Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2016, 1

Türi Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 2
jõustumine 01.03.2016

Määrus on kehtestatud Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punktide 6 ja 8, elamuseaduse § 8 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 90 lõike 2, huvikooli seaduse § 7 ja § 15 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 5 ja 37 ning lõike 2, § 35 lõigete 1 ja 2 ning § 58 lõike 3, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõigete 6 ja 7, § 21 lõike 1 ja § 28 lõike 31, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 ning § 91 lõike 3, korrakaitseseaduse § 59 lõike 1, noorsootöö seaduse § 8 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66, § 67 lõike 2 ja § 71 lõike 6, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1, § 13 lõike 2 ja § 16 lõike 1, kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 8 lõike 5, Türi Vallavolikogu 25. jaanuari 2006 määruse nr 17 „Türi valla vara valitsemise kord“ § 16 lõike 2 punkti 1 ja Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 82 lõike 3 ja § 88 lõike 4 alusel.

§ 1. Türi Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste muutmine
(1) Türi Vallavolikogu 29. märtsi 2006 määrust nr 31 „Türi Muuseumi põhimäärus“ (RT IV, 21.11.2012, 92) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse preambul kehtestatakse järgmiselt:
„Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 4 alusel.“;
2) määruse § 2 kehtestatakse järgmiselt:
㤠2. Muuseumi asukoht
Türi Muuseum (edaspidi muuseum) asub Türi linnas. Muuseumi postiaadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn, 72212, Vabriku puiestee 11.“;
3) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Muuseumi õiguslik seisund
(1) Muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses tegutsev ning üldsusele avatud kultuuri- ja haridusasutus, mille ülesanne on koguda, säilitada, uurida ning vahendada eeskätt inimese ja tema elukeskkonnaga seotud vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel. Muuseum kogub eelkõige Türi valla ja Türi vallaga seotud inimeste kultuuripärandit.
(2) Muuseum on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Muuseum esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.
(4) Muuseum Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Muuseum on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Muuseumi tegevust juhendab ning koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Muuseum juhindub oma tegevuses põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse asutusena tegutseva muuseumi kohta muuseumiseaduse ja selle alusel antud õigusaktides sätestatust ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
4) määruse § 5 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Muuseumi asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning muuseumi asjaajamiskorrale.“;
5) määruse § 10 kehtestatakse järgmiselt:
㤠10. Juhataja
(1) Muuseumi juhib juhataja, kes
1) muuseumi nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja muuseumi kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega muuseumile pandud ülesannete täitmisel muuseumi ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
2) juhib koostöös muuseumi nõukogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga muuseumi tegevust ning tagab muuseumi ülesannete täitmise;
3) kindlustab muuseumi tulemusliku ja häireteta töö ning muuseumi tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust muuseumi seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning muuseumi valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Juhataja võib vajadusel muuseumi ülesannete täitmiseks anda muuseumi ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Juhataja võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega muuseumi töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Muuseumi tegevuse korraldamiseks annab muuseumi juhataja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Juhataja käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt muuseumi asjaajamiskorrale.
(5) Juhataja
1) tagab muuseumi ülesannete täitmiseks vajaliku personali ja sõlmib tööandja õigustes muuseumi töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
2) kinnitab muuseumi töökorralduse reeglid ning tagab muuseumis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
3) tagab muuseumi asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
4) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel muuseumi valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
5) tagab muuseumi valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
6) koordineerib Türi piirkonna turismialase info kogumist ja edastamist ning vahendab ekskursioone Türi linnas;
7) arendab piirkonnas kontakte turismiettevõtjatega;
8) juhib muuseumi finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele muuseumi eelarve eelnõu ning tagab muuseumi eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
10) esitab kord aastas muuseumi nõukogule ülevaate muuseumi majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
11) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult muuseumi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
12) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Juhatajal ei ole õigust täita juhataja ülesandeid ega esindada muuseumi ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Juhataja välislähetusse suunamise ajaks võib juhataja asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt muuseumi mõnele teisele töötajale.“;
6) määruse § 11 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 11. Juhataja tööle võtmine
(1) Juhataja kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse Türi Vallavalitsus.
(2) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes muuseumi juhatajaga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning muuseumi pidajat ja täidab juhataja suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.“;
7) määruse § 12 kehtestatakse järgmiselt:
㤠12. Juhataja asendamine
(1) Juhataja peab muuseumi sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et juhataja ülesannete täitmine ning muuseumi ja muuseumi kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil juhatajal ei ole õigust või juhataja ei saa juhataja ülesandeid täita ning muuseumi esindada.
(2) Muuseumi töötaja, kellel on kohustus asendada juhatajat vastavalt töölepingule või kellele juhataja töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded juhataja ülesannete täitmiseks, asendab juhatajat kas juhataja kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks juhataja talle õigused annab.
(3) Juhataja peab määrama ühe muuseumi töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab juhatajat olukorras, mil juhataja töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil juhataja ei ole võimeline korraldama juhataja asendamist või tal ei ole võimalust määrata juhataja asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul juhatajat asendama õigustatud isik täidab juhataja ülesandeid juhataja kõigi õiguste ja kohustustega.
(4) Juhataja peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat juhataja asendamise korraldamise põhimõttest.“;
8) määrus täiendatakse §-ga 131 järgmiselt:
„§ 131. Nõukogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus nõukogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib nõukogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või nõukogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka muuseumi juhatajale.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning nõukogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Nõukogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on nõukogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“;
9) määruse §-d 20 ja 21 tunnistatakse kehtetuks.
(2) Türi Vallavolikogu 26. aprilli 2006 määrust nr 36 „Türi Raamatukogu põhimäärus“ (RT IV, 07.07.2015, 24) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse preambul kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„Määrus on antud rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.“;
2) määruse § 2 kehtestatakse järgmiselt:
㤠2. Raamatukogu asukoht
(1) Raamatukogu struktuuriüksused asuvad Türi vallas järgmistes asustusüksustes: Türi linnas, Oisu alevikus ning Laupa, Kabala ja Kahala külades.
(2) Raamatukogu tegevust korraldatakse Türi linnas asuvas struktuuriüksuses ning raamatukogu postiaadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn, 72213, Kohtu tänav 2.“;
3) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Raamatukogu õiguslik seisund
(1) Raamatukogu on rahvaraamatukogu seaduse alusel tegutsev asutus, mis tagab trükiste, auviste ja teiste teavikute kogumise ning avalikele andmebaasidele ligipääsu võimaldamisega eeskätt Türi valla elanikele vaba ja piiramatu juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetades elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
(2) Raamatukogu on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Raamatukogu esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.
(4) Raamatukogu Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Raamatukogu on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Raamatukogu tegevust juhendab ning koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Raamatukogu juhindub oma tegevuses põhimäärusest, rahvaraamatukogu seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
4) määruse § 5 kehtestatakse järgmiselt:
㤠5. Raamatukogu struktuur
(1) Raamatukogu struktuuri kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
1) Türi raamatukogu;
2) Laupa raamatukogu;
3) Oisu raamatukogu;
4) Kabala raamatukogu;
5) Kahala raamatukogu.
(2) Iga struktuuriüksuse juures asub avalik internetipunkt (ametlik lühend AIP).“;
5) määruse § 7 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Raamatukogu asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning raamatukogu asjaajamiskorrale.“;
6) määruse § 12 kehtestatakse järgmiselt:
㤠12. Direktor
(1) Raamatukogu juhib direktor, kes
1) raamatukogu nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja raamatukogu kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega raamatukogule pandud ülesannete täitmisel raamatukogu ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
2) juhib koostöös raamatukogu nõukogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga raamatukogu tegevust ning tagab raamatukogu ülesannete täitmise;
3) kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust raamatukogu seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning raamatukogu valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Raamatukogu direktor võib vajadusel raamatukogu ülesannete täitmiseks anda raamatukogu ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega raamatukogu töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Raamatukogu tegevuse korraldamiseks annab direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Raamatukogu direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt raamatukogu asjaajamiskorrale.
(5) Direktor
1) tagab raamatukogu ülesannete täitmiseks raamatukogu personali ja sõlmib tööandja õigustes raamatukogu töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ametijuhendid;
2) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid ning tagab raamatukogu kõikides struktuuriüksustes töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
3) tagab raamatukogu asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
4) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel raamatukogu valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
5) tagab raamatukogu valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
6) juhib raamatukogu finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu ning tagab raamatukogu eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
8) esitab kord aastas Türi Vallavalitsusele ja raamatukogu nõukogule ülevaate raamatukogu tegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
9) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult raamatukogu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
10) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada raamatukogu ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt raamatukogu mõnele teisele töötajale.“;
7) määruse § 13 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 13. Direktori tööle võtmine
(1) Raamatukogu direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi korraldab ning konkursi korra kehtestab Türi Vallavalitsus.
(2) Avaliku konkursi korras võetakse tööle isik, kes vastab rahvaraamatukogu seadusega direktorile kehtestatud nõuetele.
(3) Direktori kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse Türi Vallavalitsus.
(4) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes raamatukogu direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning raamatukogu pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.“;
8) määruse § 14 kehtestatakse järgmiselt:
㤠14. Direktori asendamine
(1) Direktor peab raamatukogu sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning raamatukogu ja raamatukogu kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning raamatukogu esindada.
(2) Raamatukogu töötaja, kellel on kohustus asendada direktori vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.
(3) Direktor peab määrama ühe raamatukogu töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.
(4) Direktor peab raamatukogu töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.
(5) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-4 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt direktori ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega kõige vanem raamatukogu töötaja, kellel on kõrgharidus.
(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul, makstakse vastavale töötajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(7) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
9) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmiselt:
„§ 151. Nõukogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus nõukogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib nõukogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või nõukogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka raamatukogu direktorile.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning nõukogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Nõukogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on nõukogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“;
10) määruse § 18 lõige 6 kehtestatakse järgmiselt:
„(6) Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, osutab raamatukogu koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga tasuta kojulaenutusteenust.“;
11) määruse § 25 tunnistatakse kehtetuks.
(3) Türi Vallavolikogu 26. aprilli 2006 määrust nr 40 „Türi Päevakeskuse põhimäärus“ (RT IV, 25.01.2013, 68) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse preambul kehtestatakse järgmiselt:
„Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 4 alusel.“;
2) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Päevakeskuse õiguslik seisund
(1) Päevakeskus on päevane hoolekandeasutus, mis hoolekande teenustena osutab töötamise ja igapäevaelu toetamise, toetatud elamise ja juhtumi korraldamise teenuseid.
(2) Päevakeskus on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Päevakeskus esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.
(4) Päevakeskus Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Päevakeskus on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Päevakeskuse tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Päevakeskus juhindub oma tegevuses põhimäärusest, sotsiaalhoolekande seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
3) määruse § 7 lõige 1 kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Päevakeskuse asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning päevakeskuse asjaajamiskorrale.“;
4) määruse § 7 lõige 3 kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Päevakeskuse asjaajamiskorra kehtestab päevakeskuse juhataja käskkirjaga.“;
5) määruse § 15 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 15. Päevakeskuse juhataja
(1) Päevakeskust juhib juhataja, kes
1) päevakeskuse nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja päevakeskuse kui kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandeasutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega päevakeskusele pandud ülesannete täitmisel päevakeskust ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
2) juhib koostöös päevakeskuse hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga päevakeskuse tegevust ning tagab päevakeskuse ülesannete täitmise;
3) kindlustab päevakeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning päevakeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust päevakeskuse seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning päevakeskuse valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Päevakeskuse juhataja võib vajadusel päevakeskuse ülesannete täitmiseks anda päevakeskuse ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Juhataja võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega päevakeskuse töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Päevakeskuse tegevuse korraldamiseks annab päevakeskuse juhataja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Päevakeskuse juhataja käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt päevakeskuse asjaajamiskorrale.
(5) Juhataja
1) tagab päevakeskuse ülesannete täitmiseks vajaliku personali ja sõlmib tööandja õigustes päevakeskuse töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
2) kinnitab päevakeskuse töökorralduse reeglid ning tagab päevakeskuses töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
3) tagab päevakeskuse asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
4) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel päevakeskuse valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
5) tagab päevakeskuse valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
6) juhib päevakeskuse finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele päevakeskuse eelarve eelnõu ning tagab päevakeskuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
8) esitab kord aastas päevakeskuse hoolekogule ülevaate päevakeskuse majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
9) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult päevakeskuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
10) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Juhatajal ei ole õigust täita juhataja ülesandeid ega esindada päevakeskust ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Juhataja välislähetusse suunamise ajaks võib juhataja asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt päevakeskuse mõnele teisele töötajale.“;
6) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmiselt:
„§ 151. Juhataja tööle võtmine
(1) Juhataja kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse Türi Vallavalitsus.
(2) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes päevakeskuse juhatajaga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning päevakeskuse pidajat ja täidab juhataja suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.“;
7) määruse § 16 kehtestatakse järgmiselt:
㤠16. Juhataja asendamine
(1) Juhataja peab päevakeskuse sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et juhataja ülesannete täitmine ning päevakeskuse ja päevakeskuse kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil juhatajal ei ole õigust või juhataja ei saa juhataja ülesandeid täita ning päevakeskust esindada.
(2) Päevakeskuse töötaja, kellel on kohustus asendada juhatajat vastavalt töölepingule või kellele juhataja töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded juhataja ülesannete täitmiseks, asendab juhatajat kas juhataja kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks juhataja talle õigused annab.
(3) Juhataja peab määrama ühe päevakeskuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab juhatajat olukorras, mil juhataja töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil juhataja ei ole võimeline korraldama juhataja asendamist või tal ei ole võimalust määrata juhataja asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul juhatajat asendama õigustatud isik täidab juhataja ülesandeid juhataja kõigi õiguste ja kohustustega.
(4) Juhataja peab päevakeskuse töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui juhataja ja juhataja asendaja on samal ajal ära.
(5) Kui juhataja ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-4 alusel juhataja asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab juhataja ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega kõige vanem tegevusjuhendaja.
(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul, makstakse tegevusjuhendajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% juhataja palgast, kuid seda ainult juhul, kui juhataja asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(7) Juhataja peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat juhataja asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
8) määrust täiendatakse §-ga 181 järgmiselt:
„§ 181. Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka päevakeskuse juhatajale.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“;
9) määruse § 24 tunnistatakse kehtetuks.
(4) Türi Vallavolikogu 26. märtsi 2008 määrust nr 10 „Türi Muusikakooli põhimäärus“ (RT IV, 05.06.2014, 35) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse preambul kehtestatakse järgmiselt:
„Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja huvikooli seaduse §‑de 2 ja 7 ning Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 4 alusel, lähtudes huviharidusstandardis sätestatust.“;
2) määruse § 4 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 4. Kooli õiguslik seisund
(1) Kool on huvikoolina tegutsev muusikakool.
(2) Kool on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Kool esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.
(4) Kool Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Kool on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Kool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, huvikooli seadusest, huvikooli seaduse alusel antud õigusaktidest ning Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadest ja kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
3) määruse § 7 lõige 1 kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Kooli asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning kooli asjaajamiskorrale.“;
4) määruse § 7 lõige 3 kehtestataks järgmiselt:
„(3) Kooli asjaajamiskorra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.“;
5) määruse § 15 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi alusel koostatud kooli õppekava.“;
6) määruse § 16 lõige 1 kehtestatakse järgmiselt:
„Kool koostab muusikalise hariduse andmiseks iga huviala kohta õppekava.“;
7) määruse § 18 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Õppekava registreerimiseks on kooli direktor pärast õppekava kinnitamist kohustatud õppekava 5 tööpäeva jooksul esitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnale. Ametiasutus või õigusaktidega sätestatud juhul tema volitatud asutus või isik edastab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemile.“;
8) määruse § 26 kehtestatakse järgmiselt:
㤠26. Kooli direktor
(1) Kooli juhib direktor, kes
1) kooli nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kooli kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega koolile pandud ülesannete täitmisel kooli ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
2) juhib koostöös kooli õppenõukogu, hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga kooli tegevust ning tagab kooli ülesannete täitmise;
3) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust kooli seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning kooli valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Kooli direktor võib vajadusel kooli ülesannete täitmiseks anda kooli ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega kooli töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Kooli tegevuse korraldamiseks annab kooli direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
(5) Direktor
1) tagab kooli ülesannete täitmiseks vajaliku personali ja sõlmib tööandja õigustes kooli töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
2) kinnitab kooli töökorralduse reeglid ning tagab koolis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
3) tagab kooli asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
4) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel kooli valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
5) tagab kooli valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
6) kinnitab kooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava kehtetuks;
7) juhatab kooli õppenõukogu;
8) juhib kooli finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele kooli eelarve eelnõu ning tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
10) esitab kord aastas kooli hoolekogule ülevaate kooli majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
11) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
12) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada kooli ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt kooli mõnele teisele töötajale.“;
9) määruse § 27 lõige 4 kehtestatakse järgmiselt:
„(4) Direktori kinnitab konkursi tulemuste alusel Türi vallavanema ettepanekul ametisse Türi Vallavalitsus.“;
10) määruse § 27 täiendatakse lõikega 5 järgmiselt:
„(5) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes kooli direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kooli pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.“;
11) määruse § 28 kehtestatakse järgmiselt:
㤠28. Direktori asendamine
(1) Direktor peab kooli sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning kooli ja kooli kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kooli esindada.
(2) Direktorit võib asendada õppealajuhataja või mõni muu töötaja.
(3) Kooli töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.
(4) Direktor peab määrama ühe kooli töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.
(5) Direktor peab kooli töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.
(6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul, makstakse õppealajuhatajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada õppealajuhataja, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva kooli õppenõukogu vanim kõrgharidusega liige, keda tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.
(9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
12) määrust täiendatakse §-ga 351 järgmiselt:
„§ 351. Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka kooli direktorile.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“;
13) määruse § 39 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmiselt:
„(6) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.
(7) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.“;
14) määruse § 43 lõige 1 kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Kooli põhimääruse muutmise eelnõu koostab kooli direktor või ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.“;
15) määruse § 44 tunnistatakse kehtetuks.
(5) Türi Vallavolikogu 26. mai 2010 määrust nr 23 „Türi Noortekeskuse põhimäärus“ (RT IV, 05.02.2015, 25) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse preambul kehtestatakse järgmiselt:
„Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 4 alusel.“;
2) määruse § 2 kehtestatakse järgmiselt:
㤠2. Noortekeskuse asukoht
Noortekeskus asub Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas. Noortekeskuse postiaadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn, 72212, Tallinna tänav 1a.“;
3) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Noortekeskuse õiguslik seisund
(1) Noortekeskus on üldsusele avatud kultuuri- ja huviharidusasutus, mille põhitegevuseks on Türi vallas noorsootöö korraldamine ja noortele (s.o 7-26-aastastele füüsilistele isikutele) perekonna-, üldharidusasutuse- ja tööväliseks tegevuseks ning isiksuse mitmekülgseks arenguks võimaluste loomine.
(2) Noortekeskus on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Noortekeskus esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.
(4) Noortekeskus Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Noortekeskus on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Noortekeskuse tegevust juhendab ning koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Noortekeskus juhindub oma tegevuses põhimäärusest, noorsootöö seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
4) määruse § 5 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Noortekeskuse asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning noortekeskuse asjaajamiskorrale.“;
5) määruse § 5 lõige 3 kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Noortekeskuse asjaajamiskorra kehtestab asutuse juhataja käskkirjaga.“;
6) määruse § 10 kehtestatakse järgmiselt:
㤠10. Juhataja
(1) Noortekeskust juhib juhataja, kes
1) noortekeskuse nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja noortekeskuse kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega noortekeskusele pandud ülesannete täitmisel noortekeskust ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
2) juhib koostöös noortekeskuse nõukogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga noortekeskuse tegevust ning tagab noortekeskuse ülesannete täitmise;
3) kindlustab noortekeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning noortekeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust noortekeskuse seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning noortekeskuse valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Noortekeskuse juhataja võib vajadusel noortekeskuse ülesannete täitmiseks anda noortekeskuse ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Juhataja võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega noortekeskuse töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Noortekeskuse tegevuse korraldamiseks annab noortekeskuse juhataja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Noortekeskuse juhataja käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt noortekeskuse asjaajamiskorrale.
(5) Juhataja
1) tagab noortekeskuse ülesannete täitmiseks vajaliku personali ja sõlmib tööandja õigustes noortekeskuse töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
2) kinnitab noortekeskuse töökorralduse reeglid ning tagab noortekeskuses töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
3) tagab noortekeskuse asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
4) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel noortekeskuse valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
5) tagab noortekeskuse valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
6) juhib noortekeskuse finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele noortekeskuse eelarve eelnõu ning tagab noortekeskuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
8) esitab kord aastas noortekeskuse nõukogule ülevaate noortekeskuse majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
9) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult noortekeskuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
10) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Juhatajal ei ole õigust täita juhataja ülesandeid ega esindada noortekeskust ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Juhataja välislähetusse suunamise ajaks võib juhataja asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt noortekeskuse mõnele teisele töötajale.“;
7) määruse § 11 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 11. Juhataja tööle võtmine
(1) Juhataja kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse Türi Vallavalitsus.
(2) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes noortekeskuse juhatajaga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning noortekeskuse pidajat ja täidab juhataja suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.“;
8) määruse § 12 kehtestatakse järgmiselt:
㤠12. Juhataja asendamine
(1) Juhataja peab noortekeskuse sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et juhataja ülesannete täitmine ning noortekeskuse ja noortekeskuse kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil juhatajal ei ole õigust või juhataja ei saa juhataja ülesandeid täita ning noortekeskust esindada.
(2) Noortekeskuse töötaja, kellel on kohustus asendada juhatajat vastavalt töölepingule või kellele juhataja töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded juhataja ülesannete täitmiseks, asendab juhatajat kas juhataja kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks juhataja talle õigused annab.
(3) Juhataja peab määrama ühe noortekeskuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab juhatajat olukorras, mil juhataja töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil juhataja ei ole võimeline korraldama juhataja asendamist või tal ei ole võimalust määrata juhataja asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul juhatajat asendama õigustatud isik täidab juhataja ülesandeid juhataja kõigi õiguste ja kohustustega.
(4) Juhataja peab noortekeskuse töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui juhataja ja juhataja asendaja on samal ajal ära.
(5) Kui juhataja ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-4 alusel juhataja asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab juhataja ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega kõige vanem noortejuht.
(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul, makstakse noortejuhile lisaks tema oma palgale lisatasu 30% juhataja palgast, kuid seda ainult juhul, kui juhataja asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(7) Juhataja peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat juhataja asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
9) määrust täiendatakse §-ga 141 järgmiselt:
„§ 141. Nõukogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus nõukogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib nõukogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või nõukogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka noortekeskuse juhatajale.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning nõukogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Nõukogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on nõukogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“;
10) määruse §-d 20 ja 21 tunnistatakse kehtetuks.
(6) Türi Vallavolikogu 26. juuni 2013 määrust nr 18 „Türi Kultuurikeskuse põhimäärus“ (RT IV, 02.12.2015, 26) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Kultuurikeskuse õiguslik seisund
(1) Kultuurikeskus on üldsusele avatud kultuuri- ja huviharidusasutus, mille põhitegevuseks on professionaalse kultuuri vahendamine, rahvakultuuri arendamine ja säilitamine ning eeskätt Türi valla elanikele perekonna-, üldharidusasutuse- ja tööväliseks tegevuseks ning isiksuse mitmekülgseks arenguks kultuuri- ja huvialaste võimaluste loomine.
(2) Kultuurikeskus on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Kultuurikeskus esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.
(4) Kultuurikeskus Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Kultuurikeskus on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Kultuurikeskuse tegevust juhendab ning koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses põhimäärusest, kultuuri ja huviala tegevust reguleerivatest õigusaktidest ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
2) määruse § 10 lõige 1 kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Kultuurikeskus täidab põhiülesandeid Türi valla haldusterritooriumil asuvate struktuuriüksuste kaudu. Kultuurikeskuse struktuuriüksused on:
1) Türi kultuurikeskus, mille asukoht on Türi linn, Hariduse tänav 1;
2) Oisu rahvamaja, mille asukoht on Oisu alevik, Estonia puiestee 1;
3) Kabala rahvamaja, mille asukoht on Kabala küla, Sauna tänav 2.“;
3) määruse § 13 kehtestatakse järgmiselt:
㤠13. Kultuurikeskuse direktor
(1) Kultuurikeskust juhib direktor, kes
1) kultuurikeskuse nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kultuurikeskuse kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega kultuurikeskusele pandud ülesannete täitmisel kultuurikeskust ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
2) juhib koostöös kultuurikeskuse juhtkonna, kultuurikeskuse nõukogu ning ametiasutuse haridus‑, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga kultuurikeskuse tegevust ning tagab kultuurikeskuse ülesannete täitmise;
3) kindlustab kultuurikeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning kultuurikeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust kultuurikeskuse seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning kultuurikeskuse valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Kultuurikeskuse direktor võib vajadusel kultuurikeskuse ülesannete täitmiseks anda kultuurikeskuse ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega kultuurikeskuse töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Kultuurikeskuse tegevuse korraldamiseks annab kultuurikeskuse direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt kultuurikeskuse asjaajamiskorrale.
(5) Direktor
1) tagab kultuurikeskuse ülesannete täitmiseks vajaliku personali ja sõlmib tööandja õigustes kultuurikeskuse töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
2) kinnitab kultuurikeskuse töökorralduse reeglid ning tagab kultuurikeskuse kõikides struktuuriüksustes töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
3) tagab kultuuriüksuse asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
4) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel kultuurikeskuse valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
5) tagab kultuurikeskuse valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
6) tagab kultuurikeskuse tegevuse ja ülevaatlike materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika);
7) korraldab arengukava koostamise ja kooskõlastamise nõukoguga ja esitab selle Türi Vallavalitsusele kinnitamiseks;
8) juhib kultuurikeskuse finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele kultuurikeskuse eelarve eelnõu ning tagab kultuurikeskuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
10) esitab kord aastas kultuurikeskuse nõukogule ülevaate kultuurikeskuse majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
11) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult kultuurikeskuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
12) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada kultuurikeskust ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt kultuurikeskuse mõnele teisele töötajale.“;
4) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmiselt:
„§ 131. Direktori tööle võtmine
(1) Direktori kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse Türi Vallavalitsus.
(2) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes kultuurikeskuse direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kultuurikeskuse pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.“;
5) määruse § 14 kehtestatakse järgmiselt:
㤠14. Direktori asendamine
(1) Direktor peab kultuurikeskuse sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning kultuurikeskuse ja kultuurikeskuse kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kultuurikeskust esindada.
(2) Direktorit võib asendada juhtkonna liige.
(3) Kultuurikeskuse töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.
(4) Direktor peab määrama ühe kultuurikeskuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.
(5) Direktor peab kultuurikeskuse töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.
(6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega haldusjuht.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul, makstakse haldusjuhile lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada haldusjuht, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva kunstiline juht, keda tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.
