HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Laupa Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2016, 15

Laupa Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2014 nr 8
RT IV, 04.04.2014, 10
jõustumine 07.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2016RT IV, 12.02.2016, 101.03.2016

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ning Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimi

  Kooli nimi on Laupa Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli asukoht

  Kool asub Järva maakonnas Türi vallas Laupa külas.

§ 3.   Kooli õiguslik seisund
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

  (1) Kool on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel tegutsev üldhariduskool I-III kooliastmes põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

  (2) Kool on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.

  (3) Kool esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.

  (4) Kool Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.

  (5) Kool on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (6) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.

  (7) Kool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, riiklikust õppekavast ja kooli õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 4.   Kooli sümboolika

  (1) Koolil on oma lipp ja kooli nimega sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Türi vald“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Laupa Põhikool“.

  (2) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Türi Vallavalitsuse kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning kooli asjaajamiskorrale. Kooli asjaajamiskorra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

  (3) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid dokumente täidetakse ning neid peetakse haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 6.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 7.   Õppe ja kasvatuse korralduse alused

  (1) Kooli õppetöö toimub kõigil kolmel põhikooli kooliastmel statsionaarses vormis.

  (2) Haridusliku erivajadusega õpilane õpib kas kooli tavaklassis, lihtsustatud õppel olevate õpilaste klassis või väikeklassis.

  (3) Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib kool moodustada ka teistsuguseid rühmi ja klasse - õpiabirühmi, liitpuudega õpilaste klasse jm -, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik piisavalt tagada tavaklassis.

  (4) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise täpsemad põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

  (5) Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini ning koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.

  (6) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva, lõpuklassis vähemalt 185 õppepäeva. Lõpueksami päev ja sellele eelnenud kaks õppetundidest vaba päeva arvestatakse õppepäevade hulka.

  (7) Koolivaheajad on üldjuhul haridus- ja teadusministri kehtestatud aegadel. Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

  (8) Õpilaste suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on:
  1) 1. klassis 20;
  2) 2. klassis 23;
  3) 3. ja 4. klassis 25;
  4) 5. klassis 28;
  5) 6. ja 7. klassis 30;
  6) 8. ja 9. klassis 32.

  (9) Klassi täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Vallavalitsus võib kehtestada väiksema piirnormi.

§ 8.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesanne on:
  1) luua turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilase õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
  2) luua tingimused, mis tagavad õpilase võimete tasakaalustatud arengu ja eneseteostuse ning tervikliku maailmapildi kujunemise;
  3) kujundada moraalseid ja sotsiaalseid väärtusi, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks;
  4) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada perekonnas, tööl ja avalikus elus;
  5) aidata õpilasel jõuda selgusele oma huvides ja võimetes;
  6) tagada õpilase valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks;
  7) arvestada õpet kavandades ja ellu viies, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
  8) tagada kõigile õpilastele vaimset ja füüsilist tervist kaitsvad ja edendavad tingimused koolis õppimise ajal ning vähendada õppe- ja kasvatustegevusest tulenevaid ebasoodsaid mõjusid vastavalt terviskaitsenõuetele;
  9) korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale.

3. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 9.   Koolieelikute ettevalmistusrühm

  Kooli direktor moodustab vastavalt vajadusele koolieelikutele ettevalmistusrühmi.

§ 10.   Pikapäevarühm

  (1) Kooli direktor moodustab vallavalitsuse nõusolekul koolis pikapäevarühma, mis pakub õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema taotlusel või alaealiste komisjoni otsuse alusel.

§ 11.   Raamatukogu

  (1) Kooliraamatukogu põhiraamatukogu ülesannet täidab Türi Raamatukogu struktuuriüksusena tegutsev Laupa raamatukogu, mis asub kooliga samas hoones.

  (2) Koolis on õppekava läbimiseks vajalik õppekirjanduse kogu, mida haldab isik, kellele on see ametijuhendiga ülesandeks pandud.

§ 12.   Huvitegevus

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õppekavaväline tegevus.

  (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sh ringid ja stuudiod.

  (3) Huvitegevuse korraldus fikseeritakse ringipäevikus, kuhu märgitakse õpilase andmed, tunni sisu ja aastaplaan. Ringipäevikut täidab ringijuht.

  (4) Ringipäeviku täitmist ning ringitundide toimumist ja täitmist kontrollib huvijuht.

4. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Õpilaste õigused

  Õpilasel on õigus:
  1) kvaliteetsele üldharidusele;
  2) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
  3) kasutada kooli kodukorras sätestatud tingimustel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti;
  4) teha kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli tegevuse korraldamiseks;
  5) ea- ja jõukohasele õppekoormusele, mis võimaldab aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
  6) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  7) saada eeldatavate õpitulemuste saavutamisel ajutise mahajäämuse tekkimisel täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde;
  8) vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides;
  9) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
  10) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
  11) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Türi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud korras ja ulatuses;
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]
  12) saada vähemalt eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
  13) saada koolitervishoiuteenust;
  14) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  15) olla teavitatud hinnetest ja talle kohalduvast osast kooli päevakavas;
  16) valida ja olla valitud õpilasesindusse vastavalt õpilasesinduse põhimäärusele;
  17) saada õppeveerandi või kursuse algul teavitatud õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  18) olla ära kuulatud enne tugi- või mõjutusmeetme määramist ning anda arvamus mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  19) saada tasuta õpilaspilet.

§ 14.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid;
  2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt võimetele;
  3) täitma õpetaja antud seaduslikke korraldusi ja ülesandeid;
  4) täitma kooli kodukorda;
  5) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja kaasinimestega lugupidavalt käituma;
  6) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

§ 15.   Vanemate õigused

  Vanemal on õigus:
  1) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisse;
  2) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
  3) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastu võtmiseks;
  4) saada teavet õpilase õppest puudumiste kohta vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul;
  5) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  6) taotleda isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seadusega sätestatud korras enda ja oma lapse või õpilase kohta koolis kogutud teabele juurdepääsu või andmeid vastava teabe menetlemise kohta;
  7) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  8) olla teavitatud õpilase hinnetest;
  9) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
  10) anda arvamus ajutise õppes osalemise keelu rakendamise korral õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  11) esitada taotlus õpilasele tasuta õpilaspileti saamiseks;
  12) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  13) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 16.   Vanemate kohustused

  Vanem kohustub:
  1) arvestama ennekõike õpilase võimeid ja kalduvusi ning vajadusel küsima nõu õpetajalt või muult asjatundlikult isikult;
  2) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  5) tegema õpilase õpetamisel ja kasvatamisel kooliga koostööd;
  6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  8) osalema õpilase arenguvestlusel;
  9) koduõppe rakendamise korral rahastama väljaspool kooli toimuva õppe osa;
  10) teatama hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast õpilase õppetööle naasmist esitab vanem puudumistõendi puudumise kestuse ning põhjuse kohta;
  11) tagama õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral.

§ 17.   Vanemate vastutus

  Vanem vastutab koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras.

§ 18.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

§ 19.   Esimese õpilasesinduse valimised

  (1) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor hiljemalt kahe kuu jooksul õppeaasta algusest.

  (2) Esimese õpilasesinduse moodustavad 2.-9. klassi õpilased.

  (3) Iga klass esitab kahe nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast ühe esindaja klassi õpilaste hulgast.

  (4) Hiljemalt nelja nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast kutsub direktor kokku esimese õpilasesinduse koosoleku.

  (5) Esimesel koosolekul valitakse lihthäälteenamusega vähemalt president ja asepresident.

