HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Türi Ühisgümnaasiumi põhimäärus

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2016, 25

Türi Ühisgümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2014 nr 10
RT IV, 04.04.2014, 12
jõustumine 04.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2016RT IV, 12.02.2016, 101.03.2016

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ning Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 4 ning alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kooli nimi

  Kooli nimi on Türi Ühisgümnaasium (edaspidi kool). Kooli nime ametlik lühend on TÜG.

§ 2.  Kooli asukoht

  Kool asub Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas. Kooli lähiaadress on Tolli tänav 62.

§ 3.  Kooli õiguslik seisund
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Kool on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel tegutsev põhikoolile järgnev üldhariduskool üldkeskhariduse omandamiseks.

 (2) Kool on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.

 (3) Kool esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.

 (4) Kool Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.

 (5) Kool on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

 (6) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.

 (7) Kool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, riiklikust õppekavast ja kooli õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 4.  Kooli sümboolika

 (1) Koolil on sõõrikukujuline 35 mm läbimõõduga pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Türi Ühisgümnaasium“. Pitsati keskel kasutatakse kooli sümboolikat.

 (2) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Türi Vallavalitsuse kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.  Asjaajamise alused

 (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Kooli asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning kooli asjaajamiskorrale. Kooli asjaajamiskorra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (3) Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatakse andmed ning dokumente täidetakse ja peetakse haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 6.  Kooli ülesanne

  Kooli ülesanne on valmistada noor ette toimima aktiivse ja väärtuspõhimõtetega kodanikuna, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades.

§ 7.  Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 8.  Õppe ja kasvatuse korralduse alused

 (1) Koolis õpitakse statsionaarses ja mittestatsionaarses vormis.

 (2) Kool loob võimaluse eksternina lõpetamiseks gümnaasiumi riikliku õppekava järgi.

 (3) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument on kooli õppekava, mis koostatakse lähtudes riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast.

 (4) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

 (5) Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini ning koosneb statsionaarses õppes neljast õppeveerandist ja koolivaheaegadest, mittestatsionaarses õppes kahest semestrist ja koolivaheaegadest.

 (6) Direktor kehtestab haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud ulatuses õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja korra, sealhulgas teadmiste ja oskuste hindamise korra kooli vastuvõtmisel.

3. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 9.  Raamatukogu

 (1) Koolil on raamatukogu.

 (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada kooli õppekavajärgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õppimise ja teabe hankimise oskust ja lugemishuvi.

§ 10.  Huvitegevus

 (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õpilastele suunatud õppekavaväline tegevus.

 (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sh ringid ja stuudiod.

 (3) Kool võib korraldada õppekavavälise tegevusena tasulisi ringe, laagreid, väljasõite (ekskursioonid, teatrietenduste külastused jmt). Tasulistes ringides, laagrites ja väljasõitudel osalemine on õpilasele vabatahtlik.

4. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.  Õpilaste õigused ja kohustused

 (1) Õpilasel on õigus:
 1) kvaliteetsele üldharidusele, oma võimete kohasele õppekoormusele ja pedagoogilisele juhendamisele;
 2) saada teavet ja selgitusi õppe- ja kasvatustöö korraldamise kohta koolis;
 3) vaimsele ja füüsilisele turvalisusele ning tervise kaitsele;
 4) teha ettepanekuid kooli tegevuse korraldamiseks;
 5) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas ettenähtud õppes;
 6) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
 7) valida ja olla valitud õpilasesindusse vastavalt õpilasesinduse põhimäärusele;
 8) vähemalt üks kord aastas arenguvestlusele;
 9) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
 10) saada koolitervishoiuteenust;
 11) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Türi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud tingimustel ja korras;
 12) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.

 (2) Õpilane on kohustatud:
 1) osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid;
 2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt oma võimetele;
 3) täitma õpetaja antud seaduslikke korraldusi ja ülesandeid;
 4) täitma kooli kodukorda;
 5) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja kaasinimestega lugupidavalt käituma;
 6) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

§ 12.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanemal on õigus:
 1) saada teavet ja selgitusi õppe- ja kasvatustöö korraldamise kohta koolis;
 2) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
 3) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
 4) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

 (2) Vanem on kohustatud:
 1) arvestama ennekõike lapse võimeid ja kalduvusi, vajadusel küsima nõu õpetajalt või muult asjatundlikult isikult;
 2) looma õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
 5) tegema lapse õpetamisel ja kasvatamisel kooliga koostööd.

§ 13.  Õpilasesindus

 (1) Õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

 (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

§ 14.  Esimese õpilasesinduse valimised

 (1) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor hiljemalt ühe kuu jooksul õppeaasta algusest.

 (2) Õpilasesinduse valivad kõik kooli statsionaarses õppes õppivad õpilased.

 (3) Iga klass esitab kahe nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast klassi õpilaste hulgast õpilasesindusse ühe esindaja.

 (4) Hiljemalt nelja nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast kutsub direktor kokku esimese õpilasesinduse koosoleku.

 (5) Esimesel koosolekul valitakse lihthäälteenamusega vähemalt president ja asepresident.

§ 15.  Õpilasesinduse põhimäärus

 (1) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajadusel koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

 (2) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu avalikustatakse internetis kooli veebilehel ning pannakse koolis välja. Kõigil õpilastel on võimalus avalikustamisest kahe nädala jooksul teha kirjalikke parandusettepanekuid. Parandusettepanekuid arutab õpilasesindus ühe nädala jooksul avalikustamise lõppemisest.