(9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
6) määruse § 15 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Juhtkond töötab välja arengukava eesmärgid ja kavandab koostöös Türi valla ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga igaks hooajaks kultuurikeskuse sündmuste ja ringitegevuste plaani.“;
7) määruse § 17 lõige 8 kehtestatakse järgmiselt:
„(8) Nõukogu otsused on direktorile täitmiseks. Kui nõukogu otsus ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega, on direktoril õigus selle täitmisest keelduda, teavitades vastavast asjaolust viivitamatult nõukogu ja ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonda.“;
8) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmiselt:
„§ 171. Nõukogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus nõukogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib nõukogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või nõukogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infona ka kultuurikeskuse direktorile.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning nõukogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Nõukogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on nõukogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“.
(7) Türi Vallavolikogu 27. veebruari 2014 määrust nr 3 „Türi Põhikooli põhimäärus“ (RT IV, 05.03.2014, 29) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Kooli õiguslik seisund
(1) Kool on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel tegutsev üldhariduskool I-III kooliastmes põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.
(2) Kool on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Kool esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.
(4) Kool Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Kool on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Kool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, riiklikust õppekavast ja kooli õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
2) määruse § 5 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Kooli asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning kooli asjaajamiskorrale. Kooli asjaajamiskorra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.“;
3) määruse § 26 kehtestatakse järgmiselt:
㤠26. Direktor
(1) Kooli juhib direktor, kes
1) kooli nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kooli kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega koolile pandud ülesannete täitmisel kooli ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
2) juhib koostöös kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga kooli tegevust ning tagab kooli ülesannete täitmise;
3) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust kooli seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning kooli valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Kooli direktor võib vajadusel kooli ülesannete täitmiseks anda kooli ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega kooli töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Kooli tegevuse korraldamiseks annab kooli direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
(5) Direktor
1) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
2) korraldab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks avaliku konkursi; tagab kooli ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
3) sõlmib tööandja õigustes kooli töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
4) kehtestab töötasustamise põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
5) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
6) tagab koolis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
7) tagab kooli asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
8) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel kooli valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
9) tagab kooli valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
10) kinnitab juhtkonna koosseisu ning korraldab juhtkonna tööd;
11) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
12) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
13) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
14) arvab isiku õpilaste nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
15) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
16) moodustab vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmi ning kehtestab nende töökorralduse ja päevakava;
17) otsustab õpilase pikapäevarühma vastu võtmise;
18) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
19) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;
20) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
21) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
22) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
23) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
24) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
25) korraldab esimesed õpilasesinduse valimised;
26) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
27) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
28) tagab kooli õppenõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
29) juhib kooli finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele kooli eelarve eelnõu ning tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
30) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
31) esitab kord aastas kooli hoolekogule ülevaate kooli majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
32) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
33) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
34) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada kooli ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt kooli mõnele teisele töötajale.“;
4) määrust täiendatakse §-ga 261 järgmiselt:
„§ 261. Direktori tööle võtmine
(1) Kooli direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi korraldab vallavolikogu kehtestatud korras vallavalitsus.
(2) Direktori kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.
(3) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes kooli direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kooli pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.“;
5) määrust täiendatakse §-ga 271järgmiselt:
㤠271. Direktori asendamine
(1) Direktor peab kooli sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning kooli ja kooli kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kooli esindada.
(2) Direktorit võib asendada juhtkonna liige.
(3) Kooli töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.
(4) Direktor peab määrama ühe kooli töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.
(5) Direktor peab kooli töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.
(6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul, makstakse õppealajuhatajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada õppealajuhataja, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva kooli juhtkonna vanim liige. Juhtkonnaliiget tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.
(9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
6) määrust täiendatakse §-ga 311 järgmiselt:
„§ 311. Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka kooli direktorile.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“;
7) määruse § 33 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.“;
8) määruse 9. peatükk „Põhimääruse muutmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
(8) Türi Vallavolikogu 27. märtsi 2014 määrust nr 8 „Laupa Põhikooli põhimäärus“ (RT IV, 04.04.2014, 10) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Kooli õiguslik seisund
(1) Kool on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel tegutsev üldhariduskool I-III kooliastmes põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.
(2) Kool on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Kool esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.
(4) Kool Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Kool on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Kool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, riiklikust õppekavast ja kooli õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
2) määruse § 5 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt.
„(2) Kooli asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning kooli asjaajamiskorrale. Kooli asjaajamiskorra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.“;
3) määruse § 13 punkt 11 kehtestatakse järgmiselt:
„11) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Türi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud korras ja ulatuses;“;
4) määruse § 24 kehtestatakse järgmiselt:
㤠24. Direktor
(1) Kooli juhib direktor, kes
1) kooli nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kooli kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega koolile pandud ülesannete täitmisel kooli ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
2) juhib koostöös kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga kooli tegevust ning tagab kooli ülesannete täitmise;
3) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust kooli seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning kooli valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Kooli direktor võib vajadusel kooli ülesannete täitmiseks anda kooli ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega kooli töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Kooli tegevuse korraldamiseks annab kooli direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
(5) Direktor
1) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
2) korraldab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks avaliku konkursi; tagab kooli ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
3) sõlmib tööandja õigustes kooli töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
4) kehtestab töötasustamise põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
5) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
6) tagab koolis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
7) tagab kooli asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
8) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel kooli valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
9) tagab kooli valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
10) kinnitab juhtkonna koosseisu ning korraldab juhtkonna tööd;
11) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
12) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
13) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
14) arvab isiku õpilaste nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
15) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
16) moodustab vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmi ning kehtestab nende töökorralduse ja päevakava;
17) otsustab õpilase pikapäevarühma vastu võtmise;
18) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
19) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;
20) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
21) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
22) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
23) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
24) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
25) korraldab esimesed õpilasesinduse valimised;
26) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
27) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
28) tagab kooli õppenõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
29) juhib kooli finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele kooli eelarve eelnõu ning tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
30) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
31) esitab kord aastas kooli hoolekogule ülevaate kooli majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
32) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
33) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
34) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada kooli ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt kooli mõnele teisele töötajale.“;
5) määrust täiendatakse §-ga 241 järgmiselt:
„§ 241. Direktori tööle võtmine
(1) Kooli direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi korraldab vallavolikogu kehtestatud korras vallavalitsus.
(2) Direktori kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.
(3) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes kooli direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kooli pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.“;
6) määruse § 25 kehtestatakse järgmiselt:
㤠25. Direktori asendamine
(1) Direktor peab kooli sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning kooli ja kooli kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kooli esindada.
(2) Direktorit võib asendada juhtkonna liige.
(3) Kooli töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.
(4) Direktor peab määrama ühe kooli töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.
(5) Direktor peab kooli töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.
(6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul, makstakse õppealajuhatajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada õppealajuhataja, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva kooli juhtkonna vanim liige. Juhtkonnaliiget tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.
(9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
7) määrust täiendatakse §-ga 281 järgmiselt:
„§ 281. Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka lasteaia direktorile.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“;
8) määruse § 30 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.“;
9) määruse 8. peatükk „Põhimääruse muutmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
(9) Türi Vallavolikogu 27. märtsi 2014 määrust nr 9 „Türi Toimetulekukooli põhimäärus“ (RT IV, 04.04.2014, 11) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Kooli õiguslik seisund
(1) Kool on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel tegutsev üldhariduskool intellektipuudega õpilastele, kes nõustamiskomisjoni soovitusel ja seadusliku esindaja nõusolekul õpivad toimetuleku- või hooldusõppes, I-III kooliastmes põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.
(2) Kool on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Kool esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.
(4) Kool Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Kool on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Kool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, riiklikust õppekavast ja kooli õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
2) määruse § 5 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Kooli asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning kooli asjaajamiskorrale. Kooli asjaajamiskorra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.“;
3) määruse § 25 kehtestatakse järgmiselt:
㤠25. Direktor
(1) Kooli juhib direktor, kes
1) kooli nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kooli kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega koolile pandud ülesannete täitmisel kooli ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
2) juhib koostöös kooli õppenõukogu ja hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga kooli tegevust ning tagab kooli ülesannete täitmise;
3) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust kooli seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning kooli valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Kooli direktor võib vajadusel kooli ülesannete täitmiseks anda kooli ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega kooli töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Kooli tegevuse korraldamiseks annab kooli direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
(5) Direktor
1) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
2) korraldab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks avaliku konkursi; tagab kooli ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
3) sõlmib tööandja õigustes kooli töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
4) kehtestab töötasustamise põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
5) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
6) tagab koolis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
7) tagab kooli asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
8) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel kooli valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
9) tagab kooli valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
10) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
11) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
12) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
13) arvab isiku õpilaste nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
14) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
15) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
16) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;
17) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
18) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
19) kehtestab õpilaskodu kodukorra, sh õpilaskodusse vastuvõtmise ning õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja korra, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule;
20) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
21) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
22) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
23) tagab kooli õppenõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
24) juhib kooli finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele kooli eelarve eelnõu ning tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
25) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
26) esitab kord aastas kooli hoolekogule ülevaate kooli majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
27) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
28) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
29) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada kooli ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt kooli mõnele teisele töötajale.“;
4) määrust täiendatakse §-ga 251 järgmiselt:
„§ 251. Direktori tööle võtmine
(1) Kooli direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi korraldab vallavolikogu kehtestatud korras vallavalitsus.
