HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 6

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 05.02.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib koolitöötajate koosseisu kinnitamise korda Palupera Põhikoolis.

§ 2.  Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

 (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga arvestades vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvet ning tagades õigusaktides nõutud teenused ja õppekava täitmise.

 (2) Kooli direktor kooskõlastab koolitöötajate koosseisu enne kinnitamist vallavalitsusega.

 (3) Enne koolitöötajate koosseisu kinnitamist kohustub kooli direktor rakendama töötajate usaldusisiku seaduse 5. peatükis sätestatud informeerimist ja konsulteerimist.

 (4) Kooli direktor esitab koolitöötajate koosseisu kinnitamise või muutmise käskkirja vallavalitsusele 5 tööpäeva jooksul arvates käskkirja allkirjastamisest.

 (5) Koolitöötajate koosseisu suurendamisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor vallavalitsusele koos taotlusega seletuskirja vähemalt kaks kuud enne muudatuste sisseviimist, näidates ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

 (6) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor tähtajatult ja koosseisu muutmiseks tuleb vormistada uus käskkiri, tunnistades eelmise koolitöötajate koosseisu käskkirja kehtetuks. Käskkiri vormistatakse ja menetlustoimingud viiakse läbi kooli asjaajamiskorras sätestatud korras.

§ 3.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees