Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mustjala vallas mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Mustjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 20

Mustjala vallas mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 30.01.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus sätestab Mustjala valla eelarvest kodanikeühendustele kultuuri, spordi, noorsootöö ja teiste seltsitegevuste ning külaelu arendamiseks raha taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste eraldamise, järelevalve teostamise ning aruandluse korra.

 (2) Toetust makstakse mittetulundusühendustele, sihtasutustele ja muudele juriidilistele ühendustele ja kollektiividele, kelle tegevus on kooskõlas Mustjala valla õigusaktides ja arengukavas sätestatud eesmärkidega.

 (3) Toetuse andmise eesmärk on toetada valla eelarveliste vahendite abil omaalgatuslikku ja mittetulunduslikku tegevust.

 (4) Toetuse taotlemisel on eelistatud taotlejad, kelle põhitegevus toetab valla arengukava eesmärkide saavutamist.

 (5) Toetust antakse tegevuseks, mis toimub valla haldusterritooriumil ja on suunatud valla elanikele või mis esindavad Mustjala valda laiemale üldsusele.

 (6) Mustjala Vallavolikogu määrab viieliikmelise komisjoni, kes vaatab läbi ja otsustab toetuse eraldamise vastavalt valla eelarvelistele võimalustele ja teeb seda igakordselt taotluse esitamisel.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks on vormikohane avaldus, mis esitatakse Mustjala Vallavalitsusele kaks korda aastas 1. märtsiks ja 1. septembriks. Taotluse esitamise algusest teavitab vallavalitsus valla lehes vähemalt üks kuu ette enne esitamise tähtaega.

 (2) Taotluse vorm lisatud korrale (Lisa 1).

 (3) Komisjon hindab taotluste vastavust määruses esitatud nõuetele ja puuduste esinemisel nõuab lisadokumente ning teeb otsuse, kas edasi menetleda või mitte.

 (4) Puuduste esinemisel teatab sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

 (5) Komisjoni otsuste vastuvõtmine toimub hääletamise teel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

 (6) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise vallavalitsus. Kui komisjon ei ole toetuste määramisel arvestanud käesolevat korda, on vallavalitsusel õigus saata materjalid komisjonile uuesti läbi vaatamiseks.

 (7) Toetuse andmisest, mitteandmisest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamisele saatmisest teavitab vallavalitsus toetuse taotlejat kirjalikult 14 (neljateist) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast.

 (8) Puuduste esinemisel teatatakse sellest taotlejale ning antakse nende kõrvaldamiseks tähtaeg kuni 15 päeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ja taotlust ei rahuldata.

 (9) Toetuse kasutamiseks sõlmitakse vallaga koostööleping.

§ 3.  Toetuse eraldamine ja järelevalve

 (1) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud ürituse või projekti läbiviimiseks.

 (2) Toetust ei eraldata:
 1) taotluse tähtajaks juba toimunud üritusele;
 2) toitlustamise kulude katteks;
 3) üritusele, mis oma sisult on ärilist tulu tootev või teeniv tegevus;
 4) taotleja võla ehk liisingu nõuete likvideerimiseks;
 5) ebaselgelt ja/või puudulikult vormistatud projektidele;
 6) aruandevõlglastele.

 (3) Toetuseks eraldatud summa kantakse vallavalitsusele esitatud arvete alusel taotleja selleks eraldi avatud pangaarvele projekti eelarves ettenähtud tegevuseks.

 (4) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase tegevusaruande (Lisa 2) ja kuludokumentide koopiad lepingus ettenähtud tähtajaks.

 (5) Koostööleping lõpetatakse ja toetuse summa nõutakse tagasi juhul, kui toetust ei kasutatud sihipäraselt, toetuse saamiseks esitati valeandmeid, toetuse saanud ürituse või projekti mittetoimumisel.

 (6) Mustjala Vallavolikogu revisjonikomisjonil on õigus kontrollida eraldatud toetuse sihipärast kasutamist ja nõuda täiendavate dokumentide ja informatsiooni esitamist.

 (7) Mustjala Vallavalitsus peab eraldatud toetuste registrit ja korraldab järelevalvet toetuste kasutamise ja tegevusaruannete kohta.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Määrus avaldatakse valla kodulehel ja vallalehes.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Malve Kolli
Vallavolikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2