Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Illuka valla heakorraeeskirjade kinnitamine

Väljaandja:Illuka Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2013, 59

Illuka valla heakorraeeskirjade kinnitamine

Vastu võetud 29.09.2011 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 36 1 ja § 36 lõike 3, teeseaduse § 25 lõike 7 ning Illuka valla põhimääruse § 20 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Käesolev heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab heakorra tagamiseks:
  1) heakorra nõuded üldkasutatavale territooriumi seisundile;
  2) heakorra nõuded kinnistu seisundile;
  3) nõuded ja kohustused heakorratööde teostajale;
  4) koormise füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks;
  5) piirangud valla haldusterritooriumil elavale, viibivale ja/või tegutsevale isikule ning kinnis- ja/või vallasasja omanikule heakorra tagamiseks.

  (2) Käesolev eeskiri on kohustuslik kõikidele valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele ning kinnis- ja/või vallasasja omanikele.

  (3) Käesoleva eeskirja nõuete rikkuja võetakse vastutusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas on kasutatud järgmisi mõisted:
  1) avalik koht - avalik koht on määratlemata isikute ringile selgesõnaliselt või vaikimisi kasutamiseks antud maa-ala, ehitis või selle osa (samuti eraterritoorium, kui see on antud määramata isikute ringile kasutada);
  2) üldkasutatav territoorium – osa valla haldusterritooriumist, mis hõlmab tänavaid, teid, platse, parke, haljasalasid, mänguväljakuid jmt ning mis on avalikult kasutatav igaühe poolt;
  3) kõnnitee - jalakäija liiklemiseks ette nähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;
  4) heakord – haldusterritooriumi keskkonna terviklikkus, puhas ja rikkumata pinnas ning esteetiline väljanägemine;
  5) heakorratööd – jäätmete, tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine (sh jääpurikad katusel) ning libedusetõrje teostamine, muru, rohu ja heina niitmine, haljasalade korrastamine ja taastamine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine, heki pügamine ning kõnniteel liikumist takistavate puude ja põõsaste okste lõikamine, ehitiste väline korrastamine, ehitistele hoone numbri paigaldamine ja sellele valgustatuse tagamine, tehnovõrkude ja mänguväljakute korrastamine;
  6) eriolukord – ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine;
  7) eraomanik – kinnis- ja/või vallasasja eraõiguslik juriidiline ja/või füüsiline isik;
  8) heakorratööde teostaja – avalik- või eraõiguslik juriidiline isik või füüsiline isik, kellele käesoleva eeskirjaga on pandud kohustus täita heakorratöid;
  9) heakorratööde teostajad - kinnis- ja/või vallasasja omanik, haldaja või kasutaja, reklaami paigaldaja, kaupleja ja kaubanduse korraldaja, ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija, mänguväljaku omanik, avaliku ürituse ja/või avaliku koosoleku pidaja;
  10) kinnistu - maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  11) libeduse tõrje – teekatte haardeteguri suurendamine puistematerjalidega;
  12) romusõiduk - sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust ja heakorda;
  13) ebaseaduslik grafiti - omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonised;
  14) puhastusala – füüsilise ja juriidilise isiku omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirnev üldkasutatav territoorium heakorrastamiseks koormisena. Hajaasustusega alal piirdub puhastusala õuede ja tee vahelise alaga;
  15) kogumismahuti – jäätmete paigutamiseks ettenähtud eri suurused anumad/konteinerid (prügikastid). Vastavalt jäätme liigile võib olla ettenähtud eraldi kogumismahuti (nt klaas, paber-papp, segaolme jäätmed jne);
  16) looma korjus – surnud loom.

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED JA KOHUSTUSED 

§ 3.   Heakorra nõuded üldkasutatavale territooriumi seisundile

  (1) Üldkasutatav territoorium peab olema jäätmetest puhas ja jäätmed peavad olema paigutatud vastavalt prügiliigile ettenähtud kogumismahutisse.

