KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Järva-Jaani vallas jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ja salvestatud andmete töötlemise ning jälgimisseadmestiku kasutamisest avalikkuse teavitamise kord

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 23

Järva-Jaani vallas jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ja salvestatud andmete töötlemise ning jälgimisseadmestiku kasutamisest avalikkuse teavitamise kord

Vastu võetud 29.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja isikuandmete kaitse seaduse § 14 lõikest 3.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega sätestatakse Järva-Jaani valla haldusterritooriumil Järva-Jaani valla vara ja korra kaitseks jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise alused ja kord ning jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord.

 (2) Määruses salvestise paigaldamisele, kasutamisele, töötlemisele ning säilitamisele ja avalikkuse jälgimisseadmete kasutamisest teavitamisele sätestatud nõudeid peavad täitma ka kõik valla asutused, kes asutuse valduses oleva vara kaitseks kasutavad jälgimisseadmeid, mis ei ole ühendatud Järva-Jaani valla üldise jälgimisseadmestikuga.

§ 2.  Jälgimisseadmestik

 (1) Jälgimisseadmestik on tehniliste abivahendite süsteem, mis edastab pildi ja heli, mille abil on isikute tegevust avalikus kohas reaalajas võimalik jälgida, salvestab pildi ja heli, võimaldab pilti ja heli säilitada ning neid taasesitada.

 (2) Salvestis on pildi, heli ja muude andmete elektrooniline kogum.

§ 3.  Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärk ja paigaldamine

 (1) Jälgimisseadmestikku võib kasutada Järva-Jaani vallale kuuluvate hoonete ja valla asutuste territooriumide ning avalikku ruumi paigaldatud Järva-Jaani valla vara kaitseks ning avalikes kohtades isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks.

 (2) Jälgimist võimaldavaid seadmeid (edaspidi videokaamera) võib paigaldada ainult lõikes 1 märgitud eesmärgi saavutamiseks.

 (3) Kohad, kuhu videokaamerad paigaldatakse, määrab Järva-Jaani Vallavalitsus ja kinnitab vastavad alad ja kohad korraldusega.

§ 4.  Jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamine

 (1) Jälgimisseadmestiku kasutamisest tuleb avalikkust teavitada. Avalikkuse teavitamiseks paigaldatakse jälgimisseadmestiku jälgimise mõjualale eelnevale alale nähtavale kohale teabetahvel. Avalikes kohtades jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamise tagab Järva-Jaani Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus), asutuse valduses oleva vara kaitseks kasutatavast jälgimisseadmestikust teavitab avalikkust vastav asutus.

 (2) Teabetahvlil on valgel taustal musta värviga videokaamera kujutis ning sõna „VIDEOVALVE.“ Teabetahvlil peab olema märgitud asutuse nimetus, kes andmeid töötleb ning kontaktandmed.

 (3) Asjaolust, et avalikesse kohtadesse on paigaldatud videovalve ning videovalve mõjualast, tuleb isikuid teavitada ka Internetis Järva-Jaani valla veebilehe avalehel, asutuses kasutatavast videovalvest ka asutuse veebilehel.

§ 5.  Salvestise kasutamine

 (1) Avalikesse kohtadesse paigaldatud jälgimisseadmestiku (Järva-Jaani valla üldine jälgimisseadmestik) salvestist kasutab ametiasutus (salvestise töötleja), kelle pädevuses on tegeleda Järva-Jaani valla haldusterritooriumil haldusjärelevalve ning kohtuvälise menetlusega.

 (2) Salvestise säilimise, hoidmise ning kustutamise eest vastutab ametiasutus.

 (3) Jälgimisseadmed, mis ei ole ühendatud Järva-Jaani valla üldise jälgimisseadmestikuga, kasutamist korraldab vara valdav Järva-Jaani valla asutus.

 (4) Asutuse juht peab asutuse tegevust reguleerivate dokumentidega määrama ametniku või töötaja, kellel on ameti- või tööülesannetest lähtuvalt õigus ja kohustus salvestist kasutada, töödelda ja hävitada.

 (5) Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs:
 1) isikule, kes soovib enda kohta kogutud andmeid näha (andmesubjekt);
 2) Politsei- ja Piirivalveameti töötajal avaliku korra rikkumise või vara kahjustamise korral süüteo- või väärteomenetluseks;
 3) isikutel ja asutustel, kellele seadus sätestab õiguse salvestistele ligipääsuks.

 (6) Andmesubjekt peab andmetele juurdepääsuks esitama kirjaliku taotluse, märkides taotlusel põhjuse salvestisele juurdepääsuks ning aja ja koha, mille kohta salvestist näha soovitakse. Avalikes kohtades videokaamerate kaudu tehtud salvestisele juurdepääsuks esitatakse taotlus ametiasutusele, asutuse valduses oleva vara videovalve salvestisele juurdepääsuks esitatakse taotlus vastavale asutusele (edaspidi koos nimetatud „salvestise töötlejad“). Andmesubjekti kirjalikku taotlust tuleb asutuses säilitada üks aasta.

 (7) Salvestise töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning salvestisele juurdepääsu mitte lubada, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute huve.

 (8) Politsei- ja Piirivalveamet ning isikud, kellel on seaduse alusel õigus taotleda salvestisele juurdepääsu, esitavad salvestise töötlejale andmetele juurdepääsuks kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil taotluse, märkides millise toiminguga seotult salvestisele juurdepääsu soovitakse.

 (9) Salvestise töötleja peab tagama, et salvestisele ei pääseks ligi isik, kellel ei ole õigust salvestisele juurde pääseda.

 (10) Salvestist tohib kasutada Järva-Jaani valla vara kaitsmise ning avaliku korra tagamise eesmärgil, muul eesmärgi salvestise kasutamine on keelatud.

 (11) Salvestise kasutaja on koheselt kohustatud teavitama salvestise kaudu avastatud ohust või korrarikkumisest Politsei- ja Piirivalveametit ning võtma kasutusele meetmed avaliku vara ja korra kaitseks.

§ 6.  Salvestise töötlemine ja nõuded jälgimisseadmestikule

 (1) Salvestise töötlemisel ja käitlemisel peab salvestise töötleja tagama andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ning päritolu autentsuse.

 (2) Salvestise kaitseks peab rakendama turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

 (3) Jälgimisseadmestiku kasutamisel peab olema tagatud kasutaja tuvastamine eesmärgiga pidevalt seostada kõik jälgimisseadmestiku ja salvestise kasutamised nende kasutajatega.

 (4) Jälgimisseadmestik peab toimima terviklikult ning jälgimisseadmestiku süsteemis ei tohi infot volitusi omamata muuta. Salvestis peab olema käideldav eesmärgiga kindlustada volitatud isikutele ettemääratud aja jooksul salvestise kättesaadavus.

 (5) Jälgimisseadmestiku nõuetekohasuse tagab ametiasutus, asutuses kasutatava jälgimisseadmestiku puhul vastav asutus.

§ 7.  Salvestise säilitamine

 (1) Salvestist säilitatakse 30 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui salvestist kasutatakse süüteo- või väärteomenetluses.

 (2) Kui salvestist on vaja süüteo- või väärteomenetluses, säilitatakse salvestis menetluse lõppemiseni.

 (3) Salvestise säilitamistähtaja möödumisel salvestis kustutatakse või salvestatakse üle.

 (4) Salvestise nõuetekohase säilitamise ning hävitamise eest vastutab asutuse juhi määratud ametnik või töötaja.

§ 8.  Lõppsätted

  Määrus on jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Meelis Mändla
Volikogu esimees