§ 20.   Õpilasesinduse põhimäärus

  (1) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (2) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu avalikustatakse kooli veebilehel Internetis ning pannakse koolis välja. Kõigil õpilastel on võimalus avalikustamisest kahe nädala jooksul teha kirjalikke parandusettepanekuid. Parandusettepanekud arutab läbi õpilasesindus ühe nädala jooksul avalikustamise lõppemisest.

  (3) Põhimäärus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletus viiakse läbi avalikustamises kindlaks määratud päeval. Hääletamist võib läbi viia igas klassis eraldi ning klassi esindaja edastab tulemused õpilasesindusele.

  (4) Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile. Kolmekümne päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 21.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatuse alal töötavad isikud ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab direktor vallavolikogu kehtestatud korras.

  (3) Koolitöötajatega sõlmib töölepingud direktor.

  (4) Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded on kehtestanud haridus- ja teadusminister määrusega.

  (5) Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

  (6) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat töötajat, võib direktor isikuga, kellel on vähemalt keskharidus sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.

§ 22.   Õpetajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Õpetajate ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, üksteisemõistmisel ning koostööl õpilaste vanematega.

  (2) Ülesande täitmiseks õpetaja:
  1) on eeskujuks õpilasele;
  2) tegeleb väärtuskasvatuse ja -arendusega;
  3) teeb koostööd teiste õpetajatega õppe lõimimiseks;
  4) toetab iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni;
  5) hindab õpilast objektiivselt ning on hinnangute andmisel erapooletu;
  6) arvestab õpilase isikupära ning kohtleb õpilast taktitundeliselt;
  7) teeb koostööd laste vanematega;
  8) valmistub kõigiks õppetegevusteks ja ainetundideks;
  9) tagab tunnis õppetööks sobiva keskkonna;
  10) arvestab õpetamisel klasside omapära;
  11) lahendab õpilastega õppetunnis tekkinud probleemid;
  12) teatab õpilastele õppeveerandi alguses kontrolltööde korraldamise graafiku, nõutavad õpitulemused ning hindamise põhimõtted;
  13) organiseerib üritusi ning osaleb neil;
  14) korraldab koolisiseseid aineolümpiaade, võistlusi, näitusi, konkursse;
  15) tegeleb pidevalt enesetäiendamisega ning kasutab koolitusvõimalusi;
  16) tagab tunnis ja õpilasüritustel tervishoiu- ja ohutusnõuetest kinnipidamise;
  17) osaleb aktiivselt õppenõukogus;
  18) hoiab oma käitumise ja tegevusega kooli ja õpetajaskonna mainet.

  (3) Õpetajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

§ 23.   Teiste koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Kooli teenindava personali ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

  (2) Ülesande täitmiseks teised koolitöötajad:
  1) on eeskujuks õpilastele;
  2) täidavad täpselt ja õigeaegselt töölepingust tulenevaid ülesandeid;
  3) arvestavad oma tööülesannete täitmisel õppe- ja kasvatustöö korraldusega.

  (3) Teiste koolitöötajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

6. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 24.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kes
  1) kooli nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kooli kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega koolile pandud ülesannete täitmisel kooli ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
  2) juhib koostöös kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga kooli tegevust ning tagab kooli ülesannete täitmise;
  3) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
  4) kannab vastutust kooli seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning kooli valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.

  (2) Kooli direktor võib vajadusel kooli ülesannete täitmiseks anda kooli ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.

  (3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega kooli töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.

  (4) Kooli tegevuse korraldamiseks annab kooli direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

  (5) Direktor
  1) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  2) korraldab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks avaliku konkursi; tagab kooli ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
  3) sõlmib tööandja õigustes kooli töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
  4) kehtestab töötasustamise põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
  5) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
  6) tagab koolis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  7) tagab kooli asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  8) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel kooli valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
  9) tagab kooli valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
  10) kinnitab juhtkonna koosseisu ning korraldab juhtkonna tööd;
  11) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
  12) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
  13) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
  14) arvab isiku õpilaste nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
  15) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
  16) moodustab vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmi ning kehtestab nende töökorralduse ja päevakava;
  17) otsustab õpilase pikapäevarühma vastu võtmise;
  18) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
  19) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;
  20) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
  21) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
  22) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
  23) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
  24) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
  25) korraldab esimesed õpilasesinduse valimised;
  26) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
  27) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  28) tagab kooli õppenõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
  29) juhib kooli finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele kooli eelarve eelnõu ning tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  30) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  31) esitab kord aastas kooli hoolekogule ülevaate kooli majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  32) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
  33) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
  34) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada kooli ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.

  (7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt kooli mõnele teisele töötajale.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 241.   Direktori tööle võtmine
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

  (1) Kooli direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi korraldab vallavolikogu kehtestatud korras vallavalitsus.

  (2) Direktori kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

  (3) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes kooli direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kooli pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 25.   Direktori asendamine
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

  (1) Direktor peab kooli sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning kooli ja kooli kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kooli esindada.

  (2) Direktorit võib asendada juhtkonna liige.

  (3) Kooli töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.

  (4) Direktor peab määrama ühe kooli töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.

  (5) Direktor peab kooli töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.

  (6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul, makstakse õppealajuhatajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.

  (8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada õppealajuhataja, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva kooli juhtkonna vanim liige. Juhtkonnaliiget tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.

  (9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 26.   Juhtkond

  (1) Kooli juhtkonna moodustavad direktor, õppealajuhataja, huvijuht ja majandusjuhataja.

  (2) Juhtkonna peamisteks ülesanneteks on kooli igapäevategevuse, arendamise ja majandamise planeerimine, kooli struktuuriüksuste töö juhtimine, kooli sisehindamise korraldamine, kooli regulatsioonide ja strateegiate väljatöötamise korraldamine ning sisekontroll.

  (3) Juhtkonna otsused on kooli töötajatele täitmiseks kohustuslikud.

§ 27.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

  (3) Õppenõukogu täidab ülesandeid ja tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

§ 28.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kuhu kuuluvad vallavolikogu ning õppenõukogu, vanemate, vilistlaste, õpilasesinduse ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (3) Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, õpetajate, vallavolikogu, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (4) Ülesannete täitmiseks hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta õppeainete nimistut;
  3) annab direktori ettepanekul vallavalitsusele nõusoleku kehtestada põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses nimetatud klassi täituvuse piirnormist väiksem klassi täituvuse piirnorm;
  4) annab arvamuse arenguvestluse tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  5) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete, põhimääruse, õppekava, kodukorra ja nende muudatuste kohta;
  6) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  7) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  8) annab arvamuse sisehindamise korra kohta;
  9) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  10) võib kohustada kooli koostöös vallavalitsusega korraldama pikapäevarühma moodustamist;
  11) kehtestab direktori ettepanekul õpetajate, õppealajuhataja, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi korra;
  12) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli eelarve kavale;
  14) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  15) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb vallavolikogule, vallavalitsusele ja ametiasutusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 281.   Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka lasteaia direktorile.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

7. peatükk MAJANDAMISE ALUSED, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 29.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Türi vallavara valitsemise korra alusel või teiste isikute ja asutuste poolt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli kasutuses olev vara on Türi valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 30.   Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Koolil on Türi valla eelarves iseseisev eelarve.

  (2) Kooli eelarve tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, Türi valla eelarvest ja teiste omavalitsuste eelarvetest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kooli muust tegevustest saadud tulust.

  (3) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

  (4) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (5) Kooli finantstegevust juhib direktor koostöös kooli hoolekoguga. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

§ 31.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Järva maavanem.

  (2) Teenistusliku järelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

  (3) Õpilasele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab vastavalt oma pädevusele riiklikku järelevalvet Terviseamet.

8. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD  
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 32.   Kooli põhimääruse muutmine
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 33.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json