  (2) Kaupluste, hotellide, toitlustusasutuste, administratiiv-, õppe- ja tootmishoonete ning teiste avalikult kasutatavate ehitiste sissekäikude kõrval peab olema piisaval arvul kogumismahuteid. Kogumismahutite ületäitumise vältimiseks peab olema tagatud nende regulaarne tühjendamine. Kogumismahutite ümbrus tuleb hoida puhtana.

  (3) Asula üldkasutataval territooriumil (pargid, haljasalad) võib muru maksimaalseks kõrguseks olla 15 cm.

  (4) Puhastusalal peavad heakorrastustööd olema lõpetatud hommikul kella 07.00-ks (v.a. eriolukorrast tingitud asjaolu ja/või muru niitmine).

  (5) Avalikku kohta võib paigaldada lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, vitriini, mistahes välireklaami, välisreklaamkandjat või mistahes teisaldatavat väikevormi ainult vallavalitsuse kirjalikul loal.

  (6) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peavad olema lumest ja jääst puhastatud.

  (7) Üldkasutataval territooriumil ei tohi hoida tahket kütust, ehitusmaterjali jms esemeid.

  (8) Üldkasutataval mänguväljakul tuleb liiva vahetada vähemalt 1 kord aastas.

  (9) Üldkasutataval territooriumil peab olema umbrohi tõrjutud.

§ 4.   Heakorra nõuded kinnistu seisundile

  (1) Kinnistu peab olema heakorrastatud ja peab rakendama meetmeid kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks.

  (2) Kinnistul peab olema muru niidetud (muru maksimaalne kõrgus ei ületa 15 cm) ja tehtud umbrohutõrje.

  (3) Kinnistu rohumaal peab olema rohi/hein niidetud vähemalt üks kord suve jooksul.

  (4) Kinnistule rajatud hekk ja istutatud puud, mille võra ulatub väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivaid tehnilisi vahendeid, takistavad jalakäijate ja/või sõidukite vaba ja/või ohutut liiklemist, peab olema hekk pügatud ja puuoksad kärbitud.

  (5) Kinnistul peab olema tagatud heitvee ja fekaalide kogumismahutite, puhastusseadmete ja sõnniku hoidlate korrasolek, veepidavus, hermeetiline sulgumine, õigeaegne tühjendamine ja selle ümbruse hooldamine.

  (6) Kinnistul peab asuma piisaval arvul kogumismahuteid, et vältida nende ületäitumist. Kogumismahutite ületäitumise vältimiseks peab olema tagatud nende regulaarne tühjendamine.

  (7) Kinnistul asuva kogumismahuti ümbrus peab olema alati puhas.

  (8) Ehitistel peab olema nähtaval kohal hoone number, mis on pimedal ajal valgustatud.

  (9) Ehitisel ei tohi olla varisemisohtlikku lund, jääd ega jääpurikaid.

  (10) Maa-aluse tehnovõrgu luuk ja/või rest peab olema puhas prahist, lumest ja jääst.

§ 5.   Nõuded heakorratööde teostamisel

  (1) Heakorratöödel peab tagama käesoleva eeskirja paragrahvide 4. ja 5. kehtestatud heakorra seisundi.

  (2) Heakorratööde teostamisel tuleb vältida:
  1) ülemäärase tolmu ja müra tekitamist;
  2) kahju tekitamist kolmandatele isikutele;
  3) haljasalade kahjustamist;
  4) teede risustamist;
  5) transportimisel koorma pudenemist/sattumist teele;
  6) naaberkinnistule jäätmete sattumist.

§ 6.   Kohustused heakorratööde teostamisel

  (1) Heakorratööde teostaja on kohustatud:
  1) tegema heakorratöid oma kinnistul ja puhastusalal;
  2) puhastama ühissõiduki peatuse ooteala või platvormi, tähistatud jalakäijate ülekäiguraja ja -koha ning ehitise välistrepi lumest ja jääst ning võtma tarvitusele meetmed libeduse tekke vältimiseks eelpool nimetatud kohtades;
  3) taastama enda poolt kahjustatud haljasala vallavalitsuse poolt saadud juhiste järgi ja ulatuses;
  4) koristama veose transportimisel teele pudenenud/sattunud koorma ja/või sõiduki ratastelt sattunud pinnase;
  5) vältima kinnistult pori ja prahi ning tolmu sattumist väljapoole kinnistut (nt teele, naaberkinnistule jne.);
  6) hoidma korras oma kinnistu ja selle piirdeaia ning rakendama meetmeid selle kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  7) koristama kinnistule tekkinud/sattunud reostuse ja/või jäätmed;
  8) hoidma korras, vajadusel taastama ehitise fassaadi ning sinna juurde kuuluvad elemendid, mis peavad olema terved ja nõuetekohaselt värvitud ning vastavuses ehitusprojektiga;
  9) hoidma pidevas korras teeäärsed kraavid, truubid, eesvoolu-, melioratsiooni- ja muud süsteemid;
  10) niitma teede ääred ja kraavide kaldad;
  11) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luuki ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusalale;
  12) tegema umbrohutõrjet (ka põllumaa hajaasustusega aladel), niitma muru (muru maksimaalne lubatud kõrgus 15 cm) ja rohumaadel rohu/heina (vähemalt üks kord suve jooksul);
  13) pügama/lõikama/kärpima kinnistul hekki ja puuoksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivaid tehnilisi vahendeid, takistavad jalakäijate ja/või sõidukite vaba ja/või ohutut liiklemist;
  14) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahutite, puhastusseadmete ja sõnnikuhoidlate korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgemise, õigeaegse tühjendamise ja selle ümbruse hooldamise;
  15) omama kehtivat lepingut ja/või hoidma alles maksedokumenti heitvee ja fekaalide kogumismahuti tühjendamise ja veo kohta;
  16) panema heakorratööde käigus tekkinud jäätmed ainult nendesse kogumismahutitesse (vastavalt jäätme liikidele), mis on tema enda omandis või lepingu alusel kasutuses;
  17) puhastama ehitiselt lume, jää ja jääpurikad, kõrvaldama ehitiselt varisemisohtlikud kivid, plaadid jms objektid, tagades puhastamisel ja varisemisohtlike objektide kõrvaldamisel teiste liiklejate ohutuse ja turvalisuse;
  18) käesoleva lõike punktis 17 nimetatud tööde teostamise ajaks piirama ja tähistama teistele inimestele visuaalselt tajutaval viisil ohutsooni;
  19) vältima sademetevee langemist katuselt otse kõnniteele, paigaldades vajaduse korral vastavad äravoolu rennid;
  20) koristama prahi ja tolmu ehitisega külgneval puhastusalal asuval kõnniteel. Talvel koristama lume ja tõrjuma libeduse;
  21) tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse ja korrasoleku (ei tohi olla katkine);
  22) tagama kortermajade keldri-, katuse- ja pööninguuste/luukide lukustatuse kõrvaliste isikute ligipääsu tõkestamiseks;
  23) kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustatuse;
  24) kasutama tee libeduse tõrjeks puistematerjali tera läbimõõduga 2 kuni 6 mm;
  25) hoidma korras ja puhtana kinnistu juurdepääsutee.

  (2) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja on kohustatud:
  1) hoidma korras ja puhtana kinnistu juurdepääsutee, samuti kindlustama iga tööpäeva lõpus pori ja prahi ning ehitusjäätmete koristamise kogu töömaalt ja selle ümbrusest; ehitusmaterjali mahalaadimine ja ajutine ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud ainult vallavalitsuse kirjaliku loa alusel;
  2) rajama ning hoidma korras kogu ehitustegevuse ajal piirdeaia või muu ajutise tõkke, mis on paigaldatud püsivalt ehitusplatsi välispiiri märgistamiseks ja piiristamiseks;
  3) pärast töö lõpetamist ja enne ehitise kasutusele andmist heakorrastama selle ümbruse ja taastama tööde käigus rikutud haljastuse (lilled, põõsad, puud jms), teed, tänavad ja parkimisalad ka väljaspool töömahtude piire ning vedama ära ehitusjäätmed.

