HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2020, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord

Vastu võetud 07.02.2019 nr 10
RT IV, 12.02.2019, 26
jõustumine 15.02.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.03.2020RT IV, 13.03.2020, 1216.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärgiks on:
  1) huvihariduse ja huvitegevuse toetuse (edaspidi toetus) määramine osalemiseks üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel või laagrites (edaspidi võistlemistoetus) ning huvihariduse ja huvitegevuse õppevahendite soetamiseks (edaspidi õppevahendi toetus);
  2) huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi (edaspidi stipendium) määramine Pärnu linnas tegutsevale õpetajale/juhendajale, et soodustada tema silmapaistvat ja/või Pärnule vajalikku tegevust ning motiveerida teda töötama või jätkama tööd huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas.

  (2) Toetuseid ning stipendiume antakse eelarvevahendite olemasolul.

  (3) Toetuseid ning stipendiume määratakse Pärnu linnas elavate või tegutsevate 7-19 aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste parandamiseks.

§ 2.   Toetuse ning stipendiumi taotlemise üldpõhimõtted

  (1) Toetuse ja stipendiumi taotluse (edaspidi taotlus) võivad esitada juriidilised isikud ja hallatavad asutused (edaspidi taotleja).

  (2) Taotlejal peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
  2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
  3) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

§ 3.   Toetuse ja stipendiumi taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) järgmiselt:
[RT IV, 13.03.2020, 12 - jõust. 16.03.2020]
  1) võistlemistoetuse taotlused üldjuhul kaks korda aastas ja õppevahendi toetuse taotlused üldjuhul üks kord aastas;
[RT IV, 13.03.2020, 12 - jõust. 16.03.2020]
  2) stipendiumite taotlused üldjuhul kaks korda aastas.

  (2) Info taotluste esitamise kohta avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja kohalikus meedias.

  (3) Taotlus peab sisaldama:
  1) lühikirjeldust ja põhjendust, mille jaoks toetust või stipendiumi taotletakse;
  2) toetuse kasutamise eelarvet või taotletava stipendiumi suurust.

§ 4.   Taotluste menetlemine

  (1) Linnavalitsuse vastav struktuuriüksus kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesolevale määrusele.
[RT IV, 13.03.2020, 12 - jõust. 16.03.2020]

  (2) Taotlusi menetleval teenistujal on vajaduse korral õigus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib linnavalitsuse vastav struktuuriüksus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, menetlus toetuse või stipendiumi määramiseks lõpetatakse.
[RT IV, 13.03.2020, 12 - jõust. 16.03.2020]

  (4) Kui linnavalitsuse vastav struktuuriüksus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse või stipendiumi määramiseks.
[RT IV, 13.03.2020, 12 - jõust. 16.03.2020]

§ 5.   Taotluste hindamine ja toetuse või stipendiumi eraldamine

  (1) Taotluste hindamiseks moodustab linnavalitsus komisjonid.
[RT IV, 13.03.2020, 12 - jõust. 16.03.2020]

  (2) Toetuste ja stipendiumite eraldamise otsustab linnavalitsus korraldusega komisjoni ettepanekul. Korraldus on toetuse ja stipendiumi väljamaksmise aluseks.

  (3) Kui toetuse saajaks on linnavalitsuse hallatav asutus, täpsustatakse selle hallatava asutuse eelarvet toetuse summas, muutmata sealjuures linna eelarves toetusteks planeeritud kogumahtu.

  (4) Üldjuhul eraldatakse ühe taotleja kohta kuni kaks stipendiumit.

  (5) Sobivate kandidaatide puudumisel on õigus jätta toetus (toetused) või stipendium (stipendiumid) välja andmata.

  (6) Linnavalitsuse vastav struktuuriüksus teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata.
[RT IV, 13.03.2020, 12 - jõust. 16.03.2020]

  (7) Ühele isikule eraldatakse stipendium maksimaalselt kuueks kuuks eelarveaastas.
[RT IV, 13.03.2020, 12 - jõust. 16.03.2020]

§ 6.   Toetuste ja stipendiumite kasutamise põhimõtted

  (1) Toetuse ja stipendiumi saaja on kohustatud kasutama toetust või stipendiumi sihtotstarbeliselt. Mittesihtotstarbelisel kasutamisel on toetuse või stipendiumi saaja kohustatud toetuse andjale toetuse või stipendiumi tagasi maksma 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.

  (2) Kasutamata jäänud toetus või toetuse osa tuleb toetuse andjale tagastada 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.

  (3) Stipendiumi taotleja on kohustatud linnavalitsuse vastavat struktuuriüksust teavitama, kui stipendiumi saaja lahkub töölt enne stipendiumi saamise lõpptähtaega.
[RT IV, 13.03.2020, 12 - jõust. 16.03.2020]

  (4) Stipendiumi maksmine lõpetatakse juhul, kui stipendiumi saaja ei tööta enam õpetajana/juhendajana huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas.

§ 7.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuste ja stipendiumite sihipärase kasutamise üle teostab linnavalitsuse vastav struktuuriüksus.
[RT IV, 13.03.2020, 12 - jõust. 16.03.2020]

§ 8.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 9.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

/otsingu_soovitused.json