HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2022, 8

Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord

Vastu võetud 26.08.2015 nr 72
RT IV, 09.09.2015, 35
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.08.2016RT IV, 09.09.2016, 130.09.2016, osaliselt 01.01.2017
27.01.2022RT IV, 12.02.2022, 415.02.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punktide 2, 21 ja 3 ning isikuandmete kaitse seaduse § 16 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele (edaspidi spordiklubi) ja spordikoolidele (edaspidi spordikool) toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab spordiseaduse alusel toetuste andmise tingimused ja korra Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele spordiklubidele ja spordikoolidele.

  (2) Toetuste andmise eesmärgiks on arendada harrastus-ja võistlusspordialast tegevust Kohtla-Järve linnas ning süvendada spordialaseid teadmisi, tagamaks Kohtla-Järve linna elanike, eelkõige laste ja noorte kehalist ja vaimset vormisolekut.

  (3) Toetust antakse spordiklubidele ja spordikoolidele, kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldavad organiseeritud sporditegevust Kohtla-Järve linnas.

  (4) Käesoleva korra mõistes toetused spordiklubide ja spordikoolide tegevuse toetamiseks on linnaeelarves ettenähtud rahalised vahendid. Rahaliste vahendite suuruse kinnitab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (5) Kord ei laiene taotlejatele, kes taotluse esitamise hetkeks on tegutsenud Kohtla-Järve linnas vähem kui kaks aastat.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi – sportliku tegevuse arendamiseks moodustatud klubi, selts või muu ühing, mis tegutseb mittetulundusühinguna;
  2) spordikool – erahuvikool, mis pakub täiendavaid võimalusi spordialase hariduse
omandamiseks kinnitatud õppekava alusel;
  3) harrastaja – spordiklubi või spordikooli treeningrühmas regulaarselt tegutsev isik;
  4) treeningrühm – spordiklubis või spordikoolis tegutsev isikute ühendus, millel on ühine tegevusala, tegutsemisaeg ja -koht.

2. peatükk Toetuse andmise põhimõtted ja toetuste liigid 

§ 3.   Toetuse andmise põhimõtted

  (1) Toetust antakse Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud spordiklubile või spordikoolile.

  (2) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis on vastava spordialaliidu- või föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige.

  (3) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude ja maksete tasumise kohustused, esitanud aruanded Eesti Spordiregistrile, ei oma võlgnevusi linnavalitsusele ja Eesti Spordiregistrile ning võlgnevusi treeningpaikade rentimisel Kohtla-Järve linna või Kohtla-Järve linnale kuuluvate juriidiliste isikutega sõlmitud lepingute alusel.

  (4) Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste liikideks on:
  1) noortespordi toetus;
  2) toetus linna spordiürituse korralduskulude osaliseks hüvitamiseks (edaspidi spordiürituse toetus);
  3) toetus spordiklubile ja spordikoolile võistlustel osalemiseks (edaspidi toetus võistlustel osalemiseks).

§ 4.   Noortespordi toetus

  (1) Noortespordi toetust antakse spordiklubidele või spordikoolidele toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud 7-19-aastase (võimlemise-ja iluuisutamisklubile-ja koolile alates 5-aastase) harrastaja kohta, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Kohtla-Järve linn ning kes maksab spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu või kes on maksmisest vabastatud. Harrastaja vanust arvestatakse toetuse kasutamise aasta 1. jaanuari seisuga.

  (2) Noortespordi toetust antakse spordiklubi või spord ikooli spordiala kohta, millega tegeletakse Kohtla-Järve linnas harrastus-ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning kus harrastajate treeningrühma(de)ga töötavad vähemalt treenerikutse 4. kvalifikatsioonitasemega treener (id) ning tingimusel, et eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks treenerikutse 5. või kõrgema kvalifikatsioonitasemega treener vastavalt käesoleva korra § 12 lõikes 2 punktides 3, 4 ja 5 märgitud mahus. Treenerikutse ja juhendatav spordiala peavad kattuma.

  (3) Noortespordi toetust antakse ja makstakse spordiklubile või spordikoolile sõlmitava lepingu alusel. Noortespordi toetuse andmisel lähtutakse harrastajate arvust, spordialaliidu edetabelist, treeneri (te) kutsekvalifikatsiooni tasemest ning toetuse andmisel arvestatakse käesoleva korra § 7 lõike 4 kohaselt harrastaja poolt valitud treeningrühma.

  (4) Noortespordi toetuse suuruse arvutamise alused ja toetatavate spordialade loetelu kehtestab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) „Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhendis“.

  (5) Noortespordi toetuse andmise arvestuslikuks aluseks oleva harrastaja kohta antava toetuse suuruse ja toetatavate harrastajate koguarvu kinnitab linnavalitsus.

  (6) Noortespordi toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, kus harrastajate arv on vähemalt 20 veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonnas kinnitatud harrastajat, vastavalt § 7 lõikes 4 sätestatule.

  (7) Noortespordi toetuse andmisel lähtutakse tingimusest, et ühe treeneri harrastajate arv on vähemalt 10 ning ei ületa 50 harrastajat.
[RT IV, 09.09.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (8) Noortespordi toetust antakse treenerite ja juhendajate tööjõukulude ning treeningpaikade kasutamise kulude katmiseks. Eelpool nimetatud tingimuste täitmisel saab noortespordi toetust kasutada võistlussõitudeks, spordiinventari- ja varustuse soetamiseks.

  (9) Noortespordi toetust ei anta jõusaali, aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ning teiste liikumisharrastuste kui spordi valdkonnaga seotud tegevuste toetamiseks.

§ 5.   Linna spordiürituste toetus

  Linna spordiürituste toetus antakse Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud spordiklubile või spordikoolile, kes korraldavad spordiüritusi Kohtla-Järve linnas.

§ 6.   Toetus võistlustel osalemiseks

  (1) Toetus võistlustel osalemiseks antakse Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud spordiklubile või spordikoolile konkreetse harrastaja/võistkonna sportliku tegevuse toetamiseks toetuse kasutamise eelnava kalendriaasta tulemuste põhjal.

  (2) Toetus võistlustel osalemiseks antakse spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud harrastajale, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Kohtla-Järve linn. Toetuse andmise perioodil peab harrastaja/võistkond esindama Kohtla-Järve linna.

  (3) Toetust võistlustel osalemiseks võistkondlikel spordialadel antakse kasvava koefitsiendiga vastavalt võistkonna liikmete arvule.

  (4) Esmajärjekorras antakse toetust järgmiste saavutuste korral:
  1) osalemine olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel, maailma-ja Euroopa karikavõistlustel;
  2) 1.-16.koht maailma-ja Euroopa karikavõistluste etappidel või traditsioonilistel ja rahvusvahelistel spordialaliidu kalenderplaani võistlustel;
  3) 1.-16.koht noorte või juunioride maailma-ja Euroopa meistrivõistlustel, noorte olümpiamängudel, Euroopa Noorte Olümpiafestivalil, Euroopa Mängudel, universiaadil või üliõpilaste maailmameistrivõistlustel;
  4) 1.-6.koht olümpiamängude kavasse mittekuuluvate spordialade tiitlivõistlustel;
  5) 1.-5.koht Eesti Meistrivõistlustel täiskasvanute vanuseklassis;
  6) 1.-3.koht Eesti Meistrivõistlustel noorte, juunioride või noorsoo vanuseklassides.

3. peatükk Taotluste menetlemine 

§ 7.   Toetuste taotlemine

  (1) Järgmise kalendriaasta toetuste taotlemise aluseks on elektroonilises vormis esitatud taotlused sporditoetuste taotlemise keskkonnas.

  (2) Noortespordi toetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele jooksva aasta 1. novembriks. Kahel või enamal erineval spordialal tegutsev taotleja esitab noortespordi toetuse taotluse iga spordiala kohta eraldi.
[RT IV, 09.09.2016, 1 - jõust. 30.09.2016]

  (3) Spordiklubi või spordikool esitab linnavalitsusele 1. novembriks spordiklubi või spordikooli treeningrühmade harrastajate nimekirjad veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu.
[RT IV, 09.09.2016, 1 - jõust. 30.09.2016]

  (31) Perioodil 2. november – 1. detsember on spordiklubil või spordikoolil võimalus täiendada või muuta treeningrühmade harrastajate nimekirju ning suurendada või vähendada harrastajate ja treeninggruppide arvu.
[RT IV, 09.09.2016, 1 - jõust. 30.09.2016]

  (4) Spordiklubile või spordikoolile noortespordi toetuse taotlemisel peab noortespordi toetuse saamiseks nimekirja kantud täisealine harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava spordiklubi või spordikooli treeningrühmas. Tuleb ära märkida üks eelistatud treeningrühm. Kinnitus koos treeningrühma märkimisega esitatakse elektrooniliselt sporditoetuste taotlemise keskkonnas jooksva aasta 2. novembrist - 1. detsembrini. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja treeningrühma valik puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat noortespordi toetust saavate harrastajate hulka.
[RT IV, 09.09.2016, 1 - jõust. 30.09.2016]

  (5) Taotlus linna spordiürituste korralduskulude osaliseks hüvitamiseks esitatakse linnavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu.
[RT IV, 09.09.2016, 1 - jõust. 30.09.2016]

  (6) Taotlus võistlustel osalemiseks esitatakse linnavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu. Taotluses märgitakse esitatud harrastaja/võistkonna nimi, tulemuste loetelu ja viited vastavate tulemuste protokollidele.
[RT IV, 09.09.2016, 1 - jõust. 30.09.2016]

  (7) Teave toetuste taotlemise ning toetuste andmise kohta asub Kohtla-Järve linna veebilehel ning linnavalitsuse haridus- ja kultuuriteenistuses.
[RT IV, 12.02.2022, 4 - jõust. 15.02.2022]

§ 8.   Taotluste menetlemine

  (1) Linnavalitsus kontrollib esitatud taotluste nõuetekohasust, andmete õigsust ja taotleja vastavust käesoleva korra tingimustele.

  (2) Toetuste taotluste menetlemisel toimub andmevahetus veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu Eesti Spordiregistri-, Maksu- ja Tolliameti-, Äriregistri- ja Eesti rahvastikuregistri andmekogudega.

  (3) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotlus või taotleja ei vasta käesoleva korra nõuetele, annab linnavalistus taotlejale tähtaja kuni kümme tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused määratud tähtajaks ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning menetlus toetuse andmiseks lõpetatakse.

§ 9.   Noortespordi toetuse, spordiürituste toetuse ja toetuse võistlustel osalemiseks andmise otsustamine, andmisest keeldumine või noortespordi toetuse muutmise otsustamine

  (1) Noortespordi toetuse, spordiürituste toetuse ja toetuse võistlustel osalemiseks andmist otsustab linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist linnavolikogu poolt.

  (2) Noortespordi toetuse, spordiürituste toetuse ja toetuse võistlustel osalemiseks andmisest või andmise keeldumisest teavitab linnavalitsus taotlejat kirjalikult hiljemalt kümne tööpäeva jooksul linnavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

  (3) Linnavalitsus otsustab noortespordi toetuse, spordiürituste toetuse ja toetuse võistlustel osalemiseks andmisest keelduda, kui taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid, kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi linnavalitsusele ja Eesti Spordiregistrile ning võlgnevusi treeningpaikade rentimisel Kohtla-Järve linna või Kohtla-Järve linnale kuuluvate juriidiliste isikutega sõlmitud lepingute alusel.

  (4) Linnavalitsus otsustab noortespordi toetuse andmisest keelduda, kui vastavalt käesoleva määruse § 1 lõikes 2 punktis 3 sätestatule ei ole taotleja kohta 1. detsembriks täisealine harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja noortespordi toetuse andmise soovi kinnitanud.
[RT IV, 09.09.2016, 1 - jõust. 30.09.2016]

  (5) Linnavalitsusel on õigus muuta noortespordi toetuse suurust, vähendada harrastajate arvu ja suurendada noortespordi toetust teisele spordiklubile või spordikoolile, kui spordiklubi või spordikooli harrastajad lähevad kalendriaasta jooksul, milleks noortespordi toetust anti, üle teise spordiklubisse või spordikooli koos treeneri või juhendajaga.