(2) Direktori kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.
(3) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes kooli direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kooli pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.“;
5) määruse § 26 kehtestatakse järgmiselt:
㤠26. Direktori asendamine
(1) Direktor peab kooli sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning kooli ja kooli kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kooli esindada.
(2) Direktorit võib asendada pedagoogiline töötaja, kellel on kõrgharidus.
(3) Kooli töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.
(4) Direktor peab määrama ühe kooli töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.
(5) Direktor peab kooli töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.
(6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja või kui kooli koosseisus ei ole õppealajuhataja ametikohta, kõige vanem kõrgharidusega pedagoog.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud isikule makstakse lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud isik ei saa direktorit asendada, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva kooli kõige pikema tööstaažiga pedagoog, keda tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.
(9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
6) määrust täiendatakse §-ga 281 järgmiselt:
„§ 281. Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka kooli direktorile.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“;
7) määruse § 30 sõnastatakse järgmiselt:
„ § 30. Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine
(1) Koolil on Türi valla eelarves iseseisev eelarve. Kooli eelarve tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, Türi valla eelarvest ja teiste omavalitsuste eelarvetest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kooli õppekava välistest tegevustest saadud tulust.
(2) Kooli finantstegevust juhib direktor koostöös kooli hoolekoguga. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.
(3) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.
(4) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.“;
8) määruse 8. peatükk „Põhimääruse muutmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
(10) Türi Vallavolikogu 27. märtsi 2014 määrust nr 10 „Türi Ühisgümnaasiumi põhimäärus“ (RT IV, 04.04.2014, 12) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Kooli õiguslik seisund
(1) Kool on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel tegutsev põhikoolile järgnev üldhariduskool üldkeskhariduse omandamiseks.
(2) Kool on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Kool esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.
(4) Kool Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Kool on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Kool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, riiklikust õppekavast ja kooli õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
2) määruse § 5 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Kooli asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning kooli asjaajamiskorrale. Kooli asjaajamiskorra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.“;
3) määruse § 19 kehtestatakse järgmiselt:
㤠19. Direktor
(1) Kooli juhib direktor, kes
1) kooli nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kooli kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega koolile pandud ülesannete täitmisel kooli ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
2) juhib koostöös kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga kooli tegevust ning tagab kooli ülesannete täitmise;
3) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust kooli seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning kooli valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Kooli direktor võib vajadusel kooli ülesannete täitmiseks anda kooli ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega kooli töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Kooli tegevuse korraldamiseks annab kooli direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
(5) Direktor
1) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
2) korraldab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks avaliku konkursi; tagab kooli ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
3) sõlmib tööandja õigustes kooli töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
4) kehtestab töötasustamise põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
5) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
6) tagab koolis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
7) tagab kooli asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
8) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel kooli valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
9) tagab kooli valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
10) kinnitab juhtkonna koosseisu ning korraldab juhtkonna tööd;
11) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
12) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
13) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
14) arvab isiku õpilaste nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
15) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
16) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
17) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;
18) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
19) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
20) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
21) korraldab esimesed õpilasesinduse valimised;
22) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
23) tagab kooli õppenõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
24) juhib kooli finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele kooli eelarve eelnõu ning tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
25) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
26) esitab kord aastas kooli hoolekogule ülevaate kooli majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
27) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
28) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
29) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada kooli ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt kooli mõnele teisele töötajale.“;
4) määrust täiendatakse §-ga 191 järgmiselt:
„§ 191. Direktori tööle võtmine
(1) Kooli direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi korraldab vallavolikogu kehtestatud korras vallavalitsus.
(2) Direktori kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.
(3) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes kooli direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kooli pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.“;
5) määruse § 20 kehtestatakse järgmiselt:
㤠20. Direktori asendamine
(1) Direktor peab kooli sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning kooli ja kooli kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kooli esindada.
(2) Direktorit võib asendada juhtkonna liige.
(3) Kooli töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.
(4) Direktor peab määrama ühe kooli töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.
(5) Direktor peab kooli töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.
(6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul, makstakse õppealajuhatajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada õppealajuhataja, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva kooli juhtkonna vanim liige. Juhtkonnaliiget tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.
(9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
6) määrust täiendatakse §-ga 231 järgmiselt:
„§ 231. Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka kooli direktorile.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“;
7) määruse § 25 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.“;
8) määruse 8. peatükk „Põhimääruse muutmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
(11) Türi Vallavolikogu 28. augusti 2014 määrust nr 27 „Türi Lasteaia põhimäärus“ (RT IV, 07.07.2015, 15) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Lasteaia õiguslik seisund
(1) Lasteaed on koolieelse lasteasutuse seaduse alusel lasteaiana tegutsev õppeasutus, mis võimaldab kuni seitsmeaastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.
(2) Lasteaed on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Lasteaed esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.
(4) Lasteaed Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Lasteaed on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Lasteaia tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Lasteaed juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, riiklikust õppekavast ja lasteaia õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
2) määruse § 7 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaia asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning lasteaia asjaajamiskorrale. Lasteaia asjaajamiskorra kehtestab lasteaia direktor käskkirjaga.“;
3) määruse § 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
4) määruse § 17 kehtestatakse järgmiselt:
㤠17. Personali koosseisu kinnitamine
(1) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor, lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust ning lasteaia efektiivse toimimise tagamise põhimõttest.
(2) Direktor kooskõlastab personali koosseisu eelnevalt vallavalitsusega.
(3) Taotlus järgmise õppeaasta personali koosseisu kooskõlastamiseks esitatakse vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 25. maiks.
(4) Vallavalitsus kooskõlastab lasteaia personali koosseisu kahe nädala jooksul alates direktori ettepaneku saabumisest ja registreerimisest ametiasutuse dokumendiregistris.
(5) Järgmise õppeaasta personali koosseisu kinnitab direktor igal aastal hiljemalt 30. juunil.“;
5) määruse § 18 lõige 6 kehtestatakse järgmiselt:
„(6) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta. Kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on personal kohustatud sellest teavitama lasteaia direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või lastekaitsespetsialisti või noorsoopolitseid.“;
6) määruse § 19 kehtestatakse järgmiselt:
㤠19. Lasteaia direktor
(1) Lasteaeda juhib direktor, kes
1) esindab põhimääruse ning kohaliku omavalitsuse üksuse ja lasteaia kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega lasteaiale pandud ülesannete täitmisel lasteaeda ning nii avalik-õiguslikes kui ka eraõiguslikes suhetes lasteaia nimel toimingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut erivolitusteta;
2) juhib lasteaia tegevust koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga;
3) kindlustab lasteaia tulemusliku ja häireteta töö ning lasteaia õppekava, arengukava, tööplaani, kodukorra ning teiste õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust lasteaia seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning lasteaia valdusse ja kasutusse antud vallavara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Lasteaia direktor võib vajadusel lasteaia ülesannete täitmiseks anda lasteaia ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõike 1 punktis 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega lasteaia töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Lasteaia tegevuse korraldamiseks annab direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Lasteaia direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale.
(5) Direktor
1) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras lasteaia töötajate koosseisu;
2) korraldab õppealajuhataja, õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks hoolekogu kinnitatud korras avaliku konkursi; tagab lasteaia ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
3) sõlmib tööandja õigustes lasteaia töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
4) kinnitab lasteaia töökorralduse reeglid ning tagab lasteaias töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
5) tagab lasteaia asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
6) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel lasteaia valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
7) tagab lasteaia valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
8) juhatab lasteaia pedagoogilist nõukogu ja korraldab selle tegevust;
9) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;
10) kinnitab lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
11) kinnitab lasteaia sisehindamise korra;
12) juhib lasteaia finantstegevust, esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele lasteaia eelarve eelnõu ning tagab lasteaia eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
13) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
14) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
15) teatab vallavalitsusele kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
16) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada lasteaeda ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt lasteaia mõnele teisele töötajale.“;
7) määrus täiendatakse §-ga 191 järgmiselt:
„§ 191. Direktori tööle võtmine
(1) Lasteaia direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Avaliku konkursi kuulutab välja vallavalitsus ning konkurss toimub vallavalitsuse kehtestatud korras.
(2) Avaliku konkursi korras valitud direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes lasteaia direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning lasteaia pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.;
8) määruse § 20 kehtestatakse järgmiselt:
㤠20. Direktori asendamine
(1) Direktor peab lasteaia sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning lasteaia ja lasteaia kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning lasteaeda esindada.
(2) Direktorit võib asendada õppealajuhataja ning vajadusel mõni muu õppe- ja kasvatusalal töötav kõrgharidusega töötaja.
(3) Lasteaia töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.
(4) Direktor peab määrama ühe lasteaia töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.
(5) Direktor peab lasteaia töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.
(6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul makstakse õppealajuhatajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada õppealajuhataja, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva lasteaia vanim õpetaja, keda tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.
