Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Toetuste ja preemiate maksmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2019, 27

Toetuste ja preemiate maksmise kord

Vastu võetud 07.02.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärgiks on:
  1) andeka noorsportlase toetamine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemisel;
  2) andeka noorsportlase toetamine rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks ettevalmistavates laagrites osalemisel;
  3) seenior- ja veteransportlaste (va esindusmeeskonnad) toetamine rahvusvahelistel tiitli- ja meistrivõistlustel osalemisel;
  4) kultuurikollektiivide ja loovisikute (sh interpreetide) toetamine rahvusvahelistel konkurssidel osalemisel;
  5) kultuurikollektiivide ja loovisikute toetamine omaloomingu (sh produktsiooni) esitlemisel rahvusvahelisele auditooriumile (üldjuhul välisriikides);
  6) sportlaste premeerimine medalikohtade saavutamisel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning olümpiamängudel (sh noorte- ja paraolümpia);
  7) kultuurikollektiivide ja loovisikute (sh interpreetide) premeerimine silmapaistvate tulemuste eest üldtuntud üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel.

  (2) Toetuseid eraldatakse eelarvevahendite olemasolul.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) andekas noorsportlane – sportlane vanuses 20-26 aastat, kes kuulub oma spordialal Eesti parimate hulka;
  2) rahvusvahelised tiitlivõistlused – olümpiamängud (sh noorte- ja paraolümpia), maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, maailma- ja Euroopa karikavõistluste finaal;
  3) rahvusvahelised konkursid – kultuurivaldkonna üldtunnustatud rahvusvahelised konkursid.

§ 3.   Toetuse taotlemise üldpõhimõtted

  (1) Toetuse taotluse võivad esitada juriidilised isikud.

  (2) Taotlejal peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) toetatava sportlas(t)e ja loovisiku (sh interpreedi) rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn või ta kuulub Pärnu linnas registreeritud spordiklubisse, kultuuriühingusse.
  2) toetatav kultuuriühing on Pärnu linnas asuv ja/või tegutsev mittetulundusühing.

  (3) Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
  2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
  3) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

§ 4.   Toetuse taotlemine ja kasutamise põhimõtted

  (1) Taotlus esitatakse Pärnu Linnavalitsusele üldjuhul vähemalt kaks kuud enne kavandatavate kulutuste tegemist.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihtotstarbeliselt. Mittesihtotstarbelisel kasutamisel on toetuse saaja kohustatud toetuse andjale toetuse tagasi maksma 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.

§ 5.   Preemia taotlemise üldpõhimõtted

  (1) Premeerimist võib taotleda käesoleva määruse §-s 1 nimetatud sportlaste, treenerite ja kultuurikollektiivide, loovisikute (sh interpreetide) poolt saavutatud individuaalsete ja võistkondlike (kollektiivsete) tulemuste eest.

  (2) Preemia taotlusi/ettepanekuid võivad esitada juriidilised isikud, füüsilised isikud, Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus (edaspidi kultuuri- ja sporditeenistus).

  (3) Preemia rahalised suurused kinnitab linnavalitsus.

§ 6.   Preemia taotlemine

  (1) Premeerimise taotlus esitatakse üldjuhul hiljemalt kaks kuud pärast tulemuste saavutamist.

  (2) Premeerimiseks esitab taotleja Pärnu Linnavalitsusele avalduse, milles märgitakse:
  1) premeeritava nimi, isikukood, elukoha aadress, kontakt;
  2) võistluse/konkursi nimi;
  3) tulemus, mis on kinnitatud võistlusprotokollis, konkursi tulemustes või viide tulemusele;
  4) muu taotleja poolt vajalikuks peetav informatsioon.

§ 7.   Taotluste menetlemine

  (1) Kultuuri- ja sporditeenistus kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesolevale määrusele.

  (2) Taotlusi menetleval teenistujal on vajaduse korral õigus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Kui kultuuri- ja sporditeenistus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse või preemia määramiseks.

§ 8.   Taotluste hindamine ja toetuse või preemia eraldamine

  (1) Taotlusi hindab ja teeb ettepaneku toetuse või preemia ulatuse kohta kultuuri- ja sporditeenistus.

  (2) Toetuse või preemia eraldamise otsustab linnavalitsus korraldusega kultuuri- ja sporditeenistuse ettepanekul.

§ 9.   Toetuse saaja aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast rahvusvahelise tiitlivõistluse, konkursi või esitlemise toimumist esitama aruande linnavalitsuse poolse toetuse kasutamise kohta. Aruande vorm ja esitamise info avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

  (2) Kultuuri- ja sporditeenistusel on õigus nõuda täiendavalt aruandele kogu projekti kuludokumentide koopiaid, kui projekti teostatakse väiksemas mahus kavandatust.

§ 10.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuste sihipärase kasutamise üle teostab kultuuri- ja sporditeenistus.

§ 11.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json