  (3) Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega või haljasalaga ühes tasapinnas;
  3) likvideerima vee- või kanalisatsioonitorude ning muude kommunikatsioonide avariidest põhjustatud antisanitaarse seisukorra.

  (4) Mänguväljaku omanik on kohustatud tagama üldkasutatavas liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja väikevormide hooldamise ning remondi vastavalt vajadusele.

  (5) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldaja on kohustatud:
  1) enne avaliku ürituse või avaliku koosoleku algust paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal kogumismahuteid ja välikäimlaid, et vältida kogumismahutite ületäitumist ja avaliku ürituse või avaliku koosoleku pidamise koha roojamist;
  2) maa-ala, millel üritus läbi viidi, peab olema puhastatud ja heakorrastatud hiljemalt kella 7:00-ks hommikul või loal määratud tähtajaks.

§ 7.   Koormise täitmine teise isiku poolt

  (1) Koormise täitja võib oma kulul lasta selle täita teisel isikul.

  (2) Kui koormise täitja soovib, et vallavalitsus korraldaks koormise täitmise tema eest, esitab ta sellekohase avalduse. Koormise täitja põhjendatud taotlusel on vallavolikogul õigus lubada tal koormise täitmise eest maksta vallavalitsusele raha, mida kasutatakse § 7 lg 1 p 1 koormise täitja kohustuseks olevate tööde tegemiseks.

  (3) Koormise täitmisest vabastamiseks esitatavas taotluses peab olema näidatud:
  1) taotluse esitaja nimi;
  2) puhastusala mõõtmed;
  3) periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta;
  4) raha maksmise põhjendus.

  (4) Koormise täitja esitab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotluse vallavalitsusele, kes selgitab välja koormise maksumuse.

  (5) Taotluse rahuldamise otsustamiseks ja koormise maksumuse kindlaks määramiseks tellib vallavalitsus vähemalt kahelt puhastustöid tegelevalt ettevõtjalt hinnapakkumised taotluses nimetatud puhastusalal heakorratööde tegemiseks. Hinnapakkumine esitatakse eraldi suve- ja talvehooajaks.

  (6) Koormise maksumuseks on madalama hinnapakkumise teinud ettevõtja pakutud hind.

  (7) Vallavalitsus esitab saabunud taotluse koos madalama hinnapakkumisega volikogule otsuse tegemiseks.

  (8) Koormise maksumus määratakse maksimaalselt üheks aastaks. Pärast tähtaja möödumist, kui koormise täitja ei soovi ise koormist täita, tuleb temal esitada uus samaparagrahvi lõikes 2 nimetatud taotlus.

  (9) Koormise täitjale väljastatakse vallavolikogu otsus koheselt. Koormise täitja peab vallavolikogu otsuses määratud tähtaja jooksul teatama vallavalitsusele, kas ta nõustub koormise eest maksma vallavolikogu poolt koormise maksumuseks määratud summa või korraldab koormise täitmiseks vajalike tööde tegemise ise.

  (10) Pärast koormise täitjalt nõusoleku saamist sõlmib vallavalitsus madalama pakkumise teinud ettevõtjaga vastava lepingu, millest koheselt informeerib koormise täitjat.

  (11) Koormise täitja tasub pärast lepingu sõlmimise teate saamist koormise täitmise eest määratud summa vallavolikogu poolt määratud tähtajaks ja kohta.