 (3) Põhimäärus võetakse vastu hääletanute lihthäälteenamusega. Hääletuse korraldamise päevast teavitatakse õpilaskonda põhimääruse eelnõu avalikustamisel. Hääletamist võib korraldada igas klassis eraldi ning klassi esindaja edastab tulemused õpilasesindusele.

 (4) Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile. Kolmekümne päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada

5. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 16.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, teised õppe- ja kasvatusala töötajad ning tugipersonal.

 (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 17.  Õpetajad

 (1) Õpetaja kvalifikatsiooninõudeks on vähemalt kõrgharidus ning haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogilised kompetentsid.

 (2) Õppealajuhataja, õpetajate ning õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi vastavalt hoolekogu kehtestatud korrale.

§ 18.  Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Õpetajate ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, üksteisemõistmisel ning koostööl õpilaste vanematega.

 (2) Kooli tugipersonali ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

 (3) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud kooli kodukorras, töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

6. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 19.  Direktor

 (1) Kooli juhib direktor, kes
 1) kooli nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kooli kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega koolile pandud ülesannete täitmisel kooli ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
 2) juhib koostöös kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga kooli tegevust ning tagab kooli ülesannete täitmise;
 3) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
 4) kannab vastutust kooli seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning kooli valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.

 (2) Kooli direktor võib vajadusel kooli ülesannete täitmiseks anda kooli ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.

 (3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega kooli töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.

 (4) Kooli tegevuse korraldamiseks annab kooli direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

 (5) Direktor
 1) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
 2) korraldab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks avaliku konkursi; tagab kooli ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
 3) sõlmib tööandja õigustes kooli töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
 4) kehtestab töötasustamise põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
 5) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
 6) tagab koolis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
 7) tagab kooli asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 8) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel kooli valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
 9) tagab kooli valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
 10) kinnitab juhtkonna koosseisu ning korraldab juhtkonna tööd;
 11) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
 12) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
 13) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
 14) arvab isiku õpilaste nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
 15) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
 16) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
 17) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;
 18) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
 19) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
 20) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
 21) korraldab esimesed õpilasesinduse valimised;
 22) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
 23) tagab kooli õppenõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
 24) juhib kooli finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele kooli eelarve eelnõu ning tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
 25) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 26) esitab kord aastas kooli hoolekogule ülevaate kooli majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
 27) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
 28) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
 29) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.

 (6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada kooli ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.

 (7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt kooli mõnele teisele töötajale.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 191.  Direktori tööle võtmine
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Kooli direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi korraldab vallavolikogu kehtestatud korras vallavalitsus.

 (2) Direktori kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

 (3) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes kooli direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kooli pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 20.  Direktori asendamine
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Direktor peab kooli sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning kooli ja kooli kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kooli esindada.

 (2) Direktorit võib asendada juhtkonna liige.

 (3) Kooli töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.

 (4) Direktor peab määrama ühe kooli töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.

 (5) Direktor peab kooli töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.

 (6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja.

 (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul, makstakse õppealajuhatajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.

 (8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada õppealajuhataja, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva kooli juhtkonna vanim liige. Juhtkonnaliiget tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.

 (9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 21.  Juhtkond

 (1) Kooli juhtkonna moodustavad direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja, arendusjuht, huvijuht ning teised direktori nimetatud spetsialistid. Juhtkonna koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab direktori käskkirjaga.

 (2) Juhtkonna peamisteks ülesanneteks on kooli igapäevategevuse, arendamise ja majandamise planeerimine, kooli regulatsioonide ja strateegiate väljatöötamise korraldamine ning sisekontroll.

 (3) Juhtkonna otsused on kooli töötajatele täitmiseks kohustuslikud.

§ 22.  Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille peamiseks ülesandeks on oma pädevuse piires kooli õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

 (3) Õppenõukogu täidab ülesandeid ja tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

§ 23.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kuhu kuuluvad vallavolikogu, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste, õpilaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

 (2) Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, õpetajate, vallavolikogu, vallavalitsuse ja ametiasutuse, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (3) Hoolekogu täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 11 nimetatud ülesandeid.

 (4) Hoolekogu moodustatakse ja see töötab vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 231.  Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

 (2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka kooli direktorile.

 (3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

7. peatükk MAJANDAMISE ALUSED, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 24.  Kooli vara

 (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Türi vallavara valitsemise korra alusel sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Kooli kasutuses olev vara on Türi valla omand.

 (3) Kooli vara valdamine kasutamine ja käsutamine ning varalisi kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 25.  Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

 (1) Koolil on Türi valla eelarves iseseisev eelarve.

 (2) Kooli eelarve tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, Türi valla eelarvest ja teiste omavalitsuste eelarvetest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt, kooli õppekava välistest tegevustest saadud tulu ning projektitoetused.

 (3) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (4) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

 (5) Kooli finantstegevust juhib direktor koostöös kooli hoolekoguga. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

 (6) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole õppekava osa (õppekavaväline tegevus), võib kulusid katta õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

 (7) Koolil on õigustaotleda osalejate kaasrahastamist § 10 lõikes 3 nimetatud tegevuste korraldamiseks.

 (8) Õppekavavälises tegevuses osalemine ja sellega kaasnev kaasrahastamine toimub õpilase või tema vanema nõusolekul.

§ 26.  Aruandlus

 (1) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

 (2) Kool esitab iga aasta 1. märtsiks vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 27.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb haridus- ja teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Järva maavanem.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

 (3) Õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teeb vastavalt oma pädevusele riiklikku järelevalvet Terviseamet.

8. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 28.  Kooli põhimääruse muutmine
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json