Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Türi Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2016, 6

Türi Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 26.04.2006 nr 37
jõustumine 01.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.200705.06.2007
25.03.200906.04.2009
29.06.201104.07.2011
28.01.2016RT IV, 12.02.2016, 101.03.2016

Määrus on antud rahvaraamatukogu seaduse § 16 lõike 1 alusel.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Türi Raamatukogu ja tema struktuuriüksuste (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 11.  Haldusmenetlus

  Raamatukogu kasutamise eeskirja täitmisega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid rahvaraamatukogu seaduse ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate erisustega.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

2. peatükk RAAMATUKOGU TEENINDUSE KORRALDUSE PÕHIMÕTTED JA TEENUSED 

§ 2.  Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted

 (1) Raamatukogu on üldkasutatav raamatukogu.

 (2) Raamatukogu teeninduspiirkond on Türi vald.

 (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Türi Vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul. Raamatukogu lahtiolekuajad kooskõlastatakse enne kehtestamist raamatukogu nõukoguga.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

§ 3.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

 (2) Raamatukogu eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine, andmekandjale informatsiooni salvestamine, tõlketööd jm) võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kooskõlastab raamatukogu direktor raamatukogu nõukoguga ning teenused ja nende hinnad kehtestab Türi Vallavalitsus. Tasuliste teenuste nimekiri ja hinnad peavad olema raamatukogus välja pandud lugejatele nähtaval kohal.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

 (3) Avaliku internetipunkti kasutamist reguleerib vastav eeskiri, mille kinnitab Türi Vallavalitsus.

 (4) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõikes 3 nimetatud juhul. Isik, kellelt on direktori kirjaliku otsuse alusel võetud ära teavikute kojulaenutamise õigus, ei saa kasutada teavikute kojulaenutamise teenust.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

§ 4.  Teavikute kohalkasutus

 (1) Teavikute kohalkasutus on nende kasutamine raamatukogu ruumides.

 (2) Avariiulitel olevaid teavikuid võib kasutada raamatukoguhoidja vahenduseta. Lugemistubades asuvaid teavikuid koju ei laenutata, samuti üldjuhul ei laenutata koju jooksval nädalal saabunud ajalehti ja jooksval kuul saabunud ajakirju.

§ 5.  Teavikute kojulaenutus

 (1) Teaviku kojulaenutus on raamatukogu teaviku kasutamine väljaspool raamatukogu ruume.

 (2) Koju saab lugeja teavikuid laenutada vaid enda nimele lugejapileti või isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kojulaenutus registreeritakse laenutuste andmebaasis. Kuni 7-aastased lapsed saavad teavikuid laenutada ainult koos seadusliku esindajaga.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

 (3) Kojulaenutusele antud teaviku tagastamiseks määratakse tagastustähtaeg. Lugejat teavitatakse tagastamise aja viimasest kuupäevast (tagastamise tähtpäevast).

 (4) Teaviku tagastustähtaeg on 15 päeva, perioodikal 7 päeva. Vajadusel ning laenutaja ja raamatukogu töötajaga kokkuleppel võib määrata kuni 3-kuulise tagastustähtaja.

 (5) Lugeja taotlusel ja juhul, kui teavikut ei ole soovinud laenutada teised lugejad, võib teaviku tagastamiseks määrata uue tähtaja. Uut tagastustähtaega võib taotleda korduvalt. Tagastustähtaja pikendamist võib lugeja taotleda pöördudes vahetult raamatukogu töötaja poole või ka telefoni ja elektronposti teel.

 (6) Juhul kui vajalik teavik on kojulaenutuses, on lugejal võimalus registreeruda tellimisjärjekorda. Tellimisjärjekorda peab raamatukogu töötaja. Teaviku tagastamisest teavitatakse registreerunud lugejat temaga kokkulepitud viisil.

