HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Türi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2016, 8

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Türi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord

Vastu võetud 27.08.2008 nr 21
jõustumine 01.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.201001.03.2010
29.09.201005.10.2010
28.01.2016RT IV, 12.02.2016, 101.03.2016

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel. (Muudetud Türi Vallavolikogu 29.09.2010 määrusega nr 39, jõust. 05.10.2010)

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Türi valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste (edaspidi haridusasutus) arengukavade kinnitamise eeldused ja kord.

§ 2.  Arengukava eesmärk

  Haridusasutuse arengukavas määratakse asutuse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

§ 3.  Haridusasutuse arengukava olemus

 (1) Haridusasutuse arengukava tuleneb õigusaktidest ning selles peegelduvad riiklikud, piirkondlikud ja haridusasutuse prioriteedid.

 (2) Arengukava keskendub asutuse õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele ja õpilaste ning pedagoogiliste töötajate töökeskkonnale, haridusasutuse õppekava väljatöötamisele ja rakendamisele ning ressursside otstarbekale kasutamisele.

 (3) Arengukava lähtub asutuse senise tegevuse analüüsist ning hetkeolukorra kaardistamisest.

 (4) Arengukava tegevuskava koostamisel arvestatakse haridusasutuse sisehindamise aruandes väljatoodud asutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

§ 4.  Arengukava koostamine ja kinnitamine

 (1) Haridusasutuse arengukava projekti töötab välja haridusasutuse juht, kooskõlastades selle asutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu või õppenõukoguga.

 (2) Hoolekogus ja pedagoogilises nõukogus või õppenõukogus kooskõlastatud arengukava projekti esitab asutuse juht Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnale tutvumiseks ja hinnangu andmiseks hiljemalt kolm kuud enne kehtiva arengukava lõppemist. Projektile lisatakse väljavõtted projekti kooskõlastanud organite koosoleku protokollidest.

 (3) Ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnal on õigus ja kohustus kahe nädala jooksul peale arengukava projekti saamist esitada oma märkused ja tähelepanekud haridusasutuse juhile.

 (4) Asutuse juhi ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna kooskõlastatud arengukava projekti põhjal koostab haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond vastava haridusasutuse arengukava kinnitamise eelnõu koos seletuskirjaga.

 (5) Haridusasutuse juht tagab arengukava projekti keelelise ja vormilise korrektsuse.

 (6) Arengukava eelnõu avalikustatakse koos seletuskirjaga vähemalt kaks nädalat enne kinnitamiseks esitamist Internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee ning kui asutusel on oma veebileht, siis ka vastava asutuse veebilehel.

 (7) Haridusasutuse arengukava kinnitab Türi Vallavalitsus kui täitevorgan määrusega.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 5.  Arengukava muutmine

 (1) Arengukava on ajas muutuv dokument, mille täitmist hindab haridusasutus regulaarselt. Vajaduse tekkimisel arengukava uuendatakse või täiendatakse.

 (2) Haridusasutuse juht kooskõlastab arengukava muutmise ettepanekud asutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu või õppenõukoguga.

 (3) Pärast muudatuste kooskõlastamist esitab asutuse juht arengukava muutmise ettepanekud ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnale, kes korraldab arengukava muutmise eelnõu koostamise

 (4) Arengukava muutmise eelnõu avalikustatakse koos seletuskirjaga vähemalt kaks nädalat enne arengukava muutmist Internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee ning kui asutusel on oma veebileht, siis ka vastava asutuse veebilehel.

 (5) Arengukava muutmise ja täiendamise otsustab Türi Vallavalitsus kui täitevorgan määrusega.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7.  Määruse avalikustamine

  Avalikustada määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. septembrist 2008.