Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Mulgi valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2019, 4

Mulgi valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 30.01.2019 nr 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja noorsootöö seaduse § 9 lõige 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mulgi valla noortevolikogu (edasipidi noortevolikogu) on Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juurde moodustatud valla noorte esinduskogu.

  (2) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Mulgi valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Noortevolikogu asukoht on Abja Noortekeskus, Kooli 2, Abja-Paluoja ja tema tegevuspiirkonnaks on Mulgi vald.

  (4) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule soovitusliku iseloomuga.

  (5) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

§ 2.   Eesmärgid ja tegevused

  (1) Noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada Mulgi valla noorte huvisid, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatusi ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Korraldada ülevallalisi sündmusi ning viia ellu omaalgatuslikke projekte. Teha koostööd teiste vallas tegutsevate noorteorganisatsioonidega.

  (3) Osaleda vallavolikogu istungitel.

§ 3.   Valimiskord

  (1) Noortevolikogu liikmeks võivad kandideerida noored vanuses 13–26 eluaastat, kes elavad ja/või õpivad Mulgi vallas. Hääletamisõigus on Mulgi valla noortel 13–26 eluaastat, kes elavad ja/või õpivad Mulgi vallas.

  (2) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks.

  (3) Noortevolikogu koosseis on minimaalselt viie liikmeline.

  (4) Valimised toimuvad veebruarikuu eelviimasel täisnädalal esmaspäevast pühapäevani.

  (5) Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimisjaoskonnad Mulgi valla koolides ja noorsootöö asutustes. Hääletada saab paberkandjal valimisjaoskonnas või edastada hääl digitaalselt valimiskomisjonile.

  (6) Valimistel on igal hääletusõiguslikul noorel üks hääl.

  (7) Valimiskomisjoni kuuluvad Mulgi valla nelja piirkonna noorsootöötajad ja koolide õpilasesinduste esindajad.

  (8) Esimees valitakse liikmete seast ja valituks osutub kandidaat, kes saab enim hääli.

  (9) Aseesimehe kohta kehtib sama valimiskord.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu tegevust juhib noortevolikogu esimees, kes valitakse salajasel hääletamisel kaheks aastaks.

  (2) Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees, kes valitakse salajasel hääletamisel kaheks aastaks.

§ 5.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kuus, koosoleku kutsub kokku esimees või aseesimees.

  (2) Koosoleku päevakorra valmistab ette noortevolikogu esimees. Koosoleku ettevalmistamisel ja läbiviimisel tehakse koostööd valla poolt määratud esindajaga, kelle tööülesandeks on noortevolikogu töö toetamine ja koosolekutel osalemine, sealhulgas puudub tal hääleõigus.

  (3) Esimees esitab teistele liikmetele koosoleku päevakorra koos teiste vajalike materjalidega viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Noortevolikogu koosolekud on avalikud, välja arvatud juhul kui 2/3 noortevolikogu liikmetest ei otsusta teisiti.

  (5) Noortevolikogu on tähtsate punktide puhul otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt 50% + 1 liiget.

  (6) Koosolekut juhatab esimees, aseesimees või nende poolt ametisse volitatud noortevolikogu liige. Noortevolikogu uue koosseisu esimest koosolekut juhatab kuni uue esimehe valimiseni eelmise noortevolikogu aseesimees või tema poolt volitatud isik.

  (7) Noortevolikogu esimehe kohustused:
  1) juhtida noortevolikogu tööd;
  2) kutsuda kokku ja juhatada koosolekuid ning korraldada nende ettevalmistamist;
  3) esindada noortevolikogu;
  4) kirjutada alla noortevolikogu dokumentatsioonile.

  (8) Noortevolikogu esimehe äraolekul, samuti ka juhtudel, kui tal ei ole võimalik talle pandud ülesandeid täita, täidab tema kohuseid aseesimees.

  (9) Erakorralise koosoleku kutsub kokku esimees, aseesimees või 1/3 noortevolikogu liikmetest.

  (10) Noortevolikogu koosolek protokollitakse. Sekretär säilitab koosoleku protokollid 5 aastat.

  (11) Noortevolikogu otsuste täitmise kontrolli teostab esimees või aseesimees.

  (12) Noortevolikogu liikmele umbusalduse avaldamiseks tuleb esitada umbusaldust põhjendav avaldus, mille on allkirjastanud vähemalt 50% liikmetest.

  (13) Umbusalduse avaldus võetakse järgmise koosoleku päevakorda.

  (14) Kui umbusaldamise avaldamine leidis noortevolikogu toetuse, siis umbusaldatud liige peab oma senistest põhimäärusest tulenevatest kohustustest ja õigustest loobuma. Tema asemel valitakse järgmisel koosolekul uus liige, kellele kanduvad edasi varasema ametis olnud liikme õigused ja kohustused.

  (15) Kui umbusalduse avaldamine ei leidnud noortevolikogu koosolekul toetust, siis ei saa samale isikule kolme kuu jooksul samal põhjusel algatada uut umbusalduse avaldamist.

  (16) Liige on umbusaldatud juhul, kui kohal olnud liikmete häälteenamus on 50% + 1 liige.

  (17) Noortevolikogu liikme volitused lõppevad, kui ta on puudunud kolmelt järjestikuselt üldkoosolekult.

§ 6.   Õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogu liikmetel on õigus:
  1) osaleda noortevolikogu sündmustel;
  2) osaleda hääleõiguslikena koosolekute töös;
  3) saada informatsiooni noortevolikogu tegevusest;
  4) umbusaldada noortevolikogu ametisse valituid inimesi, kui nad ei täida talle määratud põhikimäärusest tulenevaid kohustusi;
  5) osaleda vallavolikogu koosolekutel ja avaldada arvamust päevakorda puudutavates küsimustes vastavalt põhimääruses toodud eesmärgile;
  6) teha ettepanek noortevolikogu liikme väljaarvamiseks, kui liige on puudunud mõjuva põhjuseta üldkoosolekutelt kolm korda järjest või kui isik on rikkunud noortevolikogu põhimäärust;
  7) teha ettepanekuid noortevolikogu paremaks toimimiseks;
  8) noortevolikogust välja astuda kirjalikul avaldusel;
  9) konsulteerida vallavalitsuse teenistujatega, saada koolitust.

  (2) Noortevolikogu liikmed on kohustatud:
  1) järgima noortevolikogu põhimäärust;
  2) osalema regulaarselt noortevolikogu koosolekutel;
  3) osalema aktiivselt noortevolikogu arendamises;
  4) arvestama valla noorte soovide ja ettepanekutega;
  5) kasutama heaperemehelikult ning säästvalt noortevolikogule kasutamiseks antud vara;
  6) vajadusel esindama noortevolikogu ja oma esindamisest juhatusele aru andma;
  7) noortevolikogust välja astumiseks esitama noortevolikogu juhatusele kirjaliku avalduse koos põhjendusega;
  8) pärast projekti lõppu esitama oma tegemistest kirjaliku aruande juhatusele.

§ 7.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

  (2) Noortevolikogu tegevus loetakse lõppenuks käesoleva põhimääruse kehtetuks tunnistamisega.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 24.01.2013 määrus nr 96 „Abja valla Noortevolikogu põhikiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json