(9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
9) määruse § 21 lõige 3 kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Pedagoogilise nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt tööplaanile vähemalt üks kord kvartalis. Pedagoogilise nõukogu koosoleku võib läbi viia ositi tegevuskohtades neis päevakorrapunktides, mis ei nõua pedagoogilise nõukogu üheaegset otsust. Pedagoogilise nõukogu tööplaani kinnitab direktor käskkirjaga.“;
10) määruse §23 lõige 4 kehtestatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia õpetajate esindajad valitakse lasteaia õpetajate hulgast pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel ning nii, et igast põhimääruse § 2 lõikes 2 nimetatud õppehoonest oleks esindatud üks õpetaja. Õpetajate esindajate valimise protseduur lepitakse kokku pedagoogilise nõukogu vastaval koosolekul ning protseduurireeglid märgitakse koosoleku protokollis.“;
11) määruse § 24 lõige 6 kehtestatakse järgmiselt:
„(6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole hoolekogu koosseisust, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Hoolekogu enamuse otsusel võib hääletamine olla salajane. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel jääb otsus vastu võtmata ja vajadusel korraldatakse uus hääletamine.“;
12) määrust täiendatakse §-ga 241 järgmiselt:
„§ 241. Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka lasteaia direktorile.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“;
13) määruse § 26 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmiselt:
„( 6 ) Lasteaial on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.
(7) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.“;
14) määruse § 30 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja lasteaia direktor või ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond. Eelnõu peab enne kinnitamist heaks kiitma vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjon.“.
(12) Türi Vallavolikogu 28. augusti 2014 määrust nr 28 „Türi Halduse põhimäärus“ (RT IV, 04.09.2014, 8) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Asutuse õiguslik seisund
(1) Asutuse kaudu täidab Türi vald kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid korraldada Türi vallas elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ning valla teede ja avalike kohtade korrashoidu, kui lepingute või muude õigusaktidega ei ole nimetatud ülesanded antud kellegi teise täita.
(2) Asutus on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Asutus esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.
(4) Asutus Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Asutus on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Asutuse tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse majandusosakond.
(7) Asutus juhindub oma tegevuses põhimäärusest, kommunaalmajandust ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
2) määruse § 5 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Asutuse asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning asutuse asjaajamiskorrale.“;
3) määruse § 5 lõige 3 kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Asutuse asjaajamiskorra kehtestab asutuse juhataja käskkirjaga.“;
4) määruse § 10 kehtestatakse järgmiselt:
㤠10. Juhataja
(1) Asutust juhib juhataja, kes
1) asutuse nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja asutuse kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega asutusele pandud ülesannete täitmisel asutust ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
2) juhib koostöös ametiasutuse majandusosakonnaga asutuse tegevust ning tagab asutuse ülesannete täitmise;
3) kindlustab asutuse tulemusliku ja häireteta töö ning asutuse tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust asutuse seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning asutuse valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Asutus juhataja võib vajadusel asutuse ülesannete täitmiseks anda asutuse ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Juhataja võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega asutuse töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Asutuse tegevuse korraldamiseks annab asutuse juhataja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Asutuse juhataja käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.
(5) Juhataja
1) tagab asutuse ülesannete täitmiseks vajaliku personali ja sõlmib tööandja õigustes asutuse töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
2) kinnitab asutuse töökorralduse reeglid ning tagab asutuses töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
3) tagab asutuse asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
4) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel asutuse valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
5) tagab asutuse valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
6) juhib asutuse finantstegevust, esitab vallavalitsusele asutuse eelarve eelnõu ning tagab asutuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
8) teatab vallavalitsusele kirjalikult asutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
9) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Juhatajal ei ole õigust täita juhataja ülesandeid ega esindada asutust ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Juhataja välislähetusse suunamise ajaks võib juhataja asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt asutuse mõnele teisele töötajale.“;
5) määruse § 11 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 11. Juhataja tööle võtmine
(1) Juhataja kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse Türi Vallavalitsus.
(2) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes asutuse juhatajaga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning asutuse pidajat ja täidab juhataja suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse majandusosakonna juhatajaga.“;
6) määruse § 12 kehtestatakse järgmiselt:
㤠12. Juhataja asendamine
(1) Juhataja peab asutuse sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et juhataja ülesannete täitmine ning asutuse ja asutuse kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil juhatajal ei ole õigust või juhataja ei saa juhataja ülesandeid täita ning asutust esindada.
(2) Asutuse töötaja, kellel on kohustus asendada juhatajat vastavalt töölepingule või kellele juhataja töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded juhataja ülesannete täitmiseks, asendab juhatajat kas juhataja kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks juhataja talle õigused annab.
(3) Juhataja peab määrama ühe asutuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab juhatajat olukorras, mil juhataja töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil juhataja ei ole võimeline korraldama juhataja asendamist või tal ei ole võimalust määrata juhataja asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul juhatajat asendama õigustatud isik täidab juhataja ülesandeid juhataja kõigi õiguste ja kohustustega.
(4) Juhataja peab asutuse töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui juhataja ja juhataja asendaja on samal ajal ära.
(5) Kui juhataja ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-4 alusel juhataja asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab juhataja ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustustega ehitusjuht, tema äraolekul keskkonnaspetsialist.
(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul, makstakse juhi abile lisaks tema oma palgale lisatasu 30% juhataja palgast, kuid seda ainult juhul, kui juhataja asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(7) Juhataja peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse majandusosakonna juhatajat või Türi vallavanemat juhataja asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
7) määruse 6. peatükk (Põhimääruse muutmine) tunnistatakse kehtetuks.
(13) Türi Vallavolikogu 24. märtsi 2015 määrust nr 5 „Retla-Kabala Kooli põhimäärus“ (RT IV, 04.04.2015, 3) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 3 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 3. Kooli-lasteaia õiguslik seisund
(1) Kool-lasteaed on koolieelse lasteasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel ühe asutusena tegutsev õppeasutus, mis võimaldab lasteaiana kuni seitsmeaastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning põhikoolina põhihariduse omandamist ja koolikohustuse täitmist I-III kooliastmes.
(2) Kool-lasteaed on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.
(3) Kool-lasteaed esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.
(4) Kool-lasteaed Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.
(5) Kool-lasteaed on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.
(6) Kooli-lasteaia tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.
(7) Kool-lasteaed juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, põhikooli ja koolieelse lasteasutuse riiklikest õppekavadest ja kooli-lasteaia õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.“;
2) määruse § 5 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Kooli-lasteaia asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning kooli-lasteaia asjaajamiskorrale. Kooli-lasteaia asjaajamiskorra kehtestab kooli-lasteaia direktor käskkirjaga.“;
3) määruse § 25 lõike 1 punkt 10 kehtestatakse järgmiselt:
„10) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli-lasteaia päevakavas ning trimestri jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;“;
4) määruse § 32 lõige 4 kehtestatakse järgmiselt:
„(4) Töötajatel on keelatud avalikustada lasteaialapselt või õpilaselt saadud teavet lasteaialapse või õpilase perekonna kohta. Kui on selgunud, et lasteaialapse või õpilase kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui lasteaialaps või õpilane on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on töötajad kohustatud sellest teavitama kooli-lasteaia direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või lastekaitsespetsialisti või noorsoopolitseid.“;
5) määruse § 33 kehtestatakse järgmiselt:
㤠33. Direktor
(1) Kooli-lasteaeda juhib direktor, kes
1) esindab põhimääruse ning kohaliku omavalitsuse üksuse ja kooli-lasteaia kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega koolile-lasteaiale pandud ülesannete täitmisel kooli-lasteaeda ning nii avalik-õiguslikes kui ka eraõiguslikes suhetes kooli-lasteaia nimel toimingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut erivolitusteta;
2) juhib kooli-lasteaia tegevust koostöös kooli-lasteaia juhtkonna, pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga;
3) kindlustab kooli-lasteaia tulemusliku ja häireteta töö ning kooli-lasteaia õppekava, arengukava, tööplaani, kodukorra ning teiste õigusaktide täitmise;
4) kannab vastutust kooli-lasteaia seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning kooli-lasteaia valdusse ja kasutusse antud vallavara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Kooli-lasteaia direktor võib vajadusel kooli-lasteaia ülesannete täitmiseks anda kooli-lasteaia ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõike 1 punktis 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.
(3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega kooli-lasteaia töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.
(4) Kooli-lasteaia tegevuse korraldamiseks annab direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Kooli-lasteaia direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt kooli-lasteaia asjaajamiskorrale.
(5) Direktor
1) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras kooli-lasteaia töötajate koosseisu;
2) korraldab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks avaliku konkursi; tagab kooli-lasteaia ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
3) sõlmib tööandja õigustes kooli-lasteaia töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
4) kehtestab kooli-lasteaia töötasustamise põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
5) kinnitab kooli-lasteaia töökorralduse reeglid ning tagab kooli-lasteaia kõikides struktuuriüksustes töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
6) tagab kooli-lasteaia asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
7) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel kooli-lasteaia valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
8) tagab kooli-lasteaia valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
9) kehtestab kooli-lasteaia õppekavad, kodukorra, päevakava;
10) juhatab kooli-lasteaia pedagoogilist nõukogu ja korraldab selle tegevust;
11) kinnitab juhtkonna koosseisu ning korraldab juhtkonna tööd;
12) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
13) kehtestab kooli-lasteaia sisehindamise tingimused ja korra;
14) arvab isiku kooli-lasteaia õpilaste ja lasteaialaste nimekirja ning välja vastavalt õigusaktidele;
15) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
16) moodustab vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmi ning kehtestab nende töökorralduse ja päevakava;
17) otsustab õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise;
18) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalustele lasteaiarühmi;
19) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
20) korraldab õpilaste ja lasteaialaste ning kooli-lasteaia töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
21) korraldab õpilaste, lasteaialaste ja kooli-lasteaia töötajate kaitse hädaolukorras;
22) korraldab kooli-lasteaia hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
23) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
24) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
25) kutsub kooli-lasteaia ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas kokku laste ja õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
26) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
27) vastutab arengukava ja üldtööplaani koostamise ja elluviimise eest;
28) juhib kooli-lasteaia finantstegevust, esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele kooli-lasteaia eelarve eelnõu ning tagab kooli-lasteaia eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
29) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
30) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate kool-lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
31) teatab vallavalitsusele kirjalikult kooli-lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
32) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
33) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.
(6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada kooli-lasteaeda ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.
(7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt kooli-lasteaia mõnele teisele töötajale.“;
6) määrust täiendatakse §-ga 341 järgmiselt:
„§ 341. Direktori tööle võtmine
(1) Kooli-lasteaia direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Avaliku konkursi kuulutab välja vallavalitsus ning konkurss toimub kooli direktori ametikoha täitmiseks vallavolikogu kehtestatud korras.
(2) Avaliku konkursi korras valitud direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes kooli-lasteaia direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kooli-lasteaia pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.“;
7) määruse § 35 kehtestatakse järgmiselt:
㤠35. Direktori asendamine
(1) Direktor peab kooli-lasteaia sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning kooli-lasteaia ja kooli-lasteaia kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kooli-lasteaeda esindada.
(2) Direktorit võib asendada juhtkonna liige.
(3) Kooli-lasteaia töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.
(4) Direktor peab määrama ühe kooli-lasteaia töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.
(5) Direktor peab kooli-lasteaia töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.
(6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul makstakse õppealajuhatajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.
(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada õppealajuhataja, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva kooli-lastaia juhtkonna vanim liige. Juhtkonnaliiget tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.
(9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.“;
8) määruse § 38 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmiselt:
„21) kooli õpilasesinduse nimetatud esindaja;“;
9) määrust täiendatakse §-ga 381 järgmiselt:
„§ 381. Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka kooli direktorile.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.“;
10) määruse 10. peatükk „Põhimääruse muutmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
§ 2. Türi Raamatukogu kasutamise eeskirja muutmine
Türi Vallavolikogu 26. aprilli 2006 määrust nr 37 „Türi Raamatukogu kasutamise eeskiri“ (RT IV, 20.11.2012, 8) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse preambul muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„Määrus on antud rahvaraamatukogu seaduse § 16 lõike 1 alusel.“;
2) määruse § 5 lõige 11 kehtestatakse järgmiselt:
„(11) Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, osutab raamatukogu koostöös Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga teaviku tasuta kojulaenutusteenust.“.
§ 3. Türi Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi korra muutmine
Türi Vallavolikogu 29. augusti 2007 määruse nr 24 “Türi Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord“ (RT IV, 20.11.2012, 6) preambul muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„Määrus on antud rahvaraamatukogu seaduse § 13 lõike 2 alusel ja kultuuriministri
12. juuli 2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 8 lõike 5 alusel.“.
§ 4. Türi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise korra muutmine
Türi Vallavolikogu 27. augusti 2008 määrust nr 21 „Türi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ (RT IV, 20.11.2012, 70) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 4 kehtestatakse järgmiselt:
㤠4. Arengukava koostamine ja kinnitamine
(1) Haridusasutuse arengukava projekti töötab välja haridusasutuse juht, kooskõlastades selle asutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu või õppenõukoguga.
(2) Hoolekogus ja pedagoogilises nõukogus või õppenõukogus kooskõlastatud arengukava projekti esitab asutuse juht Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnale tutvumiseks ja hinnangu andmiseks hiljemalt kolm kuud enne kehtiva arengukava lõppemist. Projektile lisatakse väljavõtted projekti kooskõlastanud organite koosoleku protokollidest.
(3) Ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnal on õigus ja kohustus kahe nädala jooksul peale arengukava projekti saamist esitada oma märkused ja tähelepanekud haridusasutuse juhile.
(4) Asutuse juhi ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna kooskõlastatud arengukava projekti põhjal koostab haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond vastava haridusasutuse arengukava kinnitamise eelnõu koos seletuskirjaga.
(5) Haridusasutuse juht tagab arengukava projekti keelelise ja vormilise korrektsuse.
(6) Arengukava eelnõu avalikustatakse koos seletuskirjaga vähemalt kaks nädalat enne kinnitamiseks esitamist Internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee ning kui asutusel on oma veebileht, siis ka vastava asutuse veebilehel.
(7) Haridusasutuse arengukava kinnitab Türi Vallavalitsus kui täitevorgan määrusega.“;
2) määruse § 5 kehtestatakse järgmiselt:
㤠5. Arengukava muutmine
(1) Arengukava on ajas muutuv dokument, mille täitmist hindab haridusasutus regulaarselt. Vajaduse tekkimisel arengukava uuendatakse või täiendatakse.
(2) Haridusasutuse juht kooskõlastab arengukava muutmise ettepanekud asutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu või õppenõukoguga.
(3) Pärast muudatuste kooskõlastamist esitab asutuse juht arengukava muutmise ettepanekud ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnale, kes korraldab arengukava muutmise eelnõu koostamise.
(4) Arengukava muutmise eelnõu avalikustatakse koos seletuskirjaga vähemalt kaks nädalat enne arengukava muutmist Internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee ning kui asutusel on oma veebileht, siis ka vastava asutuse veebilehel.
(5) Arengukava muutmise ja täiendamise otsustab Türi Vallavalitsus kui täitevorgan määrusega.“.
§ 5. Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise korra muutmine
Türi Vallavolikogu 31. märtsi 2010 määrust nr 12 „Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord“ (RT IV, 05.06.2014, 41) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 6 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus. Komisjoni koosseisu peavad Türi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) igast järgmisest alalisest komisjonist kuuluma 2 liiget:
1) eelarve- ja arenduskomisjon;
2) haridus- ja noorsookomisjon;
3) kultuuri- ja spordikomisjon;
4) seltsitegevus- ja maaelukomisjon.
Lisaks vallavolikogu alaliste komisjonide liikmetele peab komisjoni kuuluma ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja.“;
2) määruse § 7 lõige 4 kehtestatakse järgmiselt:
„(4) Otsuse toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta ning kutse lepingu sõlmimiseks edastab ametiasutuse haridus, kultuuri- ja sotsiaalosakond taotlejatele ühe nädala jooksul vastava otsuse vastuvõtmisest arvates.“;
3) määruse § 7 lõige 6 kehtestatakse järgmiselt:
„(6) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.“;
4) määruse § 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 6. Türi valla kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi korra muutmine
Türi Vallavolikogu 29. septembri 2010 määrust nr 41 „Avaliku konkursi kord Türi valla kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks“ (RT IV, 25.01.2013,71) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 5 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Komisjoni kuuluvad:
1) vallavanem;
2) ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja;
3) ametiasutuse haridusspetsialist;
4) Türi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimees või aseesimees;
5) Türi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni volitatud esindaja;
6) vastava õppeasutuse hoolekogu volitatud esindaja;
7) vastava õppeasutuse õppenõukogu volitatud esindaja.“;
2) määruse § 12 kehtestatakse järgmiselt:
㤠12. Komisjoni moodustamine direktori valimiseks asutatavatele koolidele
Asutatavale koolile, millel ei ole veel töötajaid ega õpilasi, direktori valimisel moodustatakse seitsmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:
1) vallavanem;
2) ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja;
3) ametiasutuse haridusspetsialist;
4) Türi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimees või aseesimees;
5) Türi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni volitatud esindaja;
6) kaks lastevanemate esindajat.“.
§ 7. Türi valla õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Türi valla eelarvest hüvitamise aluste ja korra muutmine
Türi Vallavolikogu 29. augusti 2012 määrus nr 21 „Türi valla õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Türi valla eelarvest hüvitamise alused ja kord“ (RT IV, 11.09.2015, 35) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 3 punkt 4 kehtestatakse järgmiselt:
„4) selle õpilase seaduslikul esindajal, kelle laps õpib väljaspool Türi valda põhjusel, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lõike 8 alusel on ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond õpilasele vastavasse kooli koha taotlenud.“;
2) määruse § 4 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 4. JÜTKi sõidukaardi taotlemise ja väljastamise kord
(1) JÜTKi sõidukaart on kiibiga sõidukaart, millele JÜTK laeb sõidukaarti saama õigustatud isiku koolisõidu marsruudil tasuta sõidu õiguse 175 koolipäevaks õppeaastas.
(2) Türi vallas selgitab sõidukaarti vajavad õpilased õppeaasta alguses välja õppeasutus, kus õpilane õpib.
