Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Palupera vallas

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 9

Tunnustamise kord Palupera vallas

Vastu võetud 05.02.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2 ja „Palupera valla põhimääruse“ § 11 punkti 45 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab tunnustamise põhimõtted, tingimused ja korra Palupera vallas.

 (2) Tunnustamine on tunnustuse avaldamine käesolevas korras sätestatud tunnustamise liikide kohaselt.

§ 2.  Tänukirja andmine

 (1) Vallavalitsusel on valla nimel õigus välja anda tänukirju. Tänukirja andmine otsustatakse korraldusega.

 (2) Palupera valla tänukiri on valla autasu, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või kollektiivile valla poolse tänuavaldusena.

 (3) Tänukirjaga avaldatakse Palupera valla poolset tänu:
 1) mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas või juubelitähtpäevade või ametist lahkumise puhul;
 2) Palupera valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevatele aktivistidele, isetegevuslastele, sportlastele ja vabasektoris tegutsevatele inimestele eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suurüritustel;
 3) ettevõtjatele vallaelu edendamise, vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla ürituste toetamise eest;
 4) teistele füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele mitmesuguse Palupera vallale kasu ja/või tunnustust toonud tegevuse eest.

 (4) Tänukirjale kirjutavad üldjuhul alla volikogu esimees ja vallavanem.

 (5) Tänukirjade registrit peetakse vallavalitsuses.

§ 3.  Õnnitlemine vallavanema poolt

  Vallavanem või tema asendaja õnnitleb:
 1) rahvastikuregistris Palupera valla elanikuna registreeritud elanikke 70. ja iga järgneva sünnipäeva puhul õnnitluskaardiga;
 2) Palupera valla elanikke, kes on võitnud vabariikliku, rahvusvahelise konkursi või võistluse meenega väärtuses kuni 30 eurot;
 3) Palupera valda registreeritud sündinud lapsi lasteraamatuga.

§ 4.  Tunnustamine konkursi Aasta Tegija ja/või Aasta Tegu raames

 (1) Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjonil on õigus valida Palupera valla Aasta Tegija ja/või Aasta Tegu.

 (2) Ettepanekuid Aasta Tegija ja/või Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide osas võib teha iga isik, asutus, ettevõte või organisatsioon.

 (3) Ettepanekuid koos põhjendustega on võimalik esitada kirjalikult (sh e-posti teel) vallavalitsusele märgusõna all „Aasta Tegija ja/või Aasta Tegu aunimetus“ ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 30. jaanuarini. Hiljem saabunud ettepanekuid ei arvestata. Kandidaatide esitamise vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (4) Vallasekretär edastab kandidaatide nimekirja koos taotlustega komisjonile, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku Aasta Tegija ja/või Aasta Tegu aunimetuse saaja(te) osas. Vallavalitsus otsustab lähtudes komisjoni ettepanekust aunimetuse andmise korraldusega.

 (5) Komisjon langetab otsuse hääletamise teel alljärgnevalt:
 1) aunimetuse Aasta Tegija ja/või Aasta Tegu saab kandidaat, kes saab kõige rohkem hääli, kuid mitte vähem kui pool komisjoni kohal viibinud liikmetest;
 2) juhul kui ükski kandidaat ei saa rohkem kui pool häältest, toimub hääletamise teine voor kahe enam hääli saanud kandidaadi vahel ja aunimetuse saab see, kelle poolt on teises voorus rohkem hääli;
 3) kui hääli on võrdselt, on otsustavaks komisjoni esimehe arvamus.

 (6) Aunimetuse Aasta Tegija ja/või Aasta Tegu saaja kuulutatakse välja ja vastav tunnistus koos meenega väärtuses kuni 100 eurot antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva puhul vallas korraldataval üritusel.

§ 5.  Kaunis kodu tiitliga tunnustamine

 (1) Vallavalitsus valib ja esitab igal aastal kuni kolm Palupera valla kodu „Kaunis kodu“ tiitliga tunnustamiseks Eesti Kodukaunistamise Ühingule.

 (2) Ettepanekuid Palupera valla kauni kodu saajate osas võib teha iga isik, asutus, ettevõte või organisatsioon iga aasta 1. aprilliks.

 (3) „Kaunis kodu“ tiitliga tunnustatavatele antava mastivimpliga seotud kulud tasub Palupera Vallavalitsus.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tänukirja ja tunnistuse vormid töötab välja vallavalitsus.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

 (3) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees