Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Heakorra ja kaevetööde eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2020, 15

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Heakorra ja kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 19.06.2014 nr 9
RT IV, 20.06.2014, 13
jõustumine 23.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2020RT IV, 12.02.2020, 315.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lg 1 p 36’1 alusel ning kooskõlas looduskaitseseaduse § 43, teeseaduse § 2, § 3, § 14, § 25 lõigetega 1 ja 3 ning ehitusseaduse § 29 lõike 1 punktiga 4.

§ 1.   Üldnõuded

  (1) Torgu valla heakorra ja kaevetööde eeskiri sätestab heakorranõuded ja kaevetööde korraldamise valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele , kes viibivad või tegutsevad valla territooriumil ning kinnisvara või vallavara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik- kinnistu omanik. Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud ka omaniku poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  2) kinnistu-kinnistatud maatükk koos selle oluliste osadega. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus;
  3) avalik koht- üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa;
  4) kaevetööd- pinnases sügavamal kui 30 sm tehtav töö, mille käigus rikutakse tee või pinnakatet; planeeringuga pinnase kõrguse muutmine, puude ja põõsaste väljajuurimisega seotud töö.

  (2) Kaevetöödeks käesoleva eeskirja mõistes ei loeta:
  1) haudade kaevamist kalmistul;
  2) kaevetööde tegemist kinnistu omaniku poolt, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnokommunikatsioone .Vastutus selliste kaevetööde ohutu teostamise eest lasub maaomanikul (maavaldajal);
  3) kaevetööde tegemist, mis kaasnevad ehitustöödega, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.

§ 3.   Kinnistu või ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2020, 3 - jõust. 15.02.2020]

§ 4.   Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2020, 3 - jõust. 15.02.2020]

§ 5.   Ehitus-, remondi ja kaevetööde tegija kohustused heakorra tagamisel
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2020, 3 - jõust. 15.02.2020]

§ 6.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2020, 3 - jõust. 15.02.2020]

§ 7.   Tänavakaubanduspunkti omanike kohustused

  Müügi-või teeninduspunkti (kiosk, paviljon, haagis, lett) omanik on kohustatud:
  1) paigaldama tänavakaubanduspunkti ainult vallavalitsuse loal lubatud kohta;
  2) paigaldama kauplemise ajaks piisaval hulgal jäätmemahuteid, koristama iga päev pärast kauplemise lõppu kogu kauplemisest mõjutatud ümbruse.

§ 8.   Kalmistute hooldamine

  (1) Matmisplatsi eraldamise, kalmistute kasutamise eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistute korrashoiuga tegelevad kalmistuvahid.

  (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hoidma korras hauaplatsi, kalmud ja neid tähistavad kalmumärgid ning platsiga külgnevad teeosad.

  (3) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma platsi piires.

  (4) Kalmistute külastajad peavad pidama korda, puhtust ja vaikust.

  (5) Kalmistu territooriumil on keelatud prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse.

§ 9.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2020, 3 - jõust. 15.02.2020]

§ 10.   Loomapidamise tingimused

  (1) Loomapidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes kohtades ja sellekohast kasutusluba omavates hoonetes nii, et oleks välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse.

  (2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada karjaku järelvalve all või aia või elektrikarjusega piiratud alal. Omanik on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt.

  (3) Igapäevasel karja liikumisel on keelatud kasutada avalikke teid, välja arvatud vallavalitsusega kirjalikult kooskõlastatud ülekäigukohad.

  (4) Loomapidamisega seotud reostus tuleb likvideerida koheselt, reostamisega tekitatud kahju on kohustatud korvama reostuse tekitaja või looma omanik.

  (5) Mesilaste pidamine ei tohi häirida teiste isikute rahu, tervist või piirata nende vabadusi.

§ 11.   Üldised tuleohutusreeglid heakorra tagamiseks
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2020, 3 - jõust. 15.02.2020]

§ 12.   Kaevetööde teostaja

  Kaevetööde teostajana mõistetakse käesolevas eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kellele väljastatakse kaevetööde luba.

§ 13.   Kaevetööde teostaja kohustused

  (1) Kaevetööde teostaja on vastutav tööde halvast kvaliteedist tingitud defektide ilmnemise eest teekattes vähemalt 24 kuu jooksul pärast teekatte lõplikku taastamist (praod, murdumised, läbivajumised, kaevuluukide ebaõige kõrgus jm). Defektid peab likvideerima töötegija omal kulul.

  (2) Kaevetööde teostaja tagab tööde teostamise territooriumil heakorra vastavalt käesolevale eeskirjale.

§ 14.   Kaevetööde luba

  (1) Kaevetöid ei ole lubatud teha ilma vormikohase loata.

  (2) Kaevetööde loa taotluse ja loa vormi kinnitab vallavalitsus.

  (3) Kaevetööde loa saamiseks esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele taotluse, mille alusel määratakse vajalikud kooskõlastused. Vallavalitsusel on õigus nõuda liikluskorralduse skeemi koos kasutatavate liiklusmärkide, piirete ja valgustuse äranäitamisega. Kaevetööde teostaja vastutab liiklusohutuse eest objektil.

  (4) Kaevetööde tegemiseks väljastatakse kaevetööde luba vallavalitsuse korraldusega.

  (5) Kaevetööde loas toodud läbiviimise tingimusi ja korda, sh tähtaega võib muuta üksnes neid seadnud ametiisiku loal.

  (6) Vallavalitsusel on õigus kaevetööde loa kehtivus peatada, kui ei ole täidetud kaevetööde loas toodud tingimusi.

§ 15.   Kaevetööde tegemine

  (1) Kaevetööde ajal peab kaevetööde luba asuma objektil.

  (2) Kui kaevetöid teostatakse kauem kui viis ööpäeva, on kaevetööde teostaja kohustatud objektile paigaldama tahvli, millel on toodud tööde teostaja nimi, telefoninumber, tööde läbiviimise tähtajad ja otseselt vastutava isiku nimi.

  (3) Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud ohutuledega või piiratud ohulindiga.

  (4) Kaevetöödega lõhutud pinnakate ja kahjustatud haljastus taastatakse üldjuhul kaevetööde teostaja kulul hiljemalt loal toodud tähtajaks. Teekatte taastamiseni tagab kaevetööde teostaja häireteta ja ohutu liikluse.

  (5) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (tundmatu insenerkommunikatsioon, arheoloogiline leid jne) tuleb kaevetööd peatada ning sellest viivitamatult informeerida vallavalitsust ja asjaomaseid ametkondi. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevetööde teostajal vajadusel hankida täiendavad kooskõlastused.

  (6) Kaevetööde loa tähtaja pikendamiseks peab tööde teostaja pöörduma vallavalitsuse poole vähemalt üks ööpäev enne kaevetööde tähtaja lõppu.

  (7) Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi- ja liiklusmärke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse tööde teostaja kulul.

§ 16.   Kaevetööde lõpetamine

  (1) Pinnase kate taastatakse kohe pärast kaevetööde lõpetamist. Erandjuhul vallavalitsuse loal (kui on vaja liiklus kohe taastada, töid tehakse talvel jne) taastatakse kate ajutiselt. Kuni katte lõpliku taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoiu kaevetööde teostaja.

  (2) Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on teostatud põhi-ja taastamistööd, koostatud on tööde lõpetamise akt ja kaevetööde teostaja on esitanud vallavalitsusele teostusdokumentatsiooni (kaetud tööde aktid, teostusjoonised jms.)

§ 17.   Avariilised kaevetööd

  (1) Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus tekib ootamatult või on võimalikke ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.

  (2) Avariiliste kaevetööde alustamine on erandkorras lubatud ilma eelnevalt kaevetöödeluba vormistamata, sealjuures peab kaevetööde teostaja olema veendunud, et kaevetööde tegemine piirkonnas ei ohusta tehnovõrke ja omaniku vara. Avariiliste kaevetööde alustamisest peab telefoniteel teavitama vallavalitsust. Kaevetööde ohutu läbiviimise eest vastutab kaevetööde teostaja.

  (3) Taotlus avariiliste kaevetööde loa saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tööde alustamist.

  (4) Kaevetööde tegemise piirkonnas olevate tehnovõrkude valdajate esindajad kutsutakse kohaleenne kaevetööde algust.

  (5) Olemasolevaid kommunikatsioone võib ümber paigutada üksnes projekti olemasolul ja nende valdaja ning kinnistu omaniku loal. Teostusjoonised kommunikatsioonide ümberpaigutamise kohta esitatakse ning neid säilitatakse vallavalitsuses.

  (6) Tehnovõrkude vigastamisel on süüdlane kohustatud teatama sellest viivitamatult selle valdajale. Vigastus parandatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse süüdlase kulul.

§ 18.   Vastutus

  (1) Heakorra ja kaevetööde eeskirjade rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

  (2) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 alusel Torgu Vallavalitsus, Politsei ja Piirivalveameti Lääne prefektuur ja Keskkonnainspektsioon.

§ 19.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json