Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse Sotsiaalameti põhimäärus

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2022, 14

Rae Vallavalitsuse Sotsiaalameti põhimäärus

Vastu võetud 08.02.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse Rae valla põhimääruse § 43 lõike 2 ja § 52 lõike 2 ning Rae Vallavolikogu 18. jaanuari 2022 määruse nr 3 “Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis 2022. aastal“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sotsiaalamet on Rae Vallavalitsuse struktuuriüksus, mis täidab oma pädevuse piires vahetult omavalitsuse täitev- ja korraldavvõimu ülesandeid ning valmistab ette valla omavalitsusorganistes otsustamisele tulevaid küsimusi ja õigusaktide eelnõusid.

  (2) Amet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Rae valla omavalitsusorganite õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Sotsiaalameti tegevuse eesmärk on tingimuste loomine sotsiaalvaldkonna tegevuse korraldamiseks ning teenuste pakkumiseks Rae vallas.

  (2) Ülesanded:
  1) valdkondlike arengukavade, -analüüside, -eelarveprojektide ja -tegevuskavade koostamine, õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ning tegevuste ja projektide kavandamine ja elluviimine;
  2) valdkonnas tegutsevate valla ametiasutuse hallatavate asutuste ning vallale valdkonna teenuseid osutavate ettevõtete ja ühenduste tegevuse ja koostöö koordineerimine, eelarvete koostamise ja täitmise järelevalve ning infovahetuse ja nõustamise korraldamine;
  3) õigusaktidega ettenähtud valdkonna registrite ja arvestuse pidamine ning aruandluse esitamine;
  4) valdkonna toetuste maksmise korraldamine;
  5) koostöö valdkonna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, ettevõtjate ja ühendustega.

§ 3.   Kohustused

  Ametil on kohustus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaalomandit, tagada selle säilimine ja heaperemehelik ning otstarbekas kasutamine;
  2) tagada valla eelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine;
  3) teavitada valla elanikke, ettevõtjaid ja ühendusi ameti pädevusse kuuluvates küsimustes.

§ 4.   Õigused

  Ametil on õigus:
  1) saada vallavolikogult, vallavalitsuselt, valla ametiasutuse hallatavatelt asutustelt, ja valla osalusega äriühingutelt ning teistelt pädevatelt isikutelt antud põhimäärusega ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
  2) kontrollida oma tegevusvaldkonnas Eesti Vabariigi ja valla omavalitsusorganite õigusaktide, vallavanema käskkirjade ja valla nimel sõlmitud lepingute täitmist;
  3) esitada vallavalitsusele ameti tegevusvaldkonda kuuluvate küsimuste kohta ettepanekuid ja õigusaktide eelnõusid;
  4) esindada valda suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega vallavanema poolt volitatud pädevuse ulatuses;
  5) sooritada toiminguid oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja täitmiseks.

§ 5.   Juhtimine ja töökorraldus

  (1) Ameti moodustab vallavanem vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud struktuurile ja teenistujate koosseisule.

  (2) Ametit juhib ameti juhataja, kes allub haridus- ja kultuurivaldkonda ning sotsiaalvaldkonda kureerivale abivallavanemale.

  (3) Ameti juhataja ülesanded, vastutus ja õigused määratakse kindlaks vallavalitsuse kinnitatud ametijuhendiga.

  (4) Ameti teenistujate alluvus, asendamine ja asendatavus, ülesanded, vastutus ja õigused määratakse kindlaks vallavanema kinnitatud ametijuhendiga.

  (5) Ameti teenistujad esitavad õigusaktide eelnõud vallavolikogule ja vallavalitsusele ameti juhi kaudu.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Rae Vallavalitsuse 30. novembri 2010 määrus nr 37 „Rae Vallavalitsuse Haridus- ja sotisaalameti põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Madis Sarik
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json