Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määruse nr 49 "Tallinna Mürakaru Lasteaia põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2015
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 2

Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määruse nr 49 "Tallinna Mürakaru Lasteaia põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 04.02.2015 nr 7
jõustumine 01.03.2015

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2014 otsuse nr 127 „Siisikese Lasteaia ja Tallinna Mürakaru Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Mürakaru Lasteaiaks” p 3 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määruses nr 49 „Tallinna Mürakaru Lasteaia põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Lasteasutus tegutseb aadressidel Vase tn 5, Narva mnt 6 ja V. Reimani tn 3.";

2) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.".

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määrus nr 130 „Siisikese Lasteaia põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 1. märtsil 2015.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär