Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 16 "Saaremaa Vallavolikogu töökord" muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2020, 4

Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 16 "Saaremaa Vallavolikogu töökord" muutmine

Vastu võetud 31.01.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 23 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 16 "Saaremaa Vallavolikogu töökord" muutmine

  Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruses nr 16 "Saaremaa Vallavolikogu töökord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 5 lõige 5 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahv 10 lõike 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Nõuetekohaselt esitatud õigusakti eelnõu suunab volikogu esimees läbivaatamiseks volikogu komisjonile. Eelnõu läbivaatamine hõlmab eelnõule tehtud muudatusettepanekute läbivaatamist.“;
  3) paragrahv 10 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahv 14 lõige 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahv 14 lõike 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Enne päevakorra kinnitamist antakse sõna:
1) arupärimise või õigusakti eelnõu esitamiseks kuni üks minut ühe arupärimise või eelnõu kohta;
2) vallale olulise tähtsusega küsimuse arutelu algatamise taotluse üleandmiseks kuni üks minut;
3) volikogu nimel esitatava avalduse teksti üleandmiseks kuni kolm minutit ühe avalduse kohta. Avalduse tekst lisatakse istungi protokollile;
4) kutsutud külalisele ettekande tegemiseks kuni 15 minutit;
5) vallavanemale ettekande tegemiseks. Ettekanne hõlmab vallavanema ja valitsuse liikme poolt vajadusel küsimustele vastamist. Infotund kestab kuni 30 minutit.“
  6) paragrahvi 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 15. Päevakorraküsimuste arutamise üldpõhimõtted
(1) Volikogu istungi päevakorras olevaid küsimusi arutatakse mitte rohkem kui kolmel lugemisel.
(2) Mitmel lugemisel arutatakse päevakorras olevaid küsimusi eelnõu algataja ettepanekul. Kahel lugemisel arutatakse küsimust ka juhul, kui seda nõuab vähemalt üks komisjon või fraktsioon või kolmandik istungist osavõtvaid volikogu liikmeid. Komisjon või fraktsioon peab esitama kirjaliku põhjenduse küsimuse arutamiseks kahel lugemisel. Ülejäänud juhtudel otsustatakse eelnõu mitmele lugemisele panemine hääletamisega.
(3) Kahele lugemisele suunatud eelnõu esimene lugemine lõpetatakse hääletamata ja muudatusettepanekuid menetlemata. Kolmele lugemisele suunatud eelnõu esimene ja teine lugemine lõpetatakse hääletamata ja muudatusettepanekuid menetlemata.
(4) Eelarve eelnõu arutamisel volikogus lähtutakse alljärgnevast:
1) valitsus edastab eelarve eelnõu koos seletuskirjaga enne volikogule esitamist arvamuse avaldamiseks osavalla- ja kogukonnakogule. Osavalla- ja kogukonnaosakogu arvamus lisatakse volikogule esitatavale eelarve eelnõu seletuskirjale;
2) eelarve eelnõu menetlemise juhtivkomisjon on rahanduse valdkonna eest vastutav volikogu komisjon;
3)muudatusette-panekud eelarve eelnõule vaatab läbi käesoleva lõike punktis 2 nimetatud volikogu komisjon;
4) pärast eelarve teise lugemise lõpetamist esitatud muudatusettepanekuid, mida valitsus ja käesoleva lõike punktis 2 nimetatud volikogu komisjon ei toeta, hääletamisele ei panda.
(5) Lisaeelarve eelnõu arutatakse kahel lugemisel käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 2 ja 3 sätestatud korras.“;
  7) paragrahv 151 lõike 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Istungi juhataja võib võtta igal istungi etapil vaheaja. Fraktsioonidel on õigus enne hääletamist taotleda vaheaega. Fraktsiooni esindaja taotlus kuni viieminutilise vaheaja kohta aktsepteeritakse hääletamisele panemata.“;
  8) paragrahv 16 lõike 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Muudatusettepaneku ühel lugemisel menetletava eelnõu kohta esitab volikogu liige, volikogu fraktsioon või valitsus volikogu komisjonide toimumise nädalal esimesena eelnõu menetleva käesoleva määruse paragrahv 10 lõikes 7 nimetatud volikogu komisjoni toimumise päeval hiljemalt kell 12. Muudatusettepanek esitatakse kirjalikult ning see peab sisaldama viidet eelnõu muudetavale osale, soovitava muudatuse täpset sõnastust, muudatusettepaneku selgitust ja muudatusettepaneku esitaja nime. Volikogu komisjon võib vajadusel sõnastada muudatusettepaneku oma koosolekul.“;
  9) paragrahv 17 lõike 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Enne eelnõu panemist lõpphääletusele vaadatakse läbi kõik laekunud muudatusettepanekud. Istungi juhtaja paneb hääletamisele ainult need muudatusettepanekud, mille hääletamist nõuab muudatusettepaneku esitaja, volikogu liige, volikogu komisjon või fraktsioon. Üksteist välistavatest muudatusettepanekutest viiakse eelnõu teksti poolthäälteenamuse saanutest kõige rohkem hääli saanud muudatusettepanek.“.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json