HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Türi Lasteaia põhimäärus

Türi Lasteaia põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2016, 16

Türi Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 28.08.2014 nr 27
RT IV, 04.09.2014, 7
jõustumine 01.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2015RT IV, 07.07.2015, 201.09.2015
28.01.2016RT IV, 12.02.2016, 101.03.2016
24.03.2016RT IV, 02.04.2016, 101.07.2016
30.06.2016RT IV, 09.07.2016, 420.07.2016

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 ning Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Lasteaia nimi

  Lasteaia nimi on Türi Lasteaed (edaspidi lasteaed).

§ 2.  Lasteaia aadress ja tegutsemiskohad

 (1) Lasteaed asub Järva maakonnas Türi vallas. Lasteaia ametlik postiaadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tehnika tänav 12, postiindeks 72213.

 (2) Lasteaed tegutseb kolmes õppehoones. Lasteaia õppehoonete tegutsemiskohad on:
[RT IV, 02.04.2016, 1 - jõust. 01.07.2016]
 1) Kesklinna lasteaed, mis asub Türi linnas, lähi-aadress Vabaduse tänav 2a;
 2) Lokuta lasteaed, mis asub Türi linnas, lähi-aadress Tehnika tänav 12;
 3) Türi-Alliku lasteaed, mis asub Türi-Alliku külas, lähi-aadress Keskuse.

§ 3.  Lasteaia õiguslik seisund
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Lasteaed on koolieelse lasteasutuse seaduse alusel lasteaiana tegutsev õppeasutus, mis võimaldab kuni seitsmeaastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

 (2) Lasteaed on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.

 (3) Lasteaed esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.

 (4) Lasteaed Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.

 (5) Lasteaed on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

 (6) Lasteaia tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.

 (7) Lasteaed juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, riiklikust õppekavast ja lasteaia õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 4.  Teeninduspiirkond ja lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise alused

 (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Türi vald.

 (2) Lapsi võetakse lasteaeda vastu ja arvatakse lasteaiast välja Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) kehtestatud korras, sobitusrühma võetakse lapsi, lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõikes 6 sätestatust lähtuvalt.

§ 5.  Lasteaia sümboolika

  Lasteaed võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab lasteaia direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

§ 6.  Õppekeel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 7.  Asjaajamise alused

 (1) Lasteaia asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

 (2) Lasteaia asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning lasteaia asjaajamiskorrale. Lasteaia asjaajamiskorra kehtestab lasteaia direktor käskkirjaga.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (3) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri kehtestatud korrast.

§ 8.  Haldusmenetlus

  Lasteaia tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 9.  Tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada 1,5-7aastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning kooliks ettevalmistamist. Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

§ 10.  Ülesanded

  Lasteaia ülesanded on:
 1) luua tingimused ning võimalused koolieast noorematele lastele päevahoiuks ja alushariduse omandamiseks;
 2) kujundada sobiv õpi- ja arengukeskkond;
 3) soodustada lapse kasvamist ja arenemist, arvestades tema ealisi, soolisi ning individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
 4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
 5) korraldada laste toitlustamist vastavalt päevakavale, arvestades laste tervislikke iseärasusi;
 6) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd haridus-, sotsiaal- ja tervishoiu-töötajate, lastekaitsespetsialistide, vanemate, ametiasutuse, vallavalitsuse, teiste lasteaedade ja muude organisatsioonidega;
 7) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 11.  Rühmade moodustamine
[RT IV, 09.07.2016, 4 - jõust. 20.07.2016]

 (1) Vastavalt vajadusele ja võimalusele moodustab lasteaia direktor koolieelse lasteasutuse seaduse alusel sõime- ja lasteaiarühmad.

 (2) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha ka lapsevanemad.

 (3) Rühmad moodustatakse õppeaasta alguses vastavalt lasteaiateenust saada soovivate laste vanusele.

 (4) Vajaduse korral võib vallavalitsus lasteaia direktori ettepanekul moodustada sobitusrühmi.
[RT IV, 09.07.2016, 4 - jõust. 20.07.2016]

§ 12.  Õppekava

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates lastevanemaid. Õppekava kinnitab direktor lasteaia pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning piirkonna kultuurilist omapära ja traditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab lasteaia direktor.

 (4) Vajaduse korral võib vallavalitsus lasteaia direktori ettepanekul moodustada sobitusrühmi.

§ 13.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

 (2) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteaia päevase lahtioleku aja määrab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

 (3) Lasteaed teeb koostööd laste vanematega. Lasteaia ja kodu koostööks kutsub lasteaia
direktor koos rühma õpetajatega vähemalt ühe korra aastas kokku vanemate üldkoosoleku. Üldkoosolek võib teha lasteaia direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.

 (4) Lapse ja tema seadusliku esindajaga korraldatakse vähemalt üks kord õppeaastas arenguvestlus, mille eesmärk on toetada lapse arengut. Arenguvestluse tingimused ja kord kooskõlastatakse lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga ning selle kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.
[RT IV, 07.07.2015, 2 - jõust. 01.09.2015]

4. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.  Lapse õigused

  Lapsel on õigus
 1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
 2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks pedagoogidelt igakülgset arendavat abi ja toetust alushariduse omandamisel.

§ 15.  Vanema õigused ja kohustused

 (1) Vanemal on õigus
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal, järgides lasteaia päevakava;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 4) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda lasteaia direktori, pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu poole.

 (2) Vanem on kohustatud
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) tasuma igakuiselt lapse toidukulu päevamaksumuse ja Türi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava osa;
 3) informeerima rühma õpetajat või lasteaia direktorit lapse puuduma jäämisest või lahkumisest;
 4) arvestama pedagoogide ja tervishoiutöötajate ettepanekuid lapse kasvatamisel ja tervise edendamisel;
 5) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ning tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

5. peatükk LASTEAIA TÖÖTAJAD 

§ 16.  Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

§ 17.  Personali koosseisu kinnitamine
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor, lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust ning lasteaia efektiivse toimimise tagamise põhimõttest.

 (2) Direktor kooskõlastab personali koosseisu eelnevalt vallavalitsusega.

 (3) Taotlus järgmise õppeaasta personali koosseisu kooskõlastamiseks esitatakse vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 25. maiks.

 (4) Vallavalitsus kooskõlastab lasteaia personali koosseisu kahe nädala jooksul alates direktori ettepaneku saabumisest ja registreerimisest ametiasutuse dokumendiregistris.

 (5) Järgmise õppeaasta personali koosseisu kinnitab direktor igal aastal hiljemalt 30. juunil.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 18.  Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Lasteaia pedagoogide (direktor, õpetaja, õppealajuhataja, teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute) ülesanne on laste õpetamine ja kasvatamine ning lapse arenguks ja tervise kaitseks vajalike tingimuste tagamine.

 (2) Pedagoogid
 1) vastutavad lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal;
 2) tagavad õppe- ja päevakava järgimise;
 3) nõustavad lasteaias käivate või teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
 4) loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega.

 (3) Tervishoiutöötaja
 1) koostab lasteaia päevakava, mille kinnitab direktor;
 2) kontrollib lasteaia ruumide ja territooriumi vastavust tervisekaitse eeskirjadele ning korraldab tervisekaitselist koostööd piirkonnaarstiga;
 3) kontrollib laste toitlustamist, toidu kvaliteeti ja toidunormidest kinnipidamist, osaleb menüü koostamisel;
 4) jälgib laste tervist, korraldab laste regulaarset tervisekontrolli;
 5) täidab, hoiab, säilitab ja edastab laste meditsiinidokumente;
 6) teavitab lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
 7) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes;
 8) korraldab rühmades lastega tervisealaseid vestlusi.

 (4) Lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad
 1) abistavad pedagooge rühmas;
 2) tagavad lasteaia häireteta töö ja majandamise ning vara säilimise, korrasoleku ja täiendamise;
 3) tagavad laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
 4) hoiavad korras lasteaia territooriumi ja ruumid;
 5) täidavad teisi lasteaia direktori antud ühekordseid ülesandeid.

 (5) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud lasteaia töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

 (6) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta. Kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on personal kohustatud sellest teavitama lasteaia direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või lastekaitsespetsialisti või noorsoopolitseid.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

6. peatükk LASTEAIA TÖÖ KORRALDAMINE 

1. jagu Lasteaia direktor 

§ 19.  Lasteaia direktor

 (1) Lasteaeda juhib direktor, kes
 1) esindab põhimääruse ning kohaliku omavalitsuse üksuse ja lasteaia kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega lasteaiale pandud ülesannete täitmisel lasteaeda ning nii avalik-õiguslikes kui ka eraõiguslikes suhetes lasteaia nimel toimingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut erivolitusteta;
 2) juhib lasteaia tegevust koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga;
 3) kindlustab lasteaia tulemusliku ja häireteta töö ning lasteaia õppekava, arengukava, tööplaani, kodukorra ning teiste õigusaktide täitmise;
 4) kannab vastutust lasteaia seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning lasteaia valdusse ja kasutusse antud vallavara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.

 (2) Lasteaia direktor võib vajadusel lasteaia ülesannete täitmiseks anda lasteaia ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõike 1 punktis 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.

 (3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega lasteaia töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.

 (4) Lasteaia tegevuse korraldamiseks annab direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Lasteaia direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale.

 (5) Direktor
 1) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras lasteaia töötajate koosseisu;
 2) korraldab õppealajuhataja, õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks hoolekogu kinnitatud korras avaliku konkursi; tagab lasteaia ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
 3) sõlmib tööandja õigustes lasteaia töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
 4) kinnitab lasteaia töökorralduse reeglid ning tagab lasteaias töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
 5) tagab lasteaia asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 6) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel lasteaia valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
 7) tagab lasteaia valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
 8) juhatab lasteaia pedagoogilist nõukogu ja korraldab selle tegevust;
 9) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;
 10) kinnitab lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 11) kinnitab lasteaia sisehindamise korra;
 12) juhib lasteaia finantstegevust, esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele lasteaia eelarve eelnõu ning tagab lasteaia eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
 13) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 14) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
 15) teatab vallavalitsusele kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
 16) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.

 (6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada lasteaeda ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.

 (7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt lasteaia mõnele teisele töötajale.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 191.  Direktori tööle võtmine
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Lasteaia direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Avaliku konkursi kuulutab välja vallavalitsus ning konkurss toimub vallavalitsuse kehtestatud korras.

 (2) Avaliku konkursi korras valitud direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes lasteaia direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning lasteaia pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 20.  Direktori asendamine

 (1) Direktor peab lasteaia sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning lasteaia ja lasteaia kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning lasteaeda esindada.

 (2) Direktorit võib asendada õppealajuhataja ning vajadusel mõni muu õppe- ja kasvatusalal töötav kõrgharidusega töötaja.

 (3) Lasteaia töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.

 (4) Direktor peab määrama ühe lasteaia töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.

 (5) Direktor peab lasteaia töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.

 (6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja.

 (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul makstakse õppealajuhatajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.

 (8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada õppealajuhataja, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva lasteaia vanim õpetaja, keda tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.

 (9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

2. jagu Pedagoogiline nõukogu 

§ 21.  Lasteaia pedagoogiline nõukogu

 (1) Lasteaial on pedagoogiline nõukogu, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse
analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule, ametiasutusele ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (2) Pedagoogilise nõukogu liikmeteks on lasteaia pedagoogid. Pedagoogilise nõukogu esimees on lasteaia direktor, esimehe asetäitja määrab direktor käskkirjaga.

 (3) Pedagoogilise nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt tööplaanile vähemalt üks kord kvartalis. Pedagoogilise nõukogu koosoleku võib läbi viia ositi tegevuskohtades neis päevakorrapunktides, mis ei nõua pedagoogilise nõukogu üheaegset otsust. Pedagoogilise nõukogu tööplaani kinnitab direktor käskkirjaga.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (4) Pedagoogilise nõukogu koosolekuid juhatab direktor, tema äraolekul pedagoogilise nõukogu esimehe asetäitja.

 (5) Pedagoogilise nõukogu koosolekud protokollitakse.

3. jagu Hoolekogu 

§ 22.  Lasteaia hoolekogu

  Hoolekogu on lasteaia alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning kes õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ja tõhustamiseks teeb koostööd lasteaia personaliga.

§ 23.  Hoolekogu moodustamine ja volituste kestus

 (1) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.
[RT IV, 07.07.2015, 2 - jõust. 01.09.2015]

 (2) Hoolekogu koosseis valitakse üheks aastaks.

 (3) Vanemate esindaja valitakse lastevanemate rühmakoosolekul hääletamise teel. Kandidaadiks üles seatud võib olla iga lapsevanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

 (4) Lasteaia õpetajate esindajad valitakse lasteaia õpetajate hulgast pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel ning nii, et igast põhimääruse § 2 lõikes 2 nimetatud õppehoonest oleks esindatud üks õpetaja. Õpetajate esindajate valimise protseduur lepitakse kokku pedagoogilise nõukogu vastaval koosolekul ning protseduurireeglid märgitakse koosoleku protokollis.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (5) Türi valla esindaja lasteaia hoolekogusse nimetab või valib vallavolikogu.

 (6) Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 (7) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

§ 24.  Hoolekogu töökorraldus

 (1) Töö korraldamiseks valib hoolekogu esimesel koosolekul oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Esimese koosoleku kutsub kokku lasteaia direktor 3 nädala jooksul hoolekogu koosseisu kinnitamisest arvates.

 (2) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 (3) Hoolekogu koosolekust tuleb hoolekogu liikmetele ja lasteaia direktorile ette teatada vähemalt seitse kalendripäeva.

 (4) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme liikme, lasteaia direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

 (5) Hoolekogu koosolekust võtab osa lasteaia direktor, kui hoolekogu ei otsusta teisiti.

 (6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole hoolekogu koosseisust, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Hoolekogu enamuse otsusel võib hääletamine olla salajane. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel jääb otsus vastu võtmata ja vajadusel korraldatakse uus hääletamine.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (7) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

 (8) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab lasteaia direktor koostöös vallavalitsusega.

 (9) Hoolekogul on õigus saada direktorilt, ametiasutuselt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (10) Lasteaia direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

 (11) Hoolekogu pädevus:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvesse planeeritud raha otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktori ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
 6) otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 241.  Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

 (2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka lasteaia direktorile.

 (3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

7. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 25.  Lasteaia vara

 (1) Lasteaia kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel Türi vallalt või teiste isikutelt ja asutustelt lasteaiale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Lasteaia vara on ka õigusaktidest tulenevalt lasteaia tegevuse korraldamisega seotud raha ning varalised kohustused.

 (2) Lasteaia valduses olev vara on Türi valla omand.

 (3) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt vallavolikogu kehtestatud Türi valla vara valitsemise korrale ja Türi valla finantsjuhtimise korrale.

§ 26.  Lasteaia eelarve ja finantstegevuse korraldamine

 (1) Lasteaial on Türi valla eelarves iseseisev eelarve.

 (2) Lasteaia eelarve tulu moodustavad eraldised
 1) Türi valla eelarvest;
 2) teiste omavalitsuste eelarvetest;
 3) riigieelarvest;
 4) maksed, eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt.

 (3) Laste toidukulu lasteaias katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu.

 (4) Muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava määra kinnitab vallavolikogu ja see ei või ületada 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

 (5) Lasteaia raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

 (6) Lasteaial on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (7) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 27.  Aruandlus

 (1) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

 (2) Lasteaia direktor esitab iga aasta 1. märtsiks vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest.

 (3) Lasteaed esitab sisehindamise aruande koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

§ 28.  Järelevalve

 (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Järva maavanem.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab ametiasutus.

 (3) Lasteaia finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

 (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 29.  Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud alustel.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

 (3) Lasteaia ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Järva maavanemale vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

9. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 30.  Lasteaia põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

 (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja lasteaia direktor või ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond. Eelnõu peab enne kinnitamist heaks kiitma vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjon.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 31.  Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. veebruarist 2015.

/otsingu_soovitused.json