HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu Türi valla eelarvest hüvitamise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2016, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu Türi valla eelarvest hüvitamise kord

Vastu võetud 27.11.2014 nr 33
RT IV, 03.12.2014, 24
jõustumine 06.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2016RT IV, 12.02.2016, 101.03.2016

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning haldusmenetluse seaduse § 90 lõike 2 alusel.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 1.  Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on transpordikulu osalise hüvitamise kaudu soodustada Türi valla laste huvitegevuses osalemist.

§ 2.  Hüvitist saama õigustatud isik

  Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu osalist hüvitamist on õigustaotleda Türi vallas elava põhikooli ja gümnaasiumi alaealise õpilase seaduslikul esindajal või gümnaasiumi täisealisel õpilasel (edaspidi taotleja), kui õpilane:
 1) osaleb osalustasuga huviringi või treeningrühma tegevuses;
 2) huvitegevuse toimumise koht asub vähemalt 3 km kaugusel taotleja elukohast;
 3) huvitegevuses osalemist on tõendanud ringijuht või treener.

§ 3.  Hüvitamise sagedus

  Taotluse huvihariduse omandamiseks tehtud sõidukulu osaliseks hüvitamiseks esitab taotleja Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) järgmiselt:
 1) septembris, oktoobris ja novembris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. detsembriks;
 2) detsembris, jaanuaris ja veebruaris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. märtsiks;
 3) märtsis, aprillis ja mais tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. juuniks.

§ 4.  Hüvitise suurus

 (1) Hüvitatakse määruse § 3 punktides 1-3 märgitud ajaperioodil tehtud kulu, kuid mitte rohkem kui 32 eurot taotluse kohta.

 (2) Hüvitist ei määrata, kui hüvitamisele kuuluv summa jääb alla 2 euro.

§ 5.  Taotluse menetlemine ja hüvitise määramine

 (1) Taotleja esitab määruse §-s 3 sätestatud tähtpäevaks ametiasutusele vormikohase taotluse. Taotluse vorm on kinnitatud määruse lisana (lisa ühel lehel).

 (2) Ametiasutus (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond) kontrollib taotluste vormikohasust, vastavust määruse tingimustele ning taotluse õiguspärasust ja sisulist põhjendatust.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (3) Ametiasutusel on õigus nõuda taotlejalt taotluses esinevate puuduste kõrvaldamist. Taotleja on kohustatud puudused kõrvaldama ühe nädala jooksul vastava teate saamisest

 (4) Põhjendatud taotluse alusel koostab ametiasutus hüvitise väljamaksmiseks vastava õigusakti eelnõu.

 (5) Hüvitise maksmise või maksmata jätmise otsustab Türi Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus).

 (6) Hüvitis makstakse vallavalitsuse korralduse alusel taotleja pangakontole või selle puudumisel ametiasutusest sularahas.

§ 6.  Sõidukulu hüvitamata jätmine

  Vallavalitsus jätab sõidukulu hüvitamata, kui
 1) taotleja on esitanud valeandmeid või
 2) hüvitamise eeldused ei ole täidetud või
 3) menetlustähtaeg on mööda lastud ja taotleja ei ole taotlenud menetlustähtaja ennistamist.

§ 7.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2014.

Lisa Taotluse vorm