(3) Igal aastal saadab ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond augusti viimasel nädalal Türi valla koolidele märgukirja, milles selgitab sõidukaartide väljastamise tingimusi ning määrab koolidele tähtaja ametiasutusele sõidukaartide väljastamise taotluse esitamiseks. Märgukirjale lisatakse JÜTKi kehtestatud taotluse vorm. Taotlus sõidukaartide väljastamise kohta tuleb ametiasutusele esitada nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt.
(4) Ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond koostab õppeasutuste taotluste alusel JÜTKile sõidukaartide väljastamiseks koondtaotluse, kontrollides koondtaotluse koostamisel esitatud taotluste õigsust ja põhjendatust. Taotluste esitamise ning JÜTKile koondtaotluse esitamise vahele peab jääma vähemalt kolm tööpäeva.
(5) JÜTK väljastab sõidukaardid ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaal osakonna koostatud taotluse alusel üldjuhul kahe nädala jooksul alates õppeaasta algusest. Konkreetse kuupäeva teatab JÜTK omavalitsustele igal aastal eraldi.
(6) Türi valla koolide taotluste alusel väljastatud sõidukaardid toimetab õppeasutusse üldjuhul ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond. Sõidukaardi annab õpilasele õppeasutus, kes kaardi taotles.
(7) Õpilaste ühistranspordi kasutamise eest tasub Türi vald JÜTKile vallaeelarvest Türi valla ja JÜTKi vahel sõlmitud lepingu alusel.
(8) Õpilasel, kes on talle väljastatud JÜTKi sõidukaardi rikkunud või kaotanud, on õigustaotleda duplikaati.
(9) Duplikaati saab taotleda JÜTKist. Duplikaat väljastatakse JÜTKi kehtestatud tingimustel ja korras.“;
3) määruse § 6 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 6. Vastutus JÜTKi sõidukaartide taotlemisel ja väljastamisel
(1) Ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond vastutab Türi valla koolide õpilastele sõidukaartide taotlemise eest JÜTKist ning nende õigeaegse kättetoimetamise eest õppeasutustesse.
(2) Türi valla kooli juht vastutab sõidukaartide taotlusesse kantud andmete õigsuse ning taotluse õigeaegse ja vormikohase esitamise eest ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnale ja kaartide kättetoimetamise eest õpilastele.
(3) Türi valla koolile esitatud sõidukaardi väljastamiseks vajalike andmete õigsuse ja täpsuse eest vastutavad õpilane ja lapsevanem.
(4) Koolisõidu marsruudi muutumisel tuleb teavitada ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonda, kes informeerib vastavast asjaolust JÜTKi. Tasuta sõidu õigus uuel marsruudil tekib õpilasel pärast andmete muutmist JÜTKi digitaalses infosüsteemis.“;
4) määruse § 7 lõige 5 kehtestatakse järgmiselt:
„(5) Kooskõlastuse saamiseks esitab isik vormikohase avalduse (lisa 2), milles kirjeldab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud asjaolusid ning Türi valla eelarvest sõidukulu hüvitamise saamise eeldusi. Ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnal on õigus ja kohustus taotluse asjaolusid kontrollida.“;
5) määruse § 7 lõige 6 kehtestatakse järgmiselt:
„(6) Türi Vallavalitsus kooskõlastab isiku avalduse protokollilise seisukohana ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond teeb vallavalitsuse seisukohad taotlejale teatavaks kirjalikult.“;
6) määruse § 9 lõige 5 kehtestatakse järgmiselt:
„(5) Türi Vallavalitsusel ja ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnal on õigus vajadusel nõuda täiendavaid selgitusi õpingute põhjendatuse kohta väljaspool Türi valda.“;
7) määruse § 9 lõige 6 kehtestatakse järgmiselt:
„(6) Iga õppeaasta juunikuus tehtud sõidukulu hüvitatakse Türi valla 9. ja 12. klasside õpilastele juhul, kui kulu on tehtud lõpueksamitel käimiseks ja ainekonsultatsioonides osalemiseks. Ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnal on õigus kontrollida kulu hüvitamise aluste õigsust koolide esitatud konsultatsioonide graafikute ning haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud lõpu- ja riigieksamite ajakava põhjal.“;
8) määruse § 10 kehtestatakse järgmiselt:
„§ 10. Sõidukulu hüvitamise taotlemine
(1) Taotluse õpilase isikliku sõiduautoga kooli ja koolist koju viimisel tehtud kulu hüvitamiseks või ühistranspordis tehtud kulu hüvitamiseks esitab täisealine õpilane või alaealise õpilase seaduslik esindaja.
(2) Vormikohane taotlus (lisad 3 ja 4) eelmise kuu sõidukulu hüvitamiseks esitatakse ametiasutusele hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks.
(3) Määruse § 9 lõikes 6 märgitud sõidukulu hüvitamise taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni.
(4) Taotlusele lisatakse taotlusvormil nõutud dokumendid. Ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond võib nõuda kulutuste põhjendatuse kontrollimiseks muid täiendavaid dokumente.
(5) Ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond kontrollib õppetöös osalemist tõendavate dokumentide alusel sõiduhüvitise väljamaksmise vajadust, põhjendatust ning esitatud dokumentide õigsust. Õppetöös osalemise kohta esitavad koolid nõudmisel ametiasutuse
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnale vastava tõendi.
(6) Põhjendatud taotluse alusel koostab ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond hüvitise väljamaksmiseks vastava õigusakti eelnõu.“.
§ 8. Türi valla haridustöötajate premeerimise korra muutmine
Türi Vallavolikogu 29. mai 2013 määruse nr 16 „Türi valla haridustöötajate premeerimise kord“ (RT IV 04.06.2013, 51) § 4 lõige 4 kehtestatakse järgmiselt:
„(4) Kandidaatide hindamiseks ja laureaatide väljaselgitamiseks moodustab vallavalitsus ajutise kolmeliikmelise komisjoni, kuhu peavad kuuluma vähemalt Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna esindaja ning Türi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esindaja. Komisjon tegutseb Türi valla põhimäärusega vallavalitsuse ajutisele komisjonile sätestatud korras.“.
§ 9. Türi valla finantsjuhtimise korra muutmine
Türi Vallavolikogu 29. mai 2014 määrust nr 16 „Türi valla finantsjuhtimise kord“ (RT IV, 05.06.2014, 11) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse § 9 lõige 3 kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Ametiasutuse finantsjuhi ettepanekul kehtestab vallavalitsus vallaeelarve eelnõu koostamise ajakava, tingimused ja vormid.“;
2) määruse § 20 lõige 3 kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Vähemalt üks kord kuus edastab ametiasutuse finantsjuht vallavalitsusele kokkuvõtte vallaeelarve täitmisest.“;
3) määruse § 22 lõige 3 kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Ametiasutuse vastava eluvaldkonnaga tegeleva osakonna juhataja kontrollib taotletava summa põhjendatust ja vastavust korras sätestatud nõuetele ning koostab vallavalitsuse korralduse eelnõu, kooskõlastades selle eelnevalt ametiasutuse finantsjuhiga.“.
§ 10. Türi vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete muutmine
Türi Vallavolikogu 26. juuni 2014 määruse nr 22 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Türi vallas“ (RT IV, 28.06.2014, 83) § 4 lõige 1 kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Ürituse teatist menetleb Türi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.“.
§ 11. Türi valla koolide direktorite ja õppealajuhatajate töötasustamise aluste muutmine
Türi Vallavolikogu 25. septembri 2014 määruse nr 29 „Türi valla direktorite ja õppealajuhatajate töötasustamise alused“ (RT IV, 01.10.2014, 13) § 3 lõige 3 kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Retla-Kabala Kooli, Laupa Põhikooli, Türi Toimetulekukooli ja Türi Muusikakooli direktori töötasu alammäär on 1140 eurot.“.
§ 12. Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu Türi valla eelarvest hüvitamise korra muutmine
Türi Vallavolikogu 27. novembri 2014 määrust nr 33 „Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu Türi valla eelarvest hüvitamise kord“ (RT IV, 03.12.2014, 24) muudetakse alljärgnevalt:
1) määruse preambul kehtestatakse järgmiselt:
„Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning haldusmenetluse seaduse § 90 lõike 2 alusel.“;
2) määruse § 5 lõige 2 kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Ametiasutus (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond) kontrollib taotluste vormikohasust, vastavust määruse tingimustele ning taotluse õiguspärasust ja sisulist põhjendatust.“.
§ 13. Türi valla küla- või alevikuvanema statuudi ja küla- või alevikuvanema tööga seotud osaliste kulude kompenseerimise korra muutmine
Türi Vallavolikogu 30. aprilli 2015 määruse nr 7 „Türi valla küla- või alevikuvanema statuut ja küla- või alevikuvanema tööga seotud osaliste kulude kompenseerimise kord“ (RT IV, 12.05.2015, 6) § 10 lõige 3 kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Toetuse maksmise või mittemaksmise ning toetuse suuruse otsustab vallavalitsus ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul. Vajadusel võib vallavalitsus nõuda kulu kohta täiendavat informatsiooni.“.
§ 14. Määruse jõustumine
Määrus on jõus 1. märtsist 2016.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json