HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 5

Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord

Vastu võetud 03.02.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg 3, lg 4 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 121 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord reguleerib Ülenurme valla eelarvest koolieelses munitsipaallasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse eralastehoiu ja eralasteaia (edaspidi eralasteasutus) rahastamise aluseid, taotlemist, rahastuse määra, aruandlust ja järelevalvet.

 (2) Käesolev kord ei reguleeri riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 2.  Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise alused

 (1) Rahastust on õigustaotleda eralasteasutusel, kus käib laps, kelle elukoht koos vähemalt ühe vanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Ülenurme vald.

 (2) Eralasteasutuse teenust kasutav laps on pooleteise kuni seitsmeaastane (või kuni koolis õppima asumiseni) ning vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist.

 (3) Eralasteasutuse teenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellel on tegevuskohajärgse maavanema poolt antud kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks või koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning tegevusluba omav koolieelne eralasteasutus.

 (4) Eralasteasutuse ja vanema vahel on sõlmitud teenuse osutamise leping.

 (5) Ühe lapse eest makstakse toetust sama ajaperioodi eest ainult ühele eralasteasutusele.

 (6) Eralasteasutus on kohustatud Ülenurme Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) kirjalikult teavitama eralasteasutuses käivate laste andmete muutumisest ning teenuse osutamise lõppemisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

 (7) Eralasteasutuses käiva lapse toidukulu ja muud lisateenustega seotud kulud katab täies ulatuses lapsevanem.

§ 3.  Rahastuse määr

 (1) Eralasteasutuse teenuse eest maksab lapsevanem teenuse osutajale summa, mis on võrdne vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava kulude määraga järgmistel tingimustel:
 1) kui laps on pooleteise- kuni seitsmeaastane ning Ülenurme valla munitsipaallasteasutuses puudub vaba lasteaiakoht,
 2) erandjuhtudel sotsiaalkomisjoni otsuse alusel, kui laps on pooleteise- kuni seitsmeaastane ning talle on määratud keskmine, raske või sügav puue või kes vajab eralasteasutuse teenust tema arengu huvidest lähtuvalt.

 (2) Kui pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele on pakutud kohta Ülenurme valla munitsipaallasteasutuses ning vanem on kirjalikult teatanud kohast loobumisest või lapsevanem pole sõlminud munitsipaallasteaiaga kohakasutuse lepingut, on eralasteasutuse rahastamise määr 145 eurot kalendrikuus. Ülejäänud osa eralasteasutuse kohamaksumusest tasub lapsevanem.

 (3) Kui vanem ei ole taotlenud kohta Ülenurme valla munitsipaallasteasutuses ning on valinud eralasteasutuse, rahastab vanem teenust täies ulatuses.

 (4) Osaajalise koha kasutamisel rahastatakse teenust vastavalt teenuse osutamise mahule.

§ 4.  Rahastuse taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Rahastuse taotlemiseks esitab eralasteasutus vallavalitsusele alljärgnevad dokumendid:
 1) tegevusloa koopia (esmakordsel taotlemisel);
 2) kirjalik taotlus iga eralasteasutuse teenust kasutava lapse kohta;
 3) käesolevaks aastaks kinnitatud teenuse hinnakiri.

 (2) Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele. Puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus rahuldamata.

 (3) Taotluse rahuldamisel sõlmitakse kolmepoolne rahastamise leping lapsevanema, teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel. Lepingu lisana esitab teenuse osutaja koopia vanemaga sõlmitud lepingust.

 (4) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse lapsehoiuteenuse osutajat kirjalikult.

 (5) Teenust rahastatakse lapse eralasteasutusse tulemise kuupäevast ning rahastamine lõpetatakse lapse eralasteasutusest lahkumise kuupäevast.

 (6) Teenuse eest tasumine toimub teenuse osutaja esitatud arve alusel igakuiselt eelmisel kuul osutatud teenuse eest. Vallavalitsus kontrollib arvel ja aruandes esitatud andmete õigsust ja vajadusel täpsustab andmeid.

§ 5.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Eralasteasutus, kellega on sõlmitud kolmepoolne rahastamise leping, on kohustatud esitama vallavalitsusele aruande kvartalile järgneva kuu 10ndaks kuupäevaks, kus tuuakse välja eelmises kvartalis eralasteasutuses käinud Ülenurme valla laste nimed, eralasteasutuses viibitud päevade arv, puudutud päevade arv ja muud aruandes küsitud andmed.

 (2) Vallavalitsusel on igal ajal õigus nõuda selgitusi ning kontrollida eralasteasutusele eraldatud toetuse kasutamise vastavust sihtotstarbele.

 (3) Eralasteasutus on kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud eralasteasutus õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

 (4) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
 3) eralasteasutus lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
 4) teenuse osutaja ei ole vallavalitsust õigeaegselt teavitanud teenuse lõppemise kuupäevast.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Eralasteasutuse rahastuse taotluse, aruandluse ning kolmepoolse rahastamise lepingu vormid kinnitab vallavalitsus.

 (2) Ülenurme Vallavolikogu 4. juuni 2013. aasta määrus nr 4 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Ülenurme vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Ülenurme Vallavolikogu 4. juuni 2013. aasta määrus nr 4 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Ülenurme vallas“ alusel sõlmitud lapsehoiuteenuse rahastamise lepingud kaotavad kehtivuse 31. juuli 2015.

 (4) Laste osas, kes kasutavad 31. juuli 2015 seisuga eralasteasutuse teenust Ülenurme Vallavolikogu 4. juuni 2013. aasta määrus nr 4 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Ülenurme vallas“ alusel, sõlmitakse kolmepoolsed rahastamise lepingud alates 01. augustist 2015.

 (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees