Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2019, 14

Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend

Vastu võetud 07.02.2019 nr 8
RT IV, 12.02.2019, 25
jõustumine 15.02.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2019RT IV, 08.10.2019, 801.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse hallatavate hoolekandeasutuste (edaspidi hoolekandeasutused) juhtide ja töötajate töötasustamise alused.

  (2) Käesolevas määruses toodud töötasu määrad ja alammäärad kehtivad täistööajaga töötamisel.

  (3) Käesolevas määruses mõistetakse baasmäärana Statistikaameti piirkondlikus portaalis avaldatud Pärnu linna palgatöötaja kuu keskmist brutotulu (edaspidi baasmäär).
[RT IV, 08.10.2019, 8 - jõust. 01.01.2020]

§ 2.   Juhtide töötasu

  (1) Käesolevas määruses käsitletakse hoolekandeasutuste juhtidena hoolekandeasutuste juhatajaid ja juhataja asetäitjaid.

  (2) Juhataja töötasu arvutamisel korrutatakse üle-eelmise kalendriaasta baasmäär töötasukoefitsiendiga, mille arvestamise aluseks on käesoleva määruse lisas 1 toodud baaskoefitsient ning hoolekandeasutuse juhtimise ulatust ja vastutust kirjeldavate näitajate väärtuspunktid.

  (3) Juhataja asetäitja töötasu arvutamisel korrutatakse üle-eelmise kalendriaasta baasmäär töötasukoefitsiendiga, mis on 0,6 võrra väiksem vastava asutuse juhataja töötasukoefitsiendist, kuid mitte madalam kui 1,0.

  (4) Juhtide töötasu korrigeeritakse iga kalendriaasta 1. jaanuaril, võttes töötasukoefitsientide rakendamisel aluseks käesoleva määruse lisas 1 toodud näitajad töötasu korrigeerimise kuupäeva seisuga.

  (5) Kui väheneb töötasu arvutamise aluseks olev baasmäär, säilitatakse juhile seni kehtinud töötasu.

  (6) Katseajal võib hoolekandeasutuse juhile määrata 10% väiksema töötasu.

§ 3.   Juhatajate lisa- ja tulemustasud ning toetused ja preemiad

  Linnapeal on õigus hoolekandeasutuse juhatajale hoolekandeasutuse eelarves personalikuludeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest;
  2) ühekordseid toetusi ja preemiaid;
  3) tulemustasu eelnevalt kokku lepitud ja kirjalikult fikseeritud tulemuste saavutamisel.

§ 4.   Erialaspetsialistide ja hooldustöötajate töötasu alammäärad

  (1) Kõrgharidusega erialaspetsialisti töötasu alammäär on 80% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast.

  (2) Kõrghariduseta erialaspetsialisti, kes vastab kutsestandardi nõuetele ja kellele on väljastatud kehtiv kutsetunnistus, töötasu alammäär on 75% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast.

  (3) Hooldustöötaja töötasu alammäär on 65% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast.

  (4) Hooldustöötaja, kes vastab kutsestandardi nõuetele ja kellele on väljastatud kehtiv kutsetunnistus, töötasu alammäär on 70% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast.

  (5) Erialaspetsialisti ja hooldustöötaja töötasu korrigeeritakse iga kalendriaasta 1. jaanuaril.

  (6) Katseajal võib töötajale määrata alammäärast 10% madalama töötasu.

§ 5.   Muude töötajate töötasu alammäärad

  (1) Abipersonali töötasu alammäärana rakendatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäära.

  (2) Muude töötajate töötasu alammäär on:
  1) muude alade kõrgharidusega erialaspetsialist 75% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast;
  2) muude alade kutseharidusega erialaspetsialist 65% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast;
  3) keskastme spetsialist, keskharidusega spetsialist, kantseleitöötaja, teenindustöötaja ja oskustööline erialatöödel 60% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast.

  (3) Muude töötajate töötasu korrigeeritakse iga kalendriaasta 1. jaanuaril.

§ 6.   Lisa- ja tulemustasude, preemiate ja toetuste määramine

  (1) Hoolekandeasutuse juhatajal on õigus asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest tööajas kuni 50% töötaja töötasust lisaülesannete täitmise perioodil. Täiendavaks tööülesandeks loetakse töölepingus ja/või ametijuhendis fikseerimata ülesannet, mis oluliselt suurendab töötaja töömahtu. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära täiendavate tööülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus kuus;
  2) lisatasu ajutiselt puuduva töötaja asendamise eest tööajas kuni 50% asendatava või asendaja töötasust asendusperioodil. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära asendatava nimi ja asendusaeg, mille eest lisatasu makstakse. Töölepingust ja/või ametijuhendist tuleneva asendamise eest lisatasu ei maksta;
  3) ühekordseid toetusi, preemiaid ja tulemustasusid.

  (2) Lisa- ja tulemustasude, preemiate ja toetuse määramise põhimõtted kehtestatakse asutuse palgajuhendis.

§ 7.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

Lisa 1 Töötasu arvestamisel kasutatavad töötasukoefitsiendid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json