Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sonda valla 2015. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2015, 24

Sonda valla 2015. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 09.02.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Sonda valla põhimääruse § 40 lõike 1 alusel.

§ 1.  Sonda valla 2015. aasta eelarve

 (1) Kinnitada Sonda valla 2015. aasta eelarve kogumahus 1 223 726 eurot.

 (2) Kinnitada eelarve põhitegevuse tulud 1 149 431 eurot, põhitegevuse kulud 1 011 641 eurot ja eelarve põhitegevuse tulem 137 790 eurot vastavalt lisale.

 (3) Kinnitada finantseerimistegevuse eelarve 97 430 eurot ning investeeringute eelarve kulud 56 668 eurot ja eelarve tulem 81 122 eurot.

§ 2.  Kassatagavara

  Kinnitada kassatagavara suuruseks 2 556 eurot.

§ 3.  Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  Sonda Vallavalitsusel lubatakse teha eelarve täitmise käigus muudatusi ametiasutuse ja hallatavate asutuste siseselt üksikute kululiikide vahel.

§ 4.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1.jaanuarist 2015.a.

Veiko Erm
Volikogu esimees

Lisa Sonda valla 2015.a eelarve