Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tori valla lehe „Tori Valla Teataja“ väljaandmise kord

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2019, 35

Tori valla lehe „Tori Valla Teataja“ väljaandmise kord

Vastu võetud 07.02.2019 nr 2

Määrus kehtestakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   "Tori Valla Teataja" olemus ja eesmärgid

  (1) „Tori Valla Teataja“ (edaspidi vallaleht) väljaandjaks on Tori vallavalitsus ning väljaannet on finantseeritud valla eelarvest.

  (2) Vallalehe eesmärgid on:
  1) vajaliku ja kasuliku info jagamine elanikele;
  2) vallavalitsuse ja –volikogu otsuste edastamine;
  3) toetada ja tutvustada valla hallatavaid asutusi ja ettevõtteid.

  (3) Vallalehe väljaandmisel juhindutakse ajakirjanduse heast tavast ja Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksist.

  (4) Vallaleht ei ole ühegi valimisliidu ega erakonna häälekandja.

§ 2.   Vallalehe väljaandmine

  (1) Vallaleht ilmub kord kuus ehk 12 korda aastas.

  (2) Vallalehe ilmumise eest vastutab vallalehe toimetaja.

  (3) Kaastööd on vallalehte oodatud, kaastööde tähtaeg on kajastatud valla kodulehel ning vallavalitsuse ja hallatavate asutuste meililistis.

  (4) Vallalehe toimetajal on õigus toimetada ja lühendada artikleid ja pealkirju, kinnitada kaastööde vastuvõtmise ajad ning vorminõuded ja teha autoritele põhjendatud ettepanekuid artiklite hilisemaks avaldamiseks või avaldamata jätmiseks.

  (5) Vallalehe toimetaja vastutab lehe eelarve ja kulutuste eest.

  (6) Vallaleht on vallaelanikele tasuta.

§ 3.   Vallalehe sisu kirjeldus

  (1) Vallalehe toimetaja on avalike suhete spetsialist, kes omab suurt pilti vallavalitsuse ja haldusala uudiste kohta, paneb lehe kokku ja otsustab lugude avaldamise.

  (2) Eelistatud on ametlikud teadaanded, mis annavad vallaelanikele igapäevaeluks vajalikku infot, vallavalitsuse ja- volikogu otsused, valla ürituste reklaamimine; hallatavate asutuste uudiste kajastamine, riiklikud teadaanded.

  (3) Vallalehe vabaks jäänud pinna täitmise suhtes on toimetajal ise võimalus valida lugusid, mis tema hinnangul avaldamiseks sobivad.

§ 4.   Reklaami avaldamise põhimõtted vallalehes

  (1) Eraisikutel, ettevõtetel, asutustel ja MTÜ-del on võimalik osta reklaampinda vallalehte.

  (2) Reklaamtekste avaldatakse vaid juhul, kui nende sisu vastab vallaelanike üldistele huvidele, on teavitava iseloomuga ning kui on piisavalt leheruumi nende avaldamiseks.

§ 5.   Poliitilise reklaami avaldamise põhimõtted

  (1) Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste reklaami Tori vallalehes ei avaldata.

  (2) Kohalike omavalitsuste valimistel avaldatakse vahetult enne valimisi ilmuvas vallalehe numbris kohaliku piirkonna kandidaatide nimekirja või üksikkandidaadi üks põhiseisukoht.

§ 6.   Poliitilise reklaami kontrolli kolleegium

  (1) Vältimaks varjatud reklaami ilmumist lehes, luuakse lehe juurde kolleegium, mis koosneb: lehe toimetajast, vallasekretärist, juristist.

  (2) Kolleegium koguneb vastavalt vajadusele ja vaatab üle küsimusi tekitavad reklaami- kaastööd.

  (3) Kolleegiumi kutsub kokku vallalehe toimetaja.

§ 7.   Reklaami ja kuulutuste hinnad

  (1) Reakuulutus kuni 300 tähemarki – 10€, 1 moodul – 15€, 2 moodulit – 25€, 3 moodulit – 35€, 4 moodulit – 44€, 6 moodulit – 55€.

  (2) Mittetulundusühingute, valla ametiasutuse, ametiasutuse hallatavate asutuste ja sotsiaalse suunitlusega kuulutused ja reklaamid on tasuta.

  (3) Töökuulutus reakuulutusena ja tänuavaldus on Tori valla elanikele tasuta.

  (4) Ettevõttele, mille peamine tegevuskoht asub Tori vallas, rakendatakse 25% suurust soodustust hinnakirjast.

  (5) Käesolevas peatükis sätestatud hinnakiri avaldatakse valla koduleheküljel.

§ 8.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Priit Ruut
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Siiri Jõerand
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json