 (7) Tagastamise tähtpäeva ületamisest teavitatakse lugejat ühe nädala jooksul alates tagastamise tähtpäevast.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

 (8) Lugejalt, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri alusel ei ole Türi vald või kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu, võib Türi Vallavalitsuse kehtestatud korras võtta teaviku kojulaenutamiseks tagatist.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

 (9) [Kehtetu - jõust. 5.06.2007]

 (10) Iga kuu 1.-5. kuupäevadel ja iga kalendriaasta jaanuaris teavikute tagastamise tähtaja ületamise eest tasu ei võeta.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

 (11) Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, osutab raamatukogu koostöös Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga teaviku tasuta kojulaenutusteenust.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 6.  Elektroonilised teenused

 (1) Elektroonilised raamatukoguteenused on teenused, mida raamatukogu osutab kohaliku serveri põhjal või mis on kättesaadavad andmesidevõrgu kaudu.

 (2) Raamatukogu osutab järgmisi elektroonilisi teenuseid: tagastamistähtaja pikendamine, info andmine lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele vastamine.

 (3) Raamatukogu võimaldab lugejale juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu. Kui avalikustatud teabele juurdepääsu soovivaid lugejaid on rohkem kui raamatukogu jõuab teenindada, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise kuupäevaliselt ja kellaajaliselt arvuti kasutamise aja registreerimisega vastavas registris.

 (4) Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama lugejaid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

§ 7.  Teatme- ja teabeteenindus

 (1) Raamatukogu osutab lugejale teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaaside põhjal.

 (2) Lugeja esitab päringu suuliselt (ka telefoni teel) või kirjalikult (ka elektronposti teel). Vastus antakse lugejale sobivas vormis kas kirjalikult või suuliselt.

§ 8.  Raamatukogude vaheline laenutus

  Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid (või teavikute koopiaid) tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest. Rahvaraamatukogu seaduse § 15 lõike 4 alusel tasub lugeja teaviku tellimiskulud raamatukogule sularahas vastavalt postikulu dokumentidele, saades vastu kviitungi.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

3. peatükk LUGEJAKS REGISTREERIMINE, LUGEJATE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS 

§ 9.  Lugejaks registreerimine ja lugejate andmebaas

 (1) Määruse mõistes on lugeja raamatukogu registreeritud kasutaja. Isiku lugejaks registreerimisel kantakse tema andmed elektroonilisse andmebaasi ja paberkandjal lugeja registreerimiskaardile.

 (2) Lugejate andmebaas on Järva maakonna raamatukogude ühine andmebaas, mille pidamist vastavalt rahvaraamatukogu seaduse § 5 lõike 5 punktile 2 korraldab Järvamaa Keskraamatukogu. Andmebaas on mõeldud eelkõige raamatukogusiseseks kasutamiseks. Andmebaasi andmetele on juurdepääs raamatukoguteenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel või lugejal endal tema kohta kogutud andmete osas. Kolmandatele isikutele võimaldatakse andmetele juurdepääs õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras.

 (3) Isik registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel. Alaealist esindab registreerimistoimingutes ja lugeja õiguste ning kohustuste täitmisel tema seaduslik esindaja (vanem või eestkostja).

 (4) Lugejate andmebaasi ja lugeja registreerimiskaardile kantakse lugeja kohta järgmised andmed:
 1) nimi;
 2) elukoht (postiaadress);
 3) töökoht või õppeasutus;
 4) elektronposti aadress ja telefon;
 5) lugejarühm (laps, täiskasvanu);
 6) isikukood.

 (5) Lugejate andmebaasi ja lugejakaardile kantud andmeid kasutatakse
 1) lugeja isiku tuvastamiseks;
 2) rahvaraamatukogu pakutavate isikustatud teenuste osutamiseks;
 3) lugeja õiguste tagamise ning kohustustega seotud ülesannete täitmiseks;
 4) statistiliste analüüside koostamiseks.

 (6) Lugejaks registreerimisel tutvustab registreerija lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja. Eeskirjaga tutvumist tõendab lugeja allkirjaga lugejakaardil.

 (7) Lugeja saab lugejaks registreerimisel lugejapileti. Lugeja soovil asendab lugejapiletit lugeja ID-kaart.

 (8) Lugejaandmed ja teave lugeja laenutatud raamatute ning tasutud maksete kohta säilitatakse lugejate andmebaasis lugejapileti kehtivusaja jooksul.

 (9) Lugeja andmeid kontrollitakse igal kalendriaastal ja vajadusel tehakse andmebaasis lugeja kohta täpsustused või parandused (lugeja ümberregistreerimine). Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

 (10) Kui lugejal puuduvad võlgnevused raamatukogu ees ja ta pole viimasel kümnel järjestikusel aastal raamatukogu külastanud, muutub tema lugejapilet kehtetuks ning kõik konkreetse lugejaga seotud andmed lugejate andmebaasist kustutatakse.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 25.03.2009 määrusega nr 7 - jõust. 06.04.2009]

§ 10.  Lugeja õigused

 (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

 (2) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

 (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

 (4) Lugejal on õigus kasutada raamatukogu teenuseid elektrooniliselt ID-kaardiga. Lugejal on õigus nõuda lugeja andmebaasi elektrooniliste teenuste kasutamiseks kataloogi (RIKSWeb) salasõna. RIKSWeb kasutamisel saab lugeja
 1) kontrollida enda laenutusi ja laenutuste kohta tehtud märkusi;
 2) määrata ja kustutada laenutuste reserveeringuid;
 3) vaadata makseid ja võlanõudeid;
 4) vahetada salasõna.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 25.03.2009 määrusega nr 7 - jõust. 06.04.2009]

§ 11.  Lugeja kohustused

 (1) Lugeja esitab raamatukogust laenutamisel lugejapileti või isikut tõendava dokumendi. Lugejapiletit ei tohi anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja teavitama raamatukogu.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

 (2) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama lugejate andmebaasi märgitud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

 (3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas. Teaviku kahjustamisest on lugeja kohustatud teavitama raamatukogu töötajat.

 (4) Lugeja peab teaviku tagastama tagastamise tähtpäevaks.

 (5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust, lülitama mobiiltelefonid vaiksele režiimile ja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

 (6) Lugeja peab
 1) vajadusel tasuma Türi Vallavalitsuse sätestatud korras teavikute koju laenutamisel tagatist;
 2) teaviku rikkumisel ja juhul, kui lugeja ei saa teavikut sama teavikuga asendada, tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses;
 3) vastavalt raamatukogu nõudele tasuma teaviku tähtpäevaks tagastamata jätmisel viivitatud aja eest tasu;
 4) täitma ettekirjutused, mis on tehtud käesoleva lõike punktides 2 ja 3 märgitud alustel täht-päevaks maksmata summade tasumiseks.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

 (7) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning seda täitma.

§ 12.  Lugeja vastutus

 (1) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tagastamise tähtpäevaks, võtab raamatukogu tasu 5 senti ühe teaviku kohta iga hilinetud päeva eest. Tasu teaviku tagastamise tähtpäeva ületamise eest tasutakse sularahas raamatukogu töötajale. Lugeja annab tasumise kohta allkirja vastavasse registrisse, saades nõudmisel vastu kviitungi.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 29.06.2011 määrusega nr 20 - jõust. 04.07.2011]

 (2) Tagastamata või rikutud teaviku peab lugeja asendama raamatukogu antud tähtajaks sama teavikuga või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses. Hinna määrab raamatukogu direktor kirjaliku otsusega, andes lugejale tähtaja summa tasumiseks. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtpäevaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Otsuse teeb raamatukogu direktor ning vormistab selle kirjaliku haldusaktiga. Lugeja õiguste piiramise kohta tehakse vastav märge lugejakaardile või lugejate andmebaasi.

 (3) Raamatukogu antud tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks on rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõigete 4, 5 ja 6 alusel õigusteha ettekirjutusi ning anda ettekirjutuse täitmata jätmise korral ettekirjutus sundtäitmiseks. Ettekirjutusi ja sundtäitmise rakendamist otsustab Türi Vallavalitsus või tema volitusel kas Türi Vallavalitsus kui ametiasutus või Türi Raamatukogu.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

4. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.  Raamatukogu kasutamise eeskirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Raamatukogu kasutamise eeskirja muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Türi Vallavolikogu.

 (2) Eeskirja muutmiseks teeb ettepaneku raamatukogu direktor, kes kooskõlastab muudatuse raamatukogu nõukoguga. Vastava eelnõu töötab välja ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakond või raamatukogu direktor. Eelnõu peab enne kinnitamist heaks kiitma ka Türi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon.
[Muudetud Türi Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 13 - jõust. 5.06.2007]

§ 14.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. maist 2006. a.

/otsingu_soovitused.json