4. peatükk Toetuste andmine, toetuse saaja õigused ja kohustused 

§ 10.   Noortespordi toetuse andmise leping

  (1) Leping sõlmitakse spordiklubi või spordikooliga (edaspidi toetuse saaja) ühe kuu jooksul noortespordi toetuse andmise otsuse tegemisest. Lepingule kirjutab alla linnapea või tema volitatud isik.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) pooled;
  2) poolte õigused ja kohustused;
  3) noortespordi toetuse suurus ja sihtotstarve ning toetusperiood;
  4) harrastajate arv;
  5) toetuse ülekandmise tingimused;
  6) toetuse esitamise aruande tähtaeg;
  7) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

§ 11.   Noortespordi toetuse kasutamine

  (1) Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud kasutama noortespordi toetust järgmisel sihtotstabel:
  1) treeneri (te) kutsekvalifikatsiooni 4. ja kõrgema tasemega treeneri (te) töötasuks. Treeneril peab spordiklubi või spordikooliga olema sõlmitud tööleping, käsundus- või töövõtuleping;
  2) harrastajate sporditegevusega seotud spordirajatiste/ehitiste üüri- või rendikuludeks;
  3) kuni 30% harrastajate muude sporditegevustega seotud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud: transport, majutus ja osavõtutasud, spordiinventari- ja varustuse soetamise kulud).

  (2) Toetusperioodil kasutamata jäänud noortespordi toetuse peab toetuse saaja tagastama linnavalitsusele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega. Kui linnavalitsus on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, siis on toetuse saajal kohustus 10 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.

§ 12.   Noortespordi toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Noortespordi toetuse saajal on õigus:
  1) saada määratud toetust;
  2) tutvuda lepingu tingimuste rikkumise kohta koostatud aktiga ja esitada seletusi, arvamusi ja vastuväiteid.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) korraldama toetusperioodil sporditegevust vähemalt 10 kuud aastas;
  2) pidama treeningpäevikut ja seda regulaarselt täitma, märkides sinna treeningul osalenud harrastajate nimed;
  3) korraldama 7-9-aastastele (võimlemise-ja iluuisutamisega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele 5-6 aastastele) harrastajatele sporditegevust nädalakoormusega minimaalselt 120 minutit;
  4) korraldama 10-16-aastastele harrastajatele sporditegevust nädalakoormusega minimaalselt 240 minutit;
  5) korraldama 17-19-aastastele harrastajatele sporditegevust nädalakoormusega minimaalselt 360 minutit;
  6) moodustama treeningrühmad vastavalt harrastajate vanusele ja meisterlikkuse tasemele ning treeningrühma suurus ei või olla üle 20 harrastaja;
  7) tagama ühe treeneri summaarset treeningkoormust vähemalt 720 minutit (16 õppetundi) nädalas;
[RT IV, 09.09.2016, 1 - jõust. 30.09.2016]
  8) vabastama kuni 10% spordiklubis või spordikoolis tegutsevate harrastajate koguarvust vähekindlustatud peredest harrastajaid liikmemaksu tasumisest 100% ulatuses teovõimelise harrastaja või seadusliku esindaja poolt esitatud Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse tõendi alusel;
  9) võimaldama kuni 10% spordiklubis või spordikoolis tegutsevate harrastajate koguarvust vähekindlustatud peredest harrastajatele teovõimelise harrastaja või seadusliku esindaja poolt esitatud Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse tõendi alusel liikmemaksu soodustust 50% ulatuses;
  10) teavitama linnavalitsust kirja, faksi või e-posti teel treening-või tunniplaani muudatustest viie tööpäeva jooksul;
  11) kajastama seisuga 1. november veebipõhises sporditoetuste taotlemise keskkonnas spordiklubi või spordikooli treeneri(te) andmed ning treeningrühmade harrastajate nimekirjad;
[RT IV, 09.09.2016, 1 - jõust. 30.09.2016]
  12) avaldama seisuga 1. november veebipõhises sporditoetuste taotlemise keskkonnas spordiklubi või spordikooli treeningrühmade tunniplaani ja vajadusele tegema selles muudatusi;
[RT IV, 09.09.2016, 1 - jõust. 30.09.2016]
  13) kasutama toetust vastavalt § 11 lõikes 1 sätestatule;
  14) esitama aruande § 16 lõikes 1 määratud tähtajaks.

§ 13.   Noortespordi toetuse andmise lepingu lõpetamine

  (1) Leping toetuse saajaga lõpetatakse ja toetuse saaja kohustub osaliselt või täies mahus kandma toetuse tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
  4) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud;
  5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (2) Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama linnavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta 1 kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.

§ 14.   Linna spordiürituste toetuse andmine ja kasutamine, toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Linna spordiürituste toetust on õigus saada Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud spordiklubidel ja spordikoolidel, kes korraldavad spordiüritusi Kohtla-Järve linnas.

  (2) Linna spordiürituste toetus kantakse toetuse taotleja arveldusarvele linnavalitsuse korralduse ja taotleja poolt esitatud arve, korraldatava spordiürituse juhendi ja eelarve alusel.

  (3) Linna spordiürituste toetust kasutatakse linna spordiürituste korraldamisega seotud kulude katteks.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele spordiürituse toimumise protokolli ning aruande toetuse kasutamise kohta § 16 lõikes 1 määratud tähtajaks.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud kandma linna spordiürituste toetuse tagasi, kui tegevus, mille jaoks toetus eraldati ei toimunud või toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt.

§ 15.   Toetuse võistlustel osalemiseks andmine ja kasutamine, toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetust võistlustel osalemiseks on õigus saada Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud spordiklubidel ja spordikoolidel käesoleva määruse § 6 sätestatud korras.

  (2) Toetus võistlustel osalemiseks kantakse toetuse taotleja arveldusarvele linnavalitsuse korralduse ja taotleja poolt esitatud arve, harrastaja/võistkonna võistlustel osalemisega või võistlusteks ettevalmistamisega seotud eelarve alusel.

  (3) Toetust kasutatakse konkreetse harrastaja/võistkonna võistlustel osalemisega seotud kulude katteks.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta § 16 lõikes 1 määratud tähtajaks.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud kandma võistlustel osalemise toetuse tagasi, kui tegevus, mille jaoks toetus eraldati ei toimunud või toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt.

5. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 16.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele aruande noortespordi, linna spordiürituste ja võistlustel osalemise toetuste kasutamise kohta veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt 15. jaanuariks.

  (2) Kui toetuste saaja on ilma mõjuva põhjuseta jätnud esitamata toetuste kasutamise aruande käesoleva paragrahvi lõikes 1 määratud tähtajaks, on linnavalitsusel õigustoetus tagasi nõuda ja kahe aasta jooksul toetust mitte anda. Toetuse saaja võib mõjuvate põhjuste olemasolul taotleda linnavalitsuselt aruande esitamise tähtaja pikendamist.

  (3) Linnavalitsusel on õigus vajadusel nõuda toetuse saajalt asjakohaste kuludokumentide esitamist ning kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust ning nõuda täiendavaid seletusi.

§ 17.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuste sihtotstarbelise kasutamise üle teostab linnavalitsus.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud järelevalve käigus:
  1) võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele (osalustasust, liikme- või õppemaksust vabastamise ja soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa-ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, info harrastajate osalemise kohta treeningutel);
  2) esitama nõutud informatsiooni ja arundeid linnavalitsusele määratud tähtajaks.

  (3) Linnavalitsusel on õigus kohapeal kontrollida:
  1) treeningu toimumist treening –või tunniplaanis märgitud ajal ja kohas;
  2) treeningutel osalevate harrastajate arvu ja treenerite vastavust lepingule;
  3) muid toetuse kasutamise asjaolusid ja dokumente.

  (4) Läbiviidud kontrollimise kohta koostab linnavalitsus akti, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud järevalve teostaja ja toetuse saaja esindaja.

6. peatükk Isikuandmete töötlemine 

§ 18.   Isikuandmete töötlemine

  (1) Andmesubjekti nõusolekuta võib linnavalitsus töödelda a ndmesubjekti isikuandmeid juhul, kui linnavalitsus on isikuandmete kaitseks võtnud kasutusele piisavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed.

  (2) Linnavalitsus määrab nimeliselt isiku(d), kellel on ligipääs võimaldatavatele andmetele.

  (3) Isikuandmeid töötlev isik(ud) on kohustatud hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel taeatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks ning täitma isiku andmete kaitse seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.

  (4) Toetuste andmise menetlemiseks võib linnavalitsus töödelda järgmisi isikuandmeid:
  1) toetust taotlevas spordiklubis või spordikoolis treeniva harrastaja nimi;
  2) toetust taotlevas spordiklubis või spordikoolis treeniva harrastaja isikukood.

  (5) Toetuste taotluste menetlemisel on linnavalitsusel õigus kontrollida käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isikuandmete õigsust Eesti rahvastikuregistri kaudu.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Määruse rakendamine

  (1) Määruse § 7 lõikeid 2, 3, 5 ja 6 ning § 12 lõike 2 punkte 11 ja 12 rakendatakse 1. septembrist 2015. a.

  (2) Määruse § 7 lõiget 4 rakendatakse 2. oktoobrist 2015. a.

§ 20.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json