Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lüganuse Noortemaja põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2019, 13

Lüganuse Noortemaja põhimäärus

Vastu võetud 05.02.2019 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lüganuse Noortemaja (edaspidi noortemaja) on Lüganuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Noortemaja asub aadressil Lüganuse vald, Lüganuse alevik, Kiviõli tee 12.

  (3) Noortemaja juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Lüganuse valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Noortemajal on Lüganuse valla eelarves oma alaeelarve.

  (5) Noortemaja põhimääruse kinnitab ja muudab Lüganuse Vallavolikogu.

§ 2.   Põhiülesanded ja –eesmärgid

  (1) Noortemaja peamised tegevusalad on:
  1) koordineerib ning loob tingimused laste ja noorte huvigruppide, noorteklubide ja seltside tegevuseks;
  2) koordineerib noorte koolivälist huvitegevust, pakub noortele enesetäienduse, suhtlemise ja vaba aja veetmise võimalusi;
  3) teeb koostööd huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja haridusasutustega;
  4) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni;
  5) korraldab ja loob vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide kaudu;
  6) abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;
  7) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortemaja ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
  8) korraldab noorte koolivaheaja programme.

  (2) Noortemaja põhieesmärgiks on:
  1) noorsoo- ja sporditegevuse arendamine;
  2) suhete loomine ja koostöö tegemine teiste noorteasutustega;
  3) kohaliku omavalitsuse informeerimine noorte tegevusest;
  4) koolituste, õpiringide, kursuste ja konverentside korraldamine ja tagasiside andmine vallavalitsusele.

  (3) Vastavalt oma põhiülesannetele noortemajal on õigus:
  1) saada vajalikku teavet ja andmeid kohalikust omavalitsusest;
  2) osaleda teiste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses, mis on seotud noorte tegevuse korraldamise ja edasiarendamisega.
  3) kasutada sihtotstarbeliselt tema kasutusse antud vara.

§ 3.   Juhtimine ja töökorraldus

  (1) Noortemaja igapäevast tegevust juhib noortemaja juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Töölepingu noortemaja juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem. Noortemaja juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (2) Noortemaja struktuuri ja koosseisud kinnitab vallavalitsus.

  (3) Noortemaja juhataja oma tegevuses:
  1) tagab noortemaja põhimääruses ettenähtud eesmärgi ja ülesannete täitmise, kannab vastutust noortemaja üldseisundi, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) tegutseb noortemaja nimel ja esindab seda oma pädevuse piires kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsilise ja juriidiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  4) tagab noortemaja eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise vallavalitsusele vastavalt õigusaktides kehtestatud korrale. Juhataja jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  5) käsutab noortemaja vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
  6) võtab osa noorsootöövaldkonna nõupidamistest ja koosolekutest;
  7) kehtestab noortemaja töökorralduse reeglid ja kooskõlastab vallavalitsusega;
  8) teeb vallavalitsusele ettepaneku teenuste hindade kehtestamiseks;
  9) teeb ettepanekuid noortemaja tegevuse arendamiseks;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  11) tegeleb enesetäiendamisega ja võtab osa koolitustest;
  12) teeb vallavalitsusele ettepaneku noortemaja lahtiolekuaegade kehtestamiseks;
  13) teeb koostööd teiste valla noorsootöö asutustega ja vabatahtlike eestvedajatega.
  14) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega inventari, ruumide lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks ja noorteürituste läbiviimiseks;
  15) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

§ 4.   Vara, vahendid ja majandustegevus

  (1) Noortemaja vara ja vahendid moodustavad vallavalitsuse poolt valdusse, kasutusse ja käsutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muudest varast, mis on talle antud või omandatud põhimääruse kohase tegevuse käigus.

  (2) Noortemaja ülalpidamise kulud kaetakse kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatud vahenditest.

  (3) Noortemaja vara tekib:
  1) Lüganuse valla eelarves eraldatud vahenditest;
  2) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja muudest seadusega lubatud eraldistest;
  3) tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste realiseerimisel saadud vahenditest.

  (4) Noortemajal on õigus anda lühiajalisele üürile noortemaja ruume, müüa omavalmistatud esemeid, korraldada tasulisi ja muid üritusi oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Laekuvad summad kantakse noortemaja eelarvesse.

  (5) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (6) Noortemaja tegevuse tulemusena saadud vara kuulub Lüganuse valla omandisse ning vara kasutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 5.   Tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Noortemaja ümberkorraldamise või tegevus lõpetamise otsustav Lüganuse Vallavolikogu.

  (2) Noortemaja ümberkorraldamisest või lõpetamisest teavitab vallavalitsus asjaosalisi hiljemalt kaks kuud ette.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Lüganuse Vallavolikogu 26.04.2006 määruse nr 15 „Valla ametiasutuse hallatava asutuse Lüganuse Noortemaja moodustamine, struktuuri ja põhimääruse kinnitamine” punkt “Lüganuse Noortemaja põhikiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json