Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Palupera valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 7

Palupera valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord

Vastu võetud 05.02.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 3 lõike 1 punktide 1- 3, § 8 punkti 2, § 10 punkti 6, § 41, § 45 lõike 1 ning § 46 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Palupera valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord (edaspidi: kord) reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Palupera vallas elavate hoolekandeteenust vajavate isikute hoolekandeasutuses ööpäevaringse hooldamise teenuse (edaspidi: hoolekandeteenus) osalist finantseerimist Palupera valla eelarvest.

 (2) Kord ei reguleeri hoolekandeteenuse finantseerimist, kui hoolekandeteenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustuslane on võimeline hoolekandeteenuse eest ise täies mahus tasuma või kui isik suunatakse riigi rahastatavale hoolekandeteenusele (erihoolekandeteenusele).

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) hoolekandeteenust vajav isik – isik, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja /või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suuteline iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil;
 2) hoolekandeteenus – hoolekandeasutuses osutatav hooldusteenus, mis vastab hooldatava isiku vajadustele;
 3) hooldatava ülalpidamiskulu – kulud, mis on vajalikud hooldatava ülalpidamiseks. Ülalpidamiskulud ei sisalda retseptiväliseid ravimeid, iluteenuseid, hambaravi ega hambaproteeside eest tasumist;
 4) ülalpidamiskohuslane – perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku täisealised esimese ja teise astme ülenejad (vanemad ja vanavanemad) ja alanejad (lapsed ja lapselapsed) sugulased;
 5) ülalpidamiskohustusest vabastamise alus – perekonnaseadusest tulenevalt kohtumäärus, millega ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamiskohustusest või millega tema ülalpidamiskohustust on vähendatud.

§ 3.  Hoolekandeteenuse kulude katmise taotlemine

 (1) Hoolekandeteenust vajav isik, kes ei ole suuteline hoolekandeteenuse eest täies mahus tasuma, esitab Palupera Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi: ametiasutus) kirjaliku taotluse hooldusteenuse rahastamiseks Palupera valla eelarvest (taotluse vorm lisa 1).

 (2) Taotluses märgitakse:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
 2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
 3) hoolekandeasutuse nimi, mille teenuse rahastamist soovitakse;
 4) hoolekandeteenuse vajaduse kirjeldus;
 5) taotleja kinnitus hoolekandeteenuse eest tasumise kohta, mis on vähemalt 85% kuni 100% igakuisest sissetulekust sõltuvalt isiku täiendavate lisakulutuste vajadusest;
 6) ülalpidamiskohustuslase olemasolu, nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslase puudumise korral kinnitus selle kohta;
 7) ülalpidamiskohustuslase kinnitus taotleja eest hoolekandeteenuse puudujääva osa tasumise kohta;
 8) taotleja kohustus teatada ühe kuu jooksul oma varalise seisu muutumisest;
 9) ülalpidamiskohustuslase kohustus teatada ühe kuu jooksul oma varalise seisu muutumisest;
 10) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks;
 11) ülalpidamiskohustuslase nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

 (3) Taotlusele lisatakse:
 1) isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte vm);
 3) ülalpidamiskohustuslase olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et hoolekandeteenuse taotleja ei saa või ei ole õigustatud saama ülalpidamist või saadav ülalpidamine ei kata täies ulatuses hoolekandeteenuse eest tasumist;
 4) tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (perearsti tõend isiku hooldusvajaduse kohta, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus);
 5) hoolekandeteenust vajava isiku ja hoolekandeasutuse vahel sõlmitud lepingu koopia;
 6) vajadusel võib hooldust vajav isik esitada ka muid asjasse puutuvaid dokumente.

 (4) Ametiasutuse sotsiaalametnikul (edaspidi: sotsiaalametnik) on vajadusel õigus nõuda täiendavaid dokumente.

§ 4.  Taotluse menetlemine

 (1) Sotsiaalametnik kontrollib taotluses märgitud asjaolusid ning kogub asja menetlemiseks vajadusel täiendavaid tõendeid ja dokumente.

 (2) Kui hoolekandeteenust makstakse osaliselt valla eelarvest, siis teeb sotsiaalametnik kindlaks hoolekandeteenuse vajaduse.

 (3) Sotsiaalametnik selgitab välja menetluse käigus:
 1) esitatud dokumentide alusel, kui suures osas on taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslane võimelised hoolekandeteenuse eest ise tasuma;
 2) valla eelarvest makstava osa suuruse hoolekandeteenuse eest.

 (4) Sotsiaalametnikul on hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülapidamiskohustuslase majanduslikku olukorda ja teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

§ 5.  Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest

 (1) Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja kelle hoolekandeteenuse maksmisel ei osale ülalpidamiskohustuslane või ülalpidamiskohustuslase osalus ei võimalda hoolekandeteenuse eest täies ulatuses tasumist, on õigustaotleda hoolekandeteenuse osalist tasumist Palupera valla eelarvest.

 (2) Teenust rahastatakse valla eelarvest ulatuses, mis tagab hoolekandeteenuse maksumuse tasumise. Valla eelarvest makstakse hoolekandeteenuse maksumuse see osa, mis jääks katmata, kui isik ja tema ülalpidamiskohustuslane on tasunud hoolekandeteenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

 (3) Valla eelarvest makstava hoolekandeteenuse eest osalise tasumise otsustab Palupera Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus) korraldusega.

 (4) Otsus hoolekandeteenuse rahastamiseks valla eelarvest tuleb teha ühe kuu jooksul avalduse ja lisadokumentide ametiasutuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

§ 6.  Hoolekandeteenuse jätkamine vallaeelarvest

  Enne uut eelarveaastat vaatab sotsiaalametnik hiljemalt 1. novembriks läbi hoolekandeteenuse rahastamise korraldused, kontrollides hoolekandeteenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustuslase majanduslikku seisu. Juhul, kui:
 1) hoolekandeteenust saava või ülapidamiskohustuslase või mõlemate varanduslik seisukord on muutunud, nii et nad on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, muudab vallavalitsus valla eelarvest teenuse eest makstava osa suurust oma korraldusega;
 2) ülalpidamiskohustuslase majanduslik olukord on oluliselt halvenenud, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on neil õigustaotleda Palupera valla eelarvest makstava osa suurendamist.

§ 7.  Erandid hoolekandeteenuse rahastamisel valla eelarvest

 (1) Juhul, kui isik vajab hoolekandeteenust viivitamatult, tasub ametiasutus isiku eest puudujääva osa, kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustuslase varalise olukorra väljaselgitamiseni.

 (2) Kui hooldust vajaval isikul on ülalpidamiskohustuslane, on ametiasutus õigustatud nõudma neilt valla poolt tasutud hoolekandekulud sisse ulatuses, millest nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisel.

 (3) Kui hooldust vajaval isikul ei ole rahalisi vahendeid enda ülalpidamiskulude kandmiseks, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib ametiasutus tasuda hoolekandekulud osas, milleks isikul endal hetkel rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Ametiasutus on õigustatud nõudma tehtud hoolekandekulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

§ 8.  Hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine valla eelarvest

 (1) Vallavalitsus lõpetab hoolekandeteenuse eest tasumise, kui:
 1) hoolekandeteenust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased keelduvad põhjendamatult tasumast nende kanda jääva osa ülalpidamiskulust;
 2) hoolekandeasutus lõpetab hoolekandeteenust vajava isikuga lepingu;
 3) hoolekandeteenuse eest on võimalik tasuda ülalpidamiskohustuslasel;
 4) hoolekandeteenust vajav isik sureb.

 (2) Hoolekandeasutus on kohustatud koheselt teavitama ametiasutust, kui hoolekandeteenust vajav isik või ülalpidamiskohustuslane on jätnud hoolekandeteenuse eest tasumata või hoolekandeteenust vajav isik lahkub hoolekandeasutusest.

 (3) Otsus hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamiseks vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 9.  Hoolekandeteenuse rahastamisest keeldumine

 (1) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
 1) hooldust vajava isiku ülalpidamiskohustuslased, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale hoolekandeteenuse kulu katmisel;
 2) hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms) osutades;
 3) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustuslase poolt;
 4) hoolekandeteenust vajav isik või ülalpidamiskohustuslased jätavad ametiasutusele täiendavalt nõutud dokumendid esitamata;
 5) isikul on vara, kuid ta keeldub seda võõrandamast või kasutusse andmast, et tasuda enda ülalpidamiskulud;
 6) valitud hoolekandeasutuse teenuse hind on liialt kõrge.

 (2) Otsus hoolekandeteenuse taotluse rahastamata jätmise kohta vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 10.  Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse jõustumise ajal kehtivad hoolekandeasutuses ööpäevaringse hooldamise teenuse lepingud viib ametiasutus määrusega kooskõlla hiljemalt 01.11.2015.

§ 11.  Määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Palupera Vallavolikogu 30.10.2006 määrus nr 1-1/12 „Hooldekodu teenuse eest tasumise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Lisa 1