Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna heakorra eeskiri

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2014, 70

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Narva-Jõesuu linna heakorra eeskiri

Vastu võetud 29.06.2011 nr 57
RT IV, 28.09.2013, 14
jõustumine 03.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2014RT IV, 12.02.2014, 1315.02.2014

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 4; § 22 lg 1 p 361 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva-Jõesuu linna heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi vastavate õigusaktidega tagada linna puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Narva-Jõesuu linna territooriumil elavatele, viibivatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (3) Eeskirjas kasutatavad mõisted:
  1) kinnistu – katastriüksuse ja maatüki olulised osad;
  2) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kes valdab või kasutab kinnisvara, hoonet või rajatist;
  3) teenindav ettevõtte – ettevõtja, kes teostab heakorra töid avaliku konkursi alusel Narva-Jõesuu linnas;
  4) avalik koht – territoorium, hoone, rajatis või ruum, mis on määratud avalikuks kasutamiseks või on tegelikult avalikult kasutatav;
  5) puhastusala – kinnistu territoorium ja sellega piirnev ala kuni 3 meetrit kinnistu piirist;
  6) heakorratööd – kinnistu ja sellega piirnevate alade puhtuse ja korra tagavad tööd;
  7) eritingimused – linna heakorra olukorra märkimisväärne halvenemine ebasoodsate ilmastiku tingimuste tõttu;
  8) jäätmemahutid – prügiurn, -konteiner, mitmesektsiooniline prügiurn või konteiner;
  9) Narva-Jõesuu supelrand – mereranna territoorium pikki Narva-Jõesuu linna territooriumi ja spetsiaalselt ujumiseks Narva jõe kaldal eraldatud kohad Kalda tänaval ja Koidu 1 maja lähedal.

§ 2.   Narva-Jõesuu linnavalitsuse kohustused heakorra tagamiseks

  Linnavalitsus peab tagama:
  1) Avaliku konkursi korraldamise, määramaks kindlaks ettevõtja (ettevõtjad) heakorratööde läbiviimiseks Narva-Jõesuu linna territooriumil (k.a. reservmaa) ja kontrolli teostamise ettevõtjale (ettevõtjatele) antud ülesannete täitmise üle;
  2) Puhastustööde teostamise teedel, tänavatel ja nendega piirnevatel kõnniteedel, jalakäijate radadel ( kus puudub eravalduses olev kinnisasi ), ühissõiduki ootealadel või platvormidel ning parkimisaladel. Antud kohad peavad olema alati puhastatud prügist, lumest ja jääst;
  3) Puhastustööde teostamise linna poolt teenindaval territooriumil;
  4) Välisilme hoidmise avalikus kohas linnavalitsuse korraldusel paigaldatud lillekastide, prügiurnide, pinkide, tõkkepiirete ja teiste teisaldatavate väikevormide ümber (v.a.välireklaamkandjad);
  5) Prügiurnide tühjendamise, piirete parandamise ja pinkide remondi, prügi regulaarse väljaviimise parkidest, linnametsast, haljasaladelt, rannalt, parkimisaladelt,
  6) Ühistranspordi ooteplatvormide korrashoiu;
  7) Heakorra tööde tegemise avalikul rannal ja vajaliku rannainventari tagamise;
  8) Linna territooriumil paiknevate maa-aluste tehnovõrgu luukide ja restide puhastamise, vältimaks nende rikkumist ja ummistumist.
  9) Kõigi heakorda tagavate ettevõtmiste lõpetamise hommikul kella 8.00 (v.a. erijuhtudel). Vajadusel peab territooriumi puhastama ka päeval, tagamaks heakorra ja ohutuse linna territooriumil;
  10) Käesoleva määrusega reguleerimata jäänud suhted ettevõtjaga reguleeritakse eraldi lepinguga;
  11) Teedemärkide ja viitade korrashoiu ning vajadusel nende remondi, tänava nimetustega viitade paigaldamise tänavate alguses ja lõpus ning ristmikel;
  12) Üldkasutatava lastemänguväljaku omanik peab tagama liivakasti puhastuse ja liiva vahetuse vähemalt üks kord aastas ning väikevormide teeninduse ja remondi.
  13) Avaliku sündmuse korraldaja peab puhastama territooriumi 12 tunni jooksul peale ürituse lõppemist või väljastatud loas märgitud tähtajaks.

§ 3.   Tehnosüsteemide omaniku või neid teenindava ettevõtja kohustused

  (1) Tehnosüsteemide omanik või neid teenindav ettevõtja on kohustatud hoidma korras tehnovõrgud.

  (2) Tehnosüsteemide omanik või neid teenindav ettevõtja on kohustatud hoidma tehnosüsteemi seisukorras, mis tagab liiklusohutuse teedel ja korras teekatte tehnovõrkude kohtades. Kaevetööde teostamisel peab järgima ohutusnõudeid ja kehtivaid seadusi.

§ 4.   Ehitus- ja kaevetööde teostaja kohustused

  Ehitus- ja kaevetööde teostaja on kohustatud:
  1) Vältima objektilt pori ja prahi sattumist sõidu- ja kõnniteele, avaliku kasutusega kohtadesse ning naaberrajatisele või -kinnistutele;
  2) Tagama juurdepääsu objektile, mitte ladustama ehitusprahti ja olmejäätmeid.
  3) Peale tööde lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama ehitusala ja selle juurde kuuluva territooriumi.

§ 5.   Omanike või valdajate kohustused

  (1) Omanik või valdaja on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) hoidma korras oma krundi ja krundi piirdeaia. Teostama heakorratöid krundiga külgneval või piirneval puhastusalal;
  3) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti kui eelnimetatu jääb tema puhastusala piiresse;
  4) õigeaegselt niitma muru ( rohttaimede kõrgus ei tohi ületada 5-10 cm), korraldama puuokste lõikamist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  5) teostama puude piiramist, raiet tohib teha vaid linnavalitsuse raieloal (v.a. viljapuud ja marjapõõsad);
  6) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid. Fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile, vältimaks sissemurdmist. Tagama hoone akende puhtust.
  7) paigaldama üldkasutatava hoone juurde jäätmemahuti ja seda õigeaegselt tühjendama (mitte viima jäätmeid parki, metsa , haljasalale). Omama kehtivat prügiveo lepingut ning viimase kahe aasta maksedokumente, mis kinnitavad prügimahutite tühjendamise ja äraveo.
  8) tagama vastavalt tänava nimetuse ja hoone numbriga märgistuse olemasolu.
  9) tagama heitvee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  10) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms. Tagama heakorra tööde ajal tänaval ohutu liikluse, kõrvaldama kinnistuga piirnevalt kõnniteelt jää ja lume;

  (2) Ehitustööde läbiviimisel, poolelioleva või kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja/või krundile ning üles seadma tahvli omaniku või ehituse eest vastutava isiku nime, aadressi ja telefoninumbriga.

  (3) Mitte paigutama kinnistule ja/või ehitise pinnale välireklaamkandjat või muud reklaami linnavalitsuse kirjaliku nõusolekuta. Tagama kinnistul ja/või ehitise pinnale paigaldatava välireklaamkandja või muu reklaami korrashoiu ning hoolduse.

  (4) Laste mänguväljaku omanik peab tagama liivakasti puhastuse ja liiva vahetuse vähemalt üks kord aastas ning väikevormide hooldamise ja remondi.

  (5) Vajadusel võib omanik vahemikus 1. oktoobrist 15. maini vaikse ilma korral ja kõiki tuleohutuseeskirju järgides ning naabreid mitte häirides oma kinnistu (eramu) territooriumil põletada lahtises tules ainult kuivi aiajäätmeid (oksad, lehed, rohi), teatades Päästeametile telefonil 1524. Eriolukorras võib linnavalitsus muuta antud punktis välja toodud tähtaegu.
[RT IV, 12.02.2014, 13 - jõust. 15.02.2014]

  (6) Omanik on kohustatud lõpetama territooriumi heakorratööd: kevadised puhastustööd 15.maiks ning sügisesed puhastustööd 1. novembriks.
[RT IV, 12.02.2014, 13 - jõust. 15.02.2014]

