Teksti suurus:

„August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Karksi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2014, 29

„August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 03.02.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ja Karksi Vallavolikogu 16. märtsi 2011. a määruse nr 35 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Karksi Vallavalitsusele“ alusel ning arvestades haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määrust nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”.

§ 1.   Karksi Vallavalitsuse 02. mai 2011. a määrusesse nr 3 „August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 7 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Eeltaotlusi on võimalik esitada gümnaasiumi direktori käskkirjaga määratud tähtaja jooksul“;


2) paragrahvi 7 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Avalduse ja dokumentide vastuvõtt õppima asumiseks ning täiendav vastuvõtt vabade kohtade olemasolul toimub gümnaasiumi direktori käskkirjaga määratud tähtajal;


3) paragrahvi 8 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Taotluse esitamisel valib õpilane valikkursused ja kinnitab allkirjaga dokumentideesitamisel.";


4) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub 1. märtsil 2014. a.

Arvo Maling
Vallavanem

Inge Dobrus
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json