Pärast lepingu lõppemist lahutab vee-ettevõtja kliendi vee- ja kanalisatsioonivõrgu ühisveevõrgust ja kanalisatsioonist. Lepingu lõppemisel liitumistasu ei tagastata.
  18) Kliendil on õigus lepingu uuendamiseks (uue lepingu sõlmimiseks samadel tingimustel) sama kinnistu veega varustamiseks ja heitvee ärajuhtimiseks ilma liitumistasu maksmata ühe aasta jooksul.
  19) Kui leping lõpetati eeskirja punkt § 14 punkti 17 alusel, uuendatakse leping vaid juhul, kui hooletuse tagajärjed või muu süü on nõutud viisil kõrvaldatud. Lepingu uuendamiseks peab klient tasuma nii ühisveevärgist ja kanalisatsioonist lahutamise kui ka tagasi ühendamise kulutused.

§ 15.   Teenuse hind.

  (1) Lepingu sõlmimisel kehtiv veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind kirjutatakse lepingusse.

  (2) Teenuse hinna kehtestab Valgjärve Vallavolikogu poolt kinnitatud korra alusel Valgjärve Vallavalitsus.

  (3) Teenuse hinna muutmine avalikustatakse kolm kuud enne selle jõustumist.. Hinna muutumist ei vormistata lepingu muudatusena.

§ 16.   Vee andmise ja heitvee ärajuhtimise piiramine.

  (1) Vee andmine ja heitvee ärajuhtimine toimub üldjuhul pidevalt, kui kliendiga sõlmitud lepingus ei ole ettenähtud teisiti. Vee andmise või heitvee ärajuhtimise piiramine või peatamine on lubatud üksnes seadustes või käesolevas eeskirjas ettenähtud juhtudel.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus etteteatamata piirata või peatada vee andmist või heitvee ärajuhtimist:
  1) loodusõnnetuste korral;
  2) elektrienergia varustuse katkemisel;
  3) veevärgi- või kanalisatsiooniehitiste ja seadmete avariide korral;
  4) vajadusel suurendada veeandmist tulekustutustöödeks.

  (3) Vee-ettevõtjal on õigus etteteatamisel piirata või peatada vee andmist või heitvee ärajuhtimist kui see on vajalik veevärgi- või kanalisatsiooniehitiste ja seadmete remondiks ning ühendustöödeks. Vee-ettevõtja on kohustatud informeerima kliente eelseisvast piiramisest või peatamisest vähemalt 12 tundi ette.

  (4) Kui vee andmise peatamine toimus veevärgi- või kanalisatsiooniehitiste ja seadmete avarii või remondi tõttu, peab vee-ettevõtja tagama väljalülitatud elamute elanikele ajutise veevõtu võimaluse 24 tunni jooksul.

  (5) Kui klient vajab vee andmise plaanilist peatamist, mis põhjustab teiste klientide veeandmise või heitvee vastuvõtmise piiramise või peatamise, siis tuleb tal selleks esitada kirjalik taotlus vee-ettevõtjale vähemalt kolm ööpäeva ette. Piiramise või peatamisega seotud kulud kannab selle tellija.

§ 17.   Vee andmise ja heitvee ärajuhtimise peatamise õigus

  (1) Vee-ettevõtjal on õigus eelneva kirjaliku hoiatuse alusel peatada vee andmine või heitvee ärajuhtimine kas täielikult või osaliselt:
  1) kui klient on viivitanud teenuse või viivise arvete tasumisega üle ühe kuu, alates arvel märgitud laekumistähtajast;
  2) kui klient ei võimalda vee-ettevõtjal järele vaadata veemõõdusõlme, kontrollida veearvestit ja selle näite, paigaldada plomme või teha muid töid, mille tegemiseks on tal seadustest või käesolevast eeskirjast tulenev õigus;
  3) vee-ettevõtja või Valgjärve Vallavolikogu poolt volitatud isiku poolt tehtud ja seadustest või käesolevast eeskirjast tulenevate ettekirjutuste mittetäitmisel;
  4) kui klient ei esita kahel järjestikul kuul veearvestite näitusid;
  5) vee tarbimise piirkoguste ületamisel või heitvee ärajuhtimise tingimuste rikkumisel.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus etteteatamata peatada vee andmine või heitvee ärajuhtimine kui:
  1) tuleb ilmsiks omavolilisi ühendusi ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga;

  (3) Kliendi tegevuses või tegevusetuses või tema vee- ja kanalisatsioonivõrgu ning seadmete puudulikus töös võib näha ohtu ühisveevärgile ja kanalisatsioonile või teistele klientidele.

  (4) Tegutsedes käesoleva korra paragrahvide 16 ja 17 alusel ei vastuta vee-ettevõtja kliendile vee andmise ja/või heitvee vastuvõtu piiramisega või katkestamisega põhjustatud võimalike kahjude eest.

  (5) Vee andmist ja heitvee ärajuhtimist jätkatakse peale peatamise põhjuste kõrvaldamist ja peatamis- ning tagasilülitus kulude tasumist vee-ettevõtjale.

§ 18.   Vastutus

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete rikkumise ja ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitiste või seadmete kahjustamise ning mõõteseadmete näitude moonutamise eest karistatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-des 15 sätestatud trahvimäärades.

  (2) Vee-ettevõtja ei vastuta § 16 lõigetes 2, 4 ja 6 käsitletud vee andmise ja heitvee vastuvõtmise peatamise või piiramisega kliendile tekitatud kahju eest.

  (3) Vee-ettevõtja ei vastuta kliendile vee andmise ja/või heitvee vastuvõtu vähenemise või katkemise ning üleujutuste ja nendest põhjustatud võimalike kahjude eest, mille on tinginud vääramatu jõud.

  (4) Kui ühiskanalisatsiooni juhiti kontsentreeritud reoaineid või ülemäärase reostumusega heitvett, mille tagajärjel kahjustati ühiskanalisatsioonirajatisi, inimesi või looduskeskkonda, vastutavad selles süüdi olevad isikud õigustloovate aktidega sätestatud korras.

  (5) Klient vastutab käesoleva eeskirja ja seaduse rikkumisega vee-ettevõtjale tekitatud kahju, sealhulgas sellega kaasneva veekao ja keskkonnakahjude eest.

§ 19.   Rakendussätted

  Käesoleva määruse peale võib esitada Valgjärve Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.

§ 20.   Jõustumine

  Määrus jõustub 20.aprillil 2005. a.

Hain Randoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json