§ 6.   Nõuded linnas elavatele või viibivatele isikutele

  Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil on keelatud:
  1) risustada ja reostada linna territooriumi ja ehitisi (maha sülitada, urineerida ja roojata avalikus kohas, loopida ja põletada prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms), määrida, kritseldada ja joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, autobussi ootepaviljonidele, ühiskondlikele käimlatele jne või kahjustada neid muul viisil, näiteks, ronida pinkidele jalgadega;
  2) kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahuti, lillekast, pink, valgusti vms);
  3) omavoliliselt välja panna teadet, kuulutust, välireklaami selleks mitte ettenähtud kohtades;
  4) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma linnavalitsuse kooskõlastuseta;
  6) lõkke tegemisel peab selle korraldaja informeerima Narva-Jõesuu Linnavalitsust ja Päästeametit ning teavitama lõkke tegemise täpse asukoha ning vastutava isiku kontaktandmed;
  7) panna jäätmete liigiti kogumise konteineritesse jäätmeid, mida selle konteineriga ei koguta;
  8) kloppida riiet ja vaipa mitmekorruselise kortermaja rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  9) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali (s.h küttepuud) tänavaäärses õue osas ja linna territooriumil. Linnavalitsuse loa olemasolul on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et ei takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust. Materjali ladustamise lõppemisel territoorium heakorrastatakse. Erandjuhtudel, kui kinnistu väike territoorium ei võimalda ladustada nimetatud materjale hoone taga, võib materjale korralikult ladustada tänavaäärses õue osas ning need peavad kindlasti olema kaetud. Ladustamise kõrgus ei tohi olla aiast kõrgem. Hoonete puudumise korral kinnistul on ehitusmaterjalide ladustamine lubatud ainult pärast linnavalitsuselt ehitusloa saamist;
  10) Lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sademetevee kraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse;
  11) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni-, pargiteel, parkimisaladel, puude ümber. Kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti linnametsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  12) heakorratööde käigus kuhjata lund sõiduteele ning ladustada lund või jääd kõnniteedele;
  13) telkida ja/või ööbida haljasaladel ning parkides jm selleks mitteettenähtud kohas;
  14) pesta ja ujutada loomi Narva-Jõesuu siseveekogudes, avalikul rannal, välja arvatud selleks lubatud kohtades;
  15) pesta end, autoid, pesu jne Narva-Jõesuu siseveekogudes, avalikul rannal ja reostada neid muul moel;
  16) ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas või kasutada veekogus suplemisel vahendit, mis ei ole selleks ette nähtud;
  17) püüda ilma vastava loata kala ning linde;
  18) liiklemine parkide territooriumil, avalikus rannas, Narva lahe ja jõe akvatooriumil kõikide transpordivahenditega, s.h liikurmasin, mootorratas, mopeed, veemototransport, ATV, hobused (v.a. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt väljaantava eriloa alusel).
  19) kasutada mürkainet kehtestatud korra vastaselt, tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  20) parkida sõiduvahendit selleks mitteettenähtud kohas sealhulgas haljasalal ja eraterritooriumil omaniku loata;
  21) kasutada Narva-Jõesuu linna territooriumil pürotehnilisi vahendeid (ilutulestikku) linnavalitsuse kirjaliku loata (v.a. uue aasta tähistamisel alates 30.detsembrist kuni 1. jaanuarini;
  22) prügi hoidmine ja kogumine müügikoha ümbruses.

§ 7.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kontrolli käesoleva eeskirja täitmise üle teostab linnavalitsuse poolt määratud isik (kohtuväline menetleja).

  (2) Õigust käesoleva määruse sätte rikkumise korral võtta vastutusele omavad riigiasutuste volitatud ametnikud või Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt määratud isikud (kohtuväline menetleja) seadusega ettenähtud korras.

  (3) Olukorras, mil omanik ei rakenda meetmeid heakorrastustööde teostamiseks (s.h. ei niida muru), teostab linnavalitsus antud töid linnaeelarve arvelt. Peale tööde teostamist, esitatakse omanikule arve, mis kuulub tasumisele arves esitatud tähtajaks.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json