Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lüganuse Valla Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2019, 10

Lüganuse Valla Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 05.02.2019 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Lüganuse Valla Raamatukogu ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuuri ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Nimi ja õiguslik seisund

  (1) Lüganuse Valla Raamatukogu on Lüganuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Lüganuse Valla Raamatukogu.

  (3) Raamatukogu on üldkasutatav avalik rahvaraamatukogu.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, Eesti Vabariigis kehtivatest muudest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Lüganuse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ning vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Raamatukogu struktuur ja asukoht

  (1) Raamatukogu asub Lüganuse alevikus. Raamatukogu postiaadress on Kiviõli tee 25/2, 43301, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond.

  (2) Raamatukogu struktuuriüksusteks on valla raamatukogu ja haruraamatukogud ning laenutuspunktid.

  (3) Raamatukogul on järgmised haruraamatukogud:
  1) Püssi haruraamatukogu, Kooli tn 5, 43222 Püssi, Lüganuse vald;
  2) Maidla haruraamatukogu, Maidla tee 56, Savala küla, 42301, Lüganuse vald;
  3) Soonurme haruraamatukogu, Soonurme küla, 42321, Lüganuse vald.

  (4) Raamatukogul on järgmised laenutuspunktid:
  1) Varja laenutuspunkt, Varja küla,43309, Lüganuse vald;
  2) Oandu laenutuspunkt, Oandu küla, 42314, Lüganuse vald;
  3) Maidla Kooli laenutuspunkt, Mõisa 1, Maidla küla, 42319, Lüganuse vald;
  4) Lüganuse Kooli laenutuspunkt, Kiviõli tee 25/1, 43301, Lüganuse alevik, Lüganuse vald.

§ 4.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkond on Lüganuse valla haldusterritoorium.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Raamatukogul on oma nimega pitsat ja logo.

  (2) Raamatukogul ja haruraamatukogudel on templid teavikute märgistamiseks.

  (3) Raamatukogu sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktori ettepanekul vallavalitsus.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 6.   Raamatukogu tegevuse eesmärk

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning teha koostööd külakogukonnaga, piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega, sh mittetulundusühingutega, sihtasutustega ja seltsingutega.

  (2) Raamatukogu põhieesmärk vallaraamatukoguna on Vabariigi Valitsuse kultuuripoliitika põhisuundade jälgimine, haruraamatukogude komplekteerimise ja aruandluse korraldamine, tegevuse analüüsimine ning erialane nõustamine.

§ 7.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Rahvaraamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus, teavikute kogumine, säilitamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

  (2) Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ning elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
  2) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
  3) koostab elektroonilist kataloogi, millele on kasutajatel juurdepääs interneti kaudu;
  4) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
  5) teeb teatmebibliograafilist tööd;
  6) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Lüganuse valda käsitleva informatsiooni;
  7) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  8) korraldab lugejakoolitust;
  9) koordineerib raamatukoguteenindust oma teeninduspiirkonnas;
  10) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
  11) arendab e-teenuseid ja selleks vajalikku tehnoloogilist taristut;
  12) osutab raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid;
  13) korraldab vajalikku majandustegevust;
  14) täidab teisi õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

3. peatükk Tegevuse põhimõtted 

§ 8.   Raamatukogu õigused

  Raamatukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks:
  1) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  2) täiendada kogusid ostude, annetuste ja vahetustega;
  3) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  4) hallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat vallavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  5) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 9.   Eeskirjad ja juhendid

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt kinnitatavate juhenditega.

4. peatükk Juhtimine ja töötajad 

§ 10.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor, kellel on raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (2) Direktori vaba ametikoht täidetakse vajadusel avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.

§ 11.   Direktor

  (1) Direktor tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) esindab raamatukogu;
  2) koostab raamatukogu eelarveprojekti ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  3) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  4) võtab tööle raamatukogu töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse, kohaldab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi;
  5) määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse vallavalitsuse etteantud personalikulude piires;
  6) kinnitab raamatukogu töökorralduse eeskirjad, tööohutusalased juhendid, töötajate ametijuhendid ja teised töökorralduslikud regulatsioonid ning annab oma pädevuse piires käskkirju ja korraldusi;
  7) korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt kehtivale õiguskorrale;
  8) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Direktori suunab töölähetusse vallavanem käskkirjaga.

  (4) Direktorit asendab tema äraolekul isik, kes on vallavanema käskkirjaga nimetatud direktori ülesannetesse.

§ 12.   Töötajad

  (1) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (2) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel vastavalt kehtivatele töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele.

  (3) Töötajate tööülesanded määratakse töölepingu ning ameti- ja tööjuhenditega.

§ 13.   Asjaajamise alused

  (1) Raamatukogu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

  (2) Asjaajamine, dokumendiringlus ja arhiveerimine reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab käskkirjaga raamatukogu direktor.

5. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 14.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu valduses oleva vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 15.   Finantseerimine ja eelarve

  (1) Raamatukogul on valla eelarves oma alaeelarve.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse valla- ja riigieelarvest, annetustest, põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 16.   Teenistuslik ja haldusjärelevalve ning aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 17.   Raamatukogu kogud, teenindus, lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine, säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

  (4) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (5) Teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul.

  (6) Raamatukogu osutab lugejale teabeteenindust võimaldades juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu.

  (7) Elanikele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

6. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 18.   Põhimääruse muutmine, raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsuse alusel, teatades sellest Kultuuriministeeriumile ette vähemalt kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Lüganuse Vallavolikogu 29.01.2015 nr 56 „ Lüganuse Valla Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json