3. peatükk PIIRANGUD VALLA HALDUSTERRITOORIUMIL ELAVALE, VIIBIVALE JA/VÕI TEGUTSEVALE ISIKULE NING KINNIS- JA/VÕI VALLASASJA OMANIKULE  


§ 8.   Keelud heakorra tagamiseks

  Valla haldusterritooriumil on keelatud heakorra tagamiseks:
  1) paigutada prügi selleks mitte ettenähtud kohta;
  2) risustada ja reostada territooriumi või ehitisi;
  3) urineerida ja/või roojata, oksendada avalikus kohas;
  4) sülitada maha, s.h. päevalilleseemneid ja nende koori;
  5) loopida maha prahti, suitsukonisid jms;
  6) määrida, kritseldada ja joonistada või teha ebaseadusliku grafitit ehitise seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonidele, kommunikatsiooni ehitistele, ühistranspordisõidukitele jms, või kahjustada neid muul viisil;
  7) kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahuti, lillekast, pink, valgusti, reklaamikandja, bussiootepaviljon vms);
  8) omavoliliselt välja panna teateid, kuulutusi, välireklaami ja välireklaami eksponeerimiseks vajalikku alust või välisreklaamkandjat;
  9) kahjustada haljasala, murukamarat, lilli;
  10) vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid, põõsaid;
  11) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kirjaliku kooskõlastuseta;
  12) kloppida riideid ja vaipu korruselamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  13) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal;
  14) koguda (kuhjata) materjali/esemeid üldkasutatavasse kohta ilma vallavalitsuse kirjaliku loata;
  15) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil;
  16) omavoliliselt sademetevee kraavi kinniajamine/sulgemine, ülekäikude ehitamine;
  17) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libeduse tõrjeks avalikult kasutataval teel;
  18) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevatele haljaaladele;
  19) paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti metsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  20) kuivatada riideid üldkasutataval maa-alal selleks mitte ettenähtud kohas;
  21) parkida romusõidukit või muud ilmselt kasutuses mitte olevat sõidukit üldkasutataval territooriumil;
  22) parkida romusõidukit või muud ilmselt kasutuses mitte olevat sõidukit korteriühistumaal, ilma korteriühistu juhatuse kirjaliku nõusolekuta;
  23) jätta pargitud sõiduk üldkasutataval territooriumil lume alla, millega takistatakse teede hooldust ja lumekoristust;
  24) koristatud lume paigutamine kohtadesse, kus see segab liiklust, samuti kõrvalasuvatele kruntidele ja nende puhastusaladele;
  25) haljasalade, puude, põõsaste, lillede, pargiinventari, valgustite, skulptuuride jmt lõhkumine, kahjustamine või mittesihipärane kasutamine;
  26) üldakasutataval territooriumil puu, põõsa ja heki mahavõtmine, istutamine, ümberistutamine ja kärpimine ilma vallavalitsuse kirjaliku loata;
  27) üldkasutataval territooriumil kaevandada/kaevata pinnast ilma vallavalitsuse kirjaliku loata;üldkasutataval territooriumil kaevandada/kaevata pinnast ilma vallavalitsuse kirjaliku loata;
  28) üldkasutatavalt territooriumilt omastada/teisaldada pinnast ja selle osi (muld, kruus, liiv, kivimid või muu kaevamise tulemusel välja tulnud leid) ilma vallavalitsuse kirjaliku loata;
  29) üldkasutataval territooriumil matta looma korjust v.a. vallavalitsuse poolt selleks ettenähtud kohas;
  30) parkida mootorsõidukit randa, metsa, parki või nende aladele, v.a. tööülesandeid täitev eritalituse sõiduk.
  31) takistada üldkasutatavale territooriumile pargitud sõidukiga teehoolduse teostamist.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 01.10.2011. a.

  (2) Vallavalitsus kinnitab lõkke tegemise ja telkimise kohad valla haldusterritooriumil ning avaldab valla kodulehel asukoha nimed, näidates nende asukohad kaardil.

  (3) Tunnistada kehtetuks Illuka Vallavolikogu 20.04.2000.a. määrus nr 13 “Illuka valla avaliku korra ja heakorraeeskiri”.

Tarmo Kollo
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json