Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 “Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2019, 24

Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 “Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine

Vastu võetud 07.02.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 6. septembri 2018 määruses nr 37 “Sotsiaaltoetuste kord“ tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„12) Tšernobõli Aatomielektrijaama (edaspidi AEJ) katastroofi likvideerimisel osalenud isikute toetus.“;
2) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) 300 eurot pärast lapse sündi tingimusel, et toetust taotlev lapse vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Pärnu linna elanik hiljemalt seitsmendast tööpäevast lapse sünni registreerimisest arvates;“;
3) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Puudega lapse hooldaja toetus on perekonna toimetuleku toetamiseks igakuiselt makstav sotsiaaltoetus, mida makstakse, kui keskmise, raske või sügava puudega 3-18 aastase lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu.“;
4) paragrahv 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lasteaia sõidutoetus määratakse lapse seaduslikule esindajale, kelle lapsele ei ole võimalik tagada lapse erivajadusest tulenevat sobivat lasteaiakohta kodulähedases lasteaias.“;
5) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Matusetoetust makstakse selle isiku matuse kulude katmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel Pärnu linnas. Matusetoetuse saamise õigus on matuse korraldajal, vajadusel peab toetuse saaja isiklikult kokku leppima saadud matusetoetuse jaotamise teiste isikutega, kes tuhastamise ja/või matmise korraldamise kulutuste katmisel on osalenud.”;
6) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Erandkorras võib matusetoetuse määrata matuse korraldajale, kellel ei olnud võimalik saada matusetoetust enda elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest seal kehtiva üldkorra alusel ja kes on korraldanud või korraldamas sellise isiku matmist või tuhastamist, kellel surma hetkel puudus rahvastikuregistris elukoha aadress või kelle elukoha aadress rahvastikuregistris oli väljaspool Pärnu linna.“;
7) paragrahvi 21 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“§ 21. Tšernobõli AEJ katastroofi likvideerimisel osalenud isikute toetus“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json