Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Mustjala valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Mustjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2020, 16

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Mustjala valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 29.11.2013 nr 1
RT IV, 06.12.2013, 83
jõustumine 10.12.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2020RT IV, 12.02.2020, 315.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 361 alusel ning kooskõlas looduskaitseseaduse § 45, teeseaduse § 2, § 3, § 14, § 25 lõigetega 1 ja 3 ning ehitusseaduse § 29 lõike 1 punktiga 4.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mustjala valla heakorra ja kaevetööde eeskiri sätestab heakorranõuded ja kaevetööde korraldamise valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidislistele isikutele, kes viibivad või tegutsevad valla territooriumil ning kinnisvara või vallasvara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik – kinnistu omanik. Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud ka omaniku poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  2) kinnistu – kinnistatud maatükk koos selle oluliste osadega. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus;
  3) avalik koht – üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa;
  4) kaevetöö – pinnases sügavamal kui 30 cm tehtav töö, mille käigus rikutakse tee- või pinnakatet; planeerimisega pinnase kõrguse muutmine; puude ja põõsaste väljajuurimisega seotud töö.

  (2) Kaeveöödeks käesoleva eeskirja mõistes ei loeta:
  1) haudade kaevamist kalmistul;
  2) kaevetööde tegemist kinnistul omaniku poolt, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnokommunikatsioone. Vastutus selliste kaevetööde ohutu teostamise eest lasub maaomanikul (maavaldajal);
  3) kaevetööde tegemist, mis kaasnevad ehitustöödega, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.

§ 3.   Heakorranõuded
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2020, 3 - jõust. 15.02.2020]

§ 4.   Heakord kalmistul

  (1) Haudade korrashoiu eest vastutavad omaksed või muud isikud. Hauaplats tuleb hoida korras.

  (2) Kalmistul asuvate üldkasutatavate teede ja korrastamata hauaplatside korrashoiu tagab surnuaiavaht.

  (3) Prügi võib panna ainult ettenähtud kohtadesse.

§ 5.   Nõuded kaevetöödel

  (1) Kaevetööde teostajana mõistetakse eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kellele on väljastatud kaevetööde luba.

  (2) Kaevetööde loa saamiseks esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele avalduse, kus on toodud vallavalitsuse poolt nõutavad kooskõlastused. Kaevetööde avalduse ja loa vormi kinnitab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsus võib kaevetööde loa tühistada, kui töid ei ole alustatud ühe nädala jooksul arvates loale märgitud tööde algustähtajast. Vallavalitsusel on õigus kaevetööde luba peatada, kui ei täideta loas toodud tingimusi.

  (4) Avariilised kaevetööd on lubatud ilma eelneva vormistuseta eeldusel, et tööde teostaja on veendunud tööde ohutuses. Tööde alustamisest teavitab tööde teostaja valla majandusjuhatajat ja vallavanemat. Avariilised tööd teostatakse reeglina ühe päeva jooksul.

  (5) Kaevetega lõhutud pinnase ja kahjustatud haljastuse taastab tööde teostaja loal toodud tähtajaks.

  (6) Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, kahjustada või ümber paigutada geodeetilisi märke ja liikluskorraldusvahendeid. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse tööde teostaja kulul.

  (7) Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) on tehtud põhi- ja taastamistööd ning tööd, mis olid nimetatud loa taotlusel;
  2) kaevetööde käigus kahjustatud territooriumid, märgid jne on taastatud ja üle antud vallavalitsusele või maa omanikele;
  3) vallavalitsusele on üle antud teostusdokumentatsioon.

§ 6.   Vastutus

  (1) Heakorra ja kaevetööde eeskirjade rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 2 alusel kuni 100 trahviühikuga, juriidilist isikut rahatrahviga kuni 1200 eurot.

  (2) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 4 alusel Mustjala Vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuur ja Keskkonnainspektsioon.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub 10.12.2013.

/otsingu_soovitused.json