HaridusKool

Teksti suurus:

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Karksi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2014, 64

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 02.05.2011 nr 3
RT IV, 22.02.2013, 26
jõustumine 05.05.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.201201.03.2012
18.02.2013RT IV, 27.02.2013, 1702.03.2013
03.02.2014RT IV, 12.02.2014, 2901.03.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lõike 5 ja Karksi Vallavolikogu 16. märtsi 2011. a määruse nr 35 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Karksi Vallavalitsusele“ alusel ning arvestades haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määrust nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”.

§ 1.   Reguleerimisala

  August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Karksi valla hallatava asutusena tegutsevasse gümnaasiumisse (edaspidi kool) õpilase vastuvõtu korralduse aluseid ning vastuvõtutingimusi.

§ 2.   Õppekohad

  (1) Põhikooli klassi õppekohtade arvuks on klassi õpilaste nimekirjas maksimaalselt lubatud õpilaste arv, mille määrab kooli direktor klassitäitumuse ülemise piirnormi ja tervisekaitsenõuete alusel.

  (2) Gümnaasiumis õppekohtade loomise ja arvu otsustab kooli direktor, arvestades tervisekaitsenõudeid, õppe korraldamise võimalusi ning kehtestatud piirarvusid.

  (3) Vaba õppekoht on täitmata õppekoht põhikooli klassis või gümnaasiumis loodud täitmata õppekoht.

§ 3.   Klassitäitumuse ülemise piirnormi suurendamine ja vähendamine

  (1) Kui kooli direktor peab vajalikuks põhikooli teatud klassi puhul seaduses ettenähtud klassitäitumuse ülemisest piirnormist suurema klassitäitumuse piirnormi kehtestamist, esitab ta 30. juuniks järgneva õppeaasta kohta vallavalitsusele ettepaneku, millele on lisatud viide hoolekogu nõusolekule.

  (2) Vallavalitsus kehtestab saabunud ettepaneku alusel põhjendatud vajaduse korral vastavaks õppeaastaks ettepanekus nimetatud klassile seaduses ettenähtud klassitäitumuse ülemisest piirnormist suurema klassitäitumuse ülemise piirnormi.

§ 4.   Sisseastuja kooli vastuvõtmise alused

  (1) Põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtutingimused lähtuvad riikliku õppekava nõuetest teadmistele ja oskustele.

  (2) Kool avaldab õppeaasta jooksul kooli kodulehe kaudu ajakohase teabena:
  1) põhikooli ja gümnaasiumi vabade õppekohtade arvu;
  2) järgneval õppeaastal avatavate esimeste klasside õppekohtade arvu (enne 1. märtsi);
  3) gümnaasiumis õpinguid esmakordselt alustavatele isikutele loodavate õppekohtade arvu (enne 1. märtsi);
  4) käesoleva korra.

§ 5.   Esimesse klassi vastuvõtmise taotlemine

  (1) Lapse põhikooli esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse üldjuhul kooli kodulehel väljakuulutatud ajast kuni 31. augustini.

  (2) Vanem lisab taotlusele:
  1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, v.a juhul kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
  3) koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul koolivalmiduskaardi.

  (3) Vastusena esitatud taotlusele teavitab kool esimesel võimalusel vanemat lapsele põhikooli esimeses klassis õppekoha tagamisest.

§ 6.   Lapse vastuvõtmine põhikooli

  (1) Lapse vastuvõtmise põhikooli klassi otsustab kooli direktor lapse arvamisega õpilaste nimekirja, andes selleks käskkirja klassi õpilaste nimekirja kinnitamise kohta või eraldi käskkirja lapse arvamise kohta klassi õpilaste nimekirja.

  (2) Kooli direktor kinnitab käskkirjaga esimese klassi õpilaste nimekirja hiljemalt 1. septembril.

§ 7.   Gümnaasiumis õpingute alustamiseks vastuvõtutaotluse esitamine

  (1) Gümnaasiumis õpingute alustamiseks esitab õpilane eeltaotluse elektrooniliselt kooli kodulehel www.akg.vil.ee.
[Muudetud Karksi Vallavalitsuse 20.02.2012 määrusega nr 1 - jõust. 01.03.2012]

  (2) Eeltaotlusi on võimalik esitada gümnaasiumi direktori käskkirjaga määratud tähtaja jooksul.
[RT IV, 12.02.2014, 29 - jõust. 01.03.2014]

  (3) Avalduse ja dokumentide vastuvõtt õppima asumiseks ning täiendav vastuvõtt vabade kohtade olemasolul toimub gümnaasiumi direktori käskkirjaga määratud tähtajal.
[RT IV, 12.02.2014, 29 - jõust. 01.03.2014]

  (4) Gümnaasiumisse vastuvõtmiseks esitab õpilane lisaks taotlusele järgmised dokumendid:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, v.a juhul kui taotlus on kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga;
  2) kui taotluse esitab vanem, siis ka vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, v.a juhul kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;
  4) õpilase põhikooli lõputunnistuse või ametlikult kinnitatud ärakirja ja 9. klassi klassitunnistuse või selle koopia;
[Muudetud Karksi Vallavalitsuse 20.02.2012 määrusega nr 1 - jõust. 01.03.2012]
  5) 1 dokumendifotot 3X4.
[RT IV, 27.02.2013, 17 - jõust. 02.03.2013]

§ 8.   Gümnaasiumis õppima asumise tingimused

  (1) Gümnaasiumisse õppima asumise eelduseks on põhiharidus või selle vastav välisriigis omandatud haridus.

  (2) Gümnaasiumisse õppima asuja lõputunnistusele kantud hinded ja käitumine peavad olema vähemalt rahuldavad.

  (3) Gümnaasiumisse vastuvõtu aluseks on lõputunnistuse aasta- ja eksamihinnete keskmine ja veerandihinnete seis klassitunnistusel.

  (4) Taotluse esitamisel valib õpilane valikkursused ja kinnitab allkirjaga dokumentideesitamisel.
[RT IV, 12.02.2014, 29 - jõust. 01.03.2014]

  (5) [Kehtetu - RT IV, 12.02.2014, 29 - jõust. 01.03.2014]

  (6) Gümnaasiumisse vastuvõtt ei sõltu õpilase elukohast.

§ 9.   Õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmine

  (1) Õpilaste gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustavad direktor ja õppejuht, kes vajadusel viivad läbi vestluse õpilaskandidaatidega.

  (2) Kooli direktor kinnitab käskkirjaga gümnaasiumisse vastuvõetud gümnaasiumis õpinguid esmakordselt alustavate õpilaste nimekirja 1. septembriks.

  (3) Kooli direktor teavitab õpilast gümnaasiumisse vastuvõtmisest esimesel võimalusel, kuid vähemalt viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 5. mail 2011. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json