Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Saaremaa valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2020, 3

Saaremaa valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 31.01.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 lõigete 3 ja 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Saaremaa valla heakorra eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse heakorra nõuded ning koormised kinnistute ja muude territooriumite kasutajate suhtes Saaremaa vallas (edaspidi vald).

  (2) Eeskirja eesmärk on luua ohutu ja puhas keskkond ning seeläbi elamisväärne ja esteetiline avalik ruum.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik ruum – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev üldkasutatav territoorium (maa-ala, ala);
  2) heakord – kinnistu ja avaliku ruumi korrashoid, mis on tagatud läbi korrashoiu tööde;
  3) kinnistu – juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olev kinnisasi (territoorium);
  4) kinnistu kasutaja – juriidilisest või füüsilisest isikust kinnisasja omanik, hoonestusõiguse omanik või korteriühistu. Muu isik on kinnistu kasutajaks juhul, kui heakorra nõuete täitmine tuleneb omaniku ja muu isiku vahelisest lepingust (välja arvatud teenuse osutamine) või volitusest;
  5) rohi – rohtkate, rohurinde moodustavad ühe- ja mitmeaastased rohttaimed;
  6) romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab avaliku ruumi esteetilist väljanägemist või rikub avaliku ruumi puhtust ja heakorda;
  7) müügikoht – koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja/või osutab teenust (sh välikohvik);
  8) tiheasustusala – külade ja alevike kompaktse asustusega ala ja Kuressaare linn. Käesoleva punkti kohased tiheasustusalad Saaremaa vallas on leitavad kaardimaterjalilt aadressil: http://gis.saaremaavald.ee/heakord;
  9) õuemaa – kinnistu kasutaja kasutuses olev hoonete jm ehitiste vaheline ja neid vahetult ümbritsev maa.

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.   Nõuded kinnistu ja avaliku ruumi heakorrale

  (1) Kinnistu kasutaja peab tagama kinnistul järgmised nõuded:
  1) tiheasustusalal hoonestamata kinnistul, mille pindala on kuni ca 0,4 ha, ja hoonestatud kinnistu õuemaal tuleb rohtu niita vähemalt üks kord aastas hiljemalt 31. juuliks. Enne nimetatud tähtpäeva tuleb niita juhul, kui rohu keskmine kõrgus on ületanud ca 15 cm;
  2) hajaasustusalal hoonestatud kinnistu õuemaal ja tiheasustusaladel hoonestamata kinnistul pindalaga üle ca 0,4 ha tuleb rohtu niita vastavalt vajadusele, vältimaks kulust tekkivat tuleohtu ja risustamist;
  3) kärpima põõsaste ja puude oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit, takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust, on oma seisukorrast tulenevalt ohtlikud;
  4) õuemaalt koristama ja/või multšima puude ja põõsaste maha langenud lehed;
  5) eemaldama hoone katuse ja räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja jää kohtades, kus see võib põhjustada ohtu inimese tervisele ja/või elule ning varale. Lumi ja jää tuleb eemaldada inimestele ja varale ohutul viisil;
  6) piirdeaia olemasolul tagama selle korrashoiu ja esteetilise välimuse.

  (2) Tiheasustusalal on kinnistul lubatud ajutiselt korrapäraselt ladustada ehitusmaterjali, laudiseid jms, juhul, kui seal juures on tagatud tuleohutusnõuded ja ei rikuta üldist heakorda.

  (3) Kinnistu kasutaja peab tagama hoone tänavapoolse seina või kinnistu piirde külge nähtavale kohale hoone numbriga sildi paigaldamise.

  (4) Kasutusest välja langenud ehitiste avade (uksed, aknad) kinni katmisel tuleb nende kinni katmiseks kasutada ainult selliseid materjale ja lahendusi, mis sobiksid ümberkaudsesse miljöösse ja et tagatud oleks kinnistu ja seal olevate ehitiste korrektsus ja esteetiline ilme.

  (5) Kuressaare linnas ja alevikes on vastavalt ehitusseadustikule teega külgneva kinnistu omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnistu vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

  (6) Keelatud on parkida romusõidukit avalikul teel või muul avalikul alal või kinnistu tänavaäärses õue osas.

  (7) Veoste ja koormate vedajad peavad kinnitama ja katma veose nii, et ei tekiks tee, teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Reostusest ohtlike ainetega tuleb teatada kohe Päästeametile, tee kahjustamisest tee valdajale.

  (8) Katusel oleva varisemisohtliku lume ja jää korral tuleb ohtlikul alal esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul liiklemine piirata ja oht likvideerida. Kui ala piiramisega kaasneb kõnnitee või sõidutee ajutine liiklemiseks sulgemine eeldatavalt kauemaks kui 3 tunniks, tuleb sellest teavitada Saaremaa Vallavalitsuse üldtelefonile esimesel võimalusel. Juhul kui kõnnitee või sõidutee suletakse kauemaks kui 1 ööpäevaks, kui see on vajalik käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud ohu viivitamatuks likvideerimiseks, tuleb kõnnitee või sõidutee sulgemise kohta vormistada tee või tänava sulgemisluba Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonnalt.

§ 4.   Nõuded müügikoha heakorrale

  (1) Ajutise müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikohaga külgneva ala heakorra kuni 5 m ulatuses;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ja korraldama nende regulaarse tühjendamise ning hoolduse vastavalt valla jäätmehoolduseeskirjale.

  (2) Kaubandus- ja teenindusettevõtte ukse kõrvale tuleb paigaldada valla jäätmehoolduseeskirjas toodud nõuetekohane pealt kinnine jäätmemahuti.

  (3) Kaubandus- ja teenindusettevõtte kinnistuga külgneva ala heakorra nõuete ja ulatuse erijuhtumid lahendatakse Saaremaa Vallavalitsuse ja kinnistu kasutajaga kokkuleppel.

§ 5.   Nõuded ehitus- ja/või remonttöö tegijatele heakorra tagamiseks

  (1) Ehitus- ja/või remonttöö tegija on kohustatud kinnistul ehitus- ja/või remonditöö tegemisel tagama heakorra, mis seisneb eelkõige selles, et:
  1) ehitusplats (territoorium, kinnistu), arvestades vastavaid ehitus- ja/või remonttöid, hoitakse visuaalselt võimalikult korrektsena ja tagatakse valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuete täitmine ehitusjäätmete käitlemiseks;
  2) ehitusplatsile juurdepääs ehitus- ja/või remonttööde tegemiseks ning vahendite/materjalide jm vedamiseks, koristatakse jooksvalt (nt päeva lõpuks) sinna eespool nimetatud tegevuse tõttu tekkinud porist, prahist jms.

  (2) Juhul, kui avalikkusele ei ole kinnistul toimuv ehitustegevus nähtav, siis ei ole käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 toodud korrashoiu nõuete täitmine kohustuslik.

  (3) Juhul, kui see on lähtuvalt ehitus- ja/või remonttööde olemusest vajalik (tolmu, ohutuse, tellingute paiknevuse jms), tuleb ehitusplats eraldada piiretega (nt piirdeaed) ja varustada hoiatusmärgistustega vastavalt Vabariigi Valitsuse 08.12.1999. a määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“.

  (4) Ehitus- ja/või remonttööde tegemisel tuleb tarvitusele võtta meetmed selleks, et minimeerida võimalikku negatiivset mõju naaberkinnistutele.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 6.   Järelevalve


Eeskirja täitmist kontrollib Saaremaa Vallavalitsuse järelevalveteenistus vastavalt oma pädevusele.

§ 7.   Vastutus

  (1) Eeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja on Saaremaa Vallavalitsuse järelevalveteenistus.

  (3) Järelevalve teostajal on õigus heakorraeeskirja rikkumise korral teha rikkujale korrakaitseseaduse alusel ettekirjutus rikkumise kõrvaldamiseks ja juhul, kui ettekirjutust ei täideta tähtaegselt, võib selle täita asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud vahenditega ja korras.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kuressaare Linnavolikogu 24.04.2008. a määrus nr 7 „Kuressaare linna heakorra eeskiri“;
  2) Kaarma Vallavolikogu 23.11.2011. a määrus nr 9 „Kaarma valla heakorra eeskiri“;
  3) Kärla Vallavolikogu 24.05.2010. a määrus nr 13 „Kärla valla heakorraeeskirja kehtestamine“;
  4) Leisi Vallavolikogu 16.12.2003. a määruse nr 22 „Leisi valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“ punkt 2 ja lisa „Heakorra- ja kaevetööde eeskiri;
  5) Mustjala Vallavolikogu 29.11.2013. a määruse nr 1 „Mustjala valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri“ § 3;
  6) Orissaare Vallavolikogu 27.05.2010. a määrus nr 23 „Orissaare valla heakorra eeskiri“;
  7) Pihtla Vallavolikogu 30.04.2009. a määrus nr 10 „Pihtla valla heakorra eeskiri“;
  8) Salme Vallavolikogu 05.05.2014. a määrus nr 3 „Salme valla heakorra eeskirja kehtestamine“;
  9) Torgu Vallavolikogu 19.06.2014. a määruse nr 9 „Heakorra ja kaevetööde eeskiri“ §-d 3-6, § 9 ja § 11;
  10) Valjala Vallavolikogu 28.05.2013. a määrus nr 8 „Valjala valla heakorra eeskiri“;
  11) Kihelkonna Vallavolikogu 20.04.2006. a määrus nr 15 „Kihelkonna valla heakorraeeskiri“.

§ 9.   Vallavalitsuse pädevus


Eeskirjaga seotud muude dokumentide kinnitamine on Saaremaa Vallavalitsuse pädevuses